نتایج جستجو

33

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KASI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  16205
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16205

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
نویسندگان: 

LOCKAMY ARCHIE | MCCORMACK KEVIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1192-1218
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  15942
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15942

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
نویسندگان: 

GOLPARVAR MAZIYAR | SEIFBARGHY MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  PRE. NO. 4
 • صفحات: 

  59-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161742
 • دانلود: 

  83667
چکیده: 

Supply Chain Operations Reference (SCOR) model is developed and maintained by the Supply Chain Council (SCC). The model is a reference model which can be utilized to map benchmark and improve the supply chain operations. SCOR model provides companies with a basic process modeling tool, an extensive benchmark database by defining a set of supply chain metrics. This paper explains the process and results obtained by applying SCOR model to analyze the supply chain of Iranol Oil Company (IOC). Making numerous interviews with the managers and considering the documents regarding the supply chain processes and comparing the current situation of the supply chain with SCOR best practices, some improvement projects were proposed to improve the supply chain performance.The projects were prioritized using TOPSIS, a well-known multi attribute decision making technique.

آمار یکساله:  

بازدید 161742

دانلود 83667 استناد 0 مرجع 1548
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHUNGRUI R. | JIN D. | HONGWEI D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1130-1135
تعامل: 
 • استنادات: 

  824
 • بازدید: 

  17827
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17827

دانلود 20122 استناد 824 مرجع 0
نویسندگان: 

DESODT J. | RABENASOLO B. | LO J.L.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1427-1432
تعامل: 
 • استنادات: 

  381
 • بازدید: 

  13854
 • دانلود: 

  14970
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13854

دانلود 14970 استناد 381 مرجع 0
نویسندگان: 

LOCKAMY A. | MCCORMACK K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1192-1218
تعامل: 
 • استنادات: 

  782
 • بازدید: 

  25539
 • دانلود: 

  16369
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25539

دانلود 16369 استناد 782 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HUANG S.H. | SHEORAN S.K. | WANG G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  1950
 • بازدید: 

  28874
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28874

دانلود 16284 استناد 1950 مرجع 0
نویسندگان: 

SEIFBARGHY M. | AKBARI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  59237
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59237

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  281-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این تحقیق عملکرد زنجیره تأمین ماشین های کشاورزی برنج در سطح خرده فروشی در استان های گیلان و مازندران با استفاده از مدل SCOR یا مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (Supply Chain Operational Reference) ارزیابی شد. نمایندگی های فروش ماشین های برنج با استفاده از 93 گویه در پنج بُعد ارزیابی شدند. بر اساس نتایج آزمون t تک نمونه ای، متغیرهای کارایی، هماهنگی و یکپارچگی در نمایندگی های فروش به طور معنی داری دارای سطح بالاتر نسبت به مقدار متوسط بودند. فرآیند خوشه بندی نمایندگی های فروش بر اساس میانگین گویه انجام شد. نتایج خوشه بندی نشان داد که عملکرد نمایندگی های فروش دو سطح اصلی، یکی مطلوب و یکی نامطلوب دارد. بدین ترتیب برای بهبود وضعیت مدیریت زنجیره تأمین، عملکرد تقریباً نیمی از فروشگاه ها باید اصلاح شود. در این پژوهش DEA یا تحلیل پوششی داده ها (Data Envelopment Analysis) نیز به عنوان روشی برای ارزیابی کارایی مدل SCOR مطرح شد که از نوآوری های پژوهش حاضر است. نتایج تحلیل پوششی داده ها نیز نتایج تحلیل خوشه ای را تأیید کرد و کارایی حدود نیمی از واحدها برابر یک محاسبه شد. باتوجه به نتایج این تحقیق، برای بهبود عملکرد فروشگاه های ماشین های کشاورزی برنج، بهتر است بر اقداماتی تمرکز شود که منجر به ارتقای کیفیت ارائه خدمات و قابلیت اطمینان در مشتریان می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  246-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

هدف: این پژوهش دو هدف اصلی را دنبال می کند: 1. طراحی نظام یکپارچه ارزیابی عملکرد پایدار با تاکید بر فرایندهای محوری زنجیره تامین سیمان؛ 2. شناسایی جایگاه و نقش معیار های این نظام در تعامل با یکدیگر. روش: تحقق هدف های پژوهش، طی دو مرحله در شرکت سیمان سپاهان دنبال می شود. در مرحله نخست، از رویکرد فرایند محور مدل اسکور برای طراحی چارچوب یکپارچه ارزیابی عملکرد پایدار زنجیره تامین سیمان و در مرحله دوم از مدل سازی تفسیری ساختاری و میک مک برای تحلیل جایگاه و نقش معیار های عملکرد پایدار در فرایندهای این زنجیره استفاده می شود. یافته ها: در مجموع، 16 معیار محیط زیستی، 10 معیار اقتصادی و 4 معیار اجتماعی شناسایی شد. سهم فرایندهای اجرایی منبع یابی، ساخت، تحویل و بازگشت زنجیره تامین سیمان از این معیار ها، به ترتیب، 11، 15، 7 و 6 معیار بود. در هر فرایند، معیار های کلیدی و اثرگذاری که در ارتقای پایداری فرایندها نقش ریشه ای دارند، مشخص شد. نتیجه گیری: همه فرایندهای زنجیره تامین شرکت سیمان سپاهان، در بهبود جنبه های مختلف پایداری (جامعه، محیط زیست، اقتصاد) نقش مشابهی ندارند. شناسایی معیار های کلیدی و اثرگذار هر فرایند، دیدگاه مناسبی درباره تدارک پروژه های بهبود پایداری در اختیار مدیران و سیاست گذاران این شرکت قرار می دهد. با وجود حضور معیار های اقتصادی در هر چهار فرایند اجرایی زنجیره تامین سیمان، قدرت اثرگذاری و اثرپذیری این معیار ها در تمام فرایندها به یک میزان نیست. از این رو، ترجیح تصمیم گیرندگان در خصوص اولویت بندی پروژه های بهبود پایداری شرکت سیمان سپاهان متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
litScript