نتایج جستجو

332

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

34

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CURRAN B. | POSCH J.

نشریه: 

CROP INSIGHT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  417
 • بازدید: 

  18934
 • دانلود: 

  21019
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18934

دانلود 21019 استناد 417 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  121
 • صفحات: 

  303-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

گیاه تاج خروس رقم ماریا و ذرت علوفه ای هرکدام در 5 تکرار در ظرف های پلاستیکی برای 60 روز سیلو شدند. ترکیب شیمیایی، اسید اگزالیک، نیترات و ترکیبات فنولی نمونه ها تعیین شد. تخمیرپذیری برون تنی و انرژی قابل متابولیسم با روش آزمون گاز، و تجزیه پذیری با استفاده از کیسه های نایلونی در سه رأس قوچ فیستوله دار اندازه گیری شد. پروتئین خام در علوفه تازه ذرت و تاج خروس به ترتیب 80 و 199، و در سیلاژ آن ها به ترتیب 75 و180 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود، که نشان دهنده پروتئین خام بیشتر (05/0P<) در علوفه و سیلاژ تاج خروس نسبت به ذرت است. ذرت علوفه ای نسبت به تاج خروس مقادیر بیشتری ماده خشک، کربوهیدرات های محلول در آب و NDFom داشت، در حالی که خاکستر خام در تاج خروس زیادتر بود (05/0P<). مقدار pH در سیلاژ ذرت و تاج خروس به ترتیب 8/3 و 1/4 بود (05/0P<). غلظت نیترات، اسید اگزالیک، مجموع ترکیبات فنلی و کل تانن در سیلاژ ذرت کمتر از سیلاژ تاج خروس بود (05/0P<). قابلیت هضم ماده آلی، انرژی قابل متابولیسم و تجزیه پذیری مؤثر در سیلاژ تاج خروس کم تر از سیلاژ ذرت بود (05/0P<)، اما تولید پروتئین میکروبی و پروتئین قابل متابولیسم در سیلاژ تاج خروس بیشتر (05/0P<) بود. به طور کلی، گیاه تاج خروس رقم ماریا از نظر ترکیب مواد مغذی و فراسنجه های تخمیرپذیری با ذرت علوفه ای قابل مقایسه بوده، و دارای پروتئین خام بیشتری است. تاج خروس می تواند سیلاژ مناسبی برای تغذیه دام در مناطق کم آب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ACOSTA ARAGON Y. | JATKAUSKAS J. | VROTNIAKIENE V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  337-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85386
 • دانلود: 

  38886
چکیده: 

A SILAGE inoculant [Biomin® BioStabil Plus, BSP, a blend of Enterococcus faecium (DSM 3530), Lactoba-cillus brevis (DSM 19456) and Lactobacillus plantarum (DSM 19457)], was used on legume-grass SILAGE [32% of dry matter (DM)] vs. an untreated control SILAGE (CT). The material had mean crude protein (CP) and water soluble carbohydrate (WSC) concentrations of 174 and 88 g/kg, respectively. BSP resulted in significantly higher CP (159 vs. 149 g/kg DM; P<0.05) and digestible protein concentrations (117.8 vs. 108.9 g/kg DM; P<0.01). Inoculant increased fermentation rates, resulting in a significant decrease in pH (P<0.05) and a significant increase of total fermentation acids concentration (P<0.05), as well as higher quantity of lactic acid (P<0.01) and higher content of acetic acid compared to CT. Butyric acid and Ammo-nia N concentrations were significantly decreased (P<0.01) through the use of BSP. Dry matter (DM) losses were significantly lower (P<0.01) using BSP treated grass-legume SILAGEs. The digestible energy (P<0.01) and net energy lactation (P<0.05) were higher in the inoculated SILAGE compared to the CT (2.1 and 1.25%, respectively). The inoculation of SILAGE with BSP also improved stability. Twenty-four dairy cows were fed with both type of SILAGEs and their productivity response was evaluated over a 92-days feeding period. Animals were assigned to two treatments in a randomized-block design experiment. SILAGE was offered ad libitum to animals in both treatments and cows were supplemented with 4 kg DM of a commercial com-pound feed per day. The SILAGE DM feed intake was higher in BSP (+6.5%), whereas the energy corrected milk (ECM) production for treated SILAGEs increased by 1.4 kg per cow per day. The milk fat and protein content were numerically higher in animals under the treatment with BSP and the efficiency of the conversion of feed-NEL into milk was significantly higher (P<0.05) in cows which were fed with the SILAGE treated using BSP.

آمار یکساله:  

بازدید 85386

دانلود 38886 استناد 0 مرجع 3276
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  516
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: برای استفاده بهینه از فرآورده های فرعی کارخانجات صنایع تبدیلی باید فرآیندهایی روی این محصولات صورت پذیرد تا با سهولت بیشتری در تغذیه دام استفاده شوند. بسیاری از این فرآورده های فرعی مانند تفاله نعناع و تفاله کاسنی، به دلیل رطوبت بالا و کربوهیدرات غیرالیافی پایین خصوصیات مناسب سیلو شدن را ندارند، از این رو بهتر است در هنگام سیلو کردن آنها از مواد افزودنی مناسب استفاده نمود. هدف: در این پژوهش اثر سطوح مختلف دانه جو بر ترکیب شیمیایی و کینیتیک هضم سیلاژ تفاله نعناع و سیلاژ تفاله کاسنی در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شد. روش کار: پس از خرد کردن تفاله تازه کاسنی و تفاله تازه نعناع، پودر جو در سطوح 10، 20، 30 درصد به تفاله کاسنی و در سطوح 10 و 20 درصد (وزن سیلاژ) به تفاله نعناع اضافه و به مدت 30 روز سیلو شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولیدگاز، جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی، pH و ظرفیت بافری سیلاژها اندازه گیری شد. میزان انرژی قابل متابولیسم، کل اسیدهای چرب فرار و گوارش پذیری ماده آلی برآورد شد. کیفیت سیلاژها با استفاده از شاخص فلیگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: با افزایش سطح جو میزان الیاف غیرقابل حل در شوینده اسیدی سیلاژهای تفاله کاسنی و سیلاژهای تفاله نعناع کاهش یافت و سیلاژ تفاله کاسنی حاوی 10 درصد جو بیشترین میزان الیاف غیرقابل حل در شوینده اسیدی داشت. سیلاژ تفاله نعناع حاوی 20 درصد جو بیشترین میزان سرعت تولید گاز، انرژی قابل متابولیسم، کل اسیدهای چرب فرار و گوارش پذیری ماده آلی را در مقایسه با سایر سیلاژها داشت (01/0P < ). غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ سیلاژهای آزمایشی باهم تفاوتی نداشتند. نتیجه گیری نهایی: این نتایج نشان داد که در بین سیلاژهای آزمایشی، سیلاژ تفاله نعناع حاوی 20 درصد جو ویژگی های یک سیلاژ مطلوب را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 516

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1193
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

هدف از این تحقیق، مطالعه اثرات جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیت هضم، عملکرد تولیدی، فراسنجه های شکمبه ای و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری بود. بدین منظور، سیلاژ سورگوم شیرین در نسبت های صفر (شاهد)، 33.3، 66.6 و 100 درصد ماده خشک جایگزین سیلاژ ذرت شد. تیمارها به طور تصادفی به 8 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید شیر 35.5 کیلوگرم در روز در قالب طرح آزمایشی مربع لاتین 4×4 (تکرارشده در 4 دوره 21 روزه) اختصاص داده شدند. در این مطالعه مصرف ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده های خنثی و اسیدی بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت، ولی همه سطوح جایگزینی باعث کاهش قابلیت هضم این ترکیبات شد. با این وجود، تفاوت تولید و ترکیبات شیر معنی دار نشد. در تیمار شاهد، مقدار اسیدهای چرب فرار تولیدی شکمبه بالاتر بود، ولی مقدار pH و نیتروژن آمونیاکی شکمبه بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت. همچنین، جایگزینی باعث افزایش معنی دار زمان نشخوار کردن در تیمار 100 درصد سیلاژ سورگوم شیرین نسبت به تیمار شاهد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سیلاژ سورگوم شیرین پتانسیل جایگزینی با سیلاژ ذرت را بدون اثرات منفی بر مصرف خوراک و تولید شیر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1193

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  904
 • دانلود: 

  624
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 904

دانلود 624 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسدی هرمز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پی آیند 63) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  484
چکیده: 

به منظور ارزیابی جایگزینی الگوهای کاشت مختلف در تولید ذرت سیلوئی، تعیین میزان صرفه جویی در مصرف نهاده ها، بررسی شدت همبستگی بین عملکرد و صفات زراعی و مقایسه میانگین عملکرد در هکتار محصول در سیستمهای کاشت مختلف 50، 60 و 75، این طرح به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار طی سالهای (80-1379) در منطقه اسلامشهر و کرج در استان تهران اجرا گردید. در این بررسی، جهت توجیه جایگزینی الگوها از تکنیک بودجه بندی جزئی و نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری و همچنین جهت بررسی شدت همبستگی بین عملکرد و صفات زراعی و مقایسه میانگین عملکرد در الگوهای کاشت مختلف از آزمونهای تی تست، پیرسون و آنالیز واریانس استفاده شده است. طبق نتایج، اختلاف معنی داری بین میانگین عملکرد محصول در دو الگوی کاشت 50 و 75 سانتی متری وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی بین عملکرد و صفات زراعی مربوط به ارتفاع بوته و ارتفاع بلال به ترتیب 0.88 و 0.89 بوده است. کاربرد الگوی 50 سانتی متری باعث صرفه جویی در مصرف نهاده آب و سوخت به ترتیب 36200 و 816 ریال در هکتار و نهاده زمین 33.3 درصد شده است. کاربرد الگوی 50 سانتی متری بجای الگوی 75 سانتی متری باعث افزایش عملکرد به میزان 14.6 درصد شده که این امر سود خالص اضافی را 1.4 میلیون ریال بهبود بخشیده است. نرخ بازده نهایی برآورد شده در کلیه حالات کشت در فاصله ردیف 50 سانتی متری نسبت به فواصل دیگر بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی بوده که این امر دلیل بر ارجحیت سرمایه گذاری در فاسله 50 سانتی متری می باشد. نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری در فاصله کاشت 50 سانتی متری نسبت به 75 سانتی متری 752.3 درصد برآورد شده است. بنابراین از لحاظ اقتصادی، الگوی کاشت 50 سانتی متری به عنوان بهترین الگو پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 484 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  77-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

افزایش روزافزون تقاضای محصولات کشاورزی و افزایش فشار بر منابع آب و خاک از یک سو و مشکلات دستیابی به داده های میدانی از سوی دیگر، ضرورت استفاده از مدل های مناسب برای پیش بینی عملکرد محصولات کشاورزی را نمایان می سازد. در این میان مدل های کامپیوتری امکان بررسی استراتژی های مختلف مدیریتی را فراهم آورده اند. هدف اصلی این پژوهش تعیین حداقل پارامترهای ورودی مورد نیاز برای تعیین عملکرد ذرت علوفه ای به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و نیز کاربرد این نوع از شبکه ها برای پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای در سطوح مختلف آب و کود نیتروژنی می باشد. بدین منظور داده های آزمایشی مزرعه ای ذرت علوفه ای در چهار سطح آبیاری 0.7، 0.85، 1 و 1.13 آب مورد نیاز گیاه (ETc) و سه سطح کودی صفر، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانی که حداقل سه پارامتر آب آبیاری، کود نیتروژنی و درجه روز رشد به عنوان ورودی به مدل شبکه عصبی مصنوعی معرفی شوند این مدل قادر به پیش بینی عملکرد ماده خشک ذرت علوفه ای با دقت بالایی می باشد. بهترین اعتبار سنجی این مدل، در گام دهم آموزش و با میانگین مربعات خطای 0.003 حاصل شد. همچنین نتایج آنالیز حساسیت حاکی از آن بود که درجه روز رشد با ضریب حساسیت 9.96، مهمترین پارامتر موثر بر پیش بینی عملکرد ذرت علوفه ای می باشد و پس از آن میزان آب آبیاری با ضریب حساسیت 2.07 قرار می گیرد. افزودن پارامترهای تشعشع خورشیدی و رطوبت نسبی متوسط به ورودی ها سبب کاهش میزان میانگین مربعات خطا یا به عبارتی افزایش دقت مدل در روند آموزش شبکه می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39941
 • دانلود: 

  14806
چکیده: 

The present study was aimed at assessing the ingestive behavior of ¾ Zebu × Holstein heifers confined to different levels of substitution of sorghum SILAGE by marandu grass SILAGE. Twenty heifers were used with initial average weight of 346. 25 kg, divided into completely randomized experimental design with 5 repeti-tions and the following treatments: treatment 1) roughage fraction of the diet composed of 100% of sor-ghum SILAGE; treatment 2) roughage fraction of the diet composed of 70% of sorghum SILAGE and 30% of marandu grass SILAGE; treatment 3) roughage fraction of the diet composed of 30% of sorghum SILAGE and 70% of marandu grass SILAGE and treatment 4) roughage fraction of the diet composed of 100% of marandu grass SILAGE. Concentrate was provided (25. 25% soybean meal, 73. 44% ground corn and 1. 31% mineral mixture, based on natural matter), made calculations for ingestion of 1. 2% of the live weight. Visual obser-vations were accomplished for determination of ingestive behavior, every 21 days. The substitution of sor-ghum SILAGE by marandu grass SILAGE increased time with feeding, it did not affect time with rumination, time of chew, number of chews a day nor number of meals a day, but it resulted in lower feed efficiency, without interfering in the rumination efficiency of dry matter (DM) and neutral detergent insoluble fiber (NDF).

آمار یکساله:  

بازدید 39941

دانلود 14806 استناد 0 مرجع 0
litScript