نتایج جستجو

622053

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62206

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  343-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53328
 • دانلود: 

  35065
چکیده: 

BACKGROUND: Psoriasis is a common chronic AND recurrent inflammatory skin disorder characterized by hyperproliferation of keratinocytes AND infiltration of T cells, monocytes/macrophages AND neutrophils into dermal AND epidermal layers of the skin. The prevalence of cardiovascular disorders in these patients is remarkably higher compared to normal individuals, which seems to be associated with the hyperlipidemia. This study was designed AND conducted to investigate the SERUM lipid profile in psoriatic patients AND its association with the severity of disease.MATHERIALS AND METHODS: This case-control study was performed on 50 plaque-type psoriasis patients AND 50 healthy individuals as control, matched for age AND sex. Blood samples were collected after 14 h fasting. SERUM triglyceride, cholesterol AND LIPOPROTEINS were assayed using the stANDard kit (made by Pars Azmon Co. Iran).RESULTS: Certain parameters, including SERUM triglyceride, cholesterol, low density lipoprotein (LDL), AND very low density lipoprotein (VLDL), were significantly higher in the case group compared to the controls (P < 0.001), while high density lipoprotein (HDL) was significantly lower in the former (P < 0.001). In addition, there was a significant relationship between severity of psoriasis AND SERUM lipid profile.CONCLUSION: The results have revealed the higher plasma level of LIPIDS in psoriatic patients. This may elevate the risk of atherosclerosis, particularly cardiovascular disorders. Therefore, from the epidemiological point of view, screening psoriatic patients, particularly those with severe psoriasis, is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 53328

دانلود 35065 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 2
 • صفحات: 

  50-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24894
 • دانلود: 

  18960
کلیدواژه: 
چکیده: 

Opting an appropriate dietary regime has been AND will be one of the simplest ways of providing health for AND preventing disorders of human beings. Cardiovascular diseases-one of the most prevalent causes of morbidity AND mortality worldwide-are in particular related to diet. Atherosclerosis, the most common pathogenic process of cardiovascular disease, is closely connected with food ingredients, specifically with the type of fat. Many experimental AND clinical studies have shown the helpful effects of unsaturated vegetable oils, especially poly unsaturated fatty acids (PUFA) on SERUM LIPIDS AND LIPOPROTEINS. Walnut is a rich source of PUFA. The hypothesis in this research is that walnut ingestion could reduce the level of unfavorable SERUM LIPIDS. To determine the effect of walnut on SERUM LIPIDS AND LIPOPROTEINS, we carried the research out on 48 girl students having a mean age of 20.04, mean weight of 52.85 with no previously detected symptoms of any specific disease, they were divided into two groups; a case group of 25 AND control group of 23. Before administering walnut, age, weight, SERUM LIPIDS AND diets of the population were thoroughly AND analytically studied which illustrated no significant difference or variation. For 28 days, the case group ingested 40 grams of walnut a day along side with their regular diet, AND at the same time, their SERUM levels of cholestrol, TG, LDL AND HDL measured. With the 28 days of walnut regime 40 grams daily the SERUM level of T.G AND LDL was measured the result of which showed a statistically, significant drop (P<0.05) in the SERUM parameters, howere level of HDL showed an infenitesimal rise AND the level of total cholestrol was of minimal fall, statistically insignificant. The results earned supported the hypothesis that adding walnut into dietary regime could decrease harmful SERUM LIPIDS.

آمار یکساله:  

بازدید 24894

دانلود 18960 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1048
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده از رژیم غذایی مناسب یکی از ساده ترین راههای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری ها از جمله بیماری های قلبی عروقی می باشد. آترواسکلروز یکی از عوامل پیش تاز در مرگ و میر انسان است و اختلال در میزان چربیهای خون و افزایش آن یکی از علل اصلی افزایش افزایش آتروسکلروز و نهایتا افزایش بیماریهای قلبی عروقی می باشد. مطالعات اثرات مفید مصرف انواع روغنهای گیاهی غیراشباع به خصوص غیر اشباع چندگانه روی لیپیدها و لیپوپروتئین ها و کاهش میزان آترواسکلروز در افراد را نشان داده است. گردو یکی از منابع غنی این نوع روغنهای گیاهی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گردو روی چربی های خون انجام شد.روش بررسی: بدین منظور تعداد 48 نفر از دانشجویان داوطلب دختر بدون داشتن سابقه بیماری در دو گروه شاهد (23 نفر) و آزمون (25 نفر) با میانگین سنی (20.40) و میانگین وزن (52.825) که لیپیدها و لیپوپروتئین خون آنها طبیعی بود مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از شروع رژیم غذایی حاوی گردو دو گروه از نظر سن، وزن، محتوای رژیم غذایی (شامل چربی، پروتئین، کربوهیدرات و کالری مصرفی) و چربی های خون مورد بررسی قرار گرفتند سپس برای مدت چهار هفته افراد گروه مورد علاوه بر رژیم غذایی معمولی روزانه 40 گرم گردو مصرف کردند و مجدد از نظر چربیهای خون مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میزان تری گلیسیرید و LDL در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان میدهد (P<0.05) همچنین کاهش در میزان کلسترول توتال نیز مشاهده گردید اما از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: نتایج پژوهش اثرات مفید حاوی گردو را بر کاهش چربی های مضر خون نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1048

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5707
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مقدمه: در زمینه نقش احتمال آسپیرین در کاهش چربیهای خون و کاهش بروز انفارکتوسهای قلبی و مغزی تحقیقاتی صورت گرفته است. اما فرضیه­های موجود چندان روشن و مشخص نیستند. با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی در زمینه اثرات آسپیرین بر چربیها و لیپوپروتئین­های سرم خون خرگوش (به عنوان مدل آزمایشگاهی برای تعمیم نتایج به انسان) صورت نگرفته است، تصمیم گرفته شد تا اثرات آسپیرین در دوزهای گوناگون بر غلظت چربیها و لیپوپروتئین های سرم خون خرگوش بررسی شود.روشها: ده قطعه خرگوش سالم نر 8 ماهه، سویه هلندی به رنگ سفید انتخاب شدند. ابتدا به عنوان گروه شاهد از خرگوشها خونگیری به عمل آمد. سپس آسپیرین در چهار دوز (10، 100، 200 و 500 میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن) به خرگوشها خورانده شد. هر دوز به مدت 15 روز داده می شد و در روزهای 7 و 15 از خرگوشها خونگیری به عمل می آمد. فاصله زمانی بین تجویز دو دوز متوالی، یک ماه در نظر گرفته شد. بر روی سرمهای به دست آمده از گروههای مختلف آزمایش، کاسترول، تری­گلسیرید، لیپیدتام، HDL– کلسترول، LDL– کلسترول، VLDL– کلسترول و آسپیرین اندازه­گیری شد. برای پی بردن به اختلاف آماری معنی دار میان چربیها و لیپوپروتئین های سرم در گروههای آزمایشی از آنالیز واریانس (ANOVA) و سپس آزمون دانکن در سطح P<0.05 استفاده شد. برای پی بردن به این که تاثیر آسپیرین وابسته به دوز و زمان مصرف دارو بوده است یا خیر از آزمون آنالیز واریانس در داخل گروهها و بین گروهها استفاده شد. برای تعیین تغییرات مربوط به هر پارامتر و تاثیری که آسپیرین برروی پارامتر داشته است از آنالیز رگرسیون چند متغیر استفاده شد. نتایج: آسپیرین در دوزهای مختلف (100، 200 و 500 میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن) سبب کاهش معنی داری در غلظت کلسترول، تری گلیسیرید، لیپیدتام، HDL- کلسترول، LDL– کلسترول، VLDL– کلسترول گردید (P<0.001). دوز 10 میلیگرم آسپیرین در کیلوگرم بدن هیچگونه اثر معنی داری بر چربیها و لیپوپروتئینهای سرم خرگوش نداشت.بحث: طول زمان مصرف آسپیرین، اثر معنی داری بر غلظت چربیها و لیپوپروتئینهای سرم خرگوش نداشت، اما دوزهای مختلف آسپیرین اثر معنی داری بر چربیها و لیپوپروتئینهای سرم خرگوش داشتند به طوری که با افزایش میزان آسپیرین، غلظت چربیها و لیپوپروتئینهای سرم خرگوش بیشتر کاهش می یافتند.  

آمار یکساله:  

بازدید 5707

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 12)
 • صفحات: 

  233-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

مقدمه: هورمونهای تیرویید در سنتز، متابولیسم و تجزیه لیپیدها نقش عمده ای ایفا میکنند. افراد هیپرتیرویید دچار افزایش قابل ملاحظه حساسیت نسبت به استرس های اکسیداتیو و در نتیجه اکسیداسیون LDL-C میشوند. آنزیم پاراکسوناز آنزیمی مستقر بر لیپوپروتیین با چگالی بالا (HDL-C) است که در شرایط آزمایشگاهی از اکسیداسیون LDL-C جلوگیری کرده و ممکن است نقش آنتی آتروژنیک داشته باشد. هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت آنزیم پاراکسوناز و وضعیت لیپیدها در هیپرتیروییدی قبل و بعد از درمان میباشد.مواد و روشها: 24 بیمار مبتلا به هیپرتیروییدی به عنوان گروه مورد و 23 فرد به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمام افراد مورد بررسی پس از گرفتن شرح حال و تعیین اندازه های تن سنجی، سطح سرمی هورمونهای تیرویید، لیپیدها و آپولیپوپروتیینها و فعالیت آنزیم پاراکسوناز در یک نمونه خون ناشتا اندازه گیری شد.یافته ها: بیماران پس از درمان با متی مازول مورد پیگیری مجدد قرار گرفتند (متوسط درمان 7.3±3.9 ماه) که از مجموع این افراد 15 نفر یوتیرویید شده بودند. از نظر وزن، نمایه توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن تفاوت معنی داری بین بیماران قبل و بعد از درمان وجود نداشت. پس از درمان در بیماران یوتیرویید کاهش معنی داری در سطح سرمی 8.4±2.2) T4 در مقابل 134±38) T3 ,(P<0.001: mg/dL 16.6±4.4 در مقابل (P<0.05; ng/dL 250±90 و افزایش معنی داری در سطح سرمی 1.9±2.2) TSH در مقابل (P<0.001; mU/mL 0.06±0.06 وجود داشت. پس از درمان، فعالیت پاراکسوناز سرمی افزایش معنی داری نسبت به وضعیت قبل از درمان نشان داد 64.6±37.8) در مقابل (P<0.001; lU/mL 49.0±22.8. همچنین پس از درمان افزایش معنی دار در سطوح سرمی کلسترول تام 209±48) در مقابل (P<0.001; mg/dL 172±39، تری گلیسیرید و نسبت کلسترول تام به HDL و LDL به HDL در مقایسه با قبل از درمان وجود داشت. درمان بیماران، منجر به تغییر معنی داری در سطوح HDL-C، آپولیپوپروتیین A-I و آپولیپوپروتیین B نسبت به قبل از درمان نشد.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر افزایش معنی دار فعالیت آنزیم پاراکسوناز پس از درمان بیماران هیپرتیرویید این فرضیه را مطرح میکند که بخشی از افزایش اکسیداسیون LDL-C در این بیماران میتواند ناشی از کاهش فعالیت پاراکسوناز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  105-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

شیوع آترواسکروز در بیماران پیوند کلیه و ارتباط آن با تغییرات لیپیدها و پروتئین های پلاسما در مقالات متعددی گزارش گردیده است. در این مطالعه سطوح سرمی لیپیدها (کلسترول،تری گلیسرید، لیپد تام) و لیپو پروتئین هاVLDL (Vesy low Density Liporotein- cholesterol )(Higt- Density Liporotein- cholesterol) ,HDL-C (LOW Density Liporotein- cholesterol) LDL-C و نسبت HDL-C/LDL-C و قند خون ناشتا در 74 بیمار پیوند کلیه (53 مرد و 21 زن) در محدوده سنی 15-69 سال و 74 نفر کنترل (53 مرد و21  زن) در محدوده سنی 13-70 سال اندازه گیری و بعد از آنالیز آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. میانگین سطح سرمی کلسترول تری گلیسرید و لیپید تام در کل بیماران، بیماران مرد و زن در مقایسه با گروههای کنترل مربوطه افزایش معنی داری نشان دادند. (به ترتیب با P<0.001، P<0.001 و P<0.05) میانگین سطح سرمی VLDL,LDL-C  در کل بیماران و در بیماران مرد (به ترتیب با p<0.025،  ،p<0.05) و میانگین سطح سرمی HDL-C و LDL-C و VLDL  در بیماران زن (به ترتیب با p<0.05، p<0.001، p<0.001) نسبت به گروههای کنترل مربوطه افزایش معنی داری نشان داد. همچنین نسبت HDL-C/LDL-C در بیماران زن نسبت به گروه کنترل آن کاهش معنی داری نشان داد (p<0.05). میانگین سطح سرمی قند خون ناشتا در بیماران مورد مطالعه نسبت به گروههای کنترل مربوطه اختلاف معنی داری نشان نداد (p>0.1). در آزمون ضریب همبستگی بین سن، وزن و مدت پیوند کلیه با مقادیر لیپیدها، لیپو پروتئین ها و قند خون ناشتا تنها بین وزن و تری گلیسیریدها رابطه مستقیم و معنی داری مشاهده شد (r =0.29 ,p<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1232
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

برای بررسی اثرهای مفید و مضر ورزش در محیط آلوده به CBC ، لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم و زمان اجرا، 32 موش صحرایی آزمایشگاهی در 4 گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. موش های گروه تجربی و شاهد 1، در اتاق غیر آلوده و موش های گروه تجربی و شاهد 2، در اتاقی که دو بار در روز بوسیله یک دستگاه موتور سیکلت آلوده می شد، قرار گرفتند. غلظت منواکسیدکربن، دی اکسید سولفور و هیدروکربن های سوخته در اتاق آلوده به ترتیب 42، 0.38 و 61 قسمت در میلیون (PPm) بود. موش های گروه تجربی 1 و 2، هر صبح و عصر،  6روز در هفته به مدت 8 هفته به تمرین هوازی منتخب روی دستگاه نوارگردان پرداختند و موش های گروه شاهد 1 و 2، فقط در قفس بودند. متغیرهایی که در این پژوهش مورد اندازه گیری قرار گرفتند شامل تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، مقدار هموگلوبین، درصد هماتوکریت، متوسط حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز، تعداد پلاکت ها، تری گلیسیرید سرم، کلسترول تام سرم، کلسترول لیپوپروتئین سنگین، نسبت کلسترول تام سرم به کلسترول لیپوپروتئین سنگین، نسبت کلسترول تام سرم به کلسترول لیپوپروتئین سنگین، زمان فعالیت استقامتی تا خستگی و همچنین وزن بودند که ابتدا و پس از 8 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق، کاهش معنی داری در تعداد گلبول های قرمز (P=0.0028)، مقدار هموگلوبین (P=0.0067) و درصد هماتوکریت خون (P=0.015) در گروهی که در محیط آلوده به تمرین هوازی پرداخته بودند، نشان داد. همچنین افزایش تعداد گلبول های سفید خون (P=0.049) و متوسط حجم گلبول های قرمز (P=0.055) در موش های تمرین کرده و تمرین نکرده در محیط آلوده مشاهده شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که تمرین هوازی، در مدت 8 هفته، صرف نظر از اینکه در محیط آلوده و یا غیر آلوده انجام گیرد، باعث کاهش معنی دار تر گلیسرید سرم (P=0.0007) و وزن (P=0.0021) می شود و بی تحرکی در محیط پاک، باعث افزایش وزن می گردد، ولی بی تحرکی در محیط آلوده، تاثیری بر وزن نداشت. زمان استقامت تا مرز خستگی نیز برای هر دو گروه تجربی، در محیط آلوده کمتر، از محیط پاک بود اما بین دو گروه در دو محیط، تفاوت معنی دار نبود

آمار یکساله:  

بازدید 1232

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  ویژه نامه کنگره بین المللی غدد درون ریز
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  118
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 118 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

قالیچی فرزان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

شواهدی وجود دارد که استروژن بر لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم و کبد تاثیر می گذارد. در این مطالعه اثرات یک ترکیب استروژنی به نام اتینیل استرادیول بر لیپیدها و لیپوپروتیینهای سرم موشهای صحرایی ماده هیپرکلسترولمیک بررسی شده است. موشهای صحرایی مدت 2 ماه تحت تاثیر رژیم غذایی پر کلسترول (2%) قرار گرفتند. اتینیل استرادیول طی دوره دو ماهه آزمایش، روزانه به صورت زیر پوستی تزریق شد. پس از پایان آزمایش و تهیه سرم از نمونه های خون غلظت کلسترول تام، تری گلیسرید،VIDL, LDL, HDL  اندازه گیری گردید. نتایج حاصل با استفاده از جدول آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه بین میانگین ها در سطح 5% بعمل آمد. طبق نتایج بدست آمده، غلظت کلسترول تام و LDL در گروههای دریافت کننده اتینیل استرادیول کاهش معنی دار و قابل توجهی نشان داد(P<0.05) ، در حالی که در غلظت تری گلیسرید،VLDL و HDL تغییر معنی داری مشاهده نشد. کاهش غلظت کلسترول تام و LDL از طریق افزایش گیرنده های LDL در کبد و دیگر بافتها مورد بحث قرارگرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 280 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1191
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

به منظور تعیین سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان، از 77 راس اسب شامل 47 راس مادیان و 30 راس نریان که به 6 گروه سنی >96 , 61-96 , 37-60, 13-36, 7-12, <6 بر حسب ماه تقسیم شده بودند، خونگیری به عمل آمد. کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی به روش آنزیمی و لیپوپروتئین ها با استفاده از روش رسوب دهی اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از آزمون های LSD , tstudent مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. بدون در نظر گرفتن سن و جنس، میزان کلسترول تام، تری گلیسرید تام و کلسترول موجود در لیپو پروتئین های با چگالی بسیار کم (VLDL–c)، با چگالی کم (LDL-c) و با چگالی بالا (HDL-C) بر حسب میلی گرم در دسی لیتر در اسب های تحت مطالعه به ترتیب، 37.61±1.24 , 22.71±3.74 , 10.91±0.67, 26.05±0.64 1.25±71.1 بدست آمد. بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو جنس نریان و مادیان وجود ندارد و سن تنها بر میزان لیپوپروتئین های با چگالی کم تاثیر معنی داری دارد به طوری که با افزایش سن از غلظت آن کاسته می شود. این مطالعه نشان داده است که، مقادیر طبیعی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان نه تنها با سایر نژادهای اسب بلکه با اسب های عربی که در سایر نقاط نگهداری می شوند متفاوت می باشد که علت احتمالی این اختلاف را می توان به نژاد، تغذیه، حالت های مختلف فیزیولوژی، و شرایط آب و هوایی نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1191

دانلود 259 استناد 0 مرجع 1
litScript