نتایج جستجو

1781

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

179

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شهلا احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  665-665
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  976
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: نحوه عملکرد مراکز تروما معمولا به روش TRISS، SCORING می شود و نتایج حاصل با اطلاعات Major Trauma Outcome Study (MTOS) مقایسه می شود. هدف از این مطالعه بررسی نحوه عملکرد مرکز تروما در مدت یک سال در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است.مواد و روش ها: بیماران مولتی تروما در طول سال 1384 در بیمارستان شهید مطهری به روش TRISS، SCORING شدند و نتایج با استفاده از W-M-Z statistics با MTOS مقایسه شد.یافته ها: 260 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن بیماران 30.31 سال بود. 210 مذکر و 50 نفر مونث بودند. 91% تروما Blunt و 9% penetrating بودند. علت حادثه در 92.5% موارد تصادفات ترافیک بود. تعداد مرگ های اتفاق افتاده 52 نفر و مرگ های مورد انتظار 42 نفر بودند.بحث: با توجه به M score= 0.891 توزیع شدت تروما قابل مقایسه با MTOS بود. مرگ های اتفاق افتاده 10 مورد بیشتر از قابل انتظار بودند 3.8 در 100 نفر =W ولی Z score=_0.27 معنی دار نبود و درمان بیماران مطابق استاندارد انجام شده بود.نتیجه گیری: SCORING TRISS و مقایسه با MTOS برای بررسی نحوه عملکرد مراکز تروما در کشور ما مناسب است.

آمار یکساله:  

بازدید 976

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (وِیژه نامه بهار)
 • صفحات: 

  54-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2594
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

هدف: نوروپاتی محیطی و بیماری های عروقی از علل عمده پای دیابتی می باشند. مشکلات مربوط به پای دیابتی مسوول موارد بسیاری از بستری شدن این بیماران در بیمارستان بوده و زخم پا و قطع عضو هنوز از عوارض شایع بیماری دیابت می باشد. تشخیص زودرس نوروپاتی از اهمیت ویژه ای در این بیماران برخوردار است. استفاده از روشی آسان، ساده و کم هزینه در درمانگاه جهت غربالگری نوروپاتی محیطی ارزش فراوانی خواهد داشت.روش مطالعه: بیماران دیابتی نوع یک که در فاصله اردیبهشت 1382تا خرداد 1383 به درمانگاه غدد بیمارستان نمازی شیراز مراجعه کردند با روش Bedside SCORING procedure جهت اسکرین نوروپاتی محیطی مورد بررسی قرار گرفتند. امتیاز 3 تا 5 به عنوان نوروپاتی محیطی خفیف، امتیاز 6 تا 8 به عنوان نوروپاتی محیطی متوسط و امتیاز 9 تا 10 به عنوان نوروپاتی محیطی شدید در نظر گرفته شد. معاینه انجام شده در این بیماران شامل بررسی احساس ارتعاش، حرارت، درد و رفلکس آشیل بود. جهت این بررسی از دیاپازون 128 هرتز، Neuropen آب سرد و گرم و چکش رفلکس استفاده شد.یافته ها: در مجموع 80 بیمار شامل 34 پسر (42.5%) و 46 دختر (57.5%) با میانگین سنی 18.16 (±5.22) و محدوده سنی 6 تا 13 سال مورد بررسی قرار گرفتند که 11بیمار (13.75%) نوروپاتی محیطی داشتند. 6 نفر (7.5%) نوروپاتی محیطی خفیف، 4 نفر (5%) نوروپاتی محیطی متوسط و 1 نفر (1.25%) نوروپاتی محیطی شدید داشتند. شایع ترین یافته بالینی عدم وجود رفلکس آشیل بود. از نظر سن زمان معاینه، طول مدت بیماری دیابت و نمایه توده بدنی اختلاف معنی داری بین دو گروه با و بدون نوروپاتی وجود داشت. ولی از نظر سن زمان تشخیص، جنس، HbAlc، شروع بلوغ، خویشاوندی والدین و سابقه بیماری دیابت در خانواده اختلاف معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: روش Bedside SCORING procedure روشی ساده، ارزان و قابل انجام در درمانگاه جهت غربالگری نوروپاتی محیطی در بیماران دیابتی می باشد. معاینه رفلکس آشیل اهمیت زیادی دارد. بیماران دیابتی نیاز به پی گیری، کنترل و آموزش بهتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 2594

دانلود 318 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAGHIGHATKHAH H.R. | SANEEI TAHERI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  128-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37499
 • دانلود: 

  17398
کلیدواژه: 
چکیده: 

Fetal biophysical profile SCORING is a sonographic-based method of fetal assessment first described by Manning and Platt in 1980.The biophysical profile score was developed as a method to integrate real-time observations of the fetus and his/her intrauterine environment in order to more comprehensively assess the fetal condition. These findings must be evaluated in the context of maternal/fetal history (i.e., chronic hypertension, post-dates, intrauterine growth restriction, etc), fetal structural integrity (presence or absence of congenital anomalies), and the functionality of fetal support structures (placental and umbilical cord). For example, acute asphyxia due to placental abruption may result in an absence of the acute variables of the biophysical profile score (fetal breathing movements, fetal movement, fetal tone, and fetal heart rate reactivity) with a normal amniotic fluid volume. With post maturity the asphyxial event may be intermittent and chronic resulting in a decrease in amniotic fluid volume, but with the acute variables remaining normal.While the 5 components of the biophysical profile score have remained unchanged since 1980 (Manning, 1980), the definitions of a normal and abnormal parameter have evolved with increasing experience.In 1984 the definition of oligohydramnios was increased from < 1cm pocket of fluid to < 2.0 x 1.0 cm pocket. Oligohydramnios is now defined as a pocket of amniotic fluid < 2.0 x 2.0 cm (Manning, 1995a)If the four ultrasound variables are normal, the accuracy of the biophysical profile score was not found to be significantly improved by adding the non-stress test. As a result, in 1987 the profile score was modified to incorporate the non-stress test only when one of the ultrasound variables was abnormal (Manning 1987). Table 1 outlines the current definitions for quantifying a variable as present or absent.Each of the 5 components of the biophysical profile score does not have equal significance. Fetal breathing movements, amniotic fluid volume, and the non-stress test are the most powerful variables. For example, when the biophysical profile score is 2, the perinatal mortality varies between 428/1000 with only fetal movement present to 66/1000 if the non-stress test is reactive and all of the ultrasound parameters are absent (Manning 1990b). Some authors have, therefore, proposed utilization of a modified biophysical profile that incorporates only the non-stress test and amniotic fluid volume (Miller 1996). Although the positive predictive value of these 2 tests is equivalent to a biophysical profile score of 6, the perinatal mortality is still increased over a normal test score of 8 or 10 (Manning 1990b). The false positive rate with the modified biophysical profile score is also substantially higher.Conclusions: The fetus expresses its well being or compromised status through a number of different biophysical activities that are controlled by different central nervous system centers. The utilization of the biophysical score for ante partum surveillance in high-risk patients has resulted in a reduction in perinatal mortality when compared to historical controls. The appropriate management of the viable fetus with an abnormal biophysical profile score may also decrease long-term neurological morbidity (Manning 1998).It is unlikely that in the future additional variables will be added to the biophysical profile score. However, perhaps the incorporation of the fetal state (i.e., eye movements) and Doppler flow studies of specific fetal vessels (umbilical artery, middle cerebral artery, ductus venosus) will be incorporated into a complete assessment of the fetal conditionTable 1. Components of the 30 Minute Biophysical Profile ScoreComponent                                DefinitionFetal movements                       ³3 body or limb movementsFetal tone                                  One episode of active extension and flexion of the limbs; opening and                                                closing of handFetal breathing movements         ³1 episode of ³30 seconds in 30 minutesAmniotic fluid volume                 - Hiccups are considered breathing activity                                                A single 2 cm x 2 cm pocket is considered adequateNon-stress test                          2 accelerations > 15 beats per minute of at least 15 seconds duration

آمار یکساله:  

بازدید 37499

دانلود 17398 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

MIGLAUTSCH J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  10263
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10263

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

HAJIZADEH SAEED | Fazli Mohammad Amin | Habibi Jafar

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  30-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25190
 • دانلود: 

  23778
چکیده: 

SCORING rules are common methods for incentivizing experts to present the opinions consistent with their beliefs. Information markets such as prediction markets and decision markets use SCORING rules for eliciting the most accurate predictions experts can make. In these markets, experts are invited to buy and sell contracts, according to which they will be paid if their prediction about a future uncertain event is true. The final trading prices can be interpreted as an aggregation of their prediction for an uncertain future event. In this paper, we propose new mechanisms (prediction oriented and decision oriented) for predicting the value of uncertain continuous variables in the future. These mechanisms in their basic form, are SCORING rules with a new paradigm. This paper also includes the results of performing a case study (a prediction oriented mechanism) for predicting the outcome of the 11th presidential election of Iran in 2013 to analyze the performance of our model. Besides the fact that the mechanism's average absolute error in predicting nominees' percentages was low, about 6. 53%, it also predicted the final outcome order of all nominees correctly.

آمار یکساله:  

بازدید 25190

دانلود 23778 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پی در پی 62)
 • صفحات: 

  159-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

سابقه و هدف: سابقه پارگی زودرس پرده های جنینی (Premature Rupture of Membranes) قبل از شروع خود به خودی انقباضات رحمی موجب افزایش میزان عفونت در نوزاد می گردد. استفاده از یک راهنمای بالینی مانند PROM- SCORING جهت شروع بررسی های آزمایشگاهی و درمان در این نوزادان بر اساس عوامل خطر عفونت نوزادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه که امکانات آزمایشگاهی سریع و دقیق وجود ندارد می تواند باعث کاهش مصرف آنتی بیوتیک، مخارج بیمارستانی و موربیدیتی در نوزادان شود. هدف از این امتیازبندی یافتن نوزادان در معرض خطر عفونت، درمان آن ها و نیز کاهش استفاده غیر ضروری از آنتی بیوتیک است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و در مدت یک سال در بیمارستان مهدیه تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر روی 270 نوزادی که به دنبال پارگی زودرس پرده جنینی در مادر به مدت 18 ساعت یا بیش تر متولد شده بودند، انجام گرفت. نوزادان بر اساس یک سیستم امتیازبندی مبتنی بر عوامل خطر عفونت نوزادی، امتیازبندی شده و کلیه نوزادان علامت دار تحت ارزیابی کامل و درمان سپسیس قرار گرفتند و بقیه نوزادان بی علامت و با امتیاز کم تر از 3 به مدت 3 روز در بیمارستان تحت نظر قرار گرفتند.یافته ها: از 270 نوزاد مورد بررسی 79 مورد علامت دار و 199 مورد بی علامت بودند. با استفاده از سیستم امتیازبندی، همه نوزادانی که امتیاز 3 و بالاتر داشتند علامت دار بودند و با توجه به PROM SCORING استفاده از امتیاز سه و بیش تر در تشخیص نوزادان علامت دار 100 درصد اختصاصی بوده است. 199 نوزاد بی علامت همگی امتیاز کم تر از 3 داشتند که این نوزادان به مدت 72 ساعت تحت نظر قرار گرفتند. طی این مدت 5 نوزاد و اکثرا طی 12 ساعت از زمان تولد علامت دار شدند که با تشخیص احتمالی سپسیس مورد ارزیابی و درمان قرار گرفتند. بقیه نوزادان بی علامت بعد از ترخیص مراجعه مجدد نداشتند. 14 نوزاد 5.2) درصد( فوت کردند که همه زیر 2500 گرم وزن داشته و علت مرگ آن ها سندرم زجر جنینی، آسفیکسی و ناهنجاری های مادرزادی بوده است.نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه پیشنهاد می شود نوزادان علامت دار و هم چنین نوزادان بی علامت که امتیاز 3 و بیش تر از 3 ندارند، تحت ارزیابی کامل سپسیس و درمان با آنتی بیوتیک قرار گیرند. اما برای نوزادان بدون علامت و با امتیاز کم تر از 3، تحت نظر قرار دادن نوزاد برای 48-24 ساعت کافی است.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VAN DEN BROEK W.T. | BIJNEN B.B. | RIJBROEK B. | GOUMA D.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  168
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  349-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  9366
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9366

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  336-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  2555
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2555

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (14)
 • صفحات: 

  997-1005
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33534
 • دانلود: 

  16125
چکیده: 

Credit SCORING is a kind of binary classification problem that contains important information for manager to make a decision in particularly in banking authorities. Obtained scores provide a practical credit decision for a loan officer to classify clients to reject or accept for payment loan. For this sake, in this paper a data envelopment analysis- discriminant analysis (DEA-DA) approach is used for reclassifying client to reject or accept class for case of real data sets of an Iranian bank branch. For this reason, two DEA models are solved. Also, the reject and accept frontiers and overlapping region among two frontiers are obtained. Then a goal programming problem is solved for finding coefficients of the discriminant hyper-plane. The results are obtained from the samples are kept from the main dataset, clarify that the classified hyper-plane obtained from the used method provides an almost profitable classification for payment loan.

آمار یکساله:  

بازدید 33534

دانلود 16125 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  221-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  4100
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4100

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
litScript