نتایج جستجو

84779

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8478

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

جهت بررسی اثر تناوبهای زراعی بر ترکیب، تراکم و نحوه پراکنش جمعیت علفهای هرز آزمایشی در سال زراعی 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه مزرعه مجزا تحت کشت ذرت – جو علوفه ای، نخود – جو علوفه ای و زیره – جو علوفه ای به اجرا درآمد. گونه ها و تراکم آنها در کوادرتهای 5/0×5/0  متر شناسایی و شمارش شدند. نمونه گیری به روش سیستماتیک به ترتیب بر روی شبکه هایی به ابعاد 5/12×5/12 متر، 5/11×5/11 متر و 5×10 متر و دردو مرحله، یکی قبل از تیمار پس رویشی و دیگری سه هفته بعد از تیمار پس رویشی انجام گرفت. تراکم علفهای هرز در جو بسیار پایین بود اما بطور کلی تراکم علفهای هرز در مزرعه تحت کشت زیره – جو بیشترین و در مزرعه تحت کشت ذرت – جو کمترین بود. از سوی دیگر علفهای هرز در داخل مزرعه به صورت لکه ای پراکنده شده بودند. برخورد مناسب با این لکه ها اساس مدیریت در مکانهای ویژه می باشد. نتایج نشان داد که ترکیب و تراکم گیاهچه ها، تحت تاثیر گیاه زراعی و عملیات مدیریتی انجام شده در مزرعه قرار دارد و با اجرای یک تناوب صحیح و اعمال مدیریتهای منطقی در آن می توان تا حدود زیادی مشکل علف هرز در گیاه زراعی را با حداقل میزان مصرف علف کش بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 118 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  946
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

اهمیت توزیع مکانی در روشهای نمونه برداری، مدلسازی دینامیک جمعیت و مدیریت درازمدت علفهای هرز اهمیت خاصی را برای روشهای توصیف و آنالیز توزیع مکانی ایجاد کرده است. به همین منظور در سال 1381 در مزرعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، علفهای هرز مزرعه ذرت در 171 نقطه در بخشی به مساحت 1 هکتار با استفاده از سیستم شبکه ای 7 متر در 7 متر در سه نوبت به ترتیب قبل از مدیریت پس رویشی، بعد از مدیریت پس رویشی و پیش از برداشت شناسایی و شمارش شدند. به منظور بررسی ساختار مکانی علفهای هرز و پویایی لکه ها از تکنیک ژئواستاتیستیک استفاده شد. در مجموع 15 گونه علف هرز در مزرعه مشاهده شد. تجزیه و تحلیل سمی واریوگرام برای گونه های متداول نشان داد که دامنه تاثیر از 3.5 تا 236.5 متر بسته به گونه علف هرز و مرحله نمونه برداری متغیر است. در حالیکه 51% تا 85% واریانس در تراکم نیز حاصل همبستگی مکانی بود. در طی فصل پارامترهای مدل سمی واریوگرام برای پیچک تغییر اندکی کرد که پایداری نسبی لکه های این علف هرز چندساله را در طی فصل نشان داد. سوروف تیمار شیمیایی دریافت ننمود و با مساعدشدن شرایط در طی فصل حتی اندکی گسترش یافت. برای بقیه علفهای هرز دامنه تاثیر کاهش یافت ولی ساختار مکانی تا حد زیادی ثابت بود، که پایداری نقاط مرکزی پرتراکم لکه را نشان داد. همچنین اثر جهت داری بصورت لکه های ممتد و کشیده در جهت عبور ابزار آلات مزرعه و شیار آبیاری مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع مکانی سبب بهبود تصمیم گیریهای مدیریتی و افزایش درک ما از دینامیک جمعیت علفهای هرز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 946

دانلود 116 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  41 (الف)
 • صفحات: 

  165-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  894
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

این تحقیق در سال 1382 در  مزرعه تحقیقاتی دانشکد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو قطعه زمین تحت کشت جو علوفه ای به اجرا درآمد. نمونه برداری به روش سیستماتیک روی فواصل نمونه برداری 7 متر 7x متر و کوادرات های 0.5 متر0.5x متر، در سه مرحله، قبل از مصرف علف کش، بعد از مصرف علف کش و بعد از برداشت محصول انجام شد. نتایج نشان داد تراکم گیاهچه های علف های هرز یکساله در تناوب چغندر- جو بیش از مزرعه با تناوب آیش- جو و تراکم علف های هرز چند ساله در تناوب آیش- جو بیش از تناوب چغندر- جو بود. نقشه های توزیع و تراکم گونه ها، توزیع لکه ای علف های هرز را تایید کردند. شکل و اندازه لکه ها با توجه به گونه و مزرعه تغییر نمود اما موقعیت مکانی لکه ها قبل و بعد از مصرف علف کش تغییر زیادی نکرد. درصد نقاط عاری از علف هرز در مزرعه با تناوب آیش- جو، در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب 11.5 و 1.5 درصد و در مزرعه با تناوب چغندر- جو، 0.6 و 0 درصد گزارش شد. این نتایج علاوه بر تاکید آلودگی بیشتر در مزرعه با تناوب چغندر- جو، ناکارامدتر بودن این تفاوت را از تناوب آیش- جو با مدیریت متعارف اعمال شده در مزرعه نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 894

دانلود 253 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GRINDLEY N.D. | WHITESON K.L. | PRICE P.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  567-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  384
 • بازدید: 

  9243
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9243

دانلود 15336 استناد 384 مرجع 0
نویسندگان: 

نوری امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

کشاورزی دقیق با به کارگیری فناوری های نوین، امکان ارزیابی تغییرپذیری مکانی عامل های تاثیرگذار در تولید گیاهی مانند، عناصر غذایی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را با دقت زیاد فراهم می آورد. هدف از این تحقیق تهیه نقشه رقومی متغیرهای اساسی گیاه و خاک موثر بر عملکرد زیتون بوده، که درنتیجه آن مدیریت دقیق و ویژه باغ های زیتون تحقق یابدبه این منظور، دو باغ زیتون به مساحت ده و شش هکتار در سال 1393 و 1394در منطقه طارم استان زنجان انتخاب و 65 نمونه گیاه و خاک (از هر هکتار 4 نمونه) پس از طراحی یک الگوی شطرنجی سیستماتیک 49 در 49 متر در باغ ها، از محل تقاطع خطوط شطرنجی جمع آوری شدند. در نمونه های گیاه، عناصر پرمصرف (اصلی) و کم مصرف (ریزمغذی) و در نمونه های خاک، متغیرهای فیزیکی شامل: درصد شن، سیلت و رس بافت خاک، و شیمیایی شامل: هدایت الکتریکی، pH، آهک، کربن آلی، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، اندازه گیری شدند. افزون بر آن، درصد تشکیل میوه با شمارش شمار گل و میوه، در هر دو سال محاسبه شد. با استفاده از آماره های همبستگی و رگرسیون گام به گام، رابطه بین متغیرهای گیاه و خاک با عملکرد تعیین شدند. نقشه درون یابی هر یک از متغیرهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و روش وزن دهی عکس فاصله، تهیه شد. بنابرنتایج به دست آمده در این تحقیق و بر پایه مدل های برازش داده شده با استفاده از رگرسیون گام به گام، نیتروژن و پتاسیم برگ در مجموع 94.6 درصد و سیلت 93.9 درصد از تغییرپذیری ها در درصد تشکیل میوه را توجیه کردند. در مجموع، علل اصلی کاهش درصد تشکیل میوه، کمبود عناصر عذایی نیتروژن و پتاسیم در گیاه، بالا بودن سیلت، کم بودن فسفر قابل جذب، بالا بودن نسبت جذب سدیم، بالا بودن درصد مواد حنثی شونده و هدایت الکتریکی (شوری) خاک بود.نقشه های درونیابی نشان داد که الگوی پراکنش مکانی درصد تشکیل میوه در سطح باغ ها، با متغیرهای محدود کننده عملکرد، به صورت معکوس همخوانی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2534
 • دانلود: 

  515
چکیده: 

یکی از مهم ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک با سفره آب زیرزمینی کم عمق شور و سدیمی شدن خاک ها می باشد. تهیه نقشه شوری خاک برای مدیریت ویژه مکانی اهمیت زیادی بسیاری دارد، زیرا نمک های محلول اضافی در ناحیه توسعه ریشه می تواند مشکلاتی برای رشد گیاه ایجاد نماید. منطقه مورد مطالعه در شمال شرقی شهرستان آق قلا واقع شده است. برای تهیه نقشه شوری خاک، نمونه برداری به صورت شبکه منظم 100×100 متر در 784 نقطه و از عمق 30-0 سانتی متری سطح خاک انجام شد. هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک (ECe) اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک های (ECe) منطقه مورد مطالعه بین 32-9 دسی زیمنس بر متر متغیر می باشد. بر اساس نقشه شوری خاک، خاک های منطقه مورد مطالعه در 3 محدوده شوری 15-9، 24-15 و 32-24 دسی زیمنس بر متر قرار گرفتند. مطالعات نشان داد که خاک های منطقه مورد مطالعه به دلیل تبخیر بیش از اندازه سفره آب زیرزمینی شور و کم عمق، تحت تاثیر شور و سدیمی شدن قرار دارند. این در حالی است که شوری خاک در اراضی جنوبی به دلیل کم عمق تر بودن سطح آب زیرزمینی نسبت به اراضی شمالی بیشتر می باشد. از این رو، مدیریت ویژه و تعمیق سطح آب زیرزمینی به عنوان راهکار اصلی جلوگیری از ادامه گرایش به شور و سدیمی شدن خاک در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد گردید. در این مطالعه تهیه نقشه شوری خاک به منظور ارایه برنامه مدیریتی ویژه برای اصلاح و بهسازی خاک های منطقه مورد مطالعه مورد نظر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2534

دانلود 515 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ERIN R.H. | ERICK R.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  187-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  13171
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13171

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENCE-

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  330-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  190
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  8571
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 8571 استناد 190 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  144
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  57-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  1799
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1799

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1869-1880
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46824
 • دانلود: 

  18960
چکیده: 

Groundwater systems are important sources of water for drinking and irrigation purposes. Unfortunately, human activities have led to widespread groundwater contamination by chlorinated compounds such as tetrachloroethene (PCE). Chloroethenes are extremely harmful to humans and the environment due to their carcinogenic properties. Therefore, this study investigated the potential for bioremediating PCE-contaminated groundwater using laboratory-based biostimulation (BS) and biostimulation–bioaugmentation (BS-BA) assays. This was carried out on groundwater samples obtained from a PCE-contaminated SITE which had been unsuccessfully treated using chemical oxidation. BS resulted in complete dechlorination by week 21 compared to controls which had only 30% PCE degradation. BS also led to a approximately threefold increase in 16S rRNA gene copies compared to the controls. However, the major bacterial dechlorinating group, Dehalococcoides (Dhc), was undetectable in PCE-contaminated groundwater. This suggested that dechlorination in BS samples was due to indigenous non-Dhc dechlorinators. Application of the BS-BA strategy with Dhc as the augmenting organism resulted in complete dechlorination by week 17 with approximately twofold to threefold increase in 16S rRNA and Dhc gene abundance. Live/dead cell counts (LDCC) showed 70–80% viability in both treatments indicating active growth of potential dechlorinators. The LDCC was strongly correlated with cell copy numbers (r>0.95) suggesting its potential use for low-cost monitoring of bioremediation. This study also shows the dechlorinating potential of indigenous non-Dhc groups can be successfully exploited for PCE decontamination while demonstrating the applicability of microbiological and chemical methodologies for preliminary SITE assessments prior to field-based studies.

آمار یکساله:  

بازدید 46824

دانلود 18960 استناد 0 مرجع 0
litScript