نتایج جستجو

1900

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

190

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

SCHAGGER H.

نشریه: 

NATURE PROTOCOLS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  25774
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25774

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  71-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101727
 • دانلود: 

  30852
چکیده: 

In the present study, we investigated total cell protein patterns of ten isolates of Trichophyton rubrum by SDS-PAGE on 12.5% polyacrylamide resolving gels. Twenty-two protein bands were detected with molecular weights in the range of 23.2 to 131.8 KD. Proteins of 23.2, 25.4, 26.7, 28.2, 30.2, 33.1, 34.7, 38,41.7, 47.9, 52.5, 56.2, 61.7, 67.6, 70.8, 75.9, 80, 84.1, 93.3, 102.3, 114.8, 131.8 were present but their frequencies varied among the isolates. Protein bands of 23.2, 38, 47.9, 52.5, 84.1 were common among the isolates and could be specific to recognize species differences. Protein analysis by SDS-PAGE could be considered a useful technique in identifying differences among the dermatophyte isolates

آمار یکساله:  

بازدید 101727

دانلود 30852 استناد 0 مرجع 2424
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

در این مطالعه شدت نور فلورسانس ایجاد شده در طول موج 480 nm که در پی تهییج هورمون گونادوتروپین جفت انسانی (hCG) با نوری با طول موج 380 nm و در حضور 1- آنیلینو 8- نفتالن سولفونات (ANS) ایجاد می گردد، به عنوان شاخصی از میزان وجود هورمون دست نخورده اندازه گیری گردید. تفکیک hCG به زیر واحدهایش در محدوده pH بین 2 الی 10 و در محدوده دمایی 25oc الی 70oc از نوع کنیتیک درجه اول ارزیابی شد و ثوابت سرعت تفکیک در این محدوده تعیین گردید. سرعت تفکیک hCG در محیط اسیدی نسبت به سایر شرایط بیشتر است. مطالعات ژل فیلتراسیون hCG  نشان داد که حجم شستشوی این هورمون با افزایش pH از محیط اسیدی به خنثی و قلیایی افزایش می یابد. سدیم دودسیل سولفات (SDS) که یک سورفکتانت آنیونی قوی می باشد، تفکیک hCG را به زیر واحدهایش در محدوده غلظتی مطالعه شده کاهش می دهد. SDS بهترین اثر مهاری خود را در غلظت 0.7 mM اعمال می کند. با تعیین انرژی فعال سازی hCG در حضور و عدم حضور SDS مشخص گردید که بیشترین انرژی فعال سازی جهت تفکیک این هورمون بر غلظت 0.7 mM از SDS منطبق است. افزایش درحجم شستشوی hCG در حضور (0.7 mM) SDS در pH های اسیدی، خنثی و قلیایی واقع می گردد. کاهش در سرعت تفکیک hCG و افزایش در انرژی فعال سازی این هورمون در حضور SDS احتمالا به دلیل تاخوردگی جزیی می تواند باشد که نتیجه عملکرد SDS است.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  49-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

یک روش ساده، عملی و آسان برای سنتز مشتقات کویین اکسالین از واکنش 2، 1-فنیلن دی آمین با 2، 1 -دی کتون ها در حضور سدیم دو دسیل سولفات در محیط آبی در دمای اتاق بدون حضور حلال آلی انجام یافته است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  87-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1020
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های بادام زمینی در دو شرایط تنش خشکی و نرمال رطوبتی به روش مولکولی و با استفاده از الکتروفورز ژل اکریل آمید، آزمایشی در سال 1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد لاهیجان انجام شد. در این آزمایش تنوع ژنوتیپ ها بر اساس پروتئین ذخیره ای کل دانه بررسی شد. از میان روش های الکتروفورز غلظت 10 و 5 درصد اکریل آمید به ترتیب برای ژل های اصلی و پایه و غلظت 50 میلی لیتر بافر استخراج عصاره پروتئین و 5 میکرولیتر تزریق نمونه در چاهک، 120 آمپر و دوساعت رنگ آمیزی مناسب ترین تلفیق برای بدست آوردن نوارهای واضح و جداگانه پروتئین تشخیص داده شد. نتایج الکتروفورز پروتئین ها 8 – 12 عدد نوار را را روی ژل آشکار ساخت که نوارهای با وزن مولکولی بالا و واضح برای مطالعه در نظر گرفته شدند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها بر پایه ارزیابی کیفی نوارها، که چند شکلی نشان دادند آن ها را به سه گروه در شرایط تنش خشکی و چهار گروه در شرایط نرمال رطوبتی تقسیم کرد، با این حال در هر دو شرایط تنش خشکی و نرمال رطوبتی 2 گروه منومورفیسم و 6 گروه پلی مورفیسم مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1020

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاکایی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  25-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

پژوهش حاضر برای بررسی قرابت ژنتیکی بین ژنوتیپ هایی از گندم نان (.Triticum aestivum L) بر اساس مطالعات الکتروفورزی پروتئین های برگ با روش SDS-PAGE انجام شد. در پژوهش حاضر، الگوی الکتروفورزی پروتئین های محلول برگ 16 ژنوتیپ گندم نان بررسی شد. غلظت پروتئین های کل محلول برگ، با روش برادفورد و اسپکتروفتومتری تعیین شد. پس از رنگ آمیزی با کوماسی بلو R-250 برای تجزیه داده های الکتروفورزی، به حضور هریک از باندها عدد 1 و به نبودن آنها عدد صفر داده شد. ماتریس تشابه محاسبه و تجزیه خوشه ای بر اساس ضریب تشابه جاکارد با روش UPGMA انجام شد. مقایسه الگوی باندی حاصل از الکتروفورز پروتئین های محلول در برگ نمونه های مطالعه شده نشان داد باندهای پروتئینی ازنظر موقعیت روی ژل، وزن مولکولی، تراکم و شدت متفاوت بودند. با تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ های مدنظر دسته بندی شدند و میزان قرابت ژنتیکی بین آنها بررسی شد. نتایج SDS-PAGE نشان دادند ژنوتیپ های نوید و بک کراس روشن زمستانه، همه پلی پپتیدهای ایجادشده بین ژنوتیپ های مطالعه شده را داشتند. ژنوتیپ های زارع و بک کراس روشن زمستانه بیشترین تعداد باند را (23 باند) داشتند و ژنوتیپ پیشگام کمترین تعداد باند (13 باند) را داشت. بر اساس دندروگرام داده های الکتروفورزی و نمودار حاصل از تجزیه به محورهای اصلی، ژنوتیپ های بزوستایا و نوید بیشترین اختلاف و فاصله ژنتیکی را داشتند. نتایج پژوهش حاضر می توانند برای برنامه های اصلاحی گندم نان مفید باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بریستین روئیز دیانا مارسلا | کارتون النا | رودریگوئز آلارکون کارلوس آرتورو | مونتویا آلونسو جوز آلبرتو | باررا رافائل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (مسلسل 44)
 • صفحات: 

  245-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

هدف از این تحقیق شرح الگوی الکتروفورز ادراری سگ های مبتلا به کرم قلب می باشد. نمونه های ادراری 15 سگ مبتلا به کرم قلب و 15 سگ سالم اخذ گردید. وزن مخصوص ادرار، غلظت پروتئین و نسبت پروتئین به کراتینین ادرار مشخص گردید. در بررسی پروتئین های ادراری از SDS-PAGE استفاده شد. نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری را در نسبت پروتئین به کراتینین ادرار نشان دادند اما وزن مخصوص و غلظت پروتئین های ادرار تفاوت معنی داری را مشخص نکردند. بررسی SDS-PAGE پروتئین ادرار، هشت باند مجزا را در مبتلایان به کرم قلب نشان داد. حضور پروتئین های خاص در ادرار مبتلایان حتی در پروتئین اوری خفیف می تواند مشخص کننده آسیب کلیه باشد. بنابراین SDS-PAGE روشی حساس در تعیین و دسته بندی پروتئین اوری در سگ های مبتلا به کرم قلب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  14-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  690
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

سویه انگل Toxoplasma. gondii، از عوامل مهم بیماری زایی آن می باشد. تاکنون سویه های مختلفی از انگل جدا گردیده است. این سویه ها دارای قدرتهای متفاوت در ایجاد بیماری می باشند. از آنجا که تفاوت در سویه های انگل به سادگی قابل تشخیص نیست، این امکان وجود دارد که با بکار گرفتن روشهای بیوشیمیایی، چگونگی این اختلافها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، سویه وحشی RH و سویه جدا شده از اصفهان IC انتخاب و با آلوده نمودن موشهای سوری، با استفاده از هر یک از سویه های فوق، مایع درون حفره شکم برای تهیه آنتی ژن خارج گردید. در مورد سویه RH آنتی ژنهای مایع صفاق (TRH-PE) آنتی ژن پیکره انگل (TRH-HA) و در مورد سویه جدا شده از اصفهان، آنتی ژن مایع صفاق (TIC-PE) بر اساس روشهای استاندارد تهیه گردیدند. در آغاز، مقدار پروتیین هر یک از نمونه ها اندازه گیری و سپس هر کدام از آنتی ژنهای فوق در چاهک های مربوطه قرار داده شد و با استفاده از تکنیک SDS-PAGE خصوصیات آنتی ژنی سویه ها مورد بررسی قرار گرفت. در اثر حرکت آنتی ژنها بر روی ژل، تعداد 13 باند پروتیینی مشاهده گردید که با توجه به شباهت باندهای ایجاد شده در دو سویه مورد آزمایش، به نظر می رسد تفاوت پاتوژنیسیته و بیماریزایی انگل احتمالا به دلیل تفاوت در مقدار بعضی از پروتیینهای موجود در دو سویه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 690

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  55-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  619
 • بازدید: 

  1611
 • دانلود: 

  858
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش خودیابی بر اساس نظریه های مختلف شخصیت در دانشجویان دانشگاه سمنان بود.روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور تعداد 350 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به ابزارهای محقق ساخته خودیابی، عزت نفس روزنبرگ، افسردگی و اضطراب بک پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس محقق ساخته خودیابی چهار عامل خودآگاهی، مجذوبیت، استعلا و رشد شخصی را اندازه گیری می کند. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که خودیابی با عزت نفس، اضطراب و افسردگی رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن اعتبار مقیاس خودیابی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.89 و هر کدام از خرده مقیاس ها شامل خودآگاهی 0.89، مجذوبیت 0.89، استعلا 0.84 و رشد شخصی 0.88 به دست آمد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر این است که مقیاس SDS در جامعه دانشجویان از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روانشناختی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1611

دانلود 858 استناد 619 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
litScript