نتایج جستجو

525

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

53

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

در این مقاله ترابرد الکترونها در ریزنوار یک ابرشبکه نیمرسانا تحت اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی که در راستاهای متفاوت بر ابرشبکه اعمال می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نمودارهای سری زمانی و نمای لیاپانوف با استفاده از روش رانگ- کوتای مرتبه چهارم محاسبه شده است. محاسبات عددی نشان می دهد که برای مقادیر معینی از پارامترها که وابسته به خصوصیات ابر شبکه و میدانهای اعمال شده بر آن است، الکترونها رفتار آشوبی از خود بروز می دهند و به ازای بعضی مقادیر دیگر از پارامترها این رفتار منظم و غیرآشوبی می شود. همچنین وجود میدان مغناطیسی عمود بر میدان الکتریکی می تواند نواحی آشوبی را در حرکت الکترون کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  218-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

مشاهده شده است که ناپیوستگی نواری در اتصال نیمه هادیها به صورت بحرانی به عوامل متعددی وابسته است. با استفاده از روش شبه پتانسیل ابتدا به ساکن در موارد ابرشبکه کرنش یافته InGa As / Ga As توانستیم وابستگی ناپیوستگیهای نواری (ظرفیت و رسانش) را بر حسب کرنش و ترکیب In در این سیستم تعیین نماییم. علاوه بر این، نشان داده ایم که ناپیوستگی نواری را می توان با معرفی یک لایه Ge در ناحیه فصل مشترک کنترل نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHEVCHENKO E.V. | TALAPIN D.V. | KOTOV N.A.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  439
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  17893
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17893

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

ACS Nano

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  8531-8539
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  1303
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1303

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

JASKOLSKI W. | STACHOWA A. | CHICO L.

نشریه: 

ACTA PHYSICA POLONICA A

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  491-503
تعامل: 
 • استنادات: 

  724
 • بازدید: 

  9387
 • دانلود: 

  12639
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9387

دانلود 12639 استناد 724 مرجع 0
نویسندگان: 

TIAN Z.R.

نشریه: 

NATURE MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  821-826
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  10540
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10540

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LAW M. | GOLDBERGER J. | YANG P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  7044
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7044

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

XIANG Q. | YU J. | JARONIEC M.

نشریه: 

CHEMICAL SOCIETY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  782-796
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  12106
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12106

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نویسندگان: 

Majidzade Vusala Asim | Aliyev Akif Shikhan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1023-1029
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10363
 • دانلود: 

  19623
چکیده: 

The present contribution is devoted to the production of the Ni-Bi-Se thin films widely used in the field of electronics, electrotechnology, and computer technology. During the process, at first, the Bi-Se compound has been formed on the nickel electrode by electrochemical method, and then by thermal treatment of this compound at 673K, ternary compound Ni3Bi2Se2 has been obtained. The results show that as the concentration of bismuth is increasing, its amount in deposited films increases regularly. The formation of the Ni3Bi2Se2 compound was also confirmed by XRD results. The photochemical properties of the obtained compounds were investigated in the dark and light, constant current of 100 nA for 0-600 seconds. With the illumination of the dark samples, the potential shifts from a positive side to a negative side, this decrease indicates that obtained thin films are not only photosensitive, also have n-type conductivity.

آمار یکساله:  

بازدید 10363

دانلود 19623 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI S.E. | FAEZ R.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3-4 (ELECTRICAL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  232-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46391
 • دانلود: 

  37411
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this paper, series expansion is used to solve Liouville equation and two terms of the series are derived. Using the solution, an effective classical potential is defined which contains quantum effects. It is shown for two classical potential Is, step potential and barrier potential, that in the effective potential, discontinuities are smoothed. Furthermore, it is demonstrated that the difference between the classical potential, with slow changes over position, and its effective potential is small.

آمار یکساله:  

بازدید 46391

دانلود 37411 استناد 0 مرجع 0
litScript