نتایج جستجو

2355

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

236

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

فنون صوتی حسگری از دور ابزاری مفید در ﺁ ونگاری (هیدروگرافی) برای طبقه بندی رسوبات بستر دریا می باشد. در این روش با استفاده از ارسال و دریافت امواج صوتی و واکافت (تحلیل) داده های پس پراکند (امواج بازگشتی) جنس رسوبات بستر تخمین زده می شود. داده های پس پراکند (امواج صوتی بازگشتی) از رسوبات دارای ویژگی های متعددی است که با استخراج آ ن ها می توان جنس رسوبات بستر را تفکیک و به طبقه بندی رسوبات پرداخت. در این مقاله، برای بررسی خواص صوتی رسوبات شرایط آزمایشگاهی مهیا شدند. با دستگاه های صوتی و قرار دادن چهار نوع رسوب در بستر آکواریوم، پژواک های دریافتی (اکوهای بازگشتی) از انواع رسوبات در چهار بسامد 55، 60، 65 و 73 کیلوهرتز پردازش شدند. ویژگی هایی شامل ممان آماری (انرژی، زمان انتشار، چولگی و کشیدگی)، ممان های طیفی (انحراف معیار، مرتبه ممان ها، چولگی طیفی، کشیدگی طیفی و چگالی طیفی توان) و ابعاد شکستالی (فراکتالی-هازدورف) استخراج گشتند. در این آزمایش، مؤلفه ی انرژی، انحراف معیار به همراه میانگین توان (حاصل از چگالی طیفی توان) به خوبی توانسته اند رسوبات را تمییز دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36-2
 • شماره: 

  3/2
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

در نوشتار حاضر، به بررسی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های بستر پرداخته شده است. آزمایش های فرسایش با استفاده از فلوم دایره یی و برای 6 حالت بستر)بستر صاف و 5 دانه بندی رسوب های درشت دانه از $rm{D_{50}=2/8 mm}$ تا $rm{D_{50}=48 mm}$(، پنج تنش برشی جریان و رسوبات ته نشین شده با دوره ی تحکیم 24 ساعت انجام شد. پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی اندازه گیری شد و نتایج نشان داد با وجود افزایش تنش برشی در بسترهای حاوی رسوب های درشت دانه، میزان فرسایش رسوب های چسبنده نسبت به بستر صاف کاهش می یابد. مقادیر غلظت رسوب هایفرسایش یافتهپس از پایان یافتن آزمایش ها برای بسترهایصافو غیرصاف)با موادبستر $rm{D_{50}=48/2 mm}$(به ترتیب 47 و 1٫ 9 گرم بر لیتر به دست آمد، کهنشان می دهد بستر درشت دانه توانسته است تا 96٪ نسبت به بستر صاف، فرسایش رسوب های چسبنده را کاهش دهد. این در حالی است که به ازای یک نیروی ثابت، تنش برشی متوسط جریان در بستر درشت دانه، 5٫ 5 برابر بستر صاف است. کاهش پدیده ی فرسایش و نرخ آن در بسترهای حاوی رسوب های درشت دانه ناشی از تله اندازی رسوب های ریزدانه در میان فضای خالی رسوب های درشت دانه ی بستر است که اجازه ی دوباره معلق شدن پیدا نمی کنند. در پژوهش حاضر، تنش برشی آستانه ی فرسایش رسوب های چسبنده در بستر صاف، 0٫ 12 نیوتن بر مترمربع به دست آمد. این در حالی است که تنش برشی بحرانی فرسایش برای بستر زبر)$rm{D_{50}=2/8 mm}$ تا $rm{D_{50}=48 mm}$(به ترتیب 0٫ 16 و 0٫ 92 نیوتن بر مترمربع به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WARREN J.K.

نشریه: 

SPRINGER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  45359
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45359

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KARBASSI A.R. | PAZOKI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93275
 • دانلود: 

  50487
چکیده: 

In this study, the concentrations of heavy metals (Ca, Zn, Cu, Fe, Mn, Ni) in thesediment of Shavoor River in Khuzestan Province in Iran has been investigated. After the library studies and field studies, six samples of water and sediment were taken from the river in order to evaluate heavy metal pollution in SEDIMENTS. To determine the geochemical phases of metals in sediment samples the 5-step method was used for chemical separation. For quantitative assessment of the severity of contamination in the SEDIMENTS, the geochemical indicators such as enriched factor (EF) and the accumulation index (Igeo) were used. Also, the statistical analyses including methods such as correlation analysis cluster analysis the (CA), were conducted. The results of the experiments showed that the organic matter deposited varies with the average of 2.49 and ranges between 1.95% and 3.43%. Samples showed concentrations of metals such as calcium, iron, manganese, copper and nickel at all the sampling points were below the global average, whereas the concentration of copper was slightly higher than the global scale. Enriched factor (EF) was calculated for the elements revealed that heavy metals are classified as non-infected. The Geo-accumulation Index showed that the studied elements were uninfected peers. Based on the results of multivariate statistical analysis it was concluded that metals such as manganese, copper, iron, nickel and zinc are mainly natural and calcium metal is likely to have an organic origin.

آمار یکساله:  

بازدید 93275

دانلود 50487 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  10 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  55-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

زمینه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) از مهم ترین آلاینده های محیط زیستی هستند که از منابع مختلفی تولید می گردند و در آب و خصوصاً در رسوبات بسیار پایدار بوده و تجزیه آنان به کندی صورت می گیرد. تعداد 16 ترکیب این آلاینده ها از سوی آژانس بین المللی حفاظت محیط زیست (EPA) جزء ترکیبات خطرناک سرطان زا معرفی شده اند. در این مطالعه میزان 16ترکیب هیدروکربن حلقوی آروماتیک (PAHs) در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان (بخش جنوبی دریای خزر) بررسی گردید. روش بررسی: 12نمونه رسوب از چهار ترانسکت به کمک نمونه بردار ون وین برداشت گردید. آنالیز ترکیبات PAHs با استفاده از دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) انجام شد و غلظت هر یک از ترکیبات(16ترکیب) در هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: غلظت کل PAH ها در رسوب از 55/94 تا 33/336 نانوگرم بر گرم وزن خشک رسوب متغیر بود. بیش ترین غلظت فردی PAHs مربوط به بنزو(b) فلورانتن و فلورانتن با 132و5/97 نانو گرم بر گرم بود و ترکیبات بنزو(k) فلورانتن، دی بنزو (a, h) انتراسن، بنزو (g, h, i) پریلن، اسنافتیلن، بنزو (a) پیرن و ایندینو در هیچ کدام از ایستگاه ها مشاهده نشد. ماده آلی بین 95/9-65/1 درصد متغیر بود. نتیجه گیری: رسوبات منطقه سیسنگان دارای آلودگی کم تا متوسط بوده و منشا ترکیبات PAHs در رسوبات این منطقه (سیسنگان) بخشی پایروژنیک (منبع فسیلی) و بخشی نیز پتروژنیک می باشد. از مقایسه مقادیرPAHs به دست آمده در این منطقه با مقادیراستاندارد(ISQGs, NOAA) مشخص گردید آلودگی رسوبات در حال حاضر اثر سویی برای موجودات ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

QANBARI F. | POOLADI DARVISH M. | TABATABAIE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  139-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  28831
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28831

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  629-636
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  158489
 • دانلود: 

  91774
چکیده: 

The river Kabini which is tributary of Cauvery drains through industrial area at Nanjangud, Karnataka. Out of the sediment load carried by the river, 2micron the clay fraction was analyzed for total heavy metal contents and advanced statistical techniques such as cluster analysis and correlation matrix were applied in order to investigate the source of heavy metal concentration in the SEDIMENTS. The river carries natural and anthropogenic pollutants, mainly heavy metal concentration of Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn which are released from industrial effluents, agricultural return flows and domestic sewage. The heavy metals find their residence in the colloidal form in water and in 2micron clay fraction in the river bed SEDIMENTS. Systematic sampling of the river bed SEDIMENTS at predefined locations has revealed that the metal accumulation is very close to normal and also beyond threshold limits. Compared with the maximum background values in Kabini river sediment, Pb was the highest in terms of contamination level, especially at point of influx of paper mill effluents, followed by Zn and Cu.

آمار یکساله:  

بازدید 158489

دانلود 91774 استناد 612 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  37-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1222
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

استرهای فتالیک اسید (PAEs) به عنوان نرم کننده در صنایع پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. این ترکیبات امروزه به عنوان آلاینده زیست محیطی فراگیر، سخت تجزیه پذیر، خطرناک در نظر گرفته می شوند. با توجه به اهمیت تالاب انزلی در جهان و ورود انواع رودخانه ها و پساب تصفیه نشده کارخانجات و فاضلاب شهری به این تالاب، بررسی مقدار شش نوع از استرهای فتالیک اسید شامل دی متیل فتالات (DMP)، دی اتیل فتالات (DEP)، دی بوتیل فتالات (DBP)، دی ایزوبوتیل فتالات (DIBP)، بنزیل بوتیل فتالات (BBP) و دی اتیل هگزیل فتالات (DEHP) در 22 ایستگاه در تالاب انزلی از اهداف این پژوهش می باشد. نمونه های رسوب از 22 ایستگاه در تالاب انزلی با 3 تکرار در تیر ماه سال 1395برداشته شدند. فتالات ها به روش میکرواستخراج مایع پخشی (DLLME) از رسوب جداسازی گردید و برای اندازه گیری از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز طیف سنج جرمی استفاده شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد آلوده ترین ایستگاه ها، ایستگاه شماره 13 (خروجی نهنگ روگا) در قسمت غربی تالاب با میانگین غلظت شش استر فتالیک اسید 20322 میکرو گرم بر کیلوگرم و پاکیزه ترین ایستگاه شماره 21 (سیاه درویشان) در قسمت جنوب شرقی تالاب با میانگین غلظت شش استر فتالیک اسید 699 میکرو گرم بر کیلوگرم بود. بیشترین غلظت استرهای اسید فتالیک DEHP, BBP, DBP, DIBP, DEP, DMP به ترتیب 27، 24، 3190، 3557، 236 و 13494 میکرو گرم بر کیلوگرم بود. با محاسبه مجموع غلظت فتالات ها در ایستگاه های مورد بررسی مشخص شد مقدار میانگین فتالات در رسوبات کل ایستگاه ها 4870 میکروگرم بر کیلوگرم است که بیشتر از استاندارد سازمان محیط زیست آمریکا، اتحادیه اروپا و چین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1222

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALLAHYARIBEIK S. | ABBASPOUR M. | JAVID A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (9)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75296
 • دانلود: 

  24894
چکیده: 

The use of acoustic waves in researches related to sea water is of most importance among scientists recently. Since these waves are the only waves, transmitted in water with lowest attenuation and high speed, they can be used in many scientific fields. The main goal of this research is to better understand the physics and mechanisms of sound-seabed interaction, including acoustic penetration, propagation, attenuation and scattering in marine SEDIMENTS using a laboratory study approach. Sound backscattering from water SEDIMENTS at central frequencies1, 2.25, 5, 10 and 15 MHz was studied in controlled laboratory conditions. Six kinds of SEDIMENTS, from very coarse sands to fine sands, were degassed, and their surface was flattened. In these conditions, the sediment granular structure can be considered as the only controlling mechanism of backscattering. Comparison of frequency dependencies of backscatter for the six SEDIMENTS with different mean grain sizes shows that in which frequencies we have the maximum backscattering sensitivity to the sediment mean grain diameter, and frequency-dependent attenuation will be shown.

آمار یکساله:  

بازدید 75296

دانلود 24894 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

افلاکی اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  27 (ویژه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  46-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1078
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

از نظر ژئوتکنیکی پژوهش های زیادی روی رسوبات بستر دریاچه های شور دنیا، مثل دریاچه نمک آمریکا و بحرالمیت در شمال افریقا، انجام شده است. دریاچه ارومیه نیز که در شمال شرقی ایران قرار گرفته یکی از پهنه های آبی شور است که تاکنون مطالعات کاملی روی رسوبات بستر آن انجام نشده است. در این نوشتار رسوبات بسیار نرم کف دریاچه، مسیر بزرگراه تبریز - ارومیه، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات ژئوتکنیکی شامل حفر گمانه های اکتشافی، تهیه برش های زمین شناسی همراه با آزمایش های درجا و آزمایشگاهی است. برای شناخت کامل ویژگی های رسوبات بستر دریاچه تا اعماق موثر خصوصیات فیزیکی لایه بندی خاک، مقاومت فشاری، مقاومت برشی، تحکیم پذیری و حساسیت رسوبات مورد بررسی قرار گرفته، و در نهایت همبستگی بین پارامترهای فوق، خاک بستر دریاچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده با اطمینان می توان خصوصیات تغییر شکل پذیری رسوب نرم و تحکیم نیافته کف دریاچه را برای دستیابی به شاخص های طراحی برآورد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1078

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript