نتایج جستجو

6255

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

626

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BASIRATNIA R. | HEKMATNIA A. | ADIBI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  42-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51073
 • دانلود: 

  25432
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Background: Today, radiotherapy alone or in combination with other therapeutic methods for treatment of various cancers is very effective and has a special place in medicine. This treatment modality is used in two ways, in combination with radiopharmaceuticals and in the vicinity of tumors, or by irRadiation of tumor bed from an external source. One of the unwanted effects of this type of treatment is its effect on the musculoskeletal sys-tem. Considering the better long term survival of cancer patients and the appearance of late-onset side effects of those malignancies, knowledge about the effects of radiotherapy on the musculoskeletal system and the methods of differentiating them from secondary involvement by malignant diseases, has gained significant importance.

آمار یکساله:  

بازدید 51073

دانلود 25432 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهستی پیمان

نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  511-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5439
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

پرتودهی به عنوان یک روش نگهداری مواد غذایی نخستین بار در سال 1905 مطرح گردید. در این روش ماده غذایی با هدف از بین بردن با غیرفعال کردن میکروارگانیسم ها و حشرات، تاخیر در رسیدن میوه جات و سبزیجات، ممانعت از جوانه زدن محصولات غده ای و ریشه ای و در مجموع افزایش زمان ماندگاری تحت شرایط محیطی خاص در معرض دز معین اشعه یونیزه کننده قرار داده می شود. در این مقاله ضمن بررسی مکانیسم پرتودهی مواد غذایی و اثر آن بر سیستم های بیولوژیکی و اجزا اصلی مواد غذایی، کاربرد توام پرتودهی و دیگر روش های نگهداری که ضمن سبک تر انجام شدن هر فرآیند در کیفیت محصول نهایی بسیار موثر می باشد و نیز روش های شناسایی غذاهای پرتودهی شده مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 5439

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  417
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 320 استناد 0 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  543
 • صفحات: 

  1080-1087
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

مقدمه: پرتودرمانی با شدت مدوله شده (Intensity-modulated Radiation therapy یا IMRT) یکی از بهترین روش ها: در درمان مننژیومای عصب بینایی (Optic nerve sheath meningioma یا ONSM) همراه با کنترل رشد تومور وتثبیت بینایی می باشد. در این مطالعه، تکنیک های مختلف IMRT از دیدگاه میزان افت دز در بعد از مرزهای هدف درمان جهت دستیابی به تکنیک بهینه مورد بررسی قرار گرفتند. روش ها: فرایند بهینه سازی 3 تکنیک IMRT با استفاده از 3، 5 و 7 فیلد با فوتون 6 مگاولت برای 15 نفر از بیماران مبتلا به مننژیومای عصب بینایی با استفاده از سیستم طراحی درمان Panther Prowess انجام شد. برای ارزیابی طرح های درمان علاوه بر اطلاعات استخراج شده از هیستوگرام دز-حجم (Dose-volume histogram یا DVH) و محاسبه ی شاخص های ارزیابی پوشش هدف، شاخص شیب دز (یا DGI) تفاضلی و تجمعی در هر سه تکنیک محاسبه و مقایسه شد. یافته ها: دز بیشینه و دز میانگین رسیده به تومور با افزایش تعداد فیلدهای IMRT افزایش یافت. مقادیر شاخص یکنواختی (Uniformity index یا UI) و همگنی (Homogeneity index یا HI) بین تکنیک 3 بیم و 7 بیم اختلاف معنی داری نشان داد و شاخص انطباق (Conformity index یا CI) در تکنیک 7 بیم بسیار نزدیک به مقدار ایده آل (99/0) به دست آمد. شاخص شیب دز تفاضلی (Difference dose gradient index یا dDGI) در بین سه تکنیک اختلاف ناچیزی با هم داشت و تنها در سطح ایزودز 45 درصد اختلاف معنی داری بین تکنیک 5 بیم و 7 بیم مشاهده شد. مقادیر شاخص شیب دز تجمعی (Cumulative dose gradient index یا cDGI) میانگین اعدادکوچک تری در تکنیک IMRT 7 بیم نسبت به دو تکنیک دیگر نشان داد. نتیجه گیری: سه تکنیک IMRT 3، 5 و 7 فیلد اختلاف آماری چشم گیری از نظر میزان افت دز در بعد از مرزهای تومور نسبت به یکدیگر ندارند و انتخاب آن ها در درمان مننژیومای عصب بینایی به صلاح دید پزشک مربوط با توجه به شرایط هر بیمار بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  428
 • بازدید: 

  10876
 • دانلود: 

  22999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10876

دانلود 22999 استناد 428 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  38-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2860
 • دانلود: 

  701
چکیده: 

مقدمه: یکی از عوامل زیان آور در محیط کار پرتوهای یونساز می باشد که می توانند آسیب های جدی و برگشت ناپذیر و غیرقابل درمان ایجاد نماید. لذا آگاهی، آشنایی و کاربرد آیین نامه های حفاظت در برابر پرتوهای یونساز توسط کارکنان می تواند نقش مهمی در حفاظت آنها ایفا نماید. پس بررسی آگاهی های این افراد که منجر به ایجاد رفتارهای بهداشتی در آنان می شود امری لازم و ضروری است.روش بررسی: ابتدا تعداد کارکنان در بخش های رادیولوژی و رادیوتراپی در بیمارستان های شهرستان شیراز و سپس مطابق محاسبات آماری تعداد نمونه تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است.یافته ها: میزان آگاهی از حفاظت بخش های گوناگون اطاق پرتو بیش از 70 درصد و میزان آگاهی در مورد استفاده از فیلم بج بیش از 85 درصد بود. میزان اطلاع و آشنایی با وسایل حفاظت فردی بیش از 92 درصد مشاهده گردید. میزان اطلاع از بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی 54 درصد و میزان آشنایی با خطرات بلند مدت و کوتاه مدت به ترتیب 98 درصد و 95 درصد بوده است. بین میزان تحصیلات و آگاهی از حداکثر مقدار مجاز پرتو جهت کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.0007). همچنین بین میزان تحصیلات و آگاهی کارکنان در مورد رعایت اصول حفاظتی رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.003).نتیجه گیری: بر اساس اطلاعات بدست آمده در مورد استفاده از فیلم بج، به طور نسبی میزان آگاهی خوب می باشد، اما در مورد بقیه موارد میزان آگاهی قابل قبول نبوده و به نظر میرسد که بایستی سطح تحصیلات کارکنان افزایش یافته و هم چنین دوره های کوتاه مدت در فواصل مناسب برگزار شود و در موارد دیگر مانند بازدید بازرسان انرژی اتمی، نشت یابی و نحوه حفاظت، اطلاعات کاملی در اختیار همه کارکنان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2860

دانلود 701 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  586
 • صفحات: 

  569-574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

مقدمه سرطان تیرویید، یکی از فراوان ترین بدخیمی های ثانویه در نتیجه ی دریافت دزهای درمانی در ناحیه ی سر و گردن است. هدف از انجام این مطالعه، تخمین خطر سرطان ثانویه ی تیرویید ناشی از آلودگی نوترونی شتاب دهنده ی زیمنس 15 مگاولتی در درمان تومورهای مغزی به روش تطبیقی سه بعدی (3D-CRT یا 3D-Conformal Radiation therapy یا) بود. روش ها: شار و دز نوترون در نقاط مختلف تحت درمان با استفاده از یک آشکارساز نوترون مستقل از انرژی، متشکل از یک کره ی تعدیل کننده (Moderator) و شمارشگر بوران تری فولوراید (Boron Trifluoride یا BF3) اندازه گیری شد و دز معادل نوترون در تیرویید به هدف محاسبه ی خطر سرطان ثانویه ی آن تعیین شد. یافته ها: مقدار دز معادل نوترون در محور مرکزی (030/0 میلی سیورت/گری) و فواصل 4 سانتی متر (285/0 میلی سیورت/گری)، 15 سانتی متر (229/0 میلی سیورت/گری)، 45 سانتی متر (125/0 میلی سیورت/گری) و 150 سانتی متر (020/0 میلی سیورت/گری) پایین تر از محور مرکزی به دست آمد. دز معادل نوترون رسیده به تیرویید به ازای دز تجویزی کل (54 گری) به ایزوسنتر، 366/12 میلی سیورت بود که با توجه به آن، مقدار خطر سرطان ثانویه در تیرویید 001/0 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: مقدار دز دریافتی تیرویید حین پرتودرمانی مغز با پرتوی پرانرژی نمی تواند آسیب زیست شناختی قابل توجهی را حاصل کند. در نتیجه، خطر سرطان ثانویه ی تیرویید ناشی از آلودگی نوترونی به نسبت پایین است.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  417
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 281 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

MARKS L.B. | YU X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  333-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  37316
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37316

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

BARADARAN GHAHFAROKHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  600
 • بازدید: 

  32852
 • دانلود: 

  29311
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32852

دانلود 29311 استناد 600 مرجع 0
litScript