نتایج جستجو

219

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

این آزمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های اسمزی مختلف (0، 0.33-، .370- و 1.03- مگاپاسگال) ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلیکول 6000 به عنوان القا کننده های تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی دو گونه SALSOLA imbricate Speech ex Moq، Salaola TOMENTOSA Forssk انجام گرفت. این آزمایش در قالب دو طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به صورت فاکتوریل در اتاق رشد در دمای 25 درجه سانتی گراد به اجرا درآمد. داخل هر پتری دیش 20 عدد بذر سالم و هم اندازه قرار گرفت و درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه اندازه گیری شدند. به منظور بررسی رابطه بین املاح خاک و تجمع آن ها در اندام های هوایی گیاهان مذکور، خاک رویشگاه و اندام های هوایی آن ها جمع آوری و مورد تجزیه قرار گرفتند. تنش شوری و خشکی به طور معنی داری باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه در هر دو گونه گردید. بیشترین این شاخص ها در شاهد و کمترین آن در پتانسیل 1.03- مگاپاسگال اندازه گیری شد. مقایسه میزان سدیم و پتاسیم در بافت های هوایی دو گونه سالسولا نشان داد که میزان سدیم در هر دو گونه به طور معنی داری بیشتر از پتاسیم بود. نتایج این تحقیق نشان داد که که مقاومت SALSOLA imbricate Forss در مرحله جوانه زنی در برابر خشکی و شوری بیشتر از S. TOMENTOSA Spach ex Moq بود ولی هر دو در مرحله گلدهی مشابه دیگر هالوفیت ها با تجمع سدیم در بافت های خود در برابر این تنش ها مقاومت کردند. در پتانسیل های اسمزی مشابه، اثر بازدارندگی تنش شوری در مقایسه با تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شدیدتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

یکی از فرایندهای مهم و تعیین کننده در تخریب اراضی و بیابان زایی، شور شدن خاک است. در این تحقیق، تحمل پذیری گونه SALSOLA TOMENTOSA نسبت به تنش شوری در مرحله رشد در شرایط آزمایشگاه موردبررسی قرار گرفت تا بهتر بتوان نسبت به انتخاب و معرفی گونه مناسب در اراضی شور اقدام نمود. به منظور اعمال تیمارهای شوری، نمک NaCl در شش سطح شوری (0، 100، 200، 300، 400، 500 میلی مولار) با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. وزن تر و خشک، محتوای نسبی آب، پتانسیل آب برگ، محتوای پرولین، قندهای محلول و محتوای کلروفیل اندازه گیری شدند. آنالیز آماری داده ها با نرم افزار SPSS (16) و به روش چند دامنه ای دانکن انجام پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش سطح شوری تا 200 میلی مولار، وزن تر و خشک اندام ها، افزایش و با افزایش شوری بیش از این مقدار کاهش یافت. همچنین با افزایش شوری تا 500 میلی مولار محتوای کلروفیل و پتانسیل آب برگ به طور معنی داری کاهش و محتوای نسبی آب برگ، پرولین و قندهای محلول با به طور معنی داری افزایش یافتند. در نهایت، باید اشاره کرد که طبیعت غیرقابل پیش بینی است و مشاهده روندهای غیرمنتظره تحت شرایط خاص غیرممکن نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  210-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 177 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  267-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1121
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

در این تحقیق اثر تنش شوری بر جوانه زنی و بنیه بذر در سه گونه شورپسند سالسولا به نام های S. abarghuensis, SALSOLA arbuscula و S. yazdiana مطالعه شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تکرار و با سطوح شوری 0، 200، 300، 500 و 800 میلی مولار بر لیتر نمک NaCl و مخلوط دو نمک شامل NaCl و Na2SO4 (به نسبت 70 و 30 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت هر دو نمک (NaCl, NaCl+Na2SO4) درصد و سرعت جوانه زنی بذرها را در هر سه گونه کاهش داد. در هر سه گونه بیشترین جوانه زنی در محلول شاهد و 200mM و کمترین جوانه زنی در غلظت  800mM با محلول NaCl+Na2SO4 مشاهده شد. نتایج اثرات شوری بر رشد ریشه چه و ساقه چه مشابه جوانه زنی بذرها بود. بیشترین درصد جوانه زنی در محلول شاهد و 200 میلی مولار در هر دو تیمار نمک در گونه 94) S. abarghuensis و 89 درصد) کمترین آن در گونه 52.4) S. yazdiana و 48.5 درصد) مشاهده شد. در مقابل بیشترین جوانه زنی (بیشتر از 30 درصد) در محلول 800 میلی مولار محلول دو نمک در گونه S. arbuscula مشاهده شد. آنالیز بافت های هوایی گیاهان بالغ سه گونه مورد مطالعه نشان داد که میزان تجمع املاح سدیم و پتاسیم در S. abarghuensis خیلی زیادتر از دو گونه دیگر بود. ارتباط تجمع املاح در بافت های گیاهی و خاک هر سه رویشگاه و نحوه مقاومت این گیاهان به شوری مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1121

دانلود 268 استناد 0 مرجع 8
strs
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  280
چکیده: 

چگونگی میزان مقاومت به پتانسیل های خشکی و اثر آنها بر روی جوانه زنی، طول کلئوپتیل و طول ریشه چه سه گونه مرتعی بنامهای SALSOLA richteri- SALSOLA rigida - SALSOLA dendroides  طی آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. برای ایجاد پتانسیل های خشکی مختلف از پلی اتیلن گلیکول (PEG) استفاده شد. از هر گونه تعداد 25 بذر در هر تکرار (ظرف پتری) بر روی کاغذ صافی در داخل ژرمیناتور کشت گردید. طرح آزمایش انجام شده، به صورت فاکتوریل با پایه کاملا تصادفی انتخاب شد. نتایج آزمایش نشان داد که، حداکثر جوانه زنی در پتانسیل خشکی 3/0- مگاپاسکال با میانگین 100% بود. همچنین با کاهش مقادیر پتانسیل آب، جوانه زنی به طور معنی داری کاهش یافت. طول کلئوپتیل و طور ریشه چه نیز از روند جوانه زنی پیروی نمودند، با این تفاوت که حداکثر مقدار طول ریشه چه در تیمار خشکی شاهد (صفر مگا پاسکال) و حداکثر مقدار طول کلئوپتیل در تیمار -0.3 مگا پاسکال بدست آمد. قابل ذکر است که کاهش پتانسیل آب در تمامی موارد موجب کاهش صفات مورد مطالعه گردید. با توجه به نتایج حاصله مشخص شد که گونه SALSOLA dendroides در مقاومت به خشکی از نظر رشد کلئوپتیل و ریشه چه در رتبه اول و از نظر مقدار جوانه زنی پس از گونه SALSOLA rigida در رتبه دوم قرار داشته است. در نتیجه میتوان این گونه را مقاوم ترین گونه به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 280 استناد 4 مرجع 4
نویسندگان: 

زمانی ناهید | روشندل پرتو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

میزان تحمل به شوری شش گونه هالوفیت(Halochnemum strobilaceum, Halostachys belangeriana, SALSOLA TOMENTOSA, Salicornia europea, Halopeplis perfoliata, SALSOLA crassa) در مرحله جوانه زنی در برابر غلظت های صفر، 1، 2، 3، 4 و 5 % کلرید سدیم ارزیابی شد. در غلظت های 1 و 2% کلرید سدیم همه بذرها همانند آب مقطر به طور کامل جوانه زدند. با افزایش سطح کلرید سدیم، تفاوت بین این گونه ها آشکار شد. سه گونه دوم (متعلق به سواحل دریاچه نمک مهارلو) در مقایسه با سه گونه اول (متعلق به بیابان های گاوخونی) متحمل تر بودند. در این بین، متحمل ترین گونه S. europea بود. در مرحله دوم آزمایش ها و برای بررسی تاثیر اسید جاسمونیک بر جوانه زنی بذر در تنش شوری با غلظت های بالای کلرید سدیم، بذرها با اسید جاسمونیک (صفر، 0. 01، 0. 1، 1، 10 و 100 میکرومولار) پرایم شدند و در ظروف پتری تحت غلظت های مختلف کلرید سدیم قرار گرفتند: 3، 4 و 5% برای گونه های منطقه گاوخونی و 4 و 5% برای گونه های منطقه مهارلو. برای افزایش ویژگی های جوانه زنی در سطوح بالای کلرید سدیم، پرایمینگ با یک میکرومولار اسید جاسمونیک بیشترین تاثیر را داشت. با افزایش غلظت اسید جاسمونیک ( از 10 تا 100 میکرومولار) اثرات بازدارنده اسید جاسمونیک بر جوانه زنی گونه های مذکور ظاهر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11565
 • دانلود: 

  15922
چکیده: 

Introduction: Rhodomyrtus TOMENTOSA (haramonting), a typical plant of North Sumatera, Indonesia, contains important medicinal ingredients. Nano sized drugs have high loading capacities and can be given at high concentrations. This study aimed to determine the components and toxicity of nanoherbal haramonting. It also aimed to determine the effect of nanoherbal haramonting on the histology of the liver, kidneys, lungs, heart and brain. Methods: High-energy milling was performed to produce nanoherbal haramonting. Thinlayer chromatography was utilised to determine the chemical components of the nanoherb. Antioxidant tests were performed by using the 1, 1-diphenyl-2-picryhydrazil method. The three-stage of lethal dose 50 (LD50) which comprised the dose orientation test, preliminary test and actual phase test/LD50 determination, and the Thomson– Weil formula was applied to measure the lethal concentration 50 (LC50) of nanoherbal haramonting. Organs were collected for histological investigation after 14 days of the lethality test. Results: Nanoherbal haramonting had an average diameter distribution of 600. 1 nm ± 135. 8. It contained flavonoids, steroids, glycosides, saponins and tannins. Its LC50 and LD50 values were 2961. 535 ppm and 10. 4 ± 0. 135 mg/kg BW, respectively. The histology of the heart, kidney, lungs, heart and brain were changed and affected by nanoherbal haramonting treatment at each dose level. Conclusion: Nanoherbal haramonting has strong antioxidative activity and small size, can be effectively used as medicine in the future because it contains secondary metabolite compounds that can be developed as drugs. However, it has mild toxicity.

آمار یکساله:  

بازدید 11565

دانلود 15922 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  108-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108883
 • دانلود: 

  28818
چکیده: 

Background: Pergularia TOMENTOSA L. has several traditional uses and biological activities which need to be more investigated. Objective: In this study, some ecological and phytochemical properties of Pergularia TOMENTOSA were assessed. The flavonoids and cardenolides in the aqueous extract of leaves were identified with LCMS techniques.Methods: Some quantity characteristics of P. TOMENTOSA were measured. Extraction was performed according to the traditional method (aqueous extract at room temperature). Metabolite profiling was conducted using untargeted liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry (LCeESI-OrbitrapeMS). Data were analyzed by Xcalibur version 2.1.Results: Results showed that length of roots, leaves and fruits and the height of aerial parts were 23-30 cm, 2.5-3.2 cm, 4.9- 5.4 cm and 40-58.00 cm, respectively. Physiography and canopy cover were two important variables on these properties. We also identified 19 natural products in aqueous extract, 15 phenolics and flavonoids and 4 cardenolides. Three flavonoids (8, 11 and 14) and one cardenolide (17) had been previously isolated in P. TOMENTOSA and 3 cardenolides (5, 18 and 19) has been reported for the first time in this plant.Conclusion: Results indicated that the leaves of P. TOMENTOSA are a rich source of flavonoids and cardenolides. These findings suggest that leaves of this plant can be a good source of natural antioxidant and antitumor compounds. However, this plant needs special conservational efforts. Therefore, planting this plant under the canopy or along the borders of waterways can help in an appropriate habitat for its conservation and reclamation.

آمار یکساله:  

بازدید 108883

دانلود 28818 استناد 0 مرجع 2030
litScript