نتایج جستجو

513252

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

51326

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

زراعت عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه 101)
 • صفحات: 

  91-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2830
 • دانلود: 

  733
چکیده: 

قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام داد رسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟

آمار یکساله:  

بازدید 2830

دانلود 733 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (مسلسل 50)
 • صفحات: 

  44-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1898
 • دانلود: 

  805
چکیده: 

مقدمه و هدف: در طب نوین، پژوهشگران عرصه علوم رفتاری، بر ارتباط بین ویژگی های روانی ـ اجتماعی، خصوصیات شخصیتی و الگوهای رفتاری با بروز و سیر بیماری کرونر قلب تاکید دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین خصومت ورزی و تیپ شخصیتی الف با ابتلای به بیماری عروق کرونر بوده است.روش کار: در این پژوهش مورد ـ شاهدی تعداد 102 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد که با 162 فرد غیر بیمار از نظر ویژگی های دموگرافیک (جمعیت شناختی) همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل و میزان تحصیلات همسان شده بودند. با بهره گیری از مقیاس سنجش خصومت ورزی SCL-90-R، پرسشنامه نجاریان (تیپ شخصیتی الف) و پرسشنامه محقق ساخته از نظر ویژگی های روانی اجتماعی، خصومت ورزی و تیپ شخصیتی با هم مقایسه شدند.نتایج: این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بین داشتن شخصیت تیپ الف و ابتلای به گرفتگی عروق کرونر وجود ندارد، اما بین خصومت ورزی بالا و بیماری عروق کرونر رابطه معنی داری دیده شد.نتیجه نهایی: با توجه به اینکه خصومت ورزی و پرخاشگری ارتباط تنگاتنگی با بروز و تداوم بیماری گرفتگی عروق کرونر قلب دارد، پیشنهاد می شود مداخلات روان شناختی برای کنترل و کاهش متغیرهای آسیب زای فوق در پروتکل درمانی بیماران عروق کرونر گنجانیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1898

دانلود 805 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  164
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  495-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  1036
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1036

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  386
 • بازدید: 

  1299
 • دانلود: 

  15604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1299

دانلود 15604 استناد 386 مرجع 0
نشریه: 

روستا و توسعه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1119
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

از آنجا که در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما، جامعه عشایری با تاثیرپذیری از جریان نوسازی شهری رو به افول نهاده و اسکان حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافته است، پژوهش حاضر به تدوین برنامه راهبردی سامان دهی عشایر استان تهران می پردازد. بدین منظور، برای تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید جامعه عشایری در قالب ماتریس SWOT، بررسی های لازم صورت می پذیرد و سپس، راهبردهای سامان دهی جامعه عشایری استان تهران انتخاب و عوامل چهارگانه راهبردی از سوی خبرگان جامعه عشایری تعیین می شود، آنگاه آزمون صحت آن از طریق توزیع پرسشنامه ای با 41 سوال در میان جامعه عشایری صورت می گیرد. مهم ترین عامل راهبردی تعیین شده بر این فرضیه تاکید می کند که راهبرد اسکان در قشلاق و کوچ در ییلاق مناسب است. در ادامه، برنامه های عملیاتی دستیابی به اهداف تعیین شده تدوین و در پایان، چشم انداز 1404 امور عشایر استان تهران ترسیم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1119

دانلود 267 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

JEAN A. | MILAGROS C. | YUNSHENG M. | GEORGE W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  355-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  7164
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7164

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

مسعودنیا ابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  6 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  540-551
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

مقدمه: پژوهش های پیشین درباره اتیولوژی آترواسکلروز عروق کرونر در ایران، غالبا بر ریسک فاکتورهای پزشکی و بالینی تاکید داشتند. اما درباره ریسک فاکتورهای رفتاری آترواسکلروز عروق کرونر، مانند خصومت و خشم، پژوهش های اندکی در ایران انجام شده است. مطالعه حاضر، با هدف تعیین تفاوت بین بیماران با علایم آترواسکلروز شریان کرونر (مورد) و افراد سالم (شاهد)، از نظر خصومت و خشم انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر، در قالب یک طرح مورد - شاهد انجام شد. داده ها از 77 بیمار با علایم آترواسکلروز عروق کرونر (مورد) که به کلینیک قلب و عروق بیمارستان افشار یزد مراجعه کرده بودند و 78 نفر سالم (از لحاظ عروق کرونر و سلامت قلبی و عروقی) جمع آوری گردید. دو گروه، به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (BPAQ) پاسخ دادند.نتایج: تفاوت معناداری میان بیماران و افراد سالم، از نظر خصومت (P<0.05) و خشم  (P<0.001) وجود داشت. تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه به شیوه سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیرهای اجتماعی - جمعیت شناختی و بالینی (مرحله 1)، بین 35.5 تا 47.4 درصد و متغیرهای خصومت و خشم (مرحله 2)،6.7  الی 9 درصد از واریانس متغیر ملاک ابتلا به آترواسکلروز شریان کرونر را تبیین کردند. نتیجه گیری: خصومت و خشم از جمله ریسک فاکتورهای نیرومند برای آترواسکلروز عروق کرونردر جمعیت های ایرانی هستند. بنابراین، به منظور کاهش نرخ بروز آترواسکلروز عروق کرونر، لازم است در کنار مداخله های پزشکی، به مداخله های رفتاری در جهت تعدیل رفتارهای مبتنی بر خصومت و خشم، توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 283 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-2
 • شماره: 

  4/2
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

حوضچه ی رسوب گیر گردابی، نوع کارآمدی از سیستم های رسوب گیر مداوم در تصفیه ی آب و فاضلاب است. در پژوهش حاضر، راندمان جریان در حوضچه ی رسوب گیر تعیین و سرعت سه بعدی درون حوضچه با استفاده از ADV اندازه گیری شد؛ خطوط جریان در مقاطع مختلف حوضچه)در زوایای: $315^{0}$، $270^{0}$، $225^{0}$، $180^{0}$، $135^{0}$، $90^{0}$، $45^{0}$، $theta=0^{0}$(ترسیم و آثار شکل گیری گردابه در راندمان جریان با بررسی مولفه های سرعت شعاعی، محوری و مماسی اندازه گیری و اهمیت شکل گیری جریان های ثانویه در شست وشو و هدایت ذرات به سمت روزنه ی مرکزی بررسی شد. مدل سازی عددی با کاربرد روش RANS شامل مدل های: standard $k-varepsilon$ و $k-omega$ و روش LES شامل مدل Smagorinsky انجام شد الگوریتم SIMPLE برای جفت کردن سرعت فشار و روش حجم سیال)VOF(برای مسیر حرکت سطح آزاد استفاده شد. تطابق مناسبی میان شبیه سازی های عددی و مقادیر مشاهداتی به دست آمد و نتایج مدل Smagorinsky نسبت به سایر مدل ها مناسب تر بود. همچنین خطای نسبی مدل کمتر از 0٫ 5− ٪ بود.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قربانی محمدصدیق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  517-531
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  670
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 670

دانلود 402 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ASSARI SHERVIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42507
 • دانلود: 

  67407
چکیده: 

Background: Despite the well-known impact of baseline HOSTILITY and anger on subsequent cardiovascular mortality, few studies have tested whether predictive role of HOSTILITY and anger on mortality varies as a function of race and gender. Objectives: Current study explored role of raceandgender in modifying the effects of baseline HOSTILITYandangeroncardiovascular mortality in a nationally representative sample in U. S. MaterialsandMethods: We used data from the Americans’ changing lives study, a nationally representative longitudinal cohort of U. S. adults. The study followed 1, 593 Blacks or Whites for 10 years from 2001 to 2011. Independent variables were baseline HOSTILITY and anger (anger-in, and anger-out), measured at 2001, using 4 item Cook-Medley cynical HOSTILITY scale and Spielberger Anger Expression scales, respectively. Dependent variable was time to death due to cardiovascular disease since 2001. Covariates were baseline socio-demographics (age and education), behaviors (smoking and drinking), and health (number of chronic medical conditions, self-rated health, and depressive symptoms) measured at 2001. We used Cox proportional hazard models in the pooled sample and specific to race, in the absence and presence of health variables. Results: In the pooled sample, baseline HOSTILITY and anger-out predicted cardiovascular mortality in the next 10 years. We found significant interactions between race and baseline HOSTILITY and anger-in on cardiovascular mortality, suggesting that these associations are stronger for Whites than Blacks. Race did not interact with baseline anger-out on cardiovascular mortality. Gender also did not have any interactions with baseline HOSTILITY, anger-in, or anger-out on cardiovascular mortality. Conclusions: HOSTILITY and anger-in better predict cardiovascular mortality among Blacks than Whites in the United States. Black-White difference in the associations of HOSTILITY and anger with cardiovascular mortality suggest these factors may have some role in shaping health disparities across racial groups.

آمار یکساله:  

بازدید 42507

دانلود 67407 استناد 0 مرجع 0
litScript