نتایج جستجو

84

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  126-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1765
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

مدل ابر کارایی بر پایه SBM برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارای SBM ارائه شده است. مدل های تحلیل پوششی داده های فازی، برای ارزیابی واحدهای دارای ورودی و خروجی های غیر قطعی معرفی شده اند که در این روش ها اغلب از دستاورد α-برش استفاده شده است. همچنین در این روش ها واحدهای تصمیم گیرنده نمونه فازی را نمی توان ارزیابی نمود. این مقاله مدل ابرکارایی بر پایه SBM تعمیم یافته با داده های فازی را معرفی می کند که هم در برگیرنده مدل های فازی قدیمی است و هم واحدهای تصمیم گیرنده نمونه را ارزیابی می کند. همچنین مقاله حاضر یک روش ارزیابی فازی جدید بر پایه بردار پیشنهاد می کند. به عنوان مثال عددی، روش پیشنهادی برای رتبه بندی واحدهای کارای سیستم صنعتی به کار رفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1765

دانلود 356 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  359-380
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

مدل های معمول تحلیل پوششی داده ها (DEA) در ارزیابی عملکرد، بر اساس تفکر جعبه سیاه عمل می کنند، به گونه ای که در این جعبه ها (واحدهای تصمیم گیری) ورودی ها به خروجی ها تبدیل می شوند. از ضعف های این مدل ها می توان به نادیده گرفتن ساختار داخلی، محصولات میانجی یا فعالیت های ارتباطی اشاره کرد، همچنین فرایند تبدیل واقعی، عموما به صورت واضح مدل سازی نمی شود. با توجه به ساختار چندمرحله ای صنعت بانکداری، در این پژوهش پس از اشاره به رویکردهای جعبه سیاه (ادغام) و تفکیک، ضرورت در نظر گرفتن فرایندهای داخلی یک واحد تصمیم گیری (DMU) مطرح می شود و در ادامه، ضمن معرفی نوعی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای مبتنی بر متغیرهای کمکی، این مدل در ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری استفاده می شود. مزیت عمده سنجه های مبتنی بر متغیرهای کمکی، توانایی آنها در ارائه معیارهای مناسب تر کارایی، به ویژه برای واحدهای کارای ضعیف است. بر اساس یافته های این پژوهش، در ساختارهایی که آثار شبکه ای و ارتباطی بین بخش ها وجود دارد، استفاده از رویکردهای جعبه سیاه و تفکیک، ارزیابی واقعی و دقیقی از عملکرد ارائه نمی دهند و باید از مدل های شبکه ای مناسب استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mahla D. | AGARWAL S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

Data Envelopment Analysis (DEA) is a multi-criteria technique based on linear programming to deal with many real-life problems, mostly in nonprofit organizations. The slacks-based measure (SBM) model is one of the DEA model used to assess the relative efficiencies of decision-making units (DMUs). The SBM DEA model directly used input slacks and output slacks to determine the relative efficiency of DMUs. In order to deal with qualitative or uncertain data, a fuzzy SBM DEA model is used to assess the performance of DMUs in this study. The credibility measure approach, transform the fuzzy SBM DEA model into a crisp linear programming model at different credibility levels is used. The results came from the fuzzy DEA model are more rational to the real-world situation than the conventional DEA model. In the end, the data of Indian oil refineries is collected, and the efficiency behavior of the companies obtained by applying the proposed model for its numerical illustration.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  245-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تحلیل آموزش مغفول شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته کارشناسی SBM بود. جامعه تحقیق شامل افراد کارآفرین و کلیه سرفصل های برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و وفناوری برای رشته کارشناسی SBM در سال 99-1400 بود، برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری هدفمند در بخش افراد کارآفرین و روش نمونه گیری سرشماری در بخش سرفصل های رشته کارشناسی SBM استفاده گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیست تحلیل محتوا است. بدین صورت که در ابتدا با 12 نفر از افراد کارآفرین برای استخراج شایستگی های کارآفرینانه مصاحبه صورت گرفت، سپس براساس شایستگی های استخراج شده چک لیست تحلیل محتوا طراحی شد تا میزان حضور شایستگی های کارآفرینانه در سرفصل های برنامه درسی رشته کارشناسی SBM مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج در بخش مصاحبه بیانگر استخراج 6 مقوله اصلی و 44 زیر مولفه شایستگی های کارآفرینانه شامل: دانش کارآفرینانه (8 زیر مولفه)، آگاهی کارآفرینانه (7 زیر مولفه)، نگرش کارآفرینانه (12 زیر مولفه)، فرصت آفرینی کارآفرینانه (4 زیر مولفه)، مدیریتی کارآفرینانه (9 زیر مولفه) و اجتماعی کارآفرینانه (4 زیر مولفه) بود. در بخش تحلیل محتوا یافته ها نشان داد که میزان حضور شایستگی های کارآفرینانه در بین سرفصل های برنامه درسی در رشته کارشناسی SBM مورد غفلت قرار گرفته اند و نیز در سرفصل های برنامه درسی این رشته شایستگی های مدیریتی کارآفرینانه دارای بیشترین فراوانی و شایستگی های اجتماعی کارآفرینانه دارای کمترین فراوانی هستند. بنابراین لازم است که برنامه درسی رشته کارشناسی SBM با توجه به عدم حضور شایستگی های کارآفرینانه مورد بازنگری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  543
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

از جمله اهداف مهم بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی مهم هر کشوری افزایش کارایی اقتصادی است. رویکرد کلاسیک مدل های تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد ارزش گزاری خطی را برای تمام شاخص ها در نظر می گیرد. اما ارزش گزاری خطی در بسیاری از مثال های کاربردی دنیای اطراف ما نشان دهنده ماهیت غیرخطی شاخص ها نیست. لذا در این مقاله با رویکرد اصول موضوعه مدل مبنی بر متغیرهای کمکی معرفی شده است که برخی از ورودی و خروجی ها در آن ارزش غیرخطی دارند. بعد بررسی با رویکرد به اصول موضوعه مدل ارزیابی کارایی معرفی شده است. قضایای مربوط به کارایی و الگویابی و ارتباط با مدل های کلاسیک نیز بررسی و اثبات شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 543

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اشرفی علی | امیری مهدیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  67-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

در ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده به کمک مدل های DEA، ممکن است بیش از یک واحد تصمیم گیرنده دارای مقدار کارایی یک باشد. از آنجایی که رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا برای تصمیم گیران ضروری است؛ لذا روش ها و مدل های مختلفی بدین منظور ارایه شده است. یکی از این روش ها، روش مبتنی بر استفاده از نظریه بازی ها برای تمام واحدهای تصمیم گیرنده کارا است. در این تحقیق، از مدل های لی و لوزانو استفاده می شود که این مدل ها ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها هستند. همچنین از مدل SBM ورودی محور و ارزش هسته ای به منظور رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده کارا استفاده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  485-501
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

هدف در محیط های کاری، سازمان ها نیازمند ایجاد تعادل بین موجودی انبار و هزینه های نگهداری می باشند. از این رو کنترل موجودی یکی از دغدغه های اصلی سازمان هاست. در بسیاری از سازمان ها از روش طبقه بندی ABC جهت کنترل حجم زیاد موجودی ها استفاده می کنند. در طبقه بندی ABC سنتی، اقلام تنها براساس یک معیار واحد دسته بندی می شوند اما توجه به معیارهای دیگر نیز ضروری است که در اینگونه موارد از طبقه بندی چندمعیاره اقلام موجودی استفاده می شود. هدف این پژوهش ارایه مدل جدید در طبقه بندی چندمعیاره اقلام موجودی است. روش در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها جهت ارایه مدلی مناسب برای طبقه بندی اقلام موجودی استفاده شده است. در ادبیات پژوهش از مدل های شعاعی و غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی اقلام موجودی استفاده شده است که از مقایسه نتایج مدل ها نتیجه می شود مدل های غیرشعاعی طبقه بندی منطقی تری را ارایه می دهند. به همین دلیل در این مقاله انواع دیگر مدل های غیرشعاعی جهت بهبود طبقه بندی اقلام موجودی پیشنهاد شده است. یافته ها: روش پیشنهاد شده ضعف مدل های شعاعی را ندارد و در راستای مدل های غیرشعاعی باعث بهبود طبقه بندی چندمعیاره اقلام موجودی شده است. نتیجه گیری: جهت اجرای مدل های جدید و مقایسه آن ها با مدل های موجود از47 قلم از اقلام موجودی مربوط به یک مثال عددی مشترک موجود در ادبیات پژوهش و همچنین 80 قلم از اقلام موجودی شرکت صنعتی پارس خزر استفاده شده است. نتایج مقایسه مدل پیشنهاد شده با مدل های موجود در ادبیات پژوهش، نشان دهنده برتری مدل پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  73-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

هدف این مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین چهار مرحله ای در حضور داده های غیرقابل کنترل، نامطلوب و منفی، در صنعت سیمان است. برای این منظور، مدل(SBM) Slack-Based Measure در تحلیل پوششی داده های شبکه ای ارائه شده تا عملکرد این گونه زنجیره ها را مورد ارزیابی قرار دهد. در ادامه، 42 شرکت سیمان حاضر در بورس و اوراق بهادار که زنجیره ی متناظر هر یک از آن ها دارای چهار مرحله ی تأمین کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و مشتری می باشد، طی دوره 1396-1394 مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس اجرای مدل، 5 شرکت در سه سال متوالی کارا و نمره کارایی مابقی آن ها در همه سال ها یا برخی از سال ها کمتر از 1 شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (2)
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66256
 • دانلود: 

  24354
کلیدواژه: 
چکیده: 

In DEA to obtain an efficient representation in CCR and BCC models for each DMU only one linear plan would be solved; however, it is possible in centralized resource allocation (CRA) to solve all the DMUs by one linear planning. In this paper, models of centralized resource allocation in input-oriented and in dynamic case will be offered and by using dynamic SBM, the representation of DMUs in each time period and in general and based on CRA in input oriented case will be obtained. After that, the theorems of the offered models will be shown and at least, an applicable example will be represented.

آمار یکساله:  

بازدید 66256

دانلود 24354 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2618
 • دانلود: 

  861
چکیده: 

مدیریت مدرسه محوری که ریشه در مبانی نظری مشارکت پذیری، عدم تمرکز، تفویض اختیار و رقابتی شدن دارد معتقد است مدرسه و ارکان آن باید در اداره مدرسه دخالت داده شوند. در این راستا مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری مبتنی بر الگوی سازمانی بر گرفته شده از مطالعات لاولر و همکاران (1992) و دیگر محققان این مساله دنبال می شود و در آن سعی شده است تا موانع مهم کاربست مدیریت مدرسه محور در ایران و شهر اهواز بررسی شوند. با بهره گیری از رویکرد کمی (پرسشنامه) و همچنین رویکرد کیفی (مصاحبه)، داده ها در دبیرستانهای شهر اهواز از کارشناسان ستادی، مدیران و دبیران جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که الف- میانگین کل میزان آگاهی افراد نمونه 3.09 از 5 می باشد که در حد متوسطی است. ب- میانگین کل میزان موافقت افراد نمونه نسبت به طرح عدم تمرکز آموزشی- مدرسه محوری 3.49 از 5 است که مطلوب می باشد. ج- عامل سیاسی و قدرت (مسئولین) با میانگین 3.80، عامل ساختاری و امکاناتی با میانگین 3.79، عامل اطلاعاتی و دانشی با میانگین 3.72، عامل فرهنگی- اجتماعی با میانگین 3.52 و عامل مدیریتی با میانگین 3.24 از میانگین 5 به ترتیب اولویت به عنوان موانع مهم مدرسه محوری قلمداد شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2618

دانلود 861 استناد 0 مرجع 6
litScript