نتایج جستجو

2095

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

210

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  453-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  971
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

حفظ تنوع گونه ای یکی از اهداف مدیریت بوم نظام (اکوسیستم) است که تحت تاثیر ویژگی ها بوم نظام است. با اندازه گیری تنوع می توان توزیع گونه ها را در محیط بررسی و با تاکید بر پویایی بوم نظام توصیه های مدیریتی مناسب را ارائه کرد. در این پژوهش بررسی تنوع گونه ای مراتع روستای فشندک واقع در شمال غرب طالقان میانی مورد بررسی قرارگرفت. با بهره گیری از 110 قطعه (پلات) یک متر مربعی که به طور نظام مند (سیستماتیک)- تصادفی در منطقه مورد بررسی پیاده شد، ضمن شناسایی گونه ها گیاهی، تراکم آنها در هر قطعه ثبت شد. تعلق هر گونه به جنس و خانواده تعیین و فرم رویشی و تیپ و دوره زندگی آنها مشخص شد. شاخص های تنوع شانون، سیمپسون و مک اینتاش برای برآورد تنوع گیاهان مرتعی منطقه در سطوح تاکسونومیک، فرم های رویشی، تیپ گیاهی و دوره رویشی گیاهان استفاده شدند. نتایج نشان داد تنوع گونه های مرتعی در منطقه مورد مطالعه در حد متوسط است و بیشترین توزیع فراوانی مربوط به گونه های Bromus tomentellus،Hypericum perforatum و Thymus kotchyanus می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 971

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

سابقه و هدف: تعیین پاسخ گونه های گیاهی به عامل های محیطی از هدف های مهم تجزیه و تحلیل جوامع گیاهی می باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی مهمترین عامل های محیطی موثر بر حضور گونه D. glomerataدر مرتع های شهرستان تکاب می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه، 84 پلات 1 متر مربعی درامتداد آزیموت منطقه مورد مطالعه با روش سیستماتیک _ تصادفی برداشت شد. در هر پلات حضور گونه ثبت و یک نمونه خاک از عمق صفر تا بیست سانتی متر برداشت شد. در آزمایشگاه، برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک شامل بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصدکربن آلی و ازت کل، تعیین گردید. بمنظور برازش منحنی پاسخ گونه نسبت به گرادیان های محیطی ازتوزیع دوجمله ای تابع (Huisman– Olff– Fresco ) HOF استفاده شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که متغیر ارتفاع از سطح دریا مهم ترین متغیر محیطی در پراکنش گونه D. glomerata است. میزان بهینه اکولوژیکی نسبت به ارتفاع برای گونه D. glomerata، برابر با 2100 متر می باشد. بعد از متغیر ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب، درصد کربن آلی، درصدازت کل و میزان رطوبت خاک تاثیر بیشتری بر پراکنش گونه D. glomerata دارند. نتیجه گیری: بطور کلی گونه D. glomerata در منطقه های کوهستانی دارای شیب کمتر و ماده آلی و رطوبت خاک بیشتر، حضور بیشتر و پراکنش بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  307-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1051
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

تغییرات تنوع گونه ای ممکن است ناشی از روابط بین گونه ای، عوامل محیطی و عوامل انسانی باشد. در این تحقیق نقش عوامل محیطی و عوامل انسانی (چرای دام و تغییر کاربری) بر تغییرات تنوع گونه ای مراتع اطراف روستای وشته در منطقه طالقان میانی بررسی شد. در این منطقه پنج تیپ گیاهی شناسایی شد که از این پنج تیپ یک تیپ گیاهی از اراضی زراعی رها شده و تیپ دیگر نزدیک آبشخور که چرای دام در آن شدید بود و بقیه شامل تیپ های با چرای متوسط، سبک و منطقه چرا نشده (قرق) بودند. نمونه برداری گیاه با استفاده از چهار ترانسکت 150 متری انجام شد و در طول هر ترانسکت 15 پلات یک مترمربعی به فاصله 10 متر از هم قرار داده شد. همچنین در ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل حفر و از عمق 30-0 سانتی متر نمونه خاک برداشت شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، شاخص های تنوع گونه ای شانون – وینر و سیمپسون با استفاده از نرم افزار Ecological methodology محاسبه شد. برای تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تنوع گونه ای از تجزیه مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج تجزیه مولفه های اصلی نشان داد که بافت، ماده آلی، ازت، ارتفاع، هدایت الکتریکی و اسیدیته در تغییرات تنوع گونه ای منطقه تاثیر دارند. علاوه بر عوامل محیطی، تاثیر عوامل انسانی مانند چرای دام و تبدیل کاربری نیز بر تنوع گونه ای بررسی شد، اما این عوامل در تنوع گونه ای منطقه تاثیرگذار شناخته نشدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1051

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MONAZAMI ARDASHIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  307-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15256
 • دانلود: 

  4847
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Scientists call pasture a natural ecosystem and range is an agricultural ecosystem.In this point of view although pasture that was full of plants growing by itself and not growing by human being (Pirdashti, 2007; Mohgadam, 2005) and two groups of living beings such as human being, plants, domesticated, and not living being like weather, Wind, gradient which are effective in making of pasture.....

آمار یکساله:  

بازدید 15256

دانلود 4847 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  522
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 522

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

به منظور تعیین رژیم غذایی گوسفند دالاق، مراتع قشلاقی دشت گمیشان انتخاب شد. نخست محدوده چرای دام مشخص شد. سپس، وضعیت مرتع و ترکیب گیاهی، به روش ارزش مرتع، و گرایش، به روش ترازوی گرایش، تعیین شد. زمان برداشت در دو دوره چرایی هفته اول آبان 1389 و هفته آخر فروردین 1390 در دو بازه چرای روزانه (صبح ساعت 7- 11 و عصر ساعت 13- 17)، به مدت پنج روز متوالی، انجام شد. با استفاده از روش مشاهده مستقیم، شمارش لقمه و رفتار رژیم غذایی دام ارزیابی گردید. رژیم غذایی گوسفند در صبح و عصر با آزمون t وابسته و در طی پنج روز، با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد در برداشت اول غالبیت رژیم غذایی گوسفند (33.6% در صبح و 33.3% در عصر) به گونه Aeluropus littoralis است و کمترین ترجیح غذایی آن (1.01% در صبح و 0.23% در عصر) به گونه Halocnemum strobilaceum در برداشت دوم Hordeum marinum (42.99% در صبح و 59.76% در عصر) دارای بیشترین رجحان بود و Salicornia herbaceae (2.04% در صبح و 4.16% در عصر) کمترین گونه مورد مصرف گوسفند بود. اما، به دلیل یکسان بودن شرایط چرایی مورد مطالعه، اختلاف معنی داری در رژیم غذایی دام در طی دوره چرایی مشاهده نشد. هرچند غالبیت بوته ای ها در منطقه بیشتر بود، به دلیل شروع دوره رویشی گونه ها، رژیم غذایی دام بیشتر متوجه گونه گراس به دلیل ارزش غذایی بیشتر نسبت به گونه های بوته ای شور روی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم مراتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  212-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  549
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 166 استناد 549 مرجع 1614
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1119
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

شایستگی مرتع یکی از مهم ترین موارد موجود در امر آنالیز و ارزیابی آن به شمار می رود و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت شایانی برخوردار است. از آنجایی که به طور تقریبی همه اجزای اکوسیستم مرتعی روی شایستگی مرتع تاثیر می گذارند و بررسی همه این عوامل امکان پذیر نیست، بنابراین دو عامل فیزیکی و پوشش گیاهی در تعیین شایستگی مورد استفاده قرار گرفتند که به صورت سه زیرمدل تولید علوفه، منابع آب و حساسیت به فرسایش ارایه شدند. خصوصیات مراتع ییلاقی از نظر خاک، پوشش گیاهی، کمیت و کیفیت منابع آب موجب شده است تا این مراتع همواره مورد بهره برداری مفرط واقع شوند. این پژوهش در مراتع ترناس شهرستان اقلید در استان فارس با هدف طبقه بندی شایستگی مراتع منطقه با استفاده از روش ( 1991) FAO و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که از میان دو عامل فیزیکی و پوشش گیاهی عوامل فیزیکی از جمله شیب، ارتفاع تیپ های مرتعی و پراکنش منابع آب و نوع نزولات بیش از پوشش گیاهی در کاهش شایستگی مراتع موثر است. همچنین فراوانی گیاهان غیرخوشخوراک، عدم وجود منابع دایمی آب مهم ترین عامل کاهش شایستگی مراتع ترناس می باشد. به طوری که 39.6 درصد (1436.7520 هکتار) از مراتع ترناس از شایستگی S1 و 24.2 درصد (874.2261 هکتار) از شایستگی S2 و24.2  درصد (849.0556 هکتار) از شایستگی S3 و 12.7 درصد (459.4202 هکتار) را مراتع غیرشایسته تشکیل می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1119

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  625-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  58388
 • دانلود: 

  16549
چکیده: 

The effects of Range Management Plans (RMP) on soil and vegetation characteristics were studied in Eshtehard Rangelands at Alborz province. The parameters of yield, canopy cover, range condition and trend, bulk density, Organic Matter (OM%), Nitrogen (N), Phosphorous (P) and Potassium (K) were estimated on soil samples in sites of Ghenzel Cheshmeh as RMP and sanctum of Rahmanyeh village. The data were analyzed using T- test. The results showed that due to the reduction of plant species in the arid and semi-arid areas and the need for vegetation change for long time, the difference of canopy percentage between two sites were not significant but implementation of rangeland management plan increased the yield and improved range condition and trend. RMP had increased the N and OM% of the soils and decreased P, K and bulk density.

آمار یکساله:  

بازدید 58388

دانلود 16549 استناد 409 مرجع 2045
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  368-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  1098
 • بازدید: 

  169222
 • دانلود: 

  72471
چکیده: 

This study is the first effort by Iranian scientists to provide insight to the many benefits and services that forest and Rangelands offers to society, and the extent to which the human race is vitally dependent on them. Without a firm understanding of the value of these systems we are unlikely to make many of the hard choices and compromises needed to protect them. In this study the least marginal monetary value of eleven forests and Rangelands ecosystem services including gas regulation, plants genetic reverse diversity, pollination, soil formation, biological control, flood control, hydrological current control, water erosion control, wind erosion control, and ecotourism in fivefold vegetative regions of Khazar, Arasbaran, Zagros, Iran-toran and Khalij-e Omani (Oman gulf) with surface area of about 162155626 acres have been estimated at 427528 billion rials annually (47.9 billion dollars/year). This amount equals approximately 43% of GDP and four times of Iran’s agricultural added value in 2003. Taking into account the 1.73% share of the market services value of forests and Rangelands in GDP, the significance of nonmarket services value of these resources in comparison to market goods will stand out obviously.

آمار یکساله:  

بازدید 169222

دانلود 72471 استناد 1098 مرجع 0
litScript