نتایج جستجو

384825

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38483

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3-2
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1891
 • دانلود: 

  679
چکیده: 

این پژوهش، رابطه بین سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله با فشار روانی را بررسی می کند. بدین رو، از میان دانش آموزان دختر رشته تجربی که در سال تحصیلی 83-82 در مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، به عنوان گروه آزمون انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش (سبک هویت، ابراز وجود، و سبک مقابله با فشار روانی) پرسش نامه های سبک هویت برزنسکی ( 1991)، ابراز وجود گمبریل و ریکی (1975)، و سبک مقابله اندلر و پارکر (1990) به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که:دانش آموزان دارای سبک هویت داده ای و هنجاری، بیش تر با سبک مقابله ای مساله مدار، و دانش آموزان دارای 1- سبک هویت سردرگم/پرهیزی، بیش تر با سبک مقابله ای پرهیزی با فشار روانی برخورد می کنند.2- سبک هویت داده ای، با ابراز وجود بنیادی و ابراز وجود مقابله ای، به ترتیب 0.25 و 0.11 هم بسته گی مثبت و معنادار دارد.3- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، با ابراز وجود بنیادی به میزان 15/0 هم بسته گی منفی معنادار دارد.4- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، هم بسته گی معنادار با ابراز وجود مقابله ای ندارد.5- سبک هویت هنجاری، رابطه ای معنادار با ابراز وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1891

دانلود 679 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

TANKAMANI NARGESS | JALALI MOHAMMADREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58265
 • دانلود: 

  23964
چکیده: 

Introduction: STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS behavior may lead to failure of passive behaviors such as shyness and withdrawal, and in some people, can lead to aggression. The purpose of the present research was to compare the STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLEs with STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS and aggressiveness in students Imam Khomeini International University.Methods: The number of samples in this research includes 200 university students (121 females and 79 males) from Imam Khomeini International University were selected using random cluster sampling and completed the STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLEs (CISS) and interpersonal responsibility models (IRM). Data were analyzed using descriptive statistics; one-way analysis of variance and T-test.Results: The difference between the behavior aggression and the STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLE was 55.31 and the difference between the behavior STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS and STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLE was 7.03. Also, data indicated there was a relationship between STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS and aggressiveness students who have variety STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLEs. On the other hand, students who have problem focused STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLE, were more assertive and students who have emotion focused STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLE, were more aggressive. Also, there was no relationship between females and males STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS. However, there was a significant relationship between female and male aggression. Male students were more aggressive than females.Conclusion: Considering the positive relationship between STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS and aggressiveness with STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLE students, and attention to problem focused STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">COPING STYLE can reduce aggression and improve STYLE="font-STYLE:inherit;color:rgb(255,0,120);">ASSERTIVENESS in students.

آمار یکساله:  

بازدید 58265

دانلود 23964 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  14-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1248
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه توانایی ابراز وجود در دانش آموزان با توجه به شیوه های فرزندپروری والدین آنها و بررسی تاثیر برنامه های ابراز وجود در دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 84-85 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 405 دانش آموز در قسمت اول پژوهش شرکت کردند. از میان این افراد، 40 دانش آموز نمونه همگن برای شرکت در دو گروه آزمایش و کنترل مربوط به مطالعه نیمه آزمایشی قسمت دوم پژوهش در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها، از دو پرسشنامه ابراز وجود 40 سوالی و پرسشنامه 76 سوالی شیوه های فرزندپروری استفاده گردید. طرح پژوهش در قسمت اول علی - مقایسه ای و در قسمت دوم، پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین میزان توانایی ابراز وجود دانش آموزان با توجه به روش فرزندپروری در خانواده آنها تفاوت وجود دارد. همچنین آموزش برنامه های ابراز وجود توانایی ابراز وجود دانش آموزان با نمره ابراز وجود پایین که در جلسات آموزشی شرکت کردند را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1248

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  11-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1879
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

برای آزمون این فرضیه که «بین سبک های مقابله و اسناد با افسردگی رابطه وجود دارد» 140 دانشجوی دوره کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به روش داوطلبانه (غیر تصادفی) انتخاب شدند. آزمودنی ها شامل 70 پسر و 70 دختر بودند. دانشجویان مورد پژوهش به سوال های پرسشنامه سبک اسناد، پرسشنامه سبک های مقابله، و سیاهه افسردگی بک پاسخ دادند. پس از جمع آوری اطلاعات، از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون معنادار بودن همبستگی پیرسون استفاده شد. از آن جا که در پژوهش حاضر، داده ها در دو گروه جداگانه (مونث و مذکر) تجزیه و تحلیل گردید، فرضیه فوق در افراد مذکر تایید نشد. نتایج بدست آمده در افراد مونث نشان داد که بین مقابله متمرکز بر مساله و سبک های اسناد کلی و پایدار در رویدادهای منفی با افسردگی همبستگی معنادار وجود دارد و فرضیه فوق در سطح معناداری 0.001 تایید شد. همچنین این پژوهش نشان داد که برای پیش بینی افسردگی، سبک مقابله متمرکز بر مساله از سبک های اسناد کلی و پایدار در رویدادهای منفی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1879

دانلود 133 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  135
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  445
 • بازدید: 

  7613
 • دانلود: 

  26097
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7613

دانلود 26097 استناد 445 مرجع 0
نویسندگان: 

BERZONSKY M.D. | FERRARI J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  42756
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42756

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (19 پیاپی)
 • صفحات: 

  21-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه شیوه های مقابله زنان با چالش های مرحله زوجی بر اساس سبک هویتی آن ها صورت گرفت. روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام گرفت. جامعه شامل زنان متاهلی بود که حداقل پنج سال از ازدواجشان گذشته باشد. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. پیش از شروع مصاحبه، پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی(ISI-6G) به مشارکت کنندگان داده شد و نمرات آن ها در سه سبک هویتی، مشخص گردید. تعداد مشارکت کنندگان 13 نفر بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات روش هفت مرحله ای کلایزی بود. با پرسش از شیوه های مقابله با چالش مشارکت کنندگان، مضامین مهم استخراج و کدگذاری شد. مضامین اصلی شیوه های مقابله با چالش برای زنان دارای سبک هویت اطلاعاتی، «گفتگو»، «حل و فصل مشکلات در داخل مرز زوجین»، «تطبیق خود با شرایط واقعی»، «انعطاف پذیری در حل مشکلات» و «هشیاری وجودی» بود. مضامین اصلی شیوه های حل چالش در زنان دارای سبک هویت هنجاری، «تکیه بر سرمایه اجتماعی»، «پیروی از الگوهای از پیش نوشته»، «تغییرات تدریجی» و «گفتگوی مستقیم از طریق ارسال پیام» بود. مضامین اصلی شیوه های مقابله با چالش برای زنان دارای سبک هویت سردرگم نیز «راه حل های انفعالی»، «راه حل آمرانه» و «احساس درماندگی در حل چالش» بود. با توجه به مضامین به دست آمده در مورد شیوه های مقابله با چالش زنان بر اساس سبک هویتی، مشاوران میتوانند در مشاوره پیش از ازدواج و آموزشهای آمادگی قبل از ازدواج از یافته های این پژوهش بهره گیرند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BERZONSKY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  29528
 • دانلود: 

  27754
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29528

دانلود 27754 استناد 908 مرجع 0
نویسندگان: 

XU H. | MU L. | XIE X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  944
 • بازدید: 

  24094
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24094

دانلود 31395 استناد 944 مرجع 0
نویسندگان: 

TAGHVAIIE HOSSEIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119695
 • دانلود: 

  31995
چکیده: 

Question about IDENTITY for four decades has been a challenging topic between people in our country. Architecture has inherent, dynamic, and gradual features which is called IDENTITY despite regional and climatic differences which have had great influence on its form. Its terminology in mystical interpretation regards God the origin of the IDENTITY. In other definitions, human and her/his beliefs, that are the starting point and where a building is constructed or utilized or evaluated by her / him, and other distinctive components which distinguishes it from other types of buildings and also its similarities with its own items, have been taken into consideration. The meaning of the totality that previously from Malekolshoareye Bahar’s point of view had been divided into inside and outside of the human under the name of STYLE has been replaced with “architecture fashion” in recent centuries due to the developments in the world and human being and in the circle of fading tastes and creativity of architects, it has been imprisoned and been miles away from its traditional meaning. Distinctive features of the architectural phenomenon, except human and her/his beliefs include time and place. This essay, in addition to surveying the author and user human status of architecture and the effect of his/her ideas and beliefs in it, deals with place from view points of phenomenological and environmental psychology theorists and its intertwined relationship with human and the effect of place memory, the place where many scholars consider its loss as the loss of human and the architecture IDENTITY. Also time component is surveyed not merely in the conventional framework and focused on the past and related to the future but as a field in which life is realized. Since human activities become meaningful during the time and in place, these activities create individual or collective memories in the human mind during the time. By repeatedly referring to them, collective memories which are the elements of human IDENTITY are visualized. Social IDENTITY and collective memory are the ones that when a person is in a place she/he feels that the place is different from other places. According to the essay concepts IDENTITY cannot be a rigid affair and in the course of time it is transformed with human and her/his beliefs. By definition, IDENTITY has features which connect us to our past origin and roots like the thread used inside sugar candy to join crystals together, but time based on current requirements forms different crystals around it, including our commonality with the world architecture. What is the concept of architectural STYLE and IDENTITY from past to present? Why and how has the concept of IDENTITY changed? What and how are the effective features in architecture IDENTITY discussion? These are the questions our essay goes on to find an answer for. Creating a suitable intellectual framework for IDENTITY concept is the goal of the essay and its search system is qualitative and besides analyzing and interpreting data meanings, it also seeks for multiple factors effective on IDENTITY phenomenon.

آمار یکساله:  

بازدید 119695

دانلود 31995 استناد 0 مرجع 0
litScript