نتایج جستجو

85701

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8571

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

باقری فریده | کاوند حسین

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2882
 • دانلود: 

  596
چکیده: 

طرح مساله: شاخص SST معیار مناسبی برای سنجش شدت فقر محسوب می شود. این شاخص شدت فقر را با در نظر گرفتن تعداد فقرا، عمق فقر و نابرابری بین فقرا اندازه گیری می کند و به ما اجازه می دهد که فقر را از سه جنبه بررسی کنیم: اینکه آیا تعداد فقرا زیاد است؟ آیا فقیرها فقیرتر شده اند؟ و اینکه آیا توزیع نابرابری در میان فقرا بیشتر است؟ روش: در این مقاله از طریق شاخص SST، شدت فقر در ایران طی سالهای 1382 و 1383 با استفاده از داده های آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و در نظر گرفتن خط فقر مطلق 2300 کالری برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و درصد تغییر آن طی دو سال با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، سهم عوامل تشکیل دهنده شاخص SST در طی سالهای 1382 و 1383 نیز مشخص شده است. به منظور تعیین اطمینان آماری از برآورد صورت گرفته، با استفاده از روش بوت استرپ، فاصله اطمینان شاخص مورد نظر محاسبه شده است.یافته ها و نتایج: نتایج حاصل نشان می دهد که شدت فقر در مناطق شهری در سال 83 نسبت به سال 82، 1.7 درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی 1.8 درصد کاهش یافته است و این تغییرات در سطح 95 درصد اطمینان معنی دار می باشند. علاوه بر این، شدت فقر طی این دو سال در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2882

دانلود 596 استناد 7 مرجع 1
نویسندگان: 

GHORBANI M. | KUCHEKI A.R. | DANESH S. | SHOKRI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  231-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22050
 • دانلود: 

  13760
چکیده: 

In this paper effect of inputs and insurance on income equality have evaluated The data which was needed for this study was gained by stratified simple random sampling from 573 wheat insured and uninsured farmers in North, Razavi and South Khorasan provinces in 2004. Result of this study showed that wheat farmer’s income tends to inequality as among the effective factors in production, land cultivated has the most shares and insurance has lowest share in inequality. In other words insurance can lead to improve the income distribution. Climate share in income inequality is more than insurance share and climate share in income inequality of uninsured farmers is more than insured farmers. Also, income inequality in North Khorasan with cold climate is more than other two provinces and insurance share in income inequality in Razavi with moderate climate is more than other two Provinces. At end of this study regard to results, some suggestions have been introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 22050

دانلود 13760 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  1429
چکیده: 

نمو، عبارت است از تغییرات کیفی برنامه ریزی شد ه که گیاه را به سمت رسید گی هد ایت می نمایند و محققان آن را پد ید ه شناسی می نامند . شناخت زمان وقوع هر یک از این مراحل به منظور اعمال مد یریت مناسب برای افزایش عملکرد ضروری است. تعیین زمان وقوع مراحل نموی د ر سطح وسیع که د ربرگیرند ه اقلیم ها، ژنوتیپ ها و تاریخ های کاشت متفاوت می باشد ، کار بسیار د شواری است. پیش بینی مراحل پد ید ه شناسی به روش های معمول میسر نمی باشد و تنها از طریق بکارگیری مد ل های شبیه سازی، که با تلفیق عوامل موثر بر نمو می توانند زمان وقوع مراحل نمو را پیش بینی نماید ، امکان پذیر است. این مد ل بر مبنای معاد له خطی پاسخ د مایی نمو گیاه ساخته شد . به منظور ارزیابی مد ل، د و آزمایش مزرعه ای د ر سال های زراعی 83- 1382 و 84- 1383 اجرا گرد ید . مراحل نموی گند م بر مبنای مقیاس کربی و اپلیارد و به کمک میکروسکوپ تشریح مشخص و میزان د رجه- روز رشد تجمعی مورد نیاز هر مرحله نموی تعیین گرد ید . سپس با استفاد ه از د اد ه های آزمایشهای مذکور، مد ل واسنجی و ارزیابی گرد ید . مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج واقعی (مشاهد ه شد ه) نشان د اد که مد ل با توانایی بالایی مراحل نمو گند م را پیش بینی می نماید .

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 1429 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صراف نیا نیلوفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3454
 • دانلود: 

  662
چکیده: 

زمینه و هدف: غنی سازی شغل، روشی است که برای افزایش رضایت و انگیزش شغلی کارمندان استفاده می شود. مدل ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام (1976) به عنوان پایه ای برای تعداد زیادی از تلاشهای غنی سازی شغل عمل می کند. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط ویژگیهای شغلی با رضایت شغلی در میان کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386 بود.روش کار: نوع مطالعه مقطعی از نوعی توصیفی- تحلیلی بود. محیط پژوهش 6 بیمارستان (دولتی و خصوصی) امام خمینی، دکتر شریعتی، بهارلو، ضیائیان، مدائن و آزادی بودند که همگی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارند. تعداد نمونه 400 نفر بود شامل 200 نفر کارمند (50 درصد)، 151 پرستار (38 درصد) و 49 پزشک (12 درصد). روش نمونه گیری، طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای دو بخشی بود که بخش اول آن مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر به رضایت شغلی بود. پایایی پرسشنامه با انجام test-retest و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شد (r=0.88). آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها linear-by-linear و ordinal logistics regression analysis بودند.نتایج: ارتباط معنی داری میان توان بالقوه انگیزشی (Motivational Potential Score= MPS) و اجزای آن (به جز بازخورد) با رضایت شغلی مشاهده شد (P<0.05) و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که تمامی ویژگیهای شغلی (به جز بازخورد) روی رضایت شغلی تاثیر مثبت داشتند. اگرچه محیط کاری نیاز به باز سازی دارد اما مهم این است که به این نکته توجه داشته باشیم که ویژگیهای شغلی نقش زیادی در تغییر سطح رضایت کارکنان دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3454

دانلود 662 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  105-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  957
 • دانلود: 

  493
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 957

دانلود 493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: استفاده از مدل های امتیازبندی مختلف جهت ارزیابی کیفیت عملکردی مراقبت های ویژه (ICU)، پیش بینی هزینه های مراقبت های ویژه و تجهیزات لازم جهت بیمار انجام می گیرد. سیستم های مختلفی تاکنون معرفی شده اند که مزایا و معایبی نسبت به هم دارند. در مطالعه حاضر به مقایسه Simplified Acute Physiology Score-III(SAPS-III) و Mortality Probability MODEL-III(MPM-III) پرداخته شد. مواد و روش کار: مطالعه مقطعی حاضر، بر روی 240 بیمار که به علل غیرتروما بستری شده در ICU بیمارستان الزهرا (س) در سال 95-1394 انجام گرفت. اطلاعات بیماران شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار سیستولی، دیاستولی و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، GCS، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، بیلیروبین، کراتینین، آنالیز گاز شریانی و وجود بیماری زمینه ای از پرونده بیمار جهت محاسبه MPM-III و SAPS-III استخراج و مقایسه شد. یافته ها: مطالعه حاضر بر روی 240 بیمار غیرترومایی انجام گرفت. قدرت تشخیص (discrimination) تست MPM-III در نقطه برش 17/0 برابر با 83/0(898/0-765/0: CI95%، 001/0P<)، حساسیت و اختصاصیت این تست در پیش بینی مرگ و میر به ترتیب 82 درصد و 73 درصد می باشد. در بیماران غیرترومایی بر اساس سیستم امتیازبندی SAPS-III قدرت تشخیص (discrimination) در نقطه برش 5/48 برابر با 78/0(001/0P<، 84/0-72/95: 0%CI)، حساسیت 83 درصد و اختصاصیت 70 درصد به دست آمد. مدت زمان بستری در ICU (002/0 و 028/0P=) و مدت زمان انتوباسیون (001/0>و 001/0P=) ارتباط مستقیمی با مرگ و میر در هر دو سیستم امتیازبندی داشت اما کل مدت بستری (002/0P=) فقط در SAPS-III معنادار شد. بحث و نتیجه گیری: مقایسه دو سیستم امتیازبندی SAPS-III و MPM-III در بیماران غیرترومایی، قدرت تشخیصی بالاتری را برای MPM-III نشان داد. همچنین بررسی ها نشان داد که مرگ و میر در سیستم امتیازبندی MPM-III به مدت زمان بستری در ICU و انتوباسیون بستگی دارد درحالی که در سیستم SAPS-III علاوه بر موارد فوق کل مدت زمان بستری نیز موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در مطالعات اپیدمیولوژیک وضعیت سلامتی افراد اغلب توسط یک مقیاس رتبه ای اندازه گیری می شود؛ اما هنگام تحلیل، داده ها معمولا دو مقداری و سپس تحلیل می گردند. در این مطالعه، مدل بخت های متناسب برای تعیین عوامل خطر بیماری های قلبی در ساکنان میانسال 35 تا 65 ساله شهر تهران به کار رفته است. این مدل به دلیل استفاده از خاصیت رتبه ای متغیر پاسخ امکان استفاده از حداکثر اطلاع متغیرها را فراهم می کند. مدل بخت های متناسب آنژین و MI را به صورت دو گروه جدا از هم ولی در کنار یکدیگر در یک مدل بررسی می کند. برای وضعیت بیماری قلبی سه درجه: سالم، آنژین صدری و سابقه انفارکتوس در نظر گرفته شد. به هر گروه بیماری قلبی سه درجه: سالم، آنژین صدری و سابقه انفاراکتوس در نظر گرفته شد، به هر گروه جنسی، مدل جداگانه ای برازش داده شد؛ زیرا با توجه به مطالعات انجام شده بعضی از عوامل خطر در مردان و زنان به طور متفاوت عمل می کنند. برای مردان بیکار بودن، پیاده روی اندک روزانه، داشتن دیابت و بالا بودن سن از جمله عوامل خطر بیماری تعیین شدند. در زنان نیز سطح تحصیلات پایین، شاخص توده بدنی بالا، بالا بودن فشار خون و اسیدهای چرب اشباع شده به عنوان عامل خطر تشخیص داده شدند. در هر گروه مناسب بودن مدل بخت های متناسب بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  522
 • صفحات: 

  350-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

مقدمه: بخش مراقبت های ویژه، از جمله مهم ترین بخش های بیمارستانی به شمار می رود و در همین راستا، سیستم های امتیازبندی متنوعی به ارزیابی وضعیت بیمار و پیش بینی نتیجه ی بستری در Intensive care unit (ICU) پرداخته اند که هر یک نقاط قوت و ضعفی داشته اند و منجر به معرفی سیستم های جدید شده اند. مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی دو سیستم امتیازبندی Mortality probability MODEL-III (III-MPM) و Simplified acute physiology score-III (SAPS-III) انجام شد. روش ها: مطالعه ی حاضر، از نوع مقطعی بود و بر روی 200 بیمار بستری در ICU به علت تروما در سال های 95-1394 انجام شد. داده ها شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار خون سیستول، دیاستول و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، Glasgow coma scale (GCS)، تحلیل گاز شریانی، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، سطح بیلی روبین و کراتینین، نوع بستری و وجود بیماری زمینه ای از پرونده ی بیماران استخراج شد و امتیاز MPM-III و SAPS-III محاسبه و مقایسه گردید. یافته ها: سیستم MPM-III در نقطه ی برش 13/0، قدرت تشخیصی (Discrimination) 935/0 (89/0-97/0: Confidence interval یا CI 95 درصد، 001/0 > P) و به ترتیب حساسیت و ویژگی 87 و 84 درصد داشت. همچنین، سیستم SAPS-III در نقطه ی برش 13/0، قدرت تشخیصی (Discrimination) 77/0 (001/0 > P، 85/0-69/0: CI 95 درصد)، حساسیت 80 درصد و ویژگی 68 درصد داشت. بر اساس سیستم امتیازدهی MPM-III و SAPS-III، مدت زمان بستری در ICU (001/0 = P برای هر دو سیستم) و مدت زمان اینتوباسیون (001/0 > P برای هر دو سیستم) ارتباط معنی داری با مرگ و میر داشتند. زمان کل بستری (001/0 > P) فقط با مرگ و میر بر اساس سیستم SAPS-III ارتباط داشت. نتیجه گیری: سیستم امتیازبندی MPM-III نسبت به SAPS-III قدرت تشخیصی بالاتری دارد. همچنین، نرخ مرگ و میر بر اساس هر دو سیستم، ارتباط مستقیمی با تعداد روز بستری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خلف ر. | شکرالهی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

باطن ع. | حسین ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  481-496
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  251
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
litScript