نتایج جستجو

64998

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6500

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صلاحی اصفهانی گیتی

نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  64-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  513
 • دانلود: 

  335
چکیده: 

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی میدانی است که با هدف آسیب شناسی تعاونی های تولید در راستای توسعه پایدار روستایی شهرستان ساوه با ابعاد اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است زیرا رسیدن به توسعه مستلزم توسعه اقتصادی است که خود منوط به توسعه درسه بخش صنعت، خدمات وکشاورزی است. دربخش کشاورزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی واجتماعی هستند که می توانند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید وارتقای سطح درآمد ووضعیت اجتماعی جامعه موثر باشند. البته پویایی وتحولات لازم در این شرکت ها زمانی کارآمد واثربخش است که به صورت هدفمند، نظام یافته، برنامه ریزی شده ومبتنی برملاحظات پایداری در کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشد. دراین راستا تعاونی های تولید روستایی به عنوان یکی از نظام های بهره برداری با موانع و مشکلاتی روبرو هستند. این مقاله با استفاده ازروش توصیفی – پیمایشی و با برگزاری کارگاههای مشارکتی (PRA)، پرسشنامه(منطبق برمدل نظری و پیشینه تحقیق ) و مصاحبه حضوری انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSاستخراج شد. جامعه آماری تحقیق اعضاء شرکت تعاونی های مستقر در روستاهای شهرستان ساوه با نمونه آماری براساس فرمول کوکران (110نفر)است. نمونه گیری تصادفی و چندمرحله ای است. باتوجه به فرض اصلی تحقیق، نتایج نشان می دهد که آسیب های جدی، تعاونی های تولید ساوه را تهدید می کنند. درابعاداقتصادی واجتماعی شاخص های شامل درآمد کشاورزان، ارتقاء تولید، آگاهی واعتماد اجتماعی بود. بیشترین میانگین مربوط به ابعاد اقتصادی (4409/3)و کمترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی (0967/2)می باشد. پیشنهاد می شود: کمکهای بلاعوض، دادن امکانات وتجهیزات، القاءتفکر مشارکتی، آگاهی دادن به اعضاء تعاونی وتوانمندسازی اعضاء تعاونیهای تولید در دستور کار قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 513

دانلود 335 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1581
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1581

دانلود 497 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

صندوق های تعاون بخش عمده ای از نظام مالی محسوب و در برخی از کشورها، بزرگترین نهاد مالی به حساب می آیند. تامین مالی شرکتهای تعاونی، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید یکی از علل اصلی تاسیس صندوق های تعاون به شمار می رود. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون می پردازد. اینکه آیا بین تسهیلات صندوق تعاون و اشتغالزایی در بخش تعاون رابطه معنی داری وجود دارد؟ و اثربخشی تسهیلات در اشتغالزائی از محل منابع داخلی بیشتر می باشد یا از محل منابع تبصره ای ؟ جهت پاسخ گویی به این سوالات نمونه ای مشتمل بر 45داده- سال شعب صندوق تعاون در استان اردبیل طی دوره زمانی 84 تا 88 انتخاب گردید که برابر با کل جامعه آماری تحقیق می باشد. فرضیات تحقیق با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون (به تفکیک مراحل پرداخت) و اشتغالزائی رابطه معنی داری وجود ندارد، همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم نشان می دهد که بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی و اشتغالزائی رابطه معنی داری وجود دارد در حالیکه بین تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع تبصره ای و اشتغالزائی رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز می توان نتیجه گرفت که اثربخشی تسهیلات صندوق تعاون از محل منابع داخلی بیشتر از منابع تبصره ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 358 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  63-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2321
 • دانلود: 

  1333
چکیده: 

امروزه توسعه روستایی یکی از معظلات کشورها و دولت ها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. روستاها با دارا بودن منابع طبیعی و کشاورزی، با مسائل و مشکلات فراوانی رو به رو هستند. این مساله باعث شده است که در سال های اخیر بار دیگر، توسعه روستایی مورد توجه نظریه پردازان، برنامه ریزان و مجریان حکومتی قرار گیرد. یکی از راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا در آمده است و نتایج مثبتی به همراه داشته، توسعه و گسترش گردشگردی در نواحی روستایی می باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی مدیریت مشارکتی گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارزیابی های متعدد از برنامه های توسعه و عمران روستایی ایران ناخواسته در راستای توسعه شهری و نادیده گرفتن مشارکت روستاییان در برنامه ریزی توسعه روستایی حرکت کرده اند، با وجود این، مردم روستایی این توانایی را دارند که بهتر از دیگران به برنامه ریزی بپردازند. در این راستا، گردشگری روستایی این ظرفیت را در اختیار برخی از روستاهای دارای منابع گردشگری قرار می دهد که با استفاده از فرصت پدید آمده خودشان را برای آینده گردشگری روستایی و توسعه روستایی خود مشارکت و برنامه ریزی کنند و در نهایت راهکارهای برای بهبود مدیریت مشارکتی گردشگری روستایی ارائه داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2321

دانلود 1333 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  397-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

پدیده نابرابری موجود بین خانوارهای شهری و روستایی و اساسا فقر روستایی یکی از مسائلی است که باعث توجه خاص به توسعه پایدار روستایی در سطح جهان شده است. هدف کلی این تحقیق رتبه بندی واحدهای اعتبار خرد روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی بود که بر اساس تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه واحدهای اعتباری شرکت های تعاونی روستایی استان اصفهان در یک دوره سه ساله منتهی به سال 1392 است. داده های مورد نیاز، از مسوولین واحدهای اعتباری و سپرده گذاران آن ها جمع آوری شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 195 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. یافته ها نشان داد واحد اعتباری شرکت تعاونی روستایی دهق، خضرا کشت سین و آزادی به ترتیب رتبه اول تا سوم، در دستیابی به توسعه پایدار به دست آورده اند. با توجه به نتایج بدست آمده بعد زیست محیطی توسعه پایدار نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مسوولین واحدها می توانند نقش قابل توجهی در دستیابی به این موضوع و ایجاد انگیزه در سپرده گذاران واحدهای اعتباری ایفا نمایند، لذا پیشنهاد می شود انتخاب مسوولین واحدها بر اساس معیارهایی چون سطح تحصیلات، سابقه کار در مدیریت تعاونی باشد و پرداخت تسهیلات صرفا در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

با توجه به افزایش جمعیت، کاهش منابع و امکانات و نیز پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید در کشورهای در حال رشد نظیر ایران، تحقق اهداف توسعه روستایی و برخورداری روستاییان از معیشت پایدار، بدون توجه به مقوله تعاون روستایی و بهبود وضعیت آن میسر نخواهد شد. در این راستا واکاوی نقاط قوت و ضعف شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک نهاد با سابقه را می توان از جمله راهکارهای اصلی در فرایند توسعه روستایی دانست. بر این اساس، هدف کلی از پژوهش توصیفی - همبستگی حاضر سنجش رضامندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را روستاییان عضو شرکت های تعاونی روستایی در 5 شهرستان استان کرمانشاه (اسلام آباد غرب، جوانرود، سنقر و کلیایی، روانسر و کرمانشاه) تشکیل داده اند. برای انتخاب نمونه های مورد مطالعه از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی استفاده شده و 38 شرکت تعاونی روستایی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده گردیده که روایی آن توسط پانل متخصصان تایید و پایایی تمام بخش های آن بالای 0.7 گزارش گردید. نتایج نشان می دهد که حدود 21 درصد از روستائیان، از شرکت تعاونی روستایی محل خود رضایت کامل داشته و 79 درصد آنان از عضویت در شرکت ابراز نارضایتی نموده اند. همچنین متغیرهای مستقل نظیر احساس مسوولیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در قبال دارایی و اموال شرکت، تبعیض و بی عدالتی در ارائه خدمات، ارائه به موقع کالاها و خدمات توسط شرکت، نبود حسابرسی های زمان مند و عدم اطلاع رسانی عملکرد شرکت، تحویل به موقع بهای محصولات کشاورزی به کشاورزان و هماهنگی بین مسوولین شرکت ها با روستاییان به ویژه شوراهای اسلامی، به عنوان عوامل موثر بر رضامندی روستاییان از شرکت های تعاونی روستایی شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 289 استناد 0 مرجع 5
strs
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  177-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  982
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

جلگه جیرفت از جمله مکان هایی است که پس از انقلاب اسلامی تعاونی های مشاع متعددی در آن ایجاد شده که متاسفانه در حال حاضر اکثریت آنان به بهره وری دهقانی تبدیل شده اند. به نظر می رسد وجود مسائل متعددی چون خرد شدن قطعات اراضی و افزایش شمار مالکان بر اثر خرید و فروش و ارث، ناسازگاری اعضا، فقدان مشارکت در انجام اقدامات زیربنایی و زراعی، ساختار سنتی مزارع و مشکلات استفاده از روش ها و ابزار جدید کشاورزی بسیاری از تعاونی های مشاع را هم اینک با تنگناهای جدی مواجه ساخته است. بر این مبنا تحقیق حاضر تحلیل عملکرد مشاع ها در جلگه جیرفت و تاثیر آن بر تداوم کار جمعی در آینده را بررسی کرده است. جامعه نمونه شامل 60 عضو از 10 مشاع واقع در دهستان جهادآباد بوده که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این مقاله برای رتبه بندی عملکرد مشاع ها از تکنیک تاپسیس، برای سنجش میزان هر یک از متغیرها از آزمون T تک نمونه ای، و برای سنجش رابطه سطح عملکرد مشاع ها و تداوم همکاری اعضا از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد سطح توسعه و شاخص های زندگی اعضای اکثریت تعاونی های مشاع ارتقا نیافته و مشارکت اعضا به دلیل عملکرد نامناسب مشاع ها نسبت به دوره ابتدای عضویت کمتر شده و اکثر فعالیت ها به صورت فردی انجام می شود. اهداف تشکیل مشاع ها محقق نشده و آنان با موانع ساختاری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و محیطی- کالبدی روبه رو هستند. بعضی از مشاع ها از نظر شاخص های پایداری خیلی ارتقا یافته و پیشرفته بودند. در مجموع، عملکرد مشاع ها در مقایسه با سایر نظام های بهره برداری پایین ارزیابی شده و در حال تبدیل به نظام بهره برداری دهقانی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 982

دانلود 286 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

BRENNAN M.A. | ANDLULOFF A.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  11915
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11915

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (9)
 • صفحات: 

  81-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

The main purpose of this research is design of open innovation pattern with entrepreneurial Development approach in Rural Cooperative damaged in the corona crisis, which has been carried out by the grounded theory method. Data collection was semi structured interviews. Statistical population is faculty of economy, management and entrepreneurship of university and heads of Rural Cooperatives. The method of sampling was the realization of strategic and strategic strategies that was done by interview. The selection of samples was made according to the snowball process and continued until the theoretical saturation, in the qualitative part of this study, the method of open coding, axial coding and selective coding and requirements for each of these stages. In this research to ensure validity and reliability of the method of adaptation by members and intra-topic agreement method is used. In the interviews, according to the percentages reported by two people, the method of determining reliability is analyzed. Factors affecting the design of open innovation pattern with entrepreneurial Development approach are: economic factors, organization factors, environmental factors, technological, creating competitive advantage, rules and regulations, innovation and strategic implementation.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADIGHI H. | DARVISHI NIA A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19080
 • دانلود: 

  13809
چکیده: 

The primary purpose of this study was to assess the professional satisfaction of Rural Production Cooperative (RPC) members. The secondary purpose was to investigate the professional characteristics of RPCs' farmers, and determine the RPC members' attitudes toward Cooperative farming. The population of this study consisted of all 2000 rice-growing members of four RPCs in Rural Mazandaran, a northern province of Iran. Using a complete randomized sampling technique, 320 members of the population were selected for the study. A questionnaire consisting of three parts was designed to collect the data needed for the study. The results showed that Cooperative farming substantially increased farmers’ crop yields and lowered their farm operational and maintenance costs. Members reported particular savings in the area of farm labor expenses. More than 90% of the farmers indicated that Cooperatives enabled them to have more access to agricultural ma-chinery, which resulted in the efficient use of farm resources. About 64% of the farmers were considered to be practicing a “high” level of mechanization on their rice fields. The members generally had a positive and favorable attitude towards the Cooperative and its activities. The mean score on staff professional satisfaction was 2.4 (2= somewhat satisfied; 3=Satisfied), with a standard deviation of 1.6. There was a statistically significant relationship between members’ professional satisfaction and their attitude towards the co-operative (r=0.645). This is considered as a “substantial association”. A Multivariate Linear Regression indicated that among the independent variables, the farmers’ level of participation in the Cooperative’s activities, their attitude towards the Cooperative, and the amount of land owned by farmers could together explain 68.8% of the variability in members’ professional satisfaction. This implied that there are other factors that may have contributed substantially to the variations in farmers’ professional satisfaction that were not investigated in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 19080

دانلود 13809 استناد 0 مرجع 0
litScript