نتایج جستجو

34

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67195
 • دانلود: 

  90294
چکیده: 

Background: Transient tachypnea of the newborn (TTN) is a common cause of respiratory distress in the neonatal period. There are few data regarding the pharmacotherapy for the management of TTN. Previous studies documented the therapeutic role for the beta2 agonists in TTN by accelerating the clearance of excessive fluid from the alveolar space. The aim of present study was to assess the effect of salbutamol on major clinical outcomes including duration of oxygen therapy and improvement of respiratory symptoms. Methods: This double blinded randomized clinical trial was conducted in 2014 in three urban tertiary care centers of Babol, North of Iran. Patients were assigned to receive either inhalational salbutamol (35 patients) or placebo (35 patients), and clinical outcomes were compared Before and after treatment in interval of 30 minutes, one, four and six hours from the beginning of the study. Results: There was no significant difference between the clinical findings of salbutamol and placebo group before and 24 hours after the initiation of the study. After the exclusion of the neonates with retraction silverman anderson SCOR < 2, in salbutamol group the mean values of primary outcomes including; duration of oxygen therapy (P = 0. 04) and hospitalization (P = 0. 006) as well as initiation of enteral feeding (P = 0. 013) were significantly lower than in placebo group. Conclusions: Inhaled salbutamol resulted in shorter duration of respiratory support and hospitalization and earlier initiation of enteral feeding in TTN patients with moderate to severe respiratory symptoms. Further RCT studies with a larger study population and higher retraction SCORe are suggested to achieve valid data in the management of TTN.

آمار یکساله:  

بازدید 67195

دانلود 90294 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  67
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

کارل اشمیت، فیلسوف و حقوقدان برجسته آلمانی که همواره درطول زندگی اش به طرفداری از حکومت رایش سوم متهم می شد با وجود اینکه در دادگاه نورنبرگ از اتهامات تبریه شد و تا سال 1985 عموما در انزوا زندگی خود را سپری کرد. ولی انزوای اشمیت هیچ وقت مانع از نوشتن او و انتشار اندیشه هایش در طول قرن بیستم نشد. اشمیت از جمله متفکران بزرگی است که دیدگاه ها و افکارش، در طول دهه های گذشته بر اندیشمندان مختلفی چون هاناآرنت، یورگن هابرماس و جورجیوآگامبن تاثیرگذار بوده است. هنگامی که اشمیت کتاب امرسیاسی را نوشت به طور شفاف بیان کرد که اساسا سیاست را باید در تمایز میان دوست و دشمن تعریف کرد. امروزه نیولیبرالیسم که اعتقاد راسخ به کوچک سازی دولت و نیروهای بازار برای تنظیم مناسبات اجتماعی و مدیریت سرزمین دارد، باعث شکل گیری تعارضات اجتماعی بزرگ در درون و کشمکش های ژیوپلیتیکی در بیرون از مرزهای کشورها شده است. سیاست های نیولیبرال به همراه شیوه تولید اقتصاد پست فوردیسم در سال های اخیر وضعیتی را شکل داده است که شکاف های اجتماعی در درون کشورها و همین طور در مقیاس جهانی را افزایش داده است. افزایش این شکاف ها در لایه های اجتماعی خود سبب ساز بحران های درونی کشورها شده و از طرفی بسیاری از کشورها را درگیر اعتراض های گسترده اجتماعی کرده است. از نظر اندیشمندان بزرگی چون فوکویاما، چنین تعارضات اجتماعی باعث شکل گیری هویت های واکنشی در درون کشورها شده است. امروزه در بسیاری از آثار و نوشته های جغرافیدانان سیاسی می توان توجه اندیشمندان برجسته ای چون کلودیومینکا و آناجی سکور را دید که بر فلسفه سیاسی اشمیت تمرکز کرده اند، و شکل گیری هویت های واکنشی را در ارتباط با امر سیاسی و تمایز دوست و دشمن در فضای جهانی شدن و اقتصاد پست فوردیسم جستجو می کنند. سوال اصلی مقاله درباره این مسیله است که چرا فلسفه سیاسی اشمیت و بویژه مقوله امرسیاسی در ارتباط با هویت های واکنشی در کانون گفتمان های جغرافیای سیاسی جهان قرار گرفته اند؟

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Aslan Anolin | ESMAEILI MARYAM | ESMAEILI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  164-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  504
 • دانلود: 

  11036
چکیده: 

Aim: This study aimed to examine the effects of pr eoper ative pr epar ation of patients and family car egivers on outcomes after coronary artery bypass graft surgery (CABG). Background: Pr eoper ative pr epar ation can impr ove patients’,experience of surgery and hospitalization. However, there is limited data about how preoperative preparation affects postoperative outcomes following CABG. Method: This non-randomized clinical trial was conducted on ninety pairs of patient/ caregiver in the time period from July to November 2018. The participants were purposively selected and non-randomly allocated to either control or experimental group. The intervention was performed one day after admission and the day before CABG in the form of an educational video, an intensive care unit tour, and an educational booklet. In both groups, on the third day after surgery, patients' delirium was assessed in the ICU and family caregivers were asked to complete a family satisfaction questionnaire. Patients and their family caregivers in both groups completed a hospital anxiety and depression questionnaire (HADS) on the first and seventh days after surgery and before discharge. Data were analyzed in SPSS version 16. 0 using descriptive and inferential statistics. Findings: After inter vention, the mean SCOR e of patients’,anxiety and depression in the intervention group was significantly less than the control group (P=0. 03). After intervention, the mean SCORe of anxiety and depression among family caregivers in the control and experimental groups were not significantly different (P=0. 11). Family caregivers’,satisfaction of experimental group was significantly higher than the control group in both healthcare providers’,performance dimension (P=0. 01) and comfort dimension (P=0. 027). Moreover, the groups did not significantly differ from each other regarding delirium incidence (P=0. 6) and length of stay in the intensive care unit (P=0. 21). Conclusion: Consider ing that the pr epar ation of the patient and family car egiver on the day befor e CABG can reduce patients' anxiety and depression and increase the satisfaction of the family caregiver, it is recommended to use this intervention for patients and family caregivers before CABG.

آمار یکساله:  

بازدید 504

دانلود 11036 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  178-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی گراس بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی حرفه ای در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های تهران انجام شد. زمینه: افزایش بهزیستی پرستاران و کیفیت زندگی حرفه ای آنها موجب بهبود رابطه پرستار-بیمار می شود و عملکرد بیمارستان ها را از نظر سازمانی ارتقاء می دهد. ارایه مداخلات درمانی روان شناختی به این دسته از کادر تیم مراقبتی درمانی ضروری به نظر می رسد. روش کار: این پژوهش از نوع تجربی (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود و جامعه آماری، پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر تهران در سال 1400 بودند. تعداد 45 پرستار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از طریق تخصیص تصادفی در سه گروه درمان مبتنی بر ذهنی سازی (15 نفر)، درمان مبتنی بر تنظیم هیجان (15 نفر)، و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. هر سه گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، پرسشنامه 18 گویه ای بهزیستی روان شناختی ریف و کیز (فرم کوتاه)، و پرسشنامه 32 گویه ای کیفیت زندگی کاری والتون را تکمیل کردند. سپس گروه درمان مبتنی بر ذهنی سازی، مداخله را در 8 جلسه 90 دقیقه ای به صورت یک جلسه در هفته؛ و گروه درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی گراس، مداخله را در 8 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یک جلسه بر اساس پروتکل دریافت کردند. برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: قبل از مداخله، بیشترین نمره کیفیت زندگی حرفه ای در گروه کنترل مشاهده شد. در پایان مداخله، نمرات کیفیت زندگی حرفه ای در هر سه گروه افزایش یافت، و تفاوت معنادار آماری بین گروه ها مشاهده نشد. در زمینه بهزیستی روان شناختی، بیشترین نمرات قبل از مداخله در گروه مداخله مبتنی بر ذهنی سازی وجود داشت (میانگین 85/86 با انحراف معیار 6/56). پس از مداخله، میانگین نمره بهزیستی روان شناختی در گروه هایی که مداخله دریافت کردند بیشتر از گروه کنترل بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه به نظر می رسد جلسات آموزشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اساس مدل فرآیندی گراس تفاوت معناداری در بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی حرفه ای پرستاران بخش مراقبت ویژه ایجاد نمی کنند و برای بررسی تاثیر این مداخلات نیاز به پژوهش های بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 115 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  46-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1543
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

زمینه و هدف: تهوع و استفراغ از شکایت های شایع زنان در نیمه اول حاملگی بوده و از جمله درمان های سنتی، استفاده از گیاهان دارویی از جمله زنجبیل و بابونه می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر زنجبیل و بابونه در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری انجام شد.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی سه سوکور روی 105 زن بارداری که طی هفته های 16-6 بارداری به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان و مراکز بهداشتی منتخب سطح استان گلستان طی سال های 89-1388 مراجعه نمودند؛ انجام شد. زنان به صورت تصادفی در گروه های کنترل A (پلاسبو 35 نفر)، مداخله B (زنجبیل 35 نفر) و مداخله C (بابونه 35 نفر) قرار گرفتند. گروه های A،B  و C به مدت یک هفته به ترتیب کپسول های خوراکی پلاسبو (نشاسته ذرت)، زنجبیل و بابونه را به میزان 500 میلی گرم دو بار در روز به مدت یک هفته مصرف نمودند. چک لیست شاخص تهوع و استفراغ رودز هفته اول قبل از انجام مداخله و هفته دوم طی انجام مداخله، هر شب قبل از خواب توسط زنان باردار تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون های آنالیز واریانس، تست دقیق فیشر و بن فرونی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین امتیاز کلی شاخص رودز قبل از انجام مداخله در گروه های A،B  و C به ترتیب 5.88±12.71، 0.76±10.42 و 5.51±11.19 تعیین گردید و اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. میانگین امتیاز کلی شاخص رودز بعد از انجام مداخله در گروه های A،B  و C به ترتیب 6.43±11.47، 3.74±7.28 و 4.32±5.73 تعیین شد (P<0.05). تفاضل میانگین امتیازها قبل و بعد از مداخله در گروه بابونه بیشترین مقدار را با میزان 4.84±5.45 نشان داد (P<0.05). اثر مداخلات سه گانه بر گروه های مورد بررسی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (P<0.05). با استفاده از آزمون بن فرونی، این اختلاف بین گروه زنجبیل و بابونه و نیز زنجبیل و پلاسبو از نظر آماری معنی دار نبود؛ اما اختلاف آماری بین گروه بابونه و پلاسبو معنی دار بود (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کپسول های خوراکی بابونه در مقایسه با زنجبیل و پلاسبو در کاهش علایم تهوع و استفراغ ناشی از بارداری موثرتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1543

دانلود 420 استناد 5 مرجع 0
litScript