نتایج جستجو

159

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2483
 • دانلود: 

  678
چکیده: 

نظر به اهمیت فراوان ویژگی های حسی فرآورده های گوشتی از نظر مصرف کننده، افزایش مصرف فرآورده های گوشتی، وجود گزارش هایی مبنی بر تاثیر قابل توجه چربی، آب و جانشین های چربی بر ویژگی های حسی فرآورده های گوشتی، این تحقیق به منظور ارزیابی ویژگی های حسی کالباس پر چرب و کالباس های کم چرب 60 درصد گوشت، در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و شرکت گوشتیران در سال 1385 انجام شد. این تحقیق به روش های اکتشافی و تجربی انجام گرفت و تکنیک مورد استفاده، مشاهده و تکمیل پرسشنامه بود. تیمار ها در 3 تکرار مجموعا به تعداد 21 فرمول تولید شدند. ویژگی های حسی نظیر رنگ، طعم، آبدار بودن، سفتی و کام پذیری توسط 8 ارزیاب آموزش دیده با استفاده از آزمون امتیاز دهی و به روش مقیاس طبقه ای 8 درجه ای و پذیرش کلی توسط 31 ارزیاب آموزش ندیده با استفاده از روش آزمون رتبه بندی تعیین شدند و با آماره ناپارامتری Kruskal-Wallis و به دنبال آن با Mann-Whitney U مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. برای تشخیص وجود همبستگی بین ویژگی های حسی تیمارها از آزمون ناپارامتری Spearman’s rho Correlation یک طرفه استفاده شد. تمامی فرمول های کم چرب رنگ قرمز، آبداری و پذیرش کلی بالاتری نسبت به فرمول کنترل داشتند (P<0.05) اما طعم و سفتی آنها با فرمول کنترل تفاوت معنی داری نداشت. بین رنگ و سفتی، همبستگی مستقیم و متوسطی (r=0.55) وجود داشت. بین رنگ و طعم (r=0.47)، بین طعم و آبدار بودن (r=0.41) و بین طعم و سفتی (r=0.38)، همبستگی مستقیم و ضعیفی وجود داشت (P<0.05). کام پذیری و پذیرش کلی تیمارها همبستگی معنی داری با هم و با دیگر ویژگی های حسی نداشتند. آبدار بودن و سفتی همبستگی معکوس ولی بدون تفاوت معنی داری داشتند. نتیجه آن که امکان ارزیابی ویژگی های حسی کالباس های تولیدی مقدور بود و می تواند به عنوان معیار انتخاب بهترین فرمولاسیون باشد. توصیه می شود در پژوهش هایی که به منظور فرمولاسیون و تولید فرآورده های گوشتی انجام می شود، ارزیابی ویژگی های حسی و استفاده از ارزیاب های حسی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2483

دانلود 678 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  7252
 • دانلود: 

  911
چکیده: 

نیتریت سدیم (NaNo2) از جمله موادی است که جهت عمل آوری گوشت ها به منظور تثبیت رنگ قرمز آنها و جلوگیری از فعالیت میکروارگانیسم های مولد فساد و همچنین بهبود طعم، مورد استفاده قرار می گیرد. ولی امروزه به دلیل ارتباط آن با تشکیل نیتروزآمینها که سرطانزایی آنها ثابت شده است و همچنین تاثیر آن در ایجاد بیماری متهموگلوبینمیا، میزان نیتریت مورد استفاده تا حدود یک پنجم نسبت به دو دهه قبل کمتر شده است. در صورت استفاده از نیتریت سدیم، میزان آن در فرآورده نهایی نباید از 120ppm بیشتر گردد. هدف از این پژوهش اندازه گیری میزان نیتریت سدیم در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس و مقایسه آن با میزان استاندارد و تغییرات مقدار آن طی زمان است. جهت انجام نمونه برداری، در 30 تاریخ تولید مختلف از هر یک از محصولات تولیدی 11 کارخانه وارد کننده فرآورده های گوشتی به استان سمنان اقدام گردید و نمونه ها در شرایط مناسب به آزمایشگاه منتقل شد. برای اندازه گیری میزان نیتریت از روش استاندارد شماره 923 که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ارائه شده است استفاده شد. بعد از مشخص شدن غلظت نمونه ها نسبت به برآورد فاصله اطمینان %95 میانگین برای کلیه نمونه ها اقدام گردید و معنی دار بودن آن با مقدار استاندارد نیتریت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آزمایشات انجام شده بر روی محصولات تولیدی، در محصولات کالباس با کد A با میانگین 55.2 میلی گرم در هر کیلوگرم بیشترین میزان و در فرآورده های سوسیس با کد C با میانگین 7.9 میلی گرم در کیلوگرم کمترین میزان نیتریت سدیم به دست آمد که مقادیر نیتریت سدیم در محصولات 11 کارخانه با P<0.05 بسیار کمتر از مقدار استاندارد است. در آزمایش انجام شده بر روی محصولات A جهت تعیین تاثیر زمان، مقدار نیتریت سوسیس های تولیدی در روزهای اول، هفتم، دهم و چهاردهم به ترتیب 50، 43، 42، 39 میلی گرم در کیلوگرم و در محصولات F در روزهای اول، هفتم و چهاردهم به ترتیب 62، 51، 42 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. در محصولات تولیدی با کد  M-L-K-H-C-G-E-B-F-D-A مقدار نیتریت موجود از حد مجاز پایین تر بود و مشکل خاصی در این محصولات مشاهده نگردید. همچنین مطابق با آزمایشات انجام شده بر روی محصولات دو شرکت به صورت تکراری در زمان های مختلف مشخص شد که میزان نیتریت، طی زمان به مرور در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 7252

دانلود 911 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

SALLAM K.I. | ISHIOROSHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  849-855
تعامل: 
 • استنادات: 

  808
 • بازدید: 

  18362
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18362

دانلود 18705 استناد 808 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  871
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به روند رو به افزایش شیوع بیماری های واگیر و غیرواگیر ناشی از مصرف گوشت قرمز و فراورده های حاصل از آن و نگرانی هایی که در رابطه با افزودن نگهدارنده های به کار رفته در این محصولات وجود دارد، امکان سنجی تولید سوسیس غیرگوشتی بدون نگهدارنده ضروری به نظر می رسد.مواد و روشها: اجزای ثابت فراورده شامل ایزوله پروتئین سویا، گلوتن، روغن سویا، آب و یخ، ادویه و نمک و اجزای متغیر شامل نشاسته اصلاح شده ذرت، کاراگینان و پودر سفیده تخم مرغ بود. هر کدام از اجزای متغیر در 2 سطح مختلف با استفاده از روش فاکتوریل کامل در 8 فرمول مختلف تولید و به اجزای ثابت اضافه شد. ارزیابی حسی فرمول ها برای بررسی کیفیت فراورده تولیدی از نظر 5 ویژگی طعم، عطر، بافت، برش پذیری و ارزیابی کلی و به شیوه لذت بخشی مرتبه 9 صورت گرفت. توانایی مدل با آزمون فقدان برازش (Lack of fit)، ضریب همبستگی (R2) و ریشه میانگین مربعات خطا RMSE (Root mean square error) بررسی شد. برای بررسی اثر اصلی و اندرکنش متغیر ها آنالیز واریانس به کار رفت. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بررسی نتایج مربوط به تحلیل داده های به دست آمده و نیز مقادیر P-value، فقدان برازش، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی محاسبه شده برای هر مدل و نیز در نظر گرفتن تاثیر مستقل هر کدام از متغیرها (سفیده تخم مرغ، نشاسته اصلاح شده و کاراگینان) بر هر پاسخ نشان داد که مدل ارزیابی کلی با داشتن P-value=0.0001 فقدان برازش 0.1220 و ضریب همبستگی 0.83 که بالاترین ضریب همبستگی است بهترین مدل جهت پیشگویی فرمولاسیون بهینه است. هم چنین، مشخص شد که علاوه بر تاثیر معنی دار سه عامل سفیده تخم مرغ، نشاسته اصلاح شده و کاراگینان بر ارزیابی کلی، اثرات متقابل آن ها نیز بر ارزیابی کلی تاثیر معنی داری دارند.نتیجه گیری: با توجه به معادله به دست آمده برای مدل پاسخ ارزیابی کلی پیش بینی می شود که سطوح واقعی 0.5، 3 و 3 به ترتیب برای کاراگینان، نشاسته اصلاح شده و سفیده تخم مرغ بالاترین امتیاز را داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 871

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

مقدمه: ارتباط چربی رژیم غذایی به خصوص کلسترول با بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی - عروقی و چاقی مفرط به اثبات رسیده است و موجب افزایش تقاضای مصرف کنندگان و تاﮐﻴﺪ مجامع علمی ﺑﻴﻦ المللی به مصرف محصولات غذایی کم چرب و کم کالری شده است. لذا فرآورده گوشتی کم چرب و کم کالری به عنوان محصول غذایی سالم و عملگرا می تواند مورد توجه باشد.مواد و روش ها: در این بررسی جهت کاهش میزان چربی، کلسترول و کالری و تولید سوسیس عملگرا، از جایگزینی 25 درصد از گوشت پرچربی (17%) با نوعی فیبر رژیمی (Z-trim با منشاء ذرت) به مقادیر %1.2 و %1.7 همراه با گلوکونات کلسیم (20% مقدار مورد نیاز روزانه) بعنوان منبع کلسیم، استفاده گردید و نمونه های تولیدی تحت آزمون های فیزیکو شیمیایی قرار داده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق حاکی از کاهش %32 الی %63 چربی، %35.68 الی %51.36 کلسترول و %27.80 الی %46.45 کالری، در تیمارهای مختلف نسبت به نمونه شاهد بود.نتیجه گیری: کاربرد توام Z trim و گلوکونات کلسیم ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و کیفیت امولسیون سازی تیمارهای کم چرب را بهبود بخشیده و فرمولاسیون جدید حاوی %1.7 فیبر رژیمی بعنوان محصول کم چرب و عملگرا معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 333 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

تخمیر و خشک کردن محصولات گوشتی یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری شناخته شده برای انسان است. امروزه محصولات ارگانیک و سنتی طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است که سوسیس های تخمیری سنتی نیز به دلیل عدم استفاده از نگهدارنده ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه برای تولید سوسیس ها از گوشت گاو تازه با غلظت های ادویه 1، 3 و 5% در دو شرایط نگهداری یخچال و محیط استفاده شد. مدت زمان عمل آوری 90 روز بود که با استفاده از فلور طبیعی گوشت و ادویه جات عمل تخمیر انجام گرفت و آزمایشات شیمیایی و میکروبی در روز تولید و پایان هر ماه، انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تیمارهای مختلف، آزمون در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با استفاده از آنالیز واریانس سه طرفه داده ها با یک عامل درون گروهی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر غلظت ادویه بر روی pH و رطوبت معنی دار بود (01/0P<). در طول نگهداری، pH و محتوای رطوبت به طور معنی داری (05/0P<) کاهش یافتند. همچنین دمای نگهداری بر روی فاکتورهای شیمیایی نظیر pH و رطوبت موثر بود. با توجه به نتایج میکروبی بدست آمده، تعداد کپک ها و مخمرها، کلی فرم و اشرشیاکلیطی دوره رسیدن کاهش یافت. باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و کلستریدیوم بوتولینوم در هیچکدام از نمونه ها مشاهده نشد. بررسی نتایج آزمون های میکروبی نشان داد افزودن ادویه و شرایط نگهداری تاثیر معنی داری بر شرایط میکروبی سوسیس های تخمیری سنتی داشت که نمونه حاوی 5% ادویه نگهداری شده به مدت 2 ماه از نظر شرایط میکروبی به عنوان نمونه بهینه انتخاب شد و آزمون حسی شامل رنگ، بافت و عطر و طعم در مورد این نمونه نیز مطلوب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پی در پی 52)
 • صفحات: 

  211-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1496
 • دانلود: 

  415
چکیده: 

سابقه و هدف: نظر به روند رو به افزایش مصرف کالباس، بیماری های شناخته شده ناشی از دریافت بیش از کالری به ویژه از چربی، وجود بعضی از گزارش های مبنی بر استفاده از نشاسته اصلاح شده ذرت در فرآورده های گوشتی کم چرب، به منظور فرمولاسیون و امکان تولید کالباس کم کالری این تحقیق در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و شرکت گوشتیران در سال 1384 انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق در مرحله اول برای فرمولاسیون کالباس های کم کالری، به روش اکتشافی و در مرحله دوم برای مقایسه 6 فرمول کالباس کم کالری با فرمول کنترل، به روش تجربی انجام گرفت. در فرمول های 1،3 و 5 نشاسته اصلاح شده ذرت و آب در نسبت جایگزین بخشی از محتوی چربی و در فرمول های 2،  4و 6 نشاسته اصلاح شده ذرت و آب در همین نسبت، جایگزین بخشی از محتوی چربی و تمامی آرد گندم موجود در فرمول کنترل شد. تیمارها در 3 تکرار مجموعا به تعداد 21 فرمول تولید شدند. ویژگی های کیفی کالباس های تولیدی شامل ویژگی های شیمیایی، تکنولوژیکی، میکروبی، حسی و مقدار کالری تعیین شد و با آمار پارامتری و ناپارامتری مورد قضاوت آماری قرار گرفت.یافته ها: انرژی فرمول کنترل 203.8±3.1 کیلوکالری درصد گرم بود و با کاهش یافتن مقدار چربی، به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05). در میان تمامی تیمارهای تولیدی، فرمول کم کالری 5 از نظر ویژگی های کیفی مطلوبترین بود و با دارا بودن انرژی برابر با 132.7±0.9 کیلوکالری در صد گرم و داشتن کمترین درصد کالری حاصل از چربی، %34.9 انرژی کمتری نسبت به فرمول کنترل داشت (p<0.05).نتیجه گیری: امکان تولید کالباس کم کالری با استفاده از نشاسته اصلاح شده ذرت مقدور بود. با توجه به وجود انواع جانشین های چربی، توصیه می شود در تحقیقات بعدی به منظور فرمولاسیون و تولید فرآورده های گوشتی کم کالری، از مخلوط جانشین های چربی استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1496

دانلود 415 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  (پیاپی 55) (ویژه نامه مدیریت)
 • صفحات: 

  57-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1346
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

تقسیم بازار با شبکه های عصبی مصنوعی، سابقه طولانی در دنیا ندارد. به طور عمده، این روش در دنیا، از چندین سال پیش در مدیریت گردشگری به صورت گسترده آغاز گردید و پس از آن به سایر حوزه های بازاریابی نیز سرایت کرد. امروزه این روش در کنار روشهای آماری از شایعترین شیوه های تقسیم بندی مشتریان بوده و روزبه روز در حال گسترش است.در این تحقیق به دلیل ضرورت شناخت مشتریان هدف برای یک شرکت تولیدکننده فرآورده های گوشتی، نیاز به استفاده از روشی موثر برای بخش بندی مشتریان احساس گردید و در نهایت روش تحلیل خوشه ای با شبکه های عصبی خودسازمان دهنده، که به خوشه بندی مشتریان اختصاص داشته و نمونه های زیادی از کاربرد آن در دنیا تجربه گردیده است، انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت.برای انجام تحقیق، در ابتدا معیارهای مفید در بخش بندی مشتریان مشخص شده و بر اساس آن پرسشنامه ای طراحی گردیده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و اخذ اطلاعات، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مشتریان خوشه بندی گردیدند و در نهایت نتایج به دست آمده مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.همچنین مقایسه روش شبکه های عصبی برای خوشه بندی با روشهای کلاسیک خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش آماری K-means انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1346

دانلود 344 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  279
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  6297
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6297

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  357-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17556
 • دانلود: 

  28225
چکیده: 

Nowadays, the consumption of meat and meat products has been increased with modern manufacturing techniques. Due to the economic value, the likelihood of using unauthorized tissue is possible in meat products. The aim of this study was to apply morphological methods for detection of unauthorized tissues in meat SAUSAGE. In this study, a total number of 20 samples of different types of SAUSAGEs were randomly collected from markets, in north-east of Iran. Each sample was divided into three equal parts and three paraffin-embedded blocks were prepared from each part (180 blocks). Then the sections were stained using Hematoxylin and Eosin, Masson’ s trichrome, Periodic acid-Schiff/Alcian blue and Verhoeffe/Van Gieson. A total number of 720 slides were observed using a light microscope. This research showed the use of unauthorized tissues in the SAUSAGEs which was detected by histological methods. We observed authorized tissues like skeletal muscle fiber (100%), fat tissue (100%) and plant material (97. 70%). A wide range of unauthorized tissues were detected including dense connective tissue (6. 66%), cartilage (28. 30%), bone (8. 30%), skin (51. 60%), smooth muscle (1. 66%) and blood vessels (11. 66%). The results of this study confirmed the use of unauthorized tissue in meat SAUSAGEs in Iran and concluded that the histological methods especially Masson’ s trichrome staining are a practical technique for routine assessment of authenticity and quality of SAUSAGE to protect the consumers from adulteration.

آمار یکساله:  

بازدید 17556

دانلود 28225 استناد 0 مرجع 0
litScript