نتایج جستجو

36993

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3700

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

رویش بذر نقطه آغاز زندگی در بسیاری از گیاهان است و روش های صحیح انتخاب بذر و تولید آن اثر زیادی بر روی محصول می گذارد. در این روش بررسی های مزرعه ای و متعاقب آن آزمون های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی بنیه بذری هفت لاین سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش مزرعه ای با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به منظور برآورد سبز مزرعه در سال 1377 در کرج پیاده گردید. بذرهای هر لاین در هر تکرار در 4 خط به طول 7 متر به صورت خطی در پشته هایی به فاصله 65 سانتی متر از همدیگر کشت گردید که بعد از سبز شدن درصد سبز مزرعه در هر کرت اندازه گیری شد. سپس در مرحله 6-4 برگی تنک گردید که فاصله بوته ها در روی ردیف به 6 سانتی متر رسید، مواظبت های در حال رشد هر یک به موقع خود انجام گرفت. در مرحله رسیدگی کامل بذری از هر هفت لاین نمونه گیری به عمل آمد و در آزمایشگاه با استفاده از طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار آزمون های جوانه زنی استاندارد، سرما، پیری تسریع شده و هدایت الکتریکی بر روی بذرها اجرا گردید. از پژوهش انجام شده بر روی لاین های داخلی سورگوم علوفه ای می توان نتیجه گرفت که لاین های KFS1، KSF2 و KFS4 در میان دیگر لاین ها با اختلاف معنی داری از بنیه بذری بالایی برخوردار می باشند و همچنین درصد سبز بیشتری را به خود اختصاص داده اند و در نهایت محصول علوفه تر و خشک بالایی را تولید نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAJI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  255-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116733
 • دانلود: 

  54494
چکیده: 

Understanding variation in SW (SEED weigh) is of major importance in understanding SY (SEED yield) variation. The objective of this study was to determine factors such as SN (SEED number) per unit area, SFD (SEED filling duRATIOn) and SFR (SEED filling rate) and temperature, LAI (leaf area index), LAD (leaf area duRATIOn), above-ground dry matter, CGR (crop growth rate), leaf dry matter remobilization and efficiency and SSR (source-sink RATIO) around SFP (SEED filling period), affecting SW in canola (Brassica napus L.). The experiment was conducted at Agricultural Research Station of Gonbad, Iran, during 2005-7. Two cultivars of spring type canola (Hyola401 and RGS003) as subplots were grown at 5 sowing dates (SDs) as main plots, spaced approximately 30 days apart, to obtain a wide range of environmental conditions during SFP. The experiment was arranged in two conditions, i.e. supplemental irrigation (SI) and rainfed (RF). SW was influenced by the growing season rainfall and temperature. The availability of the crop to produce and to remobilize photosynthetic assimilates to developing SEEDs was a good determinant factor for SW. SW increased with increase in LAI, above-ground dry matter production and remobilization and SSR around SFP, leading to an increased SY, suggested that SW primarily depends on the resource availability. The relationships of SW with SFR and SFD and above-ground dry matter, LAI, leaf dry matter remobilization and efficiency and SSR around SFP, over environmental conditions, sowing dates and cultivars, showed these variables to be generally applicable in canola SW determination.

آمار یکساله:  

بازدید 116733

دانلود 54494 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهرداد کاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  323-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3870
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

تحلیل آماری داده های هر تحقیق تا حدودی به نوع طرح تحقیقی است که صورت گرفته مربوط است. در تحقیق شاهد- موردی (Case- Control)  معمولا نسبت شانس یا نسبت بخت ها (Odds RATIO) را تعیین می کنند. در این مقاله ابتدا کلمات شانس، بخت، اقبال و احتمال مورد بحث قرار می گیرد و سپس فرمول تعیین نسبت شانس عرضه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3870

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  266-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  802
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

زمینه و هدف: استفاده بالینی از واکنشهای تاخیری در بررسی های نوروفیزیولوژیک روزبه روز افزایش یافته است. نسبت حداکثر رفلکس H به حداکثر موج M یک شاخص مناسب برای نشان دادن سطح تحریک پذیری حرکتی این رفلکس است. در این مطالعه H/M RATIO عصب تی بیال خلفی در بیماران دچار حوادث عروقی مغز بررسی شد.روش بررسی: در این مطالعه 22 H/M RATIO فرد سالم که از نظر سنی مشابه بیماران بودند با 40 بیمار دچار سکته حاد مغزی مقایسه شد.یافته ها: در افراد سالم H/M RATIO دو اندام اختلاف معنی دار نداشت. در بیماران H/M RATIO هر دو اندام (فلج و غیر فلج) افزایش داشت (01/P<0)، که در طرف غیر فلج این اختلاف بیشتر بود. تسهیل علامت بابنسکی در بیماران بطور مشخص همراه پایین بودن H/M RATIO است (003/0=P) میزان تغییرات H/M RATIO با شدت فلج رابطه معنی دار ندارد (در اندامهای تحتانی 3/P=0) و (در اندامهای فوقانی P=0.9). در ضایعات ایسکمیک H/M RATIO افزایش یافته (01/0=P) که در اندام غیر فلج بیشتر است، ولی در ضایعات خونریزی داخل مغزی افزایش دو طرفه تقریبا مساوی است.نتیجه گیری H/M RATIO :عصب تی بیال خلفی در هر دو اندام تحتانی بیماران دچار سکته مغزی افزایش می یابد که ناشی از کاهش مهار سیناپتیک پایانه های عصبی 1a است. این افزایش ناشی از افزایش دامنه رفلکس H است.

آمار یکساله:  

بازدید 802

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Sanaei Moghaddam Sabzevar Zahra | Mehrshad Mohammad | Naimipour Mohsen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  485-493
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  5958
چکیده: 

Basil SEED with mucilage shell contains carbohydrates (BSG) which can be extracted to produce natural hydrogel compatible with the human body. In this study, a magnetic natural hydrogel was synthesized by copolymerization between the double bonds of vinyl-modified Fe3O4/SiO2 nanoparticles, methacrylic acid (MA) as a monomer, ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) as a crosslinker monomer, and vinylated BSG through free radical addition polymerization for delivery of naproxen (NPX) as a model drug. The product of each reaction step was identified by FTIR technique and the morphology of nanoparticles and magnetic nano-hydrogels was investigated using the SEM technique. SEM image analysis of dry magnetic hydrogels shows the existence of a porous structure with pore size in the range of 100–, 300 nm. The porosity of the hydrogels used in drug delivery systems can be useful in producing a large surface area, enhancing water absorption, and facilitating drug release. The swelling behavior of nano-hydrogels, a significant feature for drug delivery systems, was investigated at different pHs in buffer solutions. Also, drug loading and delivery experiments were performed by monitoring the concentRATIOn of loaded and released NPX by absorption at 245 nm on a UV–, Vis spectrophotometer. The cumulative release behavior of hydrogels was investigated and the in vitro NPX release was achieved in the range of 98% at pH 7. 4 after 24 h.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 5958 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  533-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های نانوامولسیون روغن در آب تثبیت شده با مخلوط ایزوله پروتئین آب پنیری (1 درصد وزنی/حجمی) و موسیلاژ دانه به (1/0 و 5/0 درصد وزنی/حجمی) به روش کم انرژی خودبخودی و پر انرژی هموژنایزر فراصوت است. ازآنجاکه مشکل اصلی روش امولسیون سازی خودبخودی استفاده از مقادیر بالای سورفاکتانت های سنتزی است بنابراین یکی از اهداف این تحقیق بررسی تأثیر نسبت های مختلف سورفاکتانت به روغن (1: 1، 2: 1 و 3: 2 =SOR) و تیمار کمکی حمام التراسونیک روی ویژگی های نانوامولسیون خودبخودی بود. پارامترهای اندازه ذرات، پتانسیل زتا، ویسکوزیته ظاهری و پایداری نانوامولسیون مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه امولسیون های با قطر ذرات کمتر از 200 نانومتر به خوبی تهیه شدند. افزایش غلظت موسیلاژ و نسبت سورفاکتانت به روغن باعث کاهش معنی دار اندازه ذرات، افزایش اندک پتانسیل زتا (افزایش نگاتیویتی)، افزایش ویسکوزیته، کاهش اندیس خامه ای شدن و افزایش شاخص پایداری امولسیون ها شد. نمونه های حاصل از روش پر انرژی و نمونه های که با حمام التراسونیک تیمار شده اند دارای کمترین اندازه ذرات، کمترین مقدار شاخص خامه ای شدن و بیشترین شاخص پایداری امولسیون بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که می توان با یک تیمار ساده توسط حمام التراسونیک می توان نانوامولسیون خودبخودی با ذرات بسیار کوچک (در ابعاد نانومتر) بدون نیاز به غلظت های بالای سورفاکتانت های سنتزی را تهیه کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  867
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

این بررسی به منظور تعیین تراکم و نسبت خطوط مادری به پدری لاین‎های والدینی ذرت در تولید بذر به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1388 در مزرعه تولید بذر شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی استان خوزستان به اجرا در آمد. تراکم (60، 70، 80 و 90 هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و آرایش کاشت لاین‎ های مادری و پدری به صورت 4:2 و 6:2 در کرت فرعی در نظر گرفته شد. تجزیه واریانس نشان داد تراکم فقط بر وزن تک دانه و وزن چوب بلال در مترمربع اثر معنی دار داشته و بر بقیه صفات دیگر اثری نداشته است. بررسی میانگین های این 2 صفت نشان داد تک دانه فقط با رسیدن تراکم به 90 هزار بوته کاهش معنی داری می یابد ولی وزن چوب بلال از 60 هزار تا 80 هزار بوته تغییر محسوسی نداشت و فقط با رسیدن تراکم به 90 هزار بوته افزایش معنی داری می یابد. تجزیه واریانس نشان داد نسبت خطوط مادری به پدری فقط بر بیوماس تک بوته اثر معنی دار داشت و بر بقیه صفات دیگر اثری نداشته است. ولی اثرات متقابل این دو عامل فقط بر وزن هزار دانه تاثیر داشت. به طوری که در نسبت 4 خط مادری با افزایش تراکم وزن هزار دانه مرتبا کاهش یافت در حالی که در نسبت 6 خط مادری افزایش تراکم تا 80 هزار بوته وزن هزار دانه را افزایش داد ولی با افزایش آن به 90 هزار بوته وزن هزار دانه کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 867

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  76-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

سندرم تونل کارپ شایعترین نوروپاتی فشاری است که به دلیل فشرده شدن عصب مدیان در داخل تونل کارپ در مچ دست ایجاد می شود. تشخیص زودهنگام و درمان مناسب مانع پیشرفت بیماری و از عوارض آن جلوگیری می کند. استفاده از نوار عصب برای تشخیص این بیماری یک روش شناخته شده است. در این مطالعه روشی حساس برای تشخیص زود هنگام CTS مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش، میزان تاخیر زمانی عصب حسی مدیان در کف دست (Palm Latency) با فاصله 7 سانتیمتر و میزان تاخیر زمانی آن در مچ دست (Wrist Latency) با فاصله 14 سانتیمتر از انگشت میانی در 50 فرد سالم و 30 دست مبتلا به CTS تعیین گردید. پس از محاسبه (Palm Latency/ Wrist Latency) P/W RATIO این نسبت در دو گروه کنترل و بیمار مقایسه گردید. P/W RATIO به طور متوسط با احتساب دو انحراف معیار معادل 55%±5% محاسبه گردید. اما این نسبت در بیماران مبتلا به CTS کمتر از 50% می باشد (P<0.05). طبق نتایج به دست آمده از تحقیق، اگر تاخیر زمانی عصب حسی مدیان از فاصله 14 سانتیمتر در مچ دست، بیش از 2 برابر تاخیر زمانی آن از فاصله 7 سانتیمتر در کف دست باشد، به نفع وجود CTS است. این روش برای یافتن موارد خفیف بیماری CTS که تاخیر زمانی از فاصله 14 سانتیمتر طبیعی می باشد. اما بیمار علائم CTS دارد، می تواند ارزشمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

سرده Hesperis L. متعلّق به تیره شب بوئیان (Cruciferae) است و شامل 46 گونه در جهان می باشد، از این میان هفت تاکسون آن در ایران پراکنش دارد. صفات ریخت شناسی و ریزریخت شناسی دانه گرده و دانه تاکسون های ایرانی Hesperis متعلّق به سه بخش Hesperis، Diaplictos و Pachycarpos با استفاده از میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) برای اوّلین بار مطالعه شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PAST (نسخه 14/3) انجام شد. نتایج نشان داد که دانه های گرده Hesperis متقارن شعاعی، موناد، جورقطب، سه شیاری و دارای اندازه کوچک هستند. شکل دانه گرده در نمای استوایی بیضوی تا مدور و در نمای قطبی مدور است. تزئینات اگزین در تمام نمونه های مورد مطالعه مشبک است. الگوی تزئینات دانه دو گروه اصلی را بر اساس حضور و عدم حضور زگیل آشکار نمود. این مطالعه روشن نمود که صفات ریختی و ریزریخت شناسی دانه گرده و دانه صفات مهمّی در طبقه بندی تاکسونومیک سرده Hesperis هستند زیرا تحلیل جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی (UPGMA) و تجزیه مؤلفه اصلی (PCA) به جز در صفات کیفی دانه به شدّت از تعیین حدود بخش ها حمایت می کند. نتایج عمدتاً با مطالعات پیشین انجام شده مطابقت دارد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  526
چکیده: 

مقدمه: بزرگی آدنوئید به عنوان یکی از علل اصلی اختلال در عملکرد شیپوراستاش و ایجاد OME در نظر گرفته شده است. گروهی از متخصصین ENT و اطفال معتقدند که نمی توان به کمک ارزیابی کلینیکی تنها سایز آدنوئید را تخمین زد و بر اساس آن آدنوئید کتومی سود می برند وجود ندارد. هدف از این مطالعه اندازه گیری نسبت آدنوئید به نازوفارنژیال در کودکان مبتلا به هیپرتروفی آدنوئید و OME می باشد تا به استناد نتایج آن کودکانی را که از آدنوئید کتومی سود خواهند برد مشخص شوند.روش کار: مطالعه به صورت توصیفی تحلیل روی 50 بیمار مبتلا به OME و هیپرتروفی آدنوئید مراجعه کننده به درمانگاه ENT بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. از بیماران نمای لترال گردن استاندارد گرفته شد و اندازه ها با استفاده از آن بررسی و محاسبه شدند. A/N RATIO به دست آمده از مطالعه فوق باA/N RATIO به دست آمده در کودکان نرمال در همان گروه های سنی که در مطالعات دیگر به دست آمده بود مقایسه شدند و اثرات اندازه آدنوئید روی علایم انسدادی و ریسک ایجاد OME بررسی شد.نتایج: از 50 بیمار مورد مطالعه 6 نفر بین 6-4 سال، 37 نفر بین 8-6 سال، و 7 نفر بین 10-8 سال سن داشتند که مقایسه A/N RATIO در گروه های مختلف سنی در بیماران مبتلا به OME با افراد نرمال تفاوت معنی داری نشان نداد (P=0.43). 16 بیمار (32%) بدون علایم انسدادی و 34 بیمار (44%) دارای علایم انسدادی بودند که میانگین A/N RATIO در گروه بدون علایم انسدادی (0.44) و در گروه دارای علایم انسدادی به ترتیب (0.49) برای خرخر شبانه (0.62) برای خرخر شبانه همراه با تنفس دهان و (0.75) برای خرخر شبانه و تنفس دهانی همراه و هیپونازالیتی بود. مطالعه فوق مشخص ساخت که در بیماران مبتلا به OME میانگین A/N RATIO در گروهی که علایم بارز هیپرتروفی آدنوئید (علایم انسدادی) را دارند به شکل معنی داری بالاتر از گروه بدون علامت است (P<0.001).نتیجه گیری: این مطالعه مشخص ساخت که در بیماران مبتلا به OME و دارای علایم انسدادی، آدنوئید کتومی می تواند اقدام موثری در جهت رفع علایم انسدادی باشد ولی بیمارانی که هیپرتروفی آدنوئید بدون بدون علایم انسدادی دارند از آدنوئید کتومی سودی نخواهند برد.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 526 استناد 0 مرجع 0
litScript