نتایج جستجو

393676

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39368

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1314
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

مقدمه: اتخاذ سبک زندگی نادرست بوسیله فرد می تواند زمینه ساز بروز بیمارهای مختلف از جمله بیماری فشارخون که یک خطر جدی برای سلامت فرد است، شود. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی و پرفشاری خون در جمعیت روستایی شهرستان گرگان انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد - شاهد 200 فرد مبتلا به پرفشاری خون و 200 نفر شاهد ساکن روستاهای اطراف شهر گرگان به شیوه نمونه گیری دو مرحله انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که شامل سوالات جمعیت شناسی (20 سوال) و سوالات پرسشنامه نیمرخ رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی (Health-Promoting Style="font-Style:inherit;color:rgb(255,0,120);">LifeStyle Profile) (52 سوال)، سبک زندگی کل و شش بعد فعالیت بدنی، مدیریت تنش، ارتباطات بین فردی، مسوولیت پذیری سلامت، تغذیه و رشد معنوی، استفاده شد. اعتبار محتوا و پایایی (a=0.87) آن به تایید رسیده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16و آزمون های تی تست، کای دو و رگرسیون لجستیک انجام شد.یافته ها: میانگین سن شروع بیماری پرفشاری خون 53.2 سالگی بود، 12 درصد موردها و 20.5 درصد از شاهدها سیگار یا قلیان استعمال می کردند. 57 درصد موردها و 51 درصد شاهدها سابقه خانوادگی ابتلا به پرفشاری خون داشتند. شاخص توده بدنی 63 درصد از موردها و 61.1 درصد از شاهدها بالاتر از طبیعی (شاخص توده بدنی 25) بود. رگرسیون لجستیک نشان داد بین سبک زندگی کل و ابعاد فعالیت بدنی، رشد معنوی، ارتباطات بین فردی، مدیریت تنش و داشتن بیماری پرفشاری خون ارتباط معنی داری وجود دارد (P-value<0.05) همچنین آزمون تی تست نشان داد که بین سبک زندگی کل و ابعاد مسوولیت پذیری سلامت، فعالیت بدنی، تغذیه، رشد معنوی، ارتباطات بین فردی و مدیریت تنش در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (P-value<0.05).نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان دهنده وجود عادات رفتاری غلط بخصوص در زمینه تغذیه، تنش و فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون است، بنابراین، لازم است در زمینه اتخاذ سبک زندگی بهداشتی و عادات رفتاری صحیح آموزش های لازم به بیماران مبتلا به پرفشاری خون داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1314

دانلود 338 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  153-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  815
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 815

دانلود 355 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  479-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  539
 • بازدید: 

  1607
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

زمینه و هدف: سواد سلامت و سبک زندگی از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت هستند. این مطالعه با هدف ارزیابی سواد سلامت، تعیین سبک زندگی با دیدگاه عوامل تعیین کننده اجتماعی موثر بر سلامت و همچنین تعیین ارتباط میان سواد سلامت و سبک زندگی با دیدگاه تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت در زنان همسردار روستایی شهرستان ایذه انجام گرفت.روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، بر روی 240 نفر از زنان 18 تا 45 سال همسردار با سواد روستایی ایذه در سال 1392 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه «آزمون سواد سلامت عملکردی در بالغین» و «پرسشنامه سبک زندگی با دیدگاه تعیینکنندههای اجتماعی موثر بر سلامت» و «چک لیست مشخصات دموگرافیک» بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از spss- 19 و آزمون های آماری کای اسکوئر و Kendall''s tau-c، V Cramer''s استفاده گردید.یافته ها: میانگین سنی آزمودنیها 28.42±6.38 سال بوده و 50.5 درصد دارای سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند. از نظر سطح سواد سلامت 62 درصد در سطح پایین (مرزی و ناکافی)، از نظر وضعیت ابعاد سبک زندگی 98.3 درصد از زنان وضعیت شغلی مناسب، 77.9 درصد فعالیت فیزیکی نامناسب، 31.2 درصد تغذیه نامناسب، 4.6 درصد کنترل استرس نامناسب، 0.4 درصد دارای رفتارهای بهداشتی نامناسب، 2.9 درصد مراقبت نامناسب از خود در آخرین بارداری و 50.8 روابط اجتماعی نامناسب داشتند. بر اساس یافته ها سطح سواد سلامت با تغذیه (p<0.033، r=0.15) و با استرس (p<0.007، r=-0.073) رابطه آماری معنی داری داشت ولی با وضعیت شغلی، فعالیت فیزیکی، رفتارهای ناصحیح بهداشتی، مراقبت از خود و روابط اجتماعی رابطه آماری معنی داری نداشت.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها با افزایش سطح سواد سلامت، وضعیت تغذیه مناسب تر و و ضعیت استرس افراد بیشتر و دریافت مراقبت در بین این افراد نیز بیشتر میگردید. بر این اساس آموزش به این گروه از افراد در جهت ارتقای سطح سواد سلامت پیشنهاد میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1607

دانلود 824 استناد 539 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4610
 • دانلود: 

  372
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4610

دانلود 372 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  2498
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2498

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (مسلسل 16)
 • صفحات: 

  89-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1332
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

هدف اصلی مقاله بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر سبک زندگی روستایی و عشایری در شهرستان گیلانغرب می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعیین گردید. با روش نمونه گیری طبقه بندی شده نمونه ها انتخاب و اطلاعات لازم با تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی استیودنت، آزمون آنالیز واریانس و همچنین رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر فرضیات مختلف مورد آزمون قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، سن و شیوه مصرف کالاهای فرهنگی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. میانگین سبک زندگی بر حسب طبقه اجتماعی و جنسیت متفاوت از همدیگر بوده اما بر حسب میزان تحصیلات تفاوت معناداری را نشان نمی دهد. تحلیل رگرسیون نشانگر آن است که متغیرهای مستقل 30.7 درصد از تغییرات سبک زندگی را تبیین نموده و بیشترین تاثیر را متغیرهای میزان تحصیلات و شیوه مصرف کالاهای فرهنگی داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1332

دانلود 379 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC PUBLIC HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  147-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  800
 • بازدید: 

  7604
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7604

دانلود 18003 استناد 800 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  219-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7792
 • دانلود: 

  2475
چکیده: 

سبک زندگی، نشان دهنده مجموعه جهت گیری های ارزشی، هنجارها، خواسته ها، تمایلات و شیوه رفتار و در کل وضعیت فرهنگی جامعه است. یکی از الزامات تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شکل گیری سبک زندگی بومی و اسلامی است و البته تحقق این مهم منوط به ارائه و تبلیغ انواع سبک های زندگی مقبول و منطبق با آموزه ای دینی و اسلامی است. بر این اساس، در مقاله پیش رو به ارائه برخی از مهم ترین زوایای زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای سبک زندگی دینی به خصوص در میان شیعیان و ایرانیان معتقد به مکتب اهل بیت (ص) که همان اسلام ناب است، پرداخته می شود. سوال اصلی این مقاله عبارت است از: مهم ترین ویژگی های زندگی پر برکت حضرت زهرا (س) که نسل امروز می توانند یا باید به آنها تاسی جویند، کدامند؟ به عبارت دیگر، الگوهای رفتاری و عملی که از سیره و زندگی آن حضرت در دوران مدرن قابل استفاده است، کدامند؟

آمار یکساله:  

بازدید 7792

دانلود 2475 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  463
چکیده: 

در دهه­ های گذشته زندگی مردمان روستایی، دستخوش تغییرات متعددی شده است که نمود و ماحصل نهایی این تغییرات را می توان در سبک زندگی آنان مشاهده نمود. سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالتها و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرد. سازه یاد شده خود متاثر از زمینه های اجتماعی و فرهنگی متعددی است؛ به همین خاطر در این مقاله تلاش شده است از رویکرد کیفی با تاکید بر پدیدار شناسی استفاده گردد. در این پژوهش، داده های میدانی با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق، و معیار اشباع نظری در بین دختران جوان 14 تا 26 سال روستای صوفی گردآوری شده اند. یافته­ ها نشان می­ دهد که به دلیل افزایش سطح تحصیلات، گسترش رسانه های جمعی و افزایش تحرک جغرافیایی، سبک زندگی دختران روستایی از نظر پوشاک، گذراندن اوقات فراغت، آداب گفتار، مدیریت بدن، و شیوه تغذیه، مشابه با سبک زندگی مدرن دختران شهری متحول شده است. برندگرایی، مدگرایی، و متمایز بودن در لباس، تمایل به فضای مجازی و استفاده از ابزارهای ارتباطی برای گذراندن اوقات فراغت، سنت گریزی و تمایزگرایی در شیوه گفتار، علاقه به غذاهای فست فودی و استفاده از تجهیزات جدید برای طبخ غذا، و اهمیت دادن به مراقبت های آرایشی-بهداشتی و تناسب اندام مهمترین پدیده هایی هستند که در سبک زندگی این دختران مشهود بود. این تغییرات در سبک زندگی دختران روستایی زمینه چالشی جدیدی در برابر سبک سنتی روستایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 463 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ZARE OMMOLBANIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: BREAST CANCER IS THE MOST COMMON FEMALE CANCER WORLDWIDE. THE Style="font-Style:inherit;color:rgb(255,0,120);">LifeTIME RISK OF A WOMEN BEING DIAGNOSED WITH BREAST CANCER IS APPROXIMATELY 12.5%. FOR WOMEN WHO CARRY THE DELETERIOUS MUTATION IN EITHER OF THE BRCA GENES...

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 27
litScript