نتایج جستجو

34583

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3459

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39579
 • دانلود: 

  17338
چکیده: 

Introduction: Ankle dislocations are a group of injuries requiring immediate orthopedic interventions to avoid subsequent neurovascular complications and impairments. In most cases, they are associated with a malleolar fracture in the ankle. However, in the sporadic cases, especially the ones due to high-energy traumas, ankle dislocations are not associated with malleolar fractures and are referred to as "pure ankle dislocations". Case Presentation: Here, we report a rare case of pure ankle dislocation in a 38-year-old female athlete with no previously established predisposing risk factors. The patient was referred to our emergency department following a catastrophic fall down during exercise, resulting in severe ankle pain and deformity. The patient was treated with urgent reduction of the displacement and 6 weeks of immobilization by casting followed by intensive physiotherapy. Conclusion: At the end of the 3-month follow-up, no symptoms of instability were observed, and the patient could walk normally; at the 6-month follow-up, the patient could perform her sport activates similar to the initial level.

آمار یکساله:  

بازدید 39579

دانلود 17338 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (اولین گردهمایی بین المللی چالش های بالینی بیماری های مغز و اعصاب)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  563
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 563 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خاکی نسرین | صادقی حیدر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1578
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

هدف: از آنجایی که اختلالات دامنه حرکتی بعنوان یکی از علل درد شانه و شاخصه های اصلی پرتاب در شانه پرتاب گران بالای بازو و زیربازو، عملکرد پرتاب ماهرانه را مختل می کند، هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای دامنه چرخش مفصل شانه غالب و غیرغالب زنان بازیکن والیبالیست، بولینگ کار و غیرورزشکار، قبل از ایجاد آسیب بود. روش بررسی: در این تحقیق مقطعی تحلیلی، 45 زن در سه گروه مساوی غیرورزشکار، والیبالیست و بولینگ کار در رده سنی 20 تا 30 سال تهران به عنوان آزمودنی شرکت و دامنه چرخش شانه آنان با گونیامتر اندازه گیری شد. برای وصف اطلاعات از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای ارزیابی تکرار پذیری ضریب همبستگی بکار برده شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون لون، به ترتیب، برای بررسی نرمال بودن داده ها و همسان بودن واریانس گروه ها، تی- تست جفتی برای مقایسه سمت غالب و غیرغالب وآزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسه دامنه چرخش شانه در بین گروه های بازیکنان والیبال، بولینگ و زنان غیرورزشکار (سطح معنی داری p£0.05) بکار گرفته شد.یافته ها: ورزشکاران تفاوت معنی داری در دامنه چرخش داخلی کمتر (p=0.00) و خارجی بیشتر (p=0.02) در شانه غالب در مقایسه با غیرغالب و در مقایسه با شانه غیرورزشکاران (p=0.00) نشان دادند، اما تفاوت معنی داری در دامنه چرخش کلی بین شانه غالب و غیرغالب (والیبالیست p=0.07، بولینگ کار p=0.30) و نیز بین گروه ها (غیرورزشکار و والیبالیست p=0.23، غیرورزشکار و بولینگ کار p=0.07) یافت نشد. همچنین هیچ تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد بررسی بین افراد والیبالیست و بولینگ کار مشاهده نشد (چرخش خارجی p=0.80، داخلی p=0.82، کلی p=0.54). نتیجه گیری: با توجه به نقش دامنه حرکتی در توانبخشی آسیب های مفصلی، چگونگی تغییرات آن قبل از ضایعه شانه ورزشکاران پرتابی، نوع توانبخشی بعد از آسیب را به چالش می کشد. با توجه به نتایج تحقیق، می توان گفت دامنه چرخش شانه پرتاب کننده ها به دلیل میکروترومای ناشی از پرتاب مکرر، به سمت چرخش خارجی بیشتر و داخلی کمتر جابجا می شود و این تغییرات که با نوع پرتاب (بالای بازو یا زیربازو) ارتباطی ندارد، یکی از علل احتمالی درد شانه ورزشکاران خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1578

دانلود 426 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  174-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

Background & Aims: The meniscus is a semicircular fibrocartilaginous structure that is integral to the long term health of the knee joint. The primary function of these tissues is to distribute load across the tibiofemoral joint (1). A common injury inside the knee joint is the tear of the medial meniscus (2). Meniscus injuries are very common among athletes. Studies have suggested that there is an overall incidence of meniscal tears requiring surgery of 60 to 70 per 100, 000 persons yearly and approximately one-third of these tears are sport related (3). Literature has supported meniscus repair when possible (8 – 10). Prevalence of such injuries among athletes puts stresses on the medical system yearly and conveys significant psychological and socio-economical costs for the athlete and the sport system of each country. Significant increases in meniscus injuries make vast investigations inevitable in expanding treatment methods. Despite researchers’ findings that even removing a small part of a meniscus interferes with the meniscus ability to carry out its tasks (15), most treatment cases apply partial or complete removal of the meniscus. An athlete with a meniscal injury can be returned to activity quickly and safely with appropriate treatment and rehabilitation. Nowadays, applying rehabilitative exercise protocols before surgery is prevailing to minimize surgery complications and the rehabilitation period. So, the aim of this research was to study athletes injured knee Range of motion after a course of rehabilitation exercises. Methods: The research method was quasi-experimental and it was applied research. The statistical population of this research was composed of 18 to 25 years old athletes who appointed to orthopedic clinics in Tehran in 1398 (2019-2020) with a history of meniscus injury. Admission criteria to this study were the athletes with a meniscus injury, diagnosed by the orthopedic surgeon, who was a candidate for meniscus surgery in the next three months and six months has passed from their injury occurrence. Since in many cases meniscus injury is accompanied by other injuries in knee ligaments, a thorough history of the patients was recorded to exclude the ones who were having any other manifestations except for the meniscus tear. Also, the severity of the injury was reported by orthoepic surgeons, and patients with lower or higher levels of injury from the average were excluded from this research. Twenty-four athletes with injured meniscus (medial meniscus) were selected through convenience judgmental sampling from whom half undertook exercise protocol and the other half were in the control group. Subjects’ Range of motion of the injured knee was measured by Biodex isokinetic dynamometer and recorded at the beginning and after eight weeks of selected rehabilitation exercises. Subjects of the control group undertook exercise protocol for 8 weeks, individually and under the supervision of the researcher which was performed one hour a day on daily basis (except for Fridays). The protocol used in this study was adapted from the exercise program used in Lennon and Totlis investigation (2017) rehabilitation and Return to Play Following Meniscal Repair (17). Based on FITT principles, the exercise protocol was modified and adjusted for the subjects by the investigator under the supervision and guidance of an orthopedic surgeon and a doctor of physical therapy. Of the subjects, two were excluded from the study during weeks five and six because of their fear of pain and injury aggravation. Also because of surgery cancellation, another subject was eliminated in the 6th week. Limitations of this study were being unable to use random sampling. Only 24 patients were referred by the orthopedic surgeons in a 12-month period due the to age Range of the subjects and characteristics of meniscal repair; this number even abated during the research (at the end of the study 21 subjects was remained). Also, the mental condition of the subjects was not deliberated. Results: For inferential data analysis and the probable differences between group means, repeated measure ANOVA was used. Statistical data analysis implemented in 0. 05 level of significance with the use of SPSS version 22 (version 22, SPSS Inc., Chicago, IL). Based on the subject’ s demographic data, P-value was not significant in any of the measured factors (P>0. 05), indicating homogeneity of the control and experimental group. Research variables followed normal distribution which was checked using the Shapiro-Wilk test. Box test results showed that the covariance matrices of dependent variables in both research groups are consistent. Also, Mauchly’ s sphericity test approved the assumption of sphericity. Therefore, from the output of SPSS, the measures were used that were compatible with the sphericity hypothesis, and F critical values related to Greenhouse-Geisser correction was reported. Considering the results of repeated measure ANOVA, the mean values were significantly different in pre-test and post-test; for the level of differences, changes were not significant. Also, the linear gradient of differences was significant. Results suggested that in total knee Range of motion has differed significantly in both groups (progression percentage: 5%). Therefore, 8-weeks of preoperative physical rehabilitation exercises were effective on the knee Range of motion of athletes. Conclusion: Results of the current study indicated that the exercise protocol was effective on knee Range of motion. Improvements in knee joint Range of motion in the experimental group can be associated with effects of rehabilitation exercises on knee conditions in athletes with injured meniscus such as physiological effects, muscle strengthening, and musculoskeletal coordination. Also, improvement in Range of motion as the result of rehabilitation exercises can be the effect of progress in the subject’ s psychological factors; in theory, psychological factors play a critical role in functional performance and can potentially affect physical functions. It can be stated that challenging the functional system is critical in rehabilitation both before and after surgery which soothes the surgery process and accelerates healing and return to play. Thereby, it can be stated that a proper course of rehabilitation exercises can affect the Range of motion among athletes with a meniscus injury, and incorporating preoperative rehabilitation exercises can be an effective phase in the management of meniscal injuries. Understanding the knee motor function of athletes with injured meniscus is of great importance in recognizing impairments in the joint, prognosis, designing treatment program, and level of success. So, considering the effectiveness of this method which did not have any negative effects, applying this exercise protocol is suggested for athletes who are candidates for meniscus surgery; which needs to be prescribed by orthopedics and physiotherapists and be applied under the guidance and supervision of the associated specialists.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  307-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3195
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

خصوصیات و ویژگی های زمین لرزه بر رفتار سازه ها در مقابل زلزله تاثیر بسزایی دارد. حداکثر حرکات زمین، مدت دوام حرکات شدید و محتوای فرکانسی از مهمترین خصوصیات زمین لرزه ها است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در مطالعه مدت دوام حرکات شدید زلزله با مروری بر تعریف های مختلف مدت دوام، تعریفی که در مطالعات اخیر مورد استفاده قرار گرفته و مبتنی بر میزان انرژی ورودی به سازه است انتخاب گردید و بر این اساس مدت دوام 106 شتابنگاشت ثبت شده در ایران بدست آمده، سپس اثر پارامترهای مختلف زمین لرزه یعنی بزرگا، فاصله تا مرکز زلزله، حداکثر شتاب زمین و مدت کل ثبت شتابنگاشت بر مدت دوام با توجه به مطرح شدن آن در بند (2-پ) -2-5-1 از آئین نامه 2800، مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله سعی شده است رابطه ای نیز میان مدت زمان حرکات شدید و مدت کل ثبت شتابنگاشت ارائه گردد که بتواند راهنمایی برای تعیین شتابنگاشت های بند مذکور در آئین نامه 2800 باشد. برای بررسی محتوای فرکانسی، چگالی طیفی توان 106 زلزله تعیین و به منظور مقایسه چگالی طیفی توان زلزله های مختلف، طیف توان کلیه رکوردها نرمالیزه شده است. در این تحقیق با بررسی های انجام شده بر روی چگالی توانی زلزله های ایران، مدل چگالی توزیع احتمال مقادیر حدی (extreme value) برای آنها انتخاب گردیده و براین اساس مقادیر طیف توان محاسباتی میانگین، طیف توان میانگین و پریود غالب زلزله های مختلف برای انواع خاکها با توجه به مشخصات ایستگاه های گوناگون شتابنگاشتی محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3195

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  44 (ویژه مهندسی عمران و مکانیک)
 • صفحات: 

  117-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1760
 • دانلود: 

  919
چکیده: 

در این تحقیق استفاده از سیستم های کابلی به منظور مقاوم سازی ساختمان ها بررسی می شود. اولین سیستم، سیستم با کابل یکپارچه است که در آن از کابل های پیش تنیده با اتصال لغزشی در کف طبقات میانی، برای افزایش سختی جانبی سازه استفاده می شود و برای استهلاک انرژی در انتهای هر کابل یک میراگر فنری نصب می شود. سیستم بعدی، یک سیستم ضربدری شامل کابل های پیش تنیده یی است که به صورت ضربدری در یک یا چند دهانه از قاب استفاده می شوند. این سیستم ها به دلیل برخورداری از مقاومت کششی بالای کابل، سهولت و سرعت بالای اجرا، مقرون به صرفه بودن و ... علاوه بر آن که می توانند جایگزین سیستم های دیگر شوند، برای مقاوم سازی سازه های موجود نیز قابل استفاده اند. نیروی پیش تنیدگی کابل ها، در این سیستم ها باید در محدوده مشخصی قرار گیرد. این محدوده در قاب های بتنی سه و شش طبقه در چندین حالت یافت می شود.توسط سیستم با کابل یکپارچه می توان سختی جانبی کابل در هر طبقه را به راحتی با تغییر نقطه عبور کابل از کف آن تنظیم کرد. با مدل سازی سیستم در نرم افزار SAP2000، حالت بهینه فرم کابل در قاب ها به دست آمد. در این حالت، بیشترین درصد کاهش تغییر مکان جانبی نسبی مربوط به طبقاتی است که در سیستم قاب خمشی دارای بیشترین مقدار هستند. در نهایت، مقایسه نتایج قاب خمشی با سیستم های کابلی نشان دهنده کاهش چشم گیر تغییر مکان ها و نیروهای داخلی اعضا است.

آمار یکساله:  

بازدید 1760

دانلود 919 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZERVA A. | ZERVAS V.

نشریه: 

APPLIED MECHANICS REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  271-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  19152
 • دانلود: 

  28219
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19152

دانلود 28219 استناد 456 مرجع 0
نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1922
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

هدف: هدف از این مطالعه، تعیین اثربخشی برنامه های بازتوانی حرکت درمانی و الکتروتراپی بر افزایش دامنه حرکتی و کاهش درد شانه منجمد مردان مبتلا به نوع ایدیوپاتیک بود.روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و نمونه شامل 18 بیمار (با میانگین سنی 56.4±6.7 سال، قد 175.1±5.3 سانتی متر، وزن 73.1±7.5 کیلوگرم و سابقه بیماری 9.2±5.1 ماه) مراجعه کننده به کلینیک های شهر ایلام بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل: جنسیت مذکر، ابتلا به بیماری نوع ایدیوپاتیک شانه منجمد، از دست رفتن قابل توجه تحرک، وجود درد شبانه و طی فعالیت در مفصل شانه بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل: ابتلا به بیماری شانه منجمد ثانویه، داشتن سابقه بیماری آسیب های زمینه ای موثر بر شانه منجمد و سابقه استفاده از هر نوع تدابیر درمانی جهت رفع مشکلات شانه منجمد بود. از پرسشنامه اطلاعات شخصی، مقیاس VAS جهت ارزیابی میزان درد و گونیامتر برای اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل شانه در پژوهش استفاده شد. برنامه بازتوانی روزانه به مدت 1 ساعت به صورت منظم در طی 4 هفته، شامل برنامه های الکتروتراپی (50 دقیقه) و حرکت درمانی (60 دقیقه) به صورت روز در میان اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون t زوجی انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان درد شبانه و طی فعالیت، بعد از 4 هفته انجام تمرینات بازتوانی، کاهش معناداری داشت (P<0.05). اما افراد مبتلا همچنان با میزانی از درد در زمان فعالیت و استراحت روبرو بودند و به طور کامل درد آنها تسکین نیافت. نتایج همچنین بیانگر آن بود که دامنه حرکتی مفصل شانه در حرکات خم شدن، دور شدن، چرخش خارجی و داخلی در پس آزمون بهبود معناداری یافت (P<0.05). هر چند که افراد مبتلا همچنان با محدودیت حرکتی در مفصل شانه مواجه بودند. دامنه حرکتی شانه در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در حرکات خم شدن 49.4±21.2 درجه، دور شدن 42.8±15.6 درجه، چرخش خارجی 28.3±10.4 درجه و چرخش داخلی 22.6±10.6 درجه بهبود نشان داد.نتیجه گیری: انجام تمرینات بازتوانی الکتروتراپی و حرکت درمانی به طور معناداری بر کاهش درد و بهبود دامنه حرکتی مفصل شانه بیماران در حرکات خم شدن، دور شدن، چرخش داخلی و خارجی اثر دارد. بنابراین می توان از برنامه های بازتوانی جهت کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی شانه بیماران مبتلا به شانه منجمد بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1922

دانلود 539 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1045
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

آسیب لیگامنت متقاطع قدامی از شایع ترین آسیب ها در بین ورزشکاران می باشد. به طوری که این لیگامنت حدود 80 درصد از کل جراحی های انجام شده بر لیگامنت های زانو را به خود اختصاص می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره بازتوانی بر گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنه حرکتی پس از عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی می باشد. تعداد 9 ورزشکار مرد (با میانگین سنی 28.77±5.2 سال) که تحت عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی به روش استفاده از گرافت همسترینگ قرار گرفته بودند، به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از انجام دوره فیزیوتراپی گشتاور عضلانی و حس عمقی با استفاده از دینامومتر ایزوکنیتیک بایودکس سیستم 3 و دامنه حرکتی با استفاده از گونیامتر دستی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آزمون Paired Samples T test تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین گشتاور بازکننده زانو در پای آسیب دیده بیماران به طور معناداری کمتر از پای سالم بود (P£0.05). تفاوت معناداری در دامنه حرکتی زانوی آسیب دیده و سالم بیماران مشاهده نشد (P³0.05). میزان خطای حس عمقی در پای آسیب دیده تنها یک بیمار بیشتر از پای سالم بود و بقیه بیماران اگرچه میزان خطای حس عمقی کمتری در زانوی آسیب دیده خود نسبت به زانوی سالم داشتند، اما تفاوت معناداری مشاهده نشد (P³0.05). از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که اگرچه میزان بازتوانی انجام شده بعد از عمل جراحی نتوانسته میزان قدرت در پای آسیب دیده را به حد پای سالم برساند، اما بازتوانی انجام شده توانسته است سبب بهبودی دامنه حرکتی و حس عمقی در مفصل زانو شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1045

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  354-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

گزارشات موجود در خصوص اقدامات اصلاحی، احیائی و توسعه ای مراتع، نشان می دهد که عملکرد اقدامات مذکور، آنچنان که در هنگام تهیه طرح های مرتعداری مدنظر بوده، موفقیت آمیز نیست. یکی از علل این امر، عدم مکان یابی صحیح اینگونه عملیات بدون درنظر گرفتن معیارها و شاخص های موثر می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر، با تطابق نقشه مکان یابی عملیات مدیریتی و بیولوژیکی اصلاح مرتع مبتنی بر معیارها و شاخص های مطرح در منابع علمی و نقشه مکان یابی پیشنهادی توسط بخش اجرایی کشور، ضرورت توجه به معیارها و شاخص های متناسب در مکانیابی عملیات مدیریتی چرای دام و بیولوژیکی اصلاح مرتع، در منطقه کوهستانی هندوان، خوی مورد تاکید قرار گرفت. با درنظر گرفتن معیارها و شاخص های موثر؛ برای 4/21 درصد از مراتع منطقه، مرتعداری تعادلی؛ برای 2/38 درصد، مرتعداری طبیعی و برای 4/40 درصد، مرتعداری مصنوعی یا اصلاحی پیشنهاد شد. همچنین به واسطه عدم حاکم بودن شرایط مناسب محیطی، پیشنهاد عملیات بذرکاری و بوته کاری در مراتع منطقه، میسر نیست ولی 39 درصد از اراضی، برای بذرپاشی و کپه کاری، 19 درصد برای میانکاری و 4/21 درصد برای کودپاشی مناسب تشخیص داده شد. ضمن اینکه در 6/59 درصد از مراتع که دارای وضعیت متوسط و خوب می باشند، اجرای سیستم های چرایی پیشنهاد گردید. در نهایت تطابق دو نقشه (نقشه اجرایی طرح و نقشه حاصل از ارزیابی توان اکولوژیکی)، نشان داد که 62 درصد از مراتع در دو روش، به صورت مشابه و 38 درصد، به صورت غیرمشابه طبقه بندی شدند که قابلیت اطمینان بین دو روش، کمتر از 63 درصد می باشد. لذا ضرورت دارد که شرح خدمات طرح های مرتعداری از حیث معیارها و شاخص های موثر به منظور حصول اطمینان از موفقیت پیشنهادات عملیات اصلاحی، احیائی و توسعه ای مرتع، متناسب با شرایط آب و هوایی و خصوصیات فیزیکی مراتع هر منطقه رویشی، به هنگام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
litScript