Search Result

8716

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

872

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

BanksExpert Group


Full-Text


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
Author(s): 

BARZIN M. | ABDI R.A. | HASHEMI A.H.

Issue Info: 
 • Year: 

  2002
 • Volume: 

  12
 • Issue: 

  36
 • Pages: 

  65-71
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  899
 • Downloads: 

  306
Abstract: 

Background and purpose: Coronal CT scan of paranasal sinuses with contiguous images is the gold standard technique in diagnosis of sinusitis. Considering the expense and high dose of radiation in conventional CT scan, clinical measurements and simple radiography is not enough sensitive and specific, some workers have suggested limited SCREENING (non contiguous) instead of conventional CT image. This study compared the diagnostic accuracy of coronal CT with limited SCREENING (4 screens) to conventional CT in diagnosis of sinusitis.Materials and methods: On 100 patients suspected of sinusitis referred to Emam Khomeini hospital. Coronal CT scan (with 16 screens) was performed. And on the basis of relevant scout view, four images of limited SCREENINGs (non contiguouse images) were selected and printed. Images of the both CT techniques were reported seperately by two radiologists. (Totally, four CT reports for each patients were given) The results of standard and limited SCREENING CT reports given from the first radiologist were compared with the reports of the same, given by the second radiologist.Results: The comparitive results for the standard and limited SCREENING techniques reported by two radiologists referred to as kappa value were 0.95 and 0.97 respectively. Which indicate a good aggreement between two radiologists in giving the reports of the images. Limited SCREENING technique generally had the rate of 94.1% and 93.5% for sensitivity and accuracy respectively. General prevalence of sinusitis in the patients under study was 67%. Maxillar sinus was the most involved one with result of 98.7%.Conclusion: Limited SCREENING CT technique for paranasal sinuses can be a proper technigue as a first evaluative measurement in the patients suspected for sinusitis. For this, can replace simple radiography. Advantage of this technique can be due to use of less dose of radiation, more speed of radiography and less expenses.

Yearly Impact:

View 899

Download 306 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

یافته

Issue Info: 
 • Year: 

  1380
 • Volume: 

  3
 • Issue: 

  8
 • Pages: 

  11-14
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  577
 • Downloads: 

  30
Abstract: 

بیماری های پستان یکی از مشکلات شایع بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی است؛ و در تمام دنیا به عنوان یک مساله اپیدمیولوژیک مطرح می شود. علی رغم افزایش سرطان پستان، مرگ ناشی از آن افزایش نیافته است. کاهش نسبی مرگ و میر منعکس کننده شناسایی درصد فزاینده ای از سرطان های مراحل ابتدایی پستان است که با SCREENING امکان پذیر بوده و در میان روش های مختلف، ماموگرافی ویژه ای برخوردار است.در این مطالعه مقطعی، گزارش پاتولوژی و ماموگرافی تمامی بیماران از ابتدای سال 1372 تا پایان مهر ماه 1374 جمع آوری و ثبت گردید. پس از جدا سازی افراد مشترک، اطلاعات این بیماران با استفاده از آزمون غربالگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا دقت ماموگرافی به دست آید.از 252 گزارش ماموگرافی و 201 گزارش پاتولوژی تحت بررسی، تنها 45 بیمار دارای هر دو آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ که میانگین سنی آنان 45 سال بود. میانگین سنی بیماران دارای توده های بدخیم 54 سال و میانگین سنی بیماران دارای توده های خوش خیم 38 سال بود. پس از بررسی نتایج مشخص گردید که حساسیت ویژگی ماموگرافی به ترتیب 94.4 درصد و 48.1 درصد می باشد.با توجه به بالا بودن حساسیت ماموگرافی در تشخیص کانسرهای مخفی و غیر قابل لمس، کاربرد این روش برای تشخیص زودرس توده های بدخیم پستان، موجب کاهش مرگ و میر بیماران خواهد شد.

Yearly Impact:

View 577

Download 30 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1379
 • Volume: 

  5
 • Issue: 

  13
 • Pages: 

  43-46
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  4432
 • Downloads: 

  30
Abstract: 

هدف از برنامه غربالگری کشف بیمارانی است که هنوز علامت دار نبوده و با درمان پیشگیرانه و بموقع میتوان از انتقال و پیشرفت بیماری جلوگیری کرد. یکی از عواملی که در موثر بودن برنامه های غربالگری نقش داد در دسترس بودن تست مناسبی برای انجام غربالگری می باشد. در بیماریهائی مثل سیفلیس که خطر انتقال بیماری از فرد مبتلا به دیگران خیلی بالاست، بسیار مهم است که تستهای تشخیصی آن از حساسیت (Sensivity) بالائی برخوردار بوده قادر باشند تمامی موارد بیماری را کشف کنند یا به عبارتی تعداد منفی های کاذب اینگونه تستها حداقل ممکن باشند. این امر با پائین آوردن ویژگی (Specificity) این تستها امکان پذیر است، یعنی با بالا بردن تعداد موارد مثبت کاذب. بنابراین انتظار می رود در برنامه های غربالگری سیفلیس تعداد نتایج بدست آمده حداقل به میزان مثبتهای کاذبی باشد که بطور استاندارد تعیین شده است. این مطالعه قصد دارد صحت نتایج تستهای بکار رفته در برنامه های غربالگری سیفلیس یعنی (VDRL و RPR) در شهر تهران را در نشان دادن موارد مثبت (چه کاذب و چه حقیقی) نسبت به ویژگی استاندارد این تستها بررسی کند.    

Yearly Impact:

View 4432

Download 30 Citation 0 Refrence 1
گارگاه ها آموزشی
Journal: 

REMOTE SENSING & GIS

Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  1
 • Issue: 

  4
 • Pages: 

  41-54
Measures: 
 • Citations: 

  1
 • Views: 

  1082
 • Downloads: 

  118
Abstract: 

Site selection for rural sports-cultural centers is a complicated process which is based on qualitative and quantitative criteria. There are several appropriate decision making methods which can be utilized for a spatial purpose. In decision making process, the qualitative and linguistic criteria are as important as quantitative ones. Moreover, stakeholders! Consideration should be taken into account. Therefore, it is necessary to use methods considering both factors including linguistic variables as well as stakeholders. AHP and Fuzzy SCREENINGs are two methods used for modeling qualitative and linguistic variables. However, since AHP contains a hierarchical organization, it can present more reliable results. On the other hand, the Ordered Weighted Average (OWA) is more flexible in taking the priorities of the decision makers into account. Hence better results can be achieved by the combination of OWA with other methods. In this paper, fuzzy SCREENING, AHP, and a combined method of AHP and OWA are used in order to select the most appropriate site for rural sports-cultural centers in Kani Bazar, located in the suburbs of Mahabad. The results show that the combined method presents more flexibility and higher performance. Furthermore, the result of sensitivity analysis carried out on the data reveals that the developed system demonstrates very high stability.

Yearly Impact:

View 1082

Download 118 Citation 1 Refrence 0
Author(s): 

AHMADI F. | SAJEDI R.H. | ZEINODDINI M.

Issue Info: 
 • Year: 

  2015
 • Volume: 

  18
 • Issue: 

  3
 • Pages: 

  497-507
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  661
 • Downloads: 

  244
Abstract: 

Background: Nowadays photoproteins are excellent reporter systems as they have virtually no background. The most commonly studied photoprotein is aequorin. But because of it’s low quantum yield and very fast reaction kinetic; this photoprotein assay don’t adapt for High-Throughput SCREENING (HTS). Consequently, some researchers developed three improved photoproteins optimized for the generation of precise Ca2+ mobilization assays; photina, i-photina and c-photina. Although the total light release of these photoproteins is greater and their reaction kinetic is slower compared to other existing photoproteins, opening new opportunities for the application of flash luminescence assays in HTS. Recently, the three photoproteins by several companies such as PerkinElmer and Axxam have been commercialized. So, we selected i-photina which has the highest luminescence signal and good stability compared with two other photoproteins.Materials and Methods: Codon usage of i-Photina was optimized for both E. coli and mammalian cells. The encoding gene of i-photina was synthesized and overexpressed in E. coli. Then i-Photina was characterized and compared with aequorin.Results: i-Photina showed about a 14-fold higher bioluminescence signal than aequorin. Ca2+ sensivity of i-Photina was found to be slightly less than aequorin. In respect to other measured properties such as degree of stability, bioluminescence spectrum and decay half-life time, these two photoproteins were almost the same.Conclusion: i-Photina is an improved version of photoprotein that in many ways is superior to use of other Ca2+ indicators for HTS assays and can also be considered as a potential candidate for creating genetic mutations improved the bioluminescence propertises.

Yearly Impact:

View 661

Download 244 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2002
 • Volume: 

  94
 • Issue: 

  3
 • Pages: 

  193-204
Measures: 
 • Citations: 

  377
 • Views: 

  6495
 • Downloads: 

  14421
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:

View 6495

Download 14421 Citation 377 Refrence 0
strs
Author(s): 

URSU A.

Issue Info: 
 • Year: 

  2015
 • Volume: 

  13
 • Issue: 

  4
 • Pages: 

  361--363
Measures: 
 • Citations: 

  390
 • Views: 

  11574
 • Downloads: 

  16284
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:

View 11574

Download 16284 Citation 390 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  2003
 • Volume: 

  17
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  31-50
Measures: 
 • Citations: 

  397
 • Views: 

  13411
 • Downloads: 

  17487
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:

View 13411

Download 17487 Citation 397 Refrence 0
Author(s): 

PIRI S.

Issue Info: 
 • Year: 

  2011
 • Volume: 

  9
 • Issue: 

  SUPPL 2
 • Pages: 

  12-12
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  28977
 • Downloads: 

  15469
Abstract: 

John Langdon Down (1828-1896) described Down’s syndrome with 3 characteristics: the skin too loose for the body, flat face, and small nose.Every woman has a risk of having a baby with Down’s syndrome which depends on her age and the history of having a previous Down’s baby (background or priori risk). Diagnosis of fetal chromosomal abnormalities requires invasive testing by amniocentesis or chorionic villous sampling (CVS), both of which have a risk of miscarriage of 1%. The risk for trisomy 21 increases with maternal age and decreases with gestational age because about 30% of affected fetuses die between the 12th and 40th week of pregnancy. However the vast majority of pregnant women are young, therefore most of Down babies are in the younger age group. SCREENING in the second trimester by maternal age and various combinations of total or free b-hCG, AFP, uE3 and Inhibin A can identify 56-71% of trisomy 21 pregnancies for a false positive rate of 5% (Meta-analysis by H Cuckle, P Penn and D Wright, Semin Perinatol 2005; 29: 252-7). SCREENING in the first trimester by a combination of maternal age, fetal NT, FHR and serum free b-hCG and PAPP-A identifies about 90% of trisomy 21 pregnancies for a false positive rate of 3%. By adding other ultrasound markers: nasal bone, tricuspid regurgitation, ductus venosus Doppler and facial angle, the detection rate of 1st trimester SCREENING increases to more than 95%.

Yearly Impact:

View 28977

Download 15469 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

BEHTASH N. | HASAN ZADEH M.

Issue Info: 
 • Year: 

  2006
 • Volume: 

  8
 • Issue: 

  3
 • Pages: 

  41-48
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  41068
 • Downloads: 

  19110
Keywords: 
Abstract: 

Background: Cervical cancer is the second most common cancer in women throughout the world and it is the leading cause of death due to cancer among the women in underdeveloped countries.Regarding the known etiology, availability of the organ, the possibility of proper SCREENING test and the long latency period between the precancerous lesion and the full clinical cancer presentation, SCREENING programs have been able to drastically reduce the incidence and mortality rate of the disease. The extent of the reduction in mortality achievement is related directly to the proportion of the population that has been screened.In this article, we discuss about different SCREENING methods for cervical cancer.

Yearly Impact:

View 41068

Download 19110 Citation 0 Refrence 0
litScript