نتایج جستجو

10184

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1019

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAN W. | WANG K.M. | HE X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  621-638
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  8409
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8409

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG L. | ZHAO W. | TAN W.

نشریه: 

NANO RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  99-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4801
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4801

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1100-1111
تعامل: 
 • استنادات: 

  732
 • بازدید: 

  1240
 • دانلود: 

  13170
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1240

دانلود 13170 استناد 732 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  7125
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7125

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

ORGANIC–INORGANIC HYBRID MATERIALS HAVE MANY APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS INCLUDING NANO MATERIALS, OPTOELECTRONIC DEVICES, ELECTROCHEMICAL SENSORS, DRUG CARRIERS AND FUNCTIONAL QUANTUM DOT MATERIALS [1]. TECHNIQUES USED TO ATTACH POLYMER CHAINS ONTO THE SURFACES OF INORGANIC NANOPARTICLES, INCLUDING CHEMISORPTION, COVALENT ATTACHMENT OF END-FUNCTIONALIZED POLYMERS TO A REACTIVE SURFACE, GRAFTING-TO AND GRAFTING-FROM METHODS AND IN SITU POLYMERIZATION WITH MONOMER FROM IMMOBILIZED INITIATORS. AMONG THESE, GRAFTING-FROM CONTAINS THE INTRODUCTION OF ONE OR TWO INITIATORS SUCH ASAZO-, PEROXIDE-, PHOTOINITIATORS OR LIVING FREE RADICALS AT THE SURFACE OF NANOPARTICLES [2]. HOMOGENOUS DISPERSION OF NANOPARTICLES IS AN IMPORTANT FACTOR TO HAVE A MATRIX WITH HOMOGENOUS PROPERTIES. ONE OF THE METHODS TO STABILIZE FILLERS TO PREVENT AGGREGATION IS GRAFTING LONG POLYMER CHAINS TO CONTROL PARTICLES AGGREGATION [3]. HYDROPHILIC SILICA NANOPARTICLES CONTAINING HYDROXYL GROUPS HAVE A STRONG POTENTIAL TO AGGLOMERATE DUE TO INCONSISTENCY WITH THE MATRIX RESULTING IN MIGRATION OF PARTICLES TO THE SURFACE OF SUCH COMPOSITES [3]. FUNCTIONAL GROUPS ON THE SURFACE OF SILICA NANOPARTICLES CAN BE TAILORED WITH ORGANIC COMPOUNDS OR POLYMERS WITH CHEMICAL OR PHYSICAL METHOD [3]. BY SURFACE MODIFICATION OF SILICA NANOPARTICLES, THE ADHESIVE FORCES BETWEEN ORGANIC PHASE AND INORGANIC PHASE ARE ENHANCED. THEREFORE, DUE TO INCREASED COMPATIBILITY OF THE MODIFIED SILICA PARTICLES AND ORGANIC MATRIX, AN ORGANIC MATRIX WITH WELL DISPERSED INORGANIC PARTICLES COULD BE ACHIEVED [1]. IN THIS WORK, WE WILL THEREFORE DEMONSTRATE THE EFFECT OF SURFACE MODIFIED FILLERS ADDITIONON POLYMERIC MEMBRANES PHYSICAL PROPERTIES AND THE CHARACTERISTICS IN TERMS OF WETTABILITY, THERMAL AND MECHANICAL INSTABILITY AND SOLVENT PERMEATION.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 37
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1232
 • دانلود: 

  601
چکیده: 

برای افزایش چقرمگی شکست کامپوزیت اپوکسی، رزین اپوکسی و سخت کننده انیدریدی با نانوذرات سیلیکا تقویت شد. ذرات سیلیکا با اندازه های 12، 20 و 40 نانومتر به شکل تنها یا ترکیب دوتایی به رزین اضافه شده و با دستگاه فراصوتی در ماتریس اپوکسی پخش شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد، پخش ذرات به خوبی انجام شده است. نتایج آزمون کشش، افزایش مدول یانگ و استحکام کششی کامپوزیت ها را با افزایش کسر وزنی ذرات تقویت کننده یا کاهش اندازه آن ها نشان داد. استفاده هم زمان از دو نوع ذره سیلیکا با اندازه های مختلف 20 و 40 نانومتر موجب ارتقای بهتر مدول یانگ و استحکام شد. اما، استفاده از ترکیب هر یک از آن ها با اندازه ذرات 12 نانومتر افزایش چشمگیری را در خواص کششی موجب نشد. در حالی که نتایج آزمون خمش سه نقطه ای نمونه برش دار، که برای اندازه گیری انرژی شکست انجام شد، اثر هم افزایی قابل توجهی را در استفاده هم زمان از دو نوع نانوذره سیلیکا نشان داد. انرژی شکست اپوکسی بدون نانوذرات از 280 J/m2، برای کامپوزیت دارای نانوذرات 12 نانومتر تا 740 J/m2 افزایش داشت. اگر این ذرات به همراه ذرات 20 نانومتر استفاده شوند، با کسر وزنی کل برابر، انرژی شکست تا 770 J/m2 زیاد می شود. در نهایت محاسبات نشان داد، اندازه دهانه ترک حدود چند میکرومتر بوده که خیلی بزرگ تر از ابعاد ذرات سیلیکاست. بنابراین، نقش سازوکار های اتصال ترک و انحراف ترک در افزایش چقرمگی ناچیز است و تغییرشکل پلاستیک و گسترش حباب سازوکار های غالب هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1232

دانلود 601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMADI MAYBODI ABDOLRAOUF | VAHID AMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24089
 • دانلود: 

  12922
چکیده: 

Synthesis and application of mesoporous SILICAte NANOPARTICLES are important areas of research in many fields such as drug delivery, medicine, catalysis, and optic. The method of synthesis strongly affects the properties of a product. In this work, the mesoporous SILICA NANOPARTICLES were synthesized by means of a hydrogel. The obtained product was characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and nitrogen physisorption. The results show that highly ordered mesoporous SILICA NANOPARTICLES were synthesized by means of a hydrogel.

آمار یکساله:  

بازدید 24089

دانلود 12922 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

POLYMER NANOCOMPOSITES HAVE DRAWN CONSIDERABLE RESEARCH INTEREST DUE TO SIGNIFICANT ENHANCEMENT IN THERMOMECHANICAL, ELECTRICAL AND MORPHOLOGICAL PROPERTIES AS COMPARED TO THE PRISTINE POLYMER MATRIX [1-3]...

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 59
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  328-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

In present research, we synthesized cobalt-based SILICA nanocomposites (Co-SiO2) from cobalt nitrate [Co(NO3)2] and tetraethoxysilane (TEOS) precursors by using a simple sol-gel method followed by supercritical drying techniques. The physicochemical and textual properties of the as synthesized nano composites were thoroughly investigated. The results indicated that the Co-SiO2 aerogels demonstrated homogeneous dispersion cobalt NANOPARTICLES within SILICA matrix with mesoporous morphology, large specific surface area (802 m2/g) and larger pore size (9 nm) with less volume shrinkage. The physicochemical properties of the cobalt based SILICA nanomaterial were characterized by XRD, SEM, N2 adsorptiondesorption and FTIR techniques. Cobalt-based SILICA nanocomposites can be produced using TEOS-based precursor and supercritical drying techniques. The prepared (Co-SiO2) nanocatalyst due to its magnetic nature with higher surface area (802 m2/g) can be utilized in many emerging fields such as catalysis, water desalination, water splitting, gas-sensing application and organic pollutant degradation.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
litScript