نتایج جستجو

646606

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64661

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FAHEEM M. | SINGH S. | TANWER B.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  208-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  20428
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20428

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  727-735
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  3904
 • دانلود: 

  819
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تراکم خاک بر رشد ریشه و اندام هوایی گیاه گندم، یک آزمایش گلدانی در سال 1389 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار ها شامل سه سطح، تراکم طبیعی، ده درصد و بیست درصد تراکم و دو نوع خاک بود که مجموعا شامل 18 گلدان شد. شاخص مقاومت مکانیکی خاک اندازه گیری شده با دستگاه مقاومت سنج نفوذی تفاوت معنی داری را بین تیمارهای آزمایشی نشان داد. صفات ریشه ای و اندام های هوایی اندازه گیری شده گیاه شامل وزن تر و وزن خشک کل اندام های هوایی، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، سطح برگ، سطح ریشه، حجم ریشه، طول ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به اندام های هوایی، نسبت سطح برگ به سطح ریشه، چگالی طول ریشه، چگالی سطح ریشه، چگالی وزن ریشه، چگالی وزن خشک ریشه و محتوای نیتروژن ریشه، تفاوت معنی داری در سطح 1 درصد نشان دادند به طوری که بیشترین طول ریشه، سطح ریشه، چگالی طول ریشه و چگالی سطح ریشه در تیمار بدون تراکم (به ترتیب با میانگین 3332.6 سانتی متر، 421.5 سانتی متر مربع، 6633.4 کیلومتر بر مترمکعب، 1.25 کیلومترمربع بر مترمکعب) بدست آمد. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که با افزایش تراکم خاک، صفات مربوط به اندام های هوایی و ریشه ای گیاه گندم تحت تاثیر قرار می گیرد و در تراکم بیست درصد با مقاومت نفوذی 1155.94و 762.76 کیلوپاسکال به ترتیب در خاک رسی و شنی، رشد ریشه و اندام های هوایی نسبت به خاک طبیعی محدود شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3904

دانلود 819 استناد 537 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  337-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

زالزالک (Crataegusspp) یکی از جنس های جنگلی مهم در ایران است. سازگاری بالایی به خشکی و سرما داشته و به عنوان پایه برای به، گلابی و سیب کارایی دارد. این تحقیق به منظور ارزیابی شاخه زایی و ریشه زایی سه گونه زالزالک به نام های C. aronia، C. pseudohetrophyllaو C. meyeriانجام شد. برای این منظور از غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه تک گره حاوی جوانه جانبی استفاده شد. ریزنمونه در غلظت های مختلفBAP به علاوه NAA در محیط MS کشت شد. میانگین ها پس از 6 هفته نشان داد که حداکثر تعداد شاخساره در غلظت 1 میلی گرم در لیتر NAAبعلاوه 4 میلی گرم در لیتر BAP (33/4 شاخه)، بیشترین درصد ریزنمونه رشدکرده (67/89 درصد) در گونه C. aronia و بیشترین طول شاخه (67/22 میلی متر) در گونهC. meyeri و 1 میلی گرم در لیتر NAA و 1 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد. برای ریشه زایی از محیط کشت MS، MS 2/1 و پشم سنگ با ریزنمونه های پرآوری شده حاصل از پاجوش و شاخساره های پرآوری شده در شرایط درون شیشه ای استفاده شد. ریزنمونه ها در 16 تیمار مختلف در محیط کشتMS، MS 2/1 و پشم سنگ کشت شد. در هیچ یک از گونه ها، تیمارها و محیط های کشت ریشه زایی مشاهده نشد. بیشترین طول شاخه در گونه C. meyeri و بیشترین تعداد شاخه در گونهC. aronia وجود داشت و هیچ یک از تیمار ها، گونه ها و محیط های کشت ریشه زایی مناسبی نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SOBRI H. | RUSLI I. | ANNA L.P.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  183-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  15098
 • دانلود: 

  14787
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15098

دانلود 14787 استناد 380 مرجع 0
نویسندگان: 

DASGAN YILDIZ H. | ABAK K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  8326
 • دانلود: 

  18089
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8326

دانلود 18089 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  216-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3063
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3063

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SANTOS J.C. | SILVEIRA F.A.O. | FERNANDES G.W.

نشریه: 

EVOLUTIONARY ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  123-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4809
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4809

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  217-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19722
 • دانلود: 

  35636
چکیده: 

In vitro bud induction and shoot regeneration of Lantana camara L. was investigated using axillary nodal exPLANTs. Multiple shoot buds were induced on Murashige and Skoog (MS) media supplemented with 0, 2, 4 and 8 mg/l of 6-benzylaminopurine (BAP) or thidiazuron (TDZ) for proliferation and 0, 0.25 and 0.5 mg/l indole-3 butyric acid (IBA) for rooting. After 4 weeks, a maximum number of shoot buds was achieved on MS media containing 8 mg/l BAP and most buds were resulted in 8 mg/l TDZ. The results showed that the maximum length of SHOOTS, internode length and weight were observed in MS media without any growth regulators. Suitable concentrations of cytokinins significantly increased RNA, DNA and protein synthesis and shoot induction. Difference in concentrations of BAP can be under the influence of genetic factors and experimental condition. Very low concentrations of TDZ stimulated the proliferation of lateral SHOOTS in woody PLANTs. Receptor molecules of TDZ had high affinity with this growth regulator. In this research, the highest number of roots was induced in MS media with 0.25 mg/l IBA. IBA is one of the strong PGRs in culture medium for stimulating and increasing the number of roots. IBA increases internal IAA, which is necessary for normal growth of root meristems and final development of roots. One of the effects of auxins is elongation of cells, but root cells need lower auxin for growth because auxin induces ethylene which is a root growth inhibitory.

آمار یکساله:  

بازدید 19722

دانلود 35636 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  560
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

تحقیقی برای تعیین تعداد روزهای مناسب کاری کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند در شهرستان نهاوند در سال 1389 انجام پذیرفت. مهم ترین عامل محدودکننده عملیات کشاورزی در تقویم زراعی برای تولید محصولات، زمان عملیات است که آن هم برای برخی از عملیات (از قبیل خاک ورزی) تابعی از میزان رطوبت خاک می باشد. مواردی که در این تحقیق برای تعیین تعداد روزهای کاری ماشین مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از: تعیین محدوده مجاز موثرترین عامل محدودکننده کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند، تعیین برخی عوامل موثر بر تغییر عامل محدودکننده و بررسی و تعیین احتمال وقوع تعداد روزهای مناسب برای کاشت مکانیزه و برداشت نیمه مکانیزه چغندرقند. محدوده مجاز رطوبت خاک برای بافت خاک لوم رسی به گونه ای که قابلیت انجام عملیات را داشته باشد 14.5 درصد وزنی تعیین شد. دراین محدوده، خاک قابلیت پذیرش 6.34 میلی متر رطوبت (بارندگی) برای کاشت و 10.62 میلی متر برای برداشت در عمق انجام عملیات در هر نوبت بارندگی یا آبیاری را دارد. برخی عوامل تاثیرگذار بر تغییر رطوبت خاک عبارت است از: میزان و شدت بارندگی، وضعیت زهکشی خاک، درصد رطوبت موجود در هوا، تبخیر و تعرق، رواناب سطحی خاک، میزان و شدت تابش خورشید (طول روز و شب)، درجه حرارت محیط، میزان پوشش گیاهی و بافت خاک می باشند. در محدوده زمانی کاشت 19.3 درصد بارندگی و در دوره برداشت 7.5 درصد بارندگی تبدیل به رواناب می شود. بنابراین حداکثر بارش مجاز در وضعیتی که خاک را از حالت مناسب برای انجام عملیات ماشینی کاشت و برداشت خارج نکند به ترتیب 7.6 و 11.41 میلی متر در هر نوبت بارندگی خواهد بود. برای خروج رطوبت اضافی بعد از این بارش ها برای عملیات کاشت و برداشت به ترتیب پنج و هفت روز زمان لازم است. بنابراین تعداد روزهای کاری برای عملیات کاشت مکانیزه حدود 20 روز، و برای عملیات برداشت نیمه مکانیزه حدود 23 روز با اطمینان 99 درصد، برآورد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 560

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسین خانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2877
 • دانلود: 

  633
چکیده: 

ایران کشوری وسیع ولی فاقد پوشش جنگلی مناسب است و حدود 7 درصد کشور توسط جنگل پوشیده شده و بدین دلیل ابرانی در زمره کشورهایی با پوشش جنگلی کم قرار می گیرد. به همین علت همه ساله ایران مبادرت به واردات انواع تخته های فشرده (نئوپان، تخته چندلا و MDF) می نماید. وسعت نخلستان های کشور 220000 هکتار برآورد می گردد که چیزی در حدود 20-22 درصد وسعت نخلستان های دنیا متعلق به ایران است. به این منظور برداشت خرما (محصول درخت نخل) با کیفیت مناسب، نخل باید همه ساله هرس گردد. هر نخل بطور متوسط در حدود 34 کیلو ضایعات حاصل از هرس تولید می نماید که با احتساب 20 الی 27 میلیون تنه نخل در کشور حداقل 200 هزار تن ماده لیگنوسلولزی که قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی از جمله نئوپان و MDF را دارند. همه ساله در کشور قابل دسترس است. در این تحقیق ضایعات هرس نخل بعنوان ماده اولیه در ساخت MDF استفاده شد و تخته ها در مقیاس نیمه صنعتی (Pilot PLANT scale) در دانشگاه (Gottingem, Germany) ساخته شدند. برای هر متغییر ساخت تعداد سه تخته ساخته و استاندارد EN برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تقریبا تخته های تولیدی حداقل خواص مکانیکی توصیه شده توسط استاندارد EN را دارا می باشند و در صورت رفع مشکل بالا بودن در صد واکشیدگی ضخامتی تخته ها، الیاف ضایعات هرس نخل می تواند در صنایع تولید MDF مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2877

دانلود 633 استناد 0 مرجع 0
litScript