نتایج جستجو

424

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

43

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2 (پیاپی 166)
 • صفحات: 

  201-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1136
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

بمنظور بدست آوردن روشی قابل اعتماد و تکرار پذیر جهت تولید شکل جنسی و اسپوردهی در جدایه های ریزوکتونیا چهار روش: پوشاندن سطح محیط کشت با خاک، انتقال از محیط کشت غنی به محیط ضعیف، استفاده از ترکیبات تولید کننده قارچ ایستایی، تولید اندام جنسی در سطح آب و مایه زنی به ساقه گیاه بکار گرفته شد. در این تحقیق از هفده جدایه چند هسته ای Rhizoctonia solani متعلق به یازده گروه مختلف آناستوموزی، همچنین 9 جدایه متعلق به میزبانهای مختلف استفاده شد. اندام های باروری، شامل دسته های خوشه ای کوچکی از بازیدیوم و بازیدیوسپور فقط در جدایه های متعلق به گروه های آناستوموزی AG-3، AG-1، AG-4 و زیر گروه AG-1-IC با استفاده از روش انتقال از محیط کشتی غنی (محیط رشد اولیه) به محیط کشت فقیر (محیط مخصوص اسپوردهی) و تحت دوره متناوب نور و تاریکی (12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) ایجاد گردید. دسته های بازیودیومی (basidia clusters) در داخل و روی محیط کشت و در مواردی در پشت درب تشتک پتری تشکیل شدند. بازیدیوسپور حدودا 14 الی 20 روز بعد از انتقال مشاهده گردید و تولید آنها 15 تا 17 روز ادامه داشت. مشخصات اندام های باردهی قارچ (بازیدیوم و بازیدیوسپور) با مشخصات گونه Thanatephorus cucmeris مطابقت داشت. جدایه متعلق به AG-1-I-C نسبت به سایر جدایه های قادر به تولید تعداد بیشتری هیمینیوم و بازیدیوسپور (دسته های بازیدیومی) بودند. اندام باردهی بر روی محیط کشت (tap water- agar) TWA بوجود آمد، اما بر روی محیط کشت (soil extract agar) SEA هیچ گونه بازیدیوم یا بازیدیوسپوری دیده نشد. روش موفق بکار گرفته شده، روشی تکرار پذیر بود و در طی 3 بار تکرار آزمایش، بازیدیوسپور در هر چهار جدایه تولید شد. در سایر روش ها، اندام های شبیه بازیدیوم، شاخه شاخه شدن شدید ریسه ها و تولید سلولهای تسبیحی و رشد متراکم قارچ مشاهده شد اما بازیدیوسپور دیده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1136

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  253-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

بیماریزایی نسبی 131 جدایه Rhizoctonia solani در شرایط درون شیشه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع جدایه ها، 44 جدایه متعلق به گروه آناستوموزی دو، 58 جدایه متعلق به گروه آناستوموزی چهار و 29 جدایه باقیمانده به عنوان گروه آناستوموزی نامشخص طبقه بندی شدند. جهت انجام آزمایش درون شیشه ای، بذرهای جوانه زده چغندرقند (رگه حساس 261) پیرامون پرگنه در حال رشد قارچ در محیط WA قرار گرفت. شدت بیماری گیاهچه ها با مقیاس 4-0 به فواصل سه، پنج و هفت روز بعد از مایه زنی یادداشت برداری شد. تجزیه میانگین سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (Area Under Disease Progress Curve)، جدایه های AG-4 را در 26 گروه، جدایه های AG-2 را در 17 گروه وجدایه های با گروه آناستوموزی نامشخص را در 11 گروه دسته بندی کرد. گروه بندی حاصل از یادداشت برداری دوم (پنج روز بعد از مایه زنی) بیشترین همبستگی (92%) را با AUDPC نشان داد. بیماریزایی جدایه های نماینده حاصل از گروه بندی خوشه ای گروههای آناستوموزی مشخص (AG-2, AG-4) و نامشخص، در شرایط درون شیشه ای با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که جدایه Rh124(AG-4) جمع آوری شده از کرمانشاه بیماریزاترین جدایه و Rh157 (AG-4) جمع آوری شده از خراسان ضعیف ترین آنها بود. در آزمایشهای تکمیلی، بیماریزایی جدایه های منتخب از هر دو گروه آناستوموزی دو و چهار (بیماری زاترین و ضعیف ترین جدایه ها بر مبنای نتایج حاصل از آزمایش های درون شیشه ای) در مرحله گیاهچه ای و گیاه بالغ در شرایط گلخانه مطالعه شد. نتایج ضمن تایید وجود اختلاف در قدرت بیماریزایی آنها، مشخص کرد که دامنه تغییرات بیماریزایی در جدایه های AG-4 بیشتر از جدایه های AG-2 می باشد و جدایه Rh157 (AG-4) روی گیاهچه ها و گیاهان بالغ مجددا به عنوان ضعیف ترین جدایه از نظر بیماریزایی تشخیص داده شد. جدایه های AG-2 در مایه زنی روی گیاهان بالغ بیماریزایی بیشتری از جدایه های AG-4 داشتند. در بخش دیگری از این تحقیق، مخلوطی از جدایه ها روی گیاهان بالغ مایه زنی شد. برای این کار، چهار تیمار در نظر گرفته شد. مخلوطی از چهار جدایه با قدرت بیماریزایی بالا و مخلوط دیگری از چهار جدایه با قدرت بیماریزایی پایین از گروه آناستوموزی AG-4 به عنوان تیمارهای اول و دوم به کار برده شدند. مشابه این برای جدایه های AG-2 به عنوان تیمارهای سوم و چهارم استفاده شد. نتایج نشان داد که جدایه های بسیار بیماریزا متعلق به AG-4 اختلاف معنی داری از نظر بیماریزایی با جدایه های AG-2 ندارند. تعامل چهار جدایه با قدرت بیماریزایی مختلف از AG-4 و AG-2 با شش ژنوتیپ چغندرقند دارای سطوح مختلف مقاومت، در شرایط درون شیشه ای مشخص کرد که استفاده از جدایه های AG-2، ژنوتیپهای چغندرقند با درجه متفاوت مقاومت را نسبت به AG-4 بهتر از هم تفکیک می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 293 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2553
 • دانلود: 

  1643
چکیده: 

In the current study, 180 rhizobacteria were isolated from different fields in East and West Azarbaijan provinces of Iran. These bacterial isolates were screened based on their antagonistic potential against Rhizoctonia solani and their ability to form robust biofilm. Out of these isolates, 49 isolates exhibited more than 30% antagonistic activity against R. solani. Different methods were applied to screen the isolates with high ability to form biofilm. Out of 180 isolates, 51 isolates were able to form considerable amount of biofilms as determined by crystal violet staining (CVS) method. Pellicle formation (PF) bioassay was performed in three different media. Most of the robust biofilm forming isolates from CVS method could also form robust biofilms in PF method, only if MSNGP (medium with glycerol and pectin) medium was used. In root colonization bioassay, isolates N168, N95 and N94 that were robust or mediocre biofilm forming isolates in MSNGP, could efficiently colonize plant roots, but the population of isolates N100 and N87 (none-biofilm forming isolates) on tomato roots were lower than 6 log10 CFU g-1 root. However, the results of the pathogenicity system with R. solani damping off of tomato indicated that, the biofilm formation and colonization ability of these isolates doesn't leave a significant impact on their biocontrol activity.

آمار یکساله:  

بازدید 2553

دانلود 1643 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

زیست فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

سوختگی غلاف برنج که توسط قارچ Rhizoctonia solani ایجاد میشودیکی ازمخرب ترین بیماری های برنج درسرتاسرجهان است. روش متداول مبارزه بااین بیماری استفاده ازقارچ کش هااست که مشکلات جدیدی درپی دارد. بنابراین آشنایی با مکانیسم های سلولی ومولکولی میانکنش ما بین پاتوژن ومیزبان درمدیریت بیماری وبه کارگیری روش های موثر کنترل بیماری ضروری می باشد. دراین تحقیق باا ستفاده ازابزار بیوانفورماتیک وRT-PCR ژن کدکننده پروتئین پیتا(Pita)درسه سویه جغرافیایی مختلف، R1، A2 وT2 ازایران، شناسایی شد. توالی های ابتدای '' 5 ازژن پیتا درسویه های موردمطالعه درنواحی اینترونی 100٪ ودرنواحی اگزونی 99٪ تشابه داشتندکه احتمال دخا لت این ژن دربیماری زایی را مطرح می سازد. ازسوی دیگر احتمال ترشحی بودن آن با استفاده از مطالعه بیوانفورماتیک و نرم افزار SignalP پیش بینی شد که باتوجه به شباهت زیاد(98٪ ) آن با ژن پیتادر Magnaporthe oryzae احتمال افکتور بودن این ژن در ریزوکتونیا را افزایش می دهد. برای اطمینان از این امر، تعیین توالی کامل ژن ومطالعه بیان آن در میانکنش گیاه-پاتوژن پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

در این بررسی 99 جدایه از قارچ ریزوکتونیا از نمونه های ریشه و طوقه نهال های پسته و نیز خاک جمع آوری شده از نهالستان های مهم پسته استان کرمان به دست آمد. نتایج نشان داد که 96 جدایه چند هسته ای و سه جدایه دو هسته ای بود. گروه آناستوموزی جدایه های چند هسته ای AG-4 تعیین گردید. نتایج آزمایشات بیماری زایی در شرایط گلخانه نشان داد که جدایه های چند هسته ای به دست آمده در این بررسی همگی قادر به ایجاد بیماری روی پسته بودند. در بررسی مقاومت پایه های پسته، پایه های بادامی ریز (پایه غالب مناطق پسته کاری استان)، سرخس و بنه (پایه وحشی) انتخاب شدند. برای مایه زنی نهال ها از سه جدایه عامل بیماری که در آزمایشات بیماری زایی شدت های زیاد تا نسبتا کم را نشان داده بودند، استفاده گردید. بذرهای جو مایه زنی شده با عامل بیماری به عنوان مایه به کار برده شد. دو هفته پس از تلقیح نهال ها، با ظهور علایم بیماری٬ شدت بیماری در هر نهال تعیین گردید. نتایج نشان داد که از بین پایه های استفاده شده، بنه و بادامی ریز به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین پایه ها در مقابل بیماری بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 197 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندر قند یکی از مهم ترین بیماری های مزارع چغندرکاری کشور محسوب می شود. استفاده از ارقام مقاوم باعث افزایش کارایی کنترل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند و کاهش هزینه های تولید، به ویژه کاهش مصرف قارچ کش ها می شود. استفاده از ارقام مقاوم بهترین راهکار برای کنترل این بیماری معرفی شده است. با این هدف و به منظور تعیین پتانسیل عملکرد هیبریدهای جدید چغندرقند مقاوم به ریزوکتونیا، 92 هیبرید همراه با شاهدهای مقاوم و حساس داخلی و خارجی در دو آزمایش 49 رقمی در سال 1395 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه اکباتان همدان مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج آزمایش و میانگین اثر گرده افشان ها و سینگل کراس ها، 20 هیبرید برتر انتخاب و در پنج منطقه کرج، همدان، قزوین، تربت جام و شیراز در سال 1396مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفتند. هیبریدهای انتخابی از لحاظ مقاومت به بیماری ریزوکتونیا در شرایط میکروپلات در همدان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در هر دو سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار اجرا شد. نتایج ارزیابی مقاومت به بیماری نشان داد که پنج هیبرید (با شماره-های 9، 13، 16، 4 و 18) نسبت به بیماری ریزوکتونیا مقاوم تر از رقم اکباتان بودند و در خوشه اول قرار گرفتند. نتایج ارزیابی عملکرد در مناطق مختلف نیز نشان داد که هیبریدهای جدید از پتانسیل عملکرد قابل قبولی برخوردار بوده و اکثر آنها تفاوت معنی داری با رقم مقاوم داخلی اکباتان نداشتند. با توجه به نتایج ارزیابی مقاومت و پتانسیل عملکرد در مناطق مورد ارزیابی، سه هیبرید (SC(P. 395*P. 90)*P. 165) 4، (SC(P. 395*P. 90)*P. 121) 9 و (SC(P. 395*P. 23)*P. 165) 16 که هم مقاومت و هم پتانسیل عملکرد بالاتری نسبت به رقم اکباتان داشتند، به عنوان هیبریدهای امید بخش مقاوم به ریزوکتونیا برای ورود به آزمایش های تعیین ارزش زراعی ارقام (VCU) شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  386-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

سابقه و هدف: در حال حاضر لوبیا به صورت گسترده به عنوان یک محصول عمده موادغذایی در بسیاری از مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و معتدل آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا کشت داده می شود. مرگ گیاهچه و پوسیدگی بذر از شایع ترین و مخرب ترین بیماری های حبوبات در سراسر جهان است. این بیماری توسط قارچ ریزوکتونیا سولانی ایجاد می شود. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری های ریزوسفر جهت کنترل زیستی ریزوکتونیا سولانی در لوبیا بود. مواد و روش ها: چهار باکتری جدا شده از خاک ریزوسفر گیاهان لوبیا در مزارع استان لرستان، در شرایط آزمایشگاهی به عنوان آنتاگونیست بالقوه پاتوژن قارچی مورد بررسی قرار گرفت. بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ ریزوکتونیا سولانی توسط باکتری های ریزوسفر در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفت. درجه بازدارندگی با اندازه گیری میزان هاله در اطراف سویه های باکتریایی تعیین شد. یافته ها: تعیین توالی ژن 16S rRNA و مقایسه آن با پایگاه داده ژن، نشان داد که سویه های آنتاگونیست متعلق به گونه های سودوموناس ائروجینوسا، سودوموناس پوتیدا، سودوموناس مانتلی بودند. تمامی سویه ها اثر کنترلی قابل توجهی در مهار قارچ ریزوکتونیا سولانی داشته و منجر به کنترل بیش از 40 درصد در PDA شدند. نتایج نشان داد که بیش ترین بازدارندگی مربوط به سودوموناس پوتیدا و کم ترین مربوط به سودوموناس ائروژینوسا بود. نتیجه گیری: پوسیدگی ریشه رایزوکتونیایی یک بیماری بسیار مخرب در بسیاری از مناطق جهان است. استفاده از کنترل بیولوژیکی بر اساس میکروارگانیسم ها به عنوان یک جایگزین قدرتمند برای کنترل شیمیایی پوسیدگی ریشه رایزوکتونیایی محسوب می شود.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

در این پژوهش حساسیت گیاهان زراعی مختلف نسبت به جدایه های ریزوکتونیا به منظور به کارگیری در یک تناوب موفق در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. شدت آلودگی به بیمارگر با استفاده از مقیاس نمره دهی 0 تا 5 در شرایط درون شیشه ای و 1 تا 9 در شرایط گلخانه مبنای مقایسه حساسیت میزبان ها قرار گرفت. نتایج شدت آلودگی میزبان ها نشان داد که ذرت و گندم به ترتیب با 66.1 و 58.0 در شرایط آزمایشگاه و 46.1 و63.2 در شرایط گلخانه دارای کمترین میزان حساسیت بودند. چغندرقند و گلرنگ با متوسط شدت آلودگی 52.3 و 40.3 در آزمایشگاه و گوجه فرنگی و خربزه با متوسط شدت آلودگی 22.7 و 37.6 در شرایط گلخانه بیشترین حساسیت را به گروه های آناستوموزی دو، سه و چهار نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه آناستوموزی چهار دارای بالاترین شاخص آلودگی و گروه آناستوموزی سه دارای کمترین میزان در هر دو شرایط درون شیشه ای و گلخانه بود. شاخص آلودگی در بین جدایه های با گروه آناستوموزی یکسان و همچنین بین جدایه های باگروه آناستوموزی مختلف متفاوت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 420 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 207 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

سیلیسیوم دومین عنصر رایج در خاک است که اثرات مفیدی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در افزایش تحمل به تنش های زنده و غیرزنده در گیاهان دارد. در این مطالعه، فعالیت درون زیوه ای سیلیکات سدیم و پتاسیم در مهار Rhizoctonia solani در گیاه باقلا مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملا تصادفی و اعمال سه تیمار شاهد، دریافت نمک قبل و بعد از مایه زنی، در سه تکرار در گلخانه اجرا شد. محتوای کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز، پرولین، پروتیین کلوکربوهیدارت گیاه، همچنین اسیدیته (pH) و هدایت الکتریکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که نمک های سیلیسیوم با افزایش آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز و پروتیین کل باعث افزایش معنی دار تحمل باقلا نسبت به R. solan می شود و برعکس میزان پرولین کاهش می یابد. کاربرد نمک های سیلیکاتی موجب کاهش بیماری از طریق کاهش درصد استقرار در ریشه، کاهش مرگ و میر گیاهان و کاهش پوسیدگی ریشه ی گیاه باقلا نسبت به شاهد شد. هیچ کدام از این نمک ها تاثیری روی میزان کربوهیدرات گیاه، pH و هدایت الکتریکی خاک نداشتند. با توجه به این شواهد می توان استنباط کرد که نقش نمک های سیلیسیوم در افزایش تحمل به بیماری در باقلا به دلیل افزایش فعالیت آنزیم های ضد اکسایش بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
litScript