نتایج جستجو

708

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

71

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  873
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان عوامل ضدمیکروبی در چند سال اخیر افزایش افته است. در این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های نعناع (Mentha piperita)، رازیانه (Foeniculum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) روی قارچ SCLEROTINIA scleROTiorum در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط اسانس با محیط کشت PDA در 5 غلظت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که اسانس نعناع تاثیر کافی بر روی رشد میسلیوم قارچ نداشت به گونه ای که با شاهد در سطح ک درصد اختلاف معنی داری را نشان نداد. اسانس رازیانه موثرترین اثر بازدارندگی روی رشد قارچ SCLEROTINIA scleROTiorum را داشت، چنانکه حداقل غلظت بازدارندگی اسانس رازیانه 150 میکرولیتر در لیتر بود. در ضمن با افزایش غلظت اسانس آویشن میانگین قطر پرگنه قارچ کاهش افت. نتایج این پژوهش نشان می دهد اسانس رازیانه می تواند به عنوان قارچکش طبیعی جهت کنترل بیمارگر S. scleROTiorum مورد استفاده قرار گیرد و هم چنین مشخص شد که افزایش غلظت اسانس و نوع اسانس می تواند تاثیر متفاوتی بر این بیمارگر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 873

دانلود 278 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3113
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، مهم ترین بیماری کلزا (Brassica napus)، در دنیاست که به وسیله قارچ SCLEROTINIA scleROTiorum ایجاد می شود. از نخستین سال های رواج این گیاه روغنی در استان گلستان، بیماری ادشده نیز در مناطق گوناگون مشاهده گردیده و به تدریج در همه مناطق کشت کلزا در استان گسترش افته است. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع استان، طی دو سال زراعی 85-1384 و 86-85، وضعیت آلودگی 80 مزرعه در چهار شهرستان گرگان، علی آباد، کلاله و گنبد مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های بیماری بر اساس درصد بوته های آلوده (I) و شدت متوسط بیماری (S) در هر مزرعه انجام گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در چهار منطقه ادشده، از لحاظ (P=0.05) I و (P=0.02) S معنی دار می باشد. کم ترین و بیش ترین میانگین درصد بوته های آلوده به ترتیب در مناطق کلاله (10.7 درصد) و علی آباد (22.11 درصد) مشاهده شد، اما حداقل و حداکثر متوسط شدت بیماری به ترتیب در دو منطقه گنبد (5.6 درصد) و علی آباد (17.2 درصد) ثبت گردید. کم ترین و بیش ترین درصد بوته های بیمار به ترتیب مربوط به منطقه گرگان در سال اول (1 درصد) و علی آباد در سال اول (81.5 درصد) بوده است، که ارقام اد شده به ترتیب معادل 0.6 و 66.75 درصد شدت بیماری بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 3113

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAJANI M.A. | SAFAEI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  7494
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7494

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  217-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1022
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ناشی از SCLEROTINIA scleROTiorum، یکی از خسارت زاترین بیماری های کلزا در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله ایران است. رابطه بین وقوع (I) و شدت (S) بیماری، یکی از مفاهیم مهم اپیدمیولوژی بیماری های گیاهی است زیرا اندازه گیری وقوع، سریع تر و آسان تر از شدت انجام می شود، اما اغلب شدت، شاخص مهم تر و مفیدتری از مقدار بیماری برای اهداف خاص به شمار می رود. در این تحقیق، رابطه وقوع - شدت در بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل های آماری در سه سطح مزرعه، ترکیب منطقه - سال و همه داده های جمع آوری شده جهت ارایه مدل نهایی انجام گردید. در سطح اول، مدل آلومتری (تبدیل لگاریـتم طبیعی I و S) بهترین برازش را داشت اما در سطح دوم، شیب مدل های خطی و لگاریتم طبیعی در منطقه گنبد، تفاوت معنی داری با سه منطقه دیگر (گرگان، علی آباد و کلاله) داشت. مدل های نهایی بر اساس ضریب تبیین (R2)، انحراف معیار برآوردها (SEEy) و نمودار باقی مانده های مربوط به آنالیز رگرسیون داده های خام و مجددا تبدیل شده ساخته شدند. بر اساس این آماره ها، مدل های نهایی از خانواده آلومتری بودند که در منطقه گنبد به صورت S=(0.526) I(1.2) و در سه منطقه دیگر به صورتS=(0.82) I(1.073)  بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1022

دانلود 296 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  630
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

بیماری اسکلروتینیا از بیماری های قارچی مهم آفتابگردان در ایران می باشد که باعث کاهش رشد و عملکرد محصول می شود. در پژوهش حاضر واکنش 100 لاین آفتابگردان روغنی به 6 جدایه قارچ اسکلروتینیا مورد بررسی قرار گرفت و سپس به منظور شناسایی مکان های ژنی دخیل در مقاومت به بیماری از 128 جایگاه ژنومی تکثیر شده توسط آغازگرهای رتروترنسپوزونی IRAP استفاده شد.نتایج نشان داد که تنوع بالایی در ژر م پلاسم مورد مطالعه برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه وجود دارد. بررسی ساختار جمعیت، لاین های مورد مطالعه را به 3 زیرجمعیت احتمالی (3 =K) تقسیم نمود. در تجزیه ارتباط با دو مدل GLM و MLM به ترتیب 14 و 11 مکان ژنومی پیوسته با مقاومت به بیماری (P£0.01) شناسایی شد. نشانگرهای LTR 1063-65، LTR 1064-65 و LTR 1062 با ژن های کنترل کننده مقاومت به چندین جدایه قارچ عامل بیماری پیوسته بودند. نشانگرهای مشترک به دلیل تسهیل گزینش همزمان برای ایجاد مقاومت به چندین جدایه قارچی، می توانند در برنامه های به نژادی آفتابگردان نظیر انتخاب به کمک نشانگر (MAS) بخوبی استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 630

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAJANI M.A. | SAFAEI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  7687
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7687

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37726
 • دانلود: 

  26762
چکیده: 

SCLEROTINIA stem ROT (SSR), caused by SCLEROTINIA scleROTiorum, is one of the most important diseases of canola (Brassica napus) in Golestan province, the leading canola producer in Iran. In order to assess the yield loss of canola caused by SSR, 80 fields were surveyed in four different regions of the province (Gorgan, Ali Abad, Kalaleh and Gonbad) during 2006-2007, and SSR intensity was recorded weekly in the fields. Study of yield loss-SSR severity relationships by linear, nonlinear and multiple regression analyses with final intensity (S f), time to initial symptoms (t is), Gompertz rate of disease progress (r G), and standardized area under disease progress curve (SAUDPC) as independent variables indicate that single point and integral models were significant (P<0.05) only in three cases. Results of multiple point models which were performed using weekly recorded SSR intensities (S1, S2, …), were significant in two cases and a general model for 2007 survey was developed using S 3 to S 6. Eventually, response surface models were developed for each region by integratingt is with SSR intensity variables (S f or SAUDPC).

آمار یکساله:  

بازدید 37726

دانلود 26762 استناد 0 مرجع 1616
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1181
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه ناشی از قارچ SCLEROTINIA scleROTiorum، مهم ترین بیماری کلزا (Brassica napus) در ایران است. به منظور مطالعه تاثیر این بیماری بر عملکرد، وضعیت آلودگی و عملکرد 80 مزرعه کلزا در 4 شهرستان مختلف استان گلستان (گرگان، علی آباد، کلاله و گنبد) طی دو سال زراعی 85-84 و 86-85 ثبت گردید. شدت بیماری در مزارع بین 6/0 تا 8/66 درصد و خسارت ناشی از آن به عملکرد 3/0 تا 7/34 درصد بود. با بررسی رابطه آماری بین خسارت وارد شده به عملکرد و شدت بیماری در هر مزرعه، مشخص شد که هر یک درصد افزایش شدت بیماری، به 52/0 درصد کاهش عملکرد مزرعه منجر می گردد. به عبارت دقیق تر، هر یک درصد افزایش وقوع بیماری در گنبد، 25/0 درصد و در شهرستان های گرگان، علی آباد و کلاله 4/0 درصد به عملکرد محصول کلزا خسارت وارد می آورد. آستانه زیان اقتصادی بیماری نیز در مزرعه ای با عملکرد بالقوه دو تن در هکتار، برای منطقه گنبد و 3 شهرستان دیگر به ترتیب 2/17 و 5/10 درصد آلودگی بوته های کلزا محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1181

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHAJANI M.A. | SAFAEI N. | ALIZADEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  471-478
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43339
 • دانلود: 

  23344
چکیده: 

SCLEROTINIA Stem ROT (SSR), caused by SCLEROTINIA scleROTiorum, is believed as the most important disease of canola (Brassica napus) in Iran. Temporal analysis of the disease epidemics was carried out by evaluating SSR in 80 fields in four locations of: Gorgan, AliAbad, Kalaleh and Gonbad in Golestan Province during 2006 and 2007. Scouting of the fields to record disease incidence (I) and disease severity (S) was started before the end of flowering and continued weekly up to harvest time. Disease Progress Curves (DPCs) were studied using mathematical growth models and their goodness of fit determined based on such statistics as coefficient of determination (R2), standard error of estimates (SEE) and residual plots. Gompertz model with a mean R2 of 94.69% was selected as the most appropriate model for describing SSR progress in field conditions of Golestan Province. Rates of increase (rG) per unit of disease in the canola fields were 0.003 to 0.077 (with an average of 0.03). This is the first temporal study of canola SSR in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 43339

دانلود 23344 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20557
 • دانلود: 

  6822
چکیده: 

SCLEROTINIA stem ROT disease caused by SCLEROTINIA scleROTiorum is one of the most important diseases of sunflower. Telomeres are nucleopROTein structures at the ends of chromosomes that are essential for maintaining the integrity of the genome. The aim of this study was to determine the alteration of telomerase enzyme gene (tert) expression under fungal infection stress. The expression of tert gene in both susceptible (SDR19) and resistant (LC1064-C) genotypes of sunflower was evaluated by qRT-PCR after infection with A37 isolate of S. scleROTiorum. The results showed significant and drastic decreased levels of tert expression in both susceptible and resistant genotypes of sunflower, immediately after fungal infection. This depletion followed by mild variation when infection continued for more hours, which was more constant in resistant line, compared with the susceptible one. In conclusion, the expression of tert gene in sunflower is downregulated in response to SCLEROTINIA ROT disease.

آمار یکساله:  

بازدید 20557

دانلود 6822 استناد 0 مرجع 0
litScript