نتایج جستجو

4870

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

487

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  238-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

با توجه به تغییرات حرارتی محیط دهان تا 80 درجه سانتی گراد نیز گزارش شده است احتمال تخریب رستوریشن های موجود در دهان و Debonding بریج های رزین باند به دلیل تفاوت در خواص حرارتی فلزات و نسوج مختلف دندان وجود دارد.با گذاشتن لایه اپک پرسلن روی بالچه فلزی بریج های رزین باند می توان انتظار استرس های حرارتی و استرین ناشی از آن تعدیل گردد. با استفاده از روش آنالیز اجزا محدود (Finite Element Analysis) نحوه انتقال حرارت در سیستم بریج های رزین باند و استرس حرارتی و استرین ناشی از آن در سه درجه حرارت صفر، 15 و 55 درجه در عرض دو ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که: سرد کردن سیستم اثر مخربتری نسبت به شرایط گرم کردن آن دارد و وجود اپک پرسلن در رینتر بریج های رزین باند موجب کاهش انتقال به سمنان و مینای زیر رستورریشن گشته و با تعدیل استرس حرارتی در سیستم می تواند Debonding این نوع بریجها را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUZMAN ARMSTRONG S. | MITCHELL R.J.

نشریه: 

JOURNAL OF DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  415
 • بازدید: 

  7598
 • دانلود: 

  20659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7598

دانلود 20659 استناد 415 مرجع 0
نویسندگان: 

BOQUILLION N. | ELBEZ G.

نشریه: 

JOURNAL OF WOOD SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  230-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  35953
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35953

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARIK B. | MUNKSGAARD E.C. | ANDREASEN J.O. | KREIBORG S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  16828
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16828

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHANG B. | GARRO M. | CHAUTARD D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  17081
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17081

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نویسندگان: 

BOQUILLON N. | GERARD E.

نشریه: 

JOURNAL OF WOOD SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  230-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  22116
 • دانلود: 

  30113
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22116

دانلود 30113 استناد 466 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  233-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  800
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

زمینه و هدف: طراحی از عوامل موثر در گیر پروتز است. در مورد بریج های باند شونده با رزین نیز با توجه به خاصیت محافظه کارانه و محدودیتهای ناشی از آن، این امراهمیت ویژه می یابد. با توجه به امکان طراحیهای مختلف در مورد بریج های باند شونده با رزین، هدف این مطالعه مقایسه میزان گیر این پروتز با دو طراحی متفاوت می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، آزمایشگاهی از 22 بریج باند شونده با رزین که بر دندانهای پره مولر و مولر دوم هم اندازه، یکسان و فاقد پوسیدگی استفاده شد. گروه اول با طراحی متداول شامل ایجاد سطوح گیردهنده در سطح لینگوال دندانها همراه با رست اکلوزال و دو شیار عمودی در سطوح پروگزیمال هر دندان بود. گروه دوم با تراشی دیگر فقط شامل حفره های Cl II در ناحیه مجاور بی دندانی با یک بول ممتد در لبه ها بود. پس از ساختن فریم فلزی، نمونه ها با سیمان رزینی Panavia F سیمان گردید. نمونه ها تحت نیروی جداکننده قرار گرفتند و نیروی لازم برای هر بریج ثبت گردید. نتایج حاصله در دو گروه با آزمون t در نرم افزار SPSS ویرایش 11.5 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در آزمونهای انجام شده ضریب اطمینان 95% مد نظر بوده است.یافته ها: میانگین گیـر در گـروه بریج با طراحی متداول 39.523±8.62 گیلـوگـرم نیـرو و در گـروه بریج با طراحـی تغییر یـافتـه 25.714±4.10 کیلوگرم نیرو بود و آزمون آماری t نشان داد که بین میانگین نیروی گیر دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.001).نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که گیر پروتز با طراحی متداول بیش از گیر پروتزهای ساخته شده با طراحی تغییریافته است که تنها نگهدارنده های داخل تاجی Cl II داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 800

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOOSAVI H. | HAJIZADEH H. | SHAYKHVASY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  133-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82934
 • دانلود: 

  28413
چکیده: 

Statement of Problem: Bleaching systems with different concentrations and applications are widely used to improve the visual appearance of the teeth, but one of the complications of these materials is reduction of bond strength for immediately bonding to the bleached enamel.Objectives: The aim of this study was to evaluate the influence of using different modified hydrogen peroxide bleaching agents on the shear bond strength of composite Resin Bonded to the bleached enamel.Materials and Methods: Forty-eight sound extracted premolar teeth were collected, sectioned 1 mm below the CEJ to detach the root. The proximal surfaces of the teeth were flattened using diamond disks and silicon carbide papers to achieve flat homogeneous enamel surfaces without exposure to the dentin. The teeth were randomly divided into four groups as follows (n=12): group 1: bleaching with 35% hydrogen peroxide gel; group 2: bleaching with 35% hydrogen peroxide gel contained (casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP); group 3: bleaching with 35% hydrogen peroxide gel combined with fluoride; and group 4: bleaching with 35% hydrogen peroxide applying one week before Resin restoration placement. Composite Resin, Clearfil AP-X (Kuraray, Tokyo, Japan), was Bonded on each tooth in the mould (4 mm diameter × 3 mm height) using Clearfil SE Bond (Kuraray, Tokyo, Japan). After 24 hours of storage and 1000 cycles of thermocycling, the shear bond strength of the specimens at a cross-head speed of 0.5 mm/min was measured in MPa. Data were analyzed using ANOVA and Tukey’s post-hoc test.Results: The minimum and maximum mean shear bond strength values were observed in groups 2 (15.82±4.41) and 4 (21.00±3.90), respectively. Multiple comparisons of groups revealed no significant differences among the groups except between group 4 and all the other groups. The most common type of failure was adhesive.Conclusions: Using modified bleaching agents decreased the bond strength of the composite Resin to the enamel when it was used immediately after bleaching.

آمار یکساله:  

بازدید 82934

دانلود 28413 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (مسلسل 57)
 • صفحات: 

  34-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

زمینه و هدف: ترمیمهای رزین باند چون از تخریب ناخواسته نسج سالم دندان جلوگیری می کنند، مورد توجه می باشند. موفقیت آنها به عوامل مختلفی از جمله سمان رزینی و آماده سازی سطح داخلی فریم بستگی دارد. در این بررسی مقایسه بین دو روش آماده سازی سطح فلز و سه نوع سمان رزینی از جهت حداقل ریزنشت جهت استفاده در کلینیک انجام می گیرد.روش بررسی: این مطالعه به صورت تجربی انجام شد. 96 دیسک فلزی با دسته ای در مرکز پس از ریختن توسط آلیاژ نیکل کروم، با دستگاه تراش به قطر ده و ضخامت دو و دسته ای به طول ده میلی متر ماشین کاری شد. نیمی از دیسک ها با اکسید آلومینیوم پنجاه میکرون سندبلاست شدند و نیم دیگر پس از سندبلاست و دگاز با اپک پرسلن به غلظت دو گرم در میلی متر (یک گرم پودر اپک پرسلن + 5/0 میلی لیتر آب مقطر) توسط قلم مو آغشته شدند. پس از خشک شدن در دمای محیط، مراحل پخت اپک را طی کردند. دیسک های هر دو گروه به طور اتفاقی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. دیسک های هر دو گروه شاهد و مورد به سه گروه هشت تایی تقسیم گردیدند و در هر گروه توسط یکی از سمان های رزینی Panavia 21, Enforce و All-Bond2 دو به دو در مقابل یکدیگر تحت نیروی بیست نیوتن در یک سرویر به یکدیگر سمان شدند. کلیه نمونه های گروه مورد پس از دو هزار سیکل شوک حرارتی ( بین درجات 5-55 درجه سانتی گراد) تحت صد و دوازده هزار سیکل (معادل شش ماه نیروی جوشی) نیروهای سایکلیک با نیروی صد نیوتن قرار گرفتند. سپس کلیه نمونه ها به مدت 24 ساعت در فوشین بازی 5/0% قرار گرفتند و پس از خشک شدن در دمای محیط از هم جدا شدند. پس از اسکن، مساحت قسمت رنگی با برنامه اتوکد محاسبه شد. داده ها توسط آزمون ANOVA یک سویه مورد بررسی قرار گرفت. نوع تست Post Hoc نیز نوع Scheffe بود.یافته ها: کلیه نمونه های گروه مورد Panavia+Opaque در طی نیروهای سایکلیک از هم جدا شدند، در نتیجه مورد بررسی آماری قرار نگرفت. گروه کنترل Panavia + Opaque بیشترین میزان ریزنشت را از خود نشان داد و با تمام گروههای دیگر اختلاف معنی دار داشت (11.25±10.27) (P<0.001). گروه مورد Enforce+Opaque نیز از نظر آماری با گروههای دیگر اختلاف معنی دار داشت (6.91±4.39). گروههای دیگر فاقد اختلاف معنی دار با یکدیگر بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تنها می توان به رد استفاده از سمان Panavia و Enforce همراه این نوع آماده سازی سطح در ترمیمهای رزین باند اکتفا کرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSLEHIFARD ELNAZ | FARID FARZANEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74379
 • دانلود: 

  22543
چکیده: 

This clinical report describes a treatment option for replacement of a missing mandibular anterior tooth using InCeram Resin Bonded fixed partial denture (RBFPD). The conventional approach for replacing mandibular incisors dictates the placement of either a conventional porcelain-fused-to-metal (PFM) Bridge, Maryland Bridge, or fiber-reinforced composite veneer Bridge and several appearance-related disadvantages have been reported in the use of a prosthesis that incorporates a metal substructure. The InCeram Bridge is a minimally invasive restoration and eliminates undesirable incisal graying frequently observed in metal RBFPDs. This method was successfully clinically applied to overcome shortcomings of other approaches that may require a minimal invasive technique to preserve lasting sound tooth structure.

آمار یکساله:  

بازدید 74379

دانلود 22543 استناد 0 مرجع 0
litScript