نتایج جستجو

44278

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4428

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  81-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مازندران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران عامل تعاونی های تولید روستایی استان مازندران (183=N) تشکیل دادند که از میان آنها، 125 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (125=n). ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.73 – 0.97) تایید شد. طبق نتایج توصیفی تحقیق، 40.8 درصد پاسخگویان وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی ها را در سطح متوسط ارزیابی کردند. بر این اساس می توان گفت که وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید روستایی در جایگاه مناسب قرار ندارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه به شیوه گام به گام، چهار عامل اطلاعاتی- ارتباطی، مشارکتی، شخصیتی و تحصیلات به عنوان عوامل تبیین کننده و تاثیرگزار بر وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی شناسایی شدند که در این میان، عامل مشارکتی با میزان بتای 0.365 بیشترین میزان تاثیر را در تبیین متغیر وابسته دارد. چهار عامل مذکور در مجموع 51.2 درصد از تغییرات وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی را تبیین کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روحانی سیاوش

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1141
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

به منظور محاسبه اندازه مطلوب ساخت مزرعه در شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان، 645 واحد بهره برداری عضو این شرکتها به روش تصادفی دو مرحله ای انتخاب شد و مورد پرسشگری واقع گردید. از نتایج پرسشنامه ها با استفاده از روشهای آماری تجزیه واریانس طبقه بندی شده و با استفاده از تکنیکهای ریاضی و الگوهای اقتصاد سنجی، روابط کمی متغیرها برآورد شد و درستی پارامترهای برآورد شده آزمون گردید. مطالعه نشان می دهد در ازای هر یک هکتار افزایش مساحت مزرعه معادل 2580 ریال از متوسط هزینه های فعالیتهای زراعی در هکتار کاسته می شود. در شرایط کنونی متوسط هزینه هر هکتار فعالیت زراعی 522707 ریال می باشد و چنانچه مساحت به اندازه مطلوب یعنی 167.8 هکتار برسد، هزینه هر هکتار آن به 125752 ریال کاهش می یابد. ضمنا اندازه مطلوب سطح زیر کشت گندم آبی برای دستیابی به حداقل هزینه 12.8 هکتار و برای گندم دیم 74.38 هکتار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1141

دانلود 118 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  407-421
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

پیمایش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر عملکرد تعاونی های تولید روستایی در جنوب کرمان انجام شد. جامعه آماری پژوهش 13 تعاونی تولید روستایی فعال بود که بر اساس روش نمونه گیری بحرانی یک تعاونی موفق انتخاب شدند و بر 50 عضو آن مطالعه شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن را صاحب نظران تایید کردند. پایایی پرسش نامه نیز با انجام مطالعه ای پیش آهنگ و محاسبه آلفای کرونباخ (0.746-0.819) به دست آمد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS19 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد عملکرد کل تعاونی تولید روستایی مطالعه شده در سطح نسبتا مطلوبی (3.40) است. یافته های حاصل از واکاوی مقایسه ای عملکرد تعاونی تولید روستایی و نیازهای خدماتی کشاورزان نیز از سازگاری و تطابق نسبی فعالیت های خدماتی تعاونی با نیاز کشاورزان عضو حکایت داشت. علاوه بر این، یافته های رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مولفه های اعطای رایگان ماشین آلات کشاورزی، نحوه برخورد با اعضا، میزان تحصیلات اعضا و هیات مدیره، تخصیص اعتبارات و وام به تعاونی، و رضایت شغلی مدیرعامل به عنوان تعیین کننده های مهم و معنادار در پیش بینی عملکرد تعاونی تولید روستایی شناسایی شدند. مدل رگرسیونی می تواند 74.5 درصد از واریانس عملکرد تعاونی را تبیین کند.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 417 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21 - دوره جدید
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2058
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

هویت دادن به زنان، استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینه مشارکت فعال آنها در امور مختلف اقتصادی - اجتماعی عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخه های تولیدی اجتماعی است. یکی از موثرترین راهکارها که بستر لازم را برای رشد شخصیتی و ارتقای توانمندیهای ذهنی و فکری زنان مهیا می کند و موجب مشارکت فعال آنها در فعالیتهای گروهی می گردد، فعالیت در قالب تعاونیهاست. تعاونیها می توانند با ارتقای دانش و ظرفیتهای علمی زنان، آنان را توانمند سازند و با آموزش اصول توسعه مشارکتی، تدریس روشهای تصمیم گیری گروهی و پرورش اعتماد به نفس، به آنها خدمت موثری نمایند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در تعاونیهای تولیدی در استان خراسان جنوبی در سال 1386 انجام شده است. این مطالعه به روش پیمایشی صورت گرفته و از نوع اکتشافی - توصیفی بوده است. جامعه آماری تحقیق 2491 نفر از زنان روستایی عضو تعاونیهای تولیدی را در بر می گیرد. تعداد 333 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب و مطالعه شدند. نتایج تحلیل همبستگی تحقیق حاضر نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و سازمانی - عملکردی تعاونیها و میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیتهای تعاونی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین میزان وابستگی زنان روستایی به همسرانشان و میزان مشارکت آنها در فعالیتهای تعاونی رابطه منفیِ معنی دار مشاهده شد. نتایج آزمون مقایسه میانگین t نشان داد که بین مشارکت زنان روستایی سرپرست خانوار و زنان روستایی تحت تکفل با 99 درصد اطمینان تفاوت معنی داری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2058

دانلود 539 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

AREF F. | SARJIT S.G.

نشریه: 

NATURE AND SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  68-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  12786
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12786

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1792
 • دانلود: 

  560
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولیدی روستایی شهرستان اصفهان می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی بود (75 نفر عضو 15 شرکت تعاونی تولید روستایی) که با استفاده از روش تمام شمار نمونه های مورد مطالعه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از متخصصان تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (A=0.872). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL نسخه 8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، متوسط نمره کل کارآفرینی جامعه مورد مطالعه معادل 2.585 به دست آمد که بیشتر افراد (62.8 درصد) در طبقه خیلی ضعیف و ضعیف قرار داشتند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای، میزان توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولید روستایی منطقه ی مورد مطالعه، با احتمال 95 درصد معنی داری، در حد پایین تر از حد متوسط ارزیابی شد. همچنین به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های تعاونی تولید روستایی و برای بررسی شاخص برازش نیکویی مدل تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادله های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های تعاونی تولید روستایی از هفت عامل مجزای اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، بازاریابی، آموزش، روان شناختی و عامل فرهنگی تشکیل می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1792

دانلود 560 استناد 0 مرجع 7
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  97-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

با توجه به نقش و اهمیت تعاونی های تولید روستایی در پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی این نقش در روستاهای استان گیلان بود. داده های موردنیاز این تحقیقِ توصیفی-همبستگی با به کارگیری پرسش نامه، از 184 شالی کار عضو و غیرعضو تعاونی، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. پایایی کل مقیاس پایداری اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 860/0 و 641/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از شالی کاران عضو و غیرعضو از نظر سطح پایداری اقتصادی (56 درصد)، پایداری اجتماعی (2/58 درصد) و پایداری کل (3/72 درصد) در سطح نیمه پایدار قرار دارند. همچنین اغلب متغیرهای ویژگی های ساختاری و نیمی از متغیرهای ویژگی های مالی تعاونی های تولید با هر دو بعد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارای رابطة مثبت و معنی دارند، اما رابطة میان ویژگی های مدیریتی تعاونی های تولید با پایداری اقتصادی و اجتماعی به لحاظ آماری معنی دار نبود. میان اعضای تعاونی های تولید روستایی و غیراعضا نیز از نظر پایداری اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد، درحالی که به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  103-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

تعاونی ها به عنوان نهادهایی برخاسته از متن جامعه، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصاد روستایی داشته و منبع مشارکت و تحرک بخش نیروی انسانی در نیل به توسعه درون زا و پیش برد فعالیت اقتصادی و اجتماعی آن بوده اند. از این رو، موفقیت آنان بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی سازه های مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولید روستایی جنوب استان کرمان، به صورت پژوهشی توصیفی-پیمایشی، با مشارکت 120 نفر از اعضای دو تعاونی موفق و ناموفق صورت پذیرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه ای محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه پیش آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (50/0-97/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. واکاوی مقایسه ای یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت مطلوب ساختاری و فرهنگی اجتماعی در مرحله ایجاد و تأسیس تعاونی ها حائز اهمیت بوده و در مرحله ثبات تعاونی ها نیز توجه به سازه های ساختاری (مدیریتی)، فرهنگی اجتماعی و محیطی در پایداری تعاونی ها نقش به سزایی داشته است. فزون بر آن، مهم ترین سازه ها در مرحله ی استمرار تعاونی ها شامل سازه های سرمایه اجتماعی، محیط روستا، اعتماد و ساختار تعاونی بودند. بنابراین، بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می گردد کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت توانمندسازی اعضاء در کار گروهی برگزار شود. هم چنین، گسترش فعالیت های تعاونی و توجه به نیازهای اعضاء ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL OF SKILL TRAINING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  7-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

Today, the entrepreneurial value chain of most countries' approach to achieving sustainable development ideals, through the institutionalization of comprehensive organizational entrepreneurship development programs, will take place in organizations. Accordingly, this study aims to validate the dimensions of organizational entrepreneurship based on the entrepreneurial value chain in the company of Rural Production Cooperatives in Golestan province (case of study: the fleshy poultry farmers’ Cooperatives in Golestan province). The research method used, in terms of the amount and degree of control, is field and in terms of information collection is descriptive and in terms of time is a one-time research. The statistical comprehensive includes members of active poultry farmers' Cooperatives in Golestan province. Sampling method is classification sampling appropriate to organizational entrepreneurship on the entrepreneurial value chain, which is in terms of frequency (number) of Cooperatives in Golestan province. The number of statistical samples was 220. In the organizational entrepreneurship section, the standard questionnaire of Antonik and Hisrich (2001) and Scipers et al. (2008) were used. Content and structural validity methods were used to determine the validity. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability. The results of validity and also the study of the factor load of items showed that research variables and related items and components have appropriate validity. In addition, the results of reliability indicate the reliability of the questionnaires. Considering the results, it is suggested that Cooperatives pave the way for organizational entrepreneurship of the employees to be more productive and stay in the field of competition.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  93-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  1392
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

طرح مساله: اعضای تعاونی تولید نسبت به دیگر کشاورزان برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی را به نحو بهتری به کار گرفته اند. بر اساس تعریف پاتنام (1380) از سرمایه اجتماعی، منشا این همکاری ها به وجود شکل های مختلفی از سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مرتبط است. برای اثبات این فرضیه، مولفه های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های تولید مقایسه شده است.روش: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 5746 بهره بردار کشاورز بودند. با استفاده از فرمول کریسی و مورگان (1970) حجم نمونه 362 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تناسبی استفاده شد.یافته ها: چهار عامل مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعی، اعتماد به نهادها، و شبکه روابط رسمی و میزان آگاهی، به ترتیب به عنوان مهم ترین فاکتورهای متمایز کننده دو گروه (عضو و غیرعضو تعاونی تولید) شناسایی شدند؛ به طوری که اعضای تعاونی تولید نسبت به غیر اعضا از نظر دارا بودن این مولفه ها در سطح بالاتری قرار داشتند.نتایج: چهار مولفه سرمایه اجتماعی، مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعی، اعتماد به نهادها، و شبکه روابط رسمی و میزان آگاهی، باعث تشدید و تسهیل همکاری ها در بین اعضای تعاونی تولید برای اجرای برنامه های توسعه ای شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1392

دانلود 331 استناد 12 مرجع 1
litScript