نتایج جستجو

501

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

51

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  165-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

ماهی کلمه یا تلاجی از ماهیان با ارزش دریای خزر می باشد و در گذشته های دور یکی از مهمترین ذخایر این دریا را تشکیل می داده است ولی در سال های اخیر نسل آن در معرض خطر قرار گرفته است (1999,.Kiabi et al). در پرورش بچه ماهیان کلمه از مرحله لاروی تا نورس در استخر خاکی، نوع موجود زنده مورد علاقه و تاثیر آن در رشد ماهیان از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو با مطالعه و بررسی رژیم غذایی غالب و میزان رشد بچه ماهیان می بایستی در جهت بهینه سازی استخر نسبت به آن گونه غذایی غالب تاکید بیشتری داشت بنحوی که بتوان بچه ماهیان بزرگتری را در مدت زمان کوتاه تری آماده رهاسازی نمود. با توجه به اهمیت این ماهی، بررسی وضعیت تکثیر نیمه طبیعی ماهی کلمه و پرورش بچه ماهیان آن تا مرحله رهاسازی صورت پذیرفت. در زمینه بررسی تکثیر ماهی کلمه تحقیقاتی صورت پذیرفته که می توان به قزل و خلوص مختوم (1369)، شریفی و رامین (1369) و امینی (1376) اشاره کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  17-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  768
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

زمینه و هدف: دما یکی از فاکتورهای مهمی است که مکانیسم های فیزیولوژیکی تمامی اندام ها را کنترل می کند. این فاکتور از طریق افزایش یا کاهش فعالیت تحریک کنندگی آنزیم های هضمی و فعالیت های سوخت و سازی در سطوح سلولی فعالیت می کند و می تواند اثرات بسیار مهمی بر روی رشد ماهیان داشته باشد.روش کار: به این منظور این آزمایش به مدت 6 هفته به بررسی اثرات دماهای مختلف بر روی رشد ماهی کلمه انجام پذیرفت. آزمایشات در 4 تیمار و 3 تکرار به صورت زیر انجام گرفت: تیمار 1: دمای 26 درجه سانتی گراد، تیمار 2: دمای 28 درجه سانتی گراد، تیمار 3: دمای 30 درجه سانتی گراد، تیمار 4: دمای 32 درجه سانتی گراد. بچه ماهیان کلمه در طول دوره آزمایش با غذای تجاری بیومار (Biomar) تغذیه شدند. نرخ غذا دهی بر اساس 10 درصد وزن بدن کل بچه ماهیان، در روز صورت گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص گردید که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهیان کلمه اختلاف معنی دار آماری وجود دارد (p<0.05). به طوری که بیشترین افزایش وزن و طول را بچه ماهیان کلمه در تیمار 3 با دمای 30 درجه سانتی گراد داشتند. هم چنین اختلاف معنی داری در میزان ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، رشد مطلق روزانه، ضریب چاقی و بازماندگی مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد بهترین دما برای رشد و بقائ ماهی کلمه 30 درجه سانتی گراد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 768

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  988
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه ساختار استخوان شناسی ماهی کلمه دریای خزر (RUTILUS RUTILUS CASPICUS) به اجرا درآمد. در مجموع، تعداد 5 قطعه ماهی کلمه دریای خزر از صیدگاه بندرترکمن از ماهی گیران محلی خریداری شد. نمونه های شفاف شده و قطعات جدا شده از آن ها توسط اسکنر Epson v700 مجهز به حمام گلیسیرین اسکن و تصویربرداری شدند. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط یک دستگاه استریومیکروسکوپ MS5Leica بررسی و توصیف گردید. ویژگی های اسکلت ماهی کلمه در سه بخش اسکلت جمجمه، تنه و دم برای توصیف شکل استخوان آن مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 988

دانلود 303 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1166
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

در این مطالعه بعضی از ویژگیهای بوم شناسی و زیست شناسی از قبیل سن، رشد و تولید مثل جمعیت های کلمه مهاجر به تالاب گمیشان، از اواسط آبان ماه 1378 تا اواسط آذر 1379 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت ماهانه و در زمان اوج مهاجرت ماهی کلمه در ماههای اسفند و فروردین بصورت هفتگی صورت پذیرفت. نسبت جنسی کلمه های مهاجر به تالاب گمیشان برابر با 1.17♂: 1♀ بدست آمد که حتی در سطح 10 درصد معنی دار نبود. ولی نسبت های جنسی براساس تعدادی از هر گروه سنی، تفاوت معنی داری را در سطح 0.5 درصد نشان داد. همبستگی معنی داری بین طول کل بدن، وزن بدن، شعاع فلس ها و سن ماهی وجود داشت (P<0.001). پس از انجام مطالعات پیشینه پردازی بر روی فلس و محاسبه طول ماهیان، بیشترین رشد در سنین یک سالگی و دو سالگی بدست آمد. میزان رشد لحظه ای نیز در سنین یک سالگی و دو سالگی بیشترین مقدار بود. نمایه غده جنسی با سن متناسب بود. اوج منحنی نمایه غده جنس برای کلمه های نر در ماه اسفند و برای کلمه های ماده در ماه فروردین بدست آمد. قطر تخمک ها بین 0.9 تا 1.45 میلی متر متغیر بود و هم آوری مطلق با سن ماهی متناسب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1166

دانلود 233 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSEINI SEYYED MORTEZA | NODEH ALI JAFAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42296
 • دانلود: 

  16244
چکیده: 

Copper (Cu) and mercury (Hg) enter aquatic ecosystems from different sources threatening health of aquatic organisms such as fish. As such, in this investigation, determinaing, Cu and Hg toxic concentration in Caspian roach (RUTILUS RUTILUS CASPICUS), was undertaken. Acute toxicity of Cu and Hg were determined in fish specimen under semi-static condition. Caspian roach fry (~1 g) were exposed to Cu or Hg at 6 concentrations (0.2, 0.27, 0.39, 0.47, 0.59 and 0.66 mg L-1 total Cu and 0.22, 0.26, 0.3, 0.37, 0.44 and 0.52 mg L-1 Hg). Control fish were exposed to water with no Cu or Hg. Mortality was recorded at 24-h-intervals for 96 h. Total Cu-LC50 values found to be 0.43 mg L-1 for 24 and 48 h and 0.42 mg L-1 for 72 and 96 h. The lowest observed effect concentration (LOEC) values for total Cu were 0.39 mg L-1 for 24 and 48 h, and 0.20 mg L-1 for 72 and 96 h. On the other hand, free-Cu-LC50 values found to be 0.22 mg L-1 for 24 and 48 h and 0.21 mg L-1 for 72 and 96 h. LOEC values for free Cu were 0.20 mg L-1 for 24 and 48 h, and 0.10 mg L-1 for 72 and 96 h.24-72 h LC50 values for Hg were 0.37 mg L-1, while 96 h LC50 found to be 0.33 mg L-1. Likewise, LOEC values for Hg were 0.26 mg L-1 for 24-72 h, and 0.22 mg L-1 for 96 h. The results showed LOEC values for Cu and Hg in Caspian roach were lower than these metal concentrations in Caspian Sea water, suggesting little risk of acute toxicity in the sea. Chronic toxicity test is suggested to illustrate the effect of current levels of contamination in Caspian roach.

آمار یکساله:  

بازدید 42296

دانلود 16244 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HALIMI M. | GOLPOUR A. | DADRAS H. | MOHAMADI M. | CHAMANARA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38981
 • دانلود: 

  15209
چکیده: 

In this study, quantitive characteristics and chemical composition of in roach (RUTILUS RUTILUS CASPICUS) sperm were investigated. Sperm traits included sperm movement duration, percentage of motile spermatozoa, sperm density, spermatocrit and sperm volume. Some seminal plasma characteristics (sodium, potassium, calcium, magnesium and chloride) were investigated. In addition, some metabolites of seminal plasma (glucose, cholesterol and protein) were measured. The Na+ and K+ ions correlated negatively with spermatozoa motility (r=-0.0518, p<.05 and r=-0.3597, p<.01) respectively. Also, there were significant positive correlations between Ca2+and Cl- ions with spermatozoa motility (r=0.2945, p<.05 and r= 0.1379, p<.01), respectively. Mg+2 was positively correlated with glucose and protein (r= 0.046, p<.05 and r=0.694, p<.05), respectively. On the other hand, a significant positive relationship was found between Na+and K+ (r=0.548, p<.01). These parameters can be used to evaluation of sperm quality and collecting information about developing procedures for artificial fertilization of roach.

آمار یکساله:  

بازدید 38981

دانلود 15209 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

در این مطالعه اثر زمان مهاجرت تولید مثلی مولدین ماهی کلمه به مصب گرگانرود روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی (طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم تحرک، تراکم اسپرم و حجم اسپرم) و بیوشیمیایی (یون های سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، pH، پروتئین کل، گلوکز و کلسترول سمن) بررسی شد. بدین منظور زمان مهاجرت تولید مثلی مولدین به سه دوره زمانی تقسیم و در هر دوره زمانی از 10 ماهی نر هم اندازه نمونه برداری شد. نتایج تحقیق نشان داد که طول دوره تحرک اسپرم، درصد تحرک اسپرم و یون پتاسیم اختلاف معنی داری در زمان های مهاجرت تولید مثلی داشت. همچنین، تراکم اسپرم، یون کلسیم، منیزیم و pH در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی مولدین ماهی کلمه نیز دارای اختلاف معنی داری بود. اما اسپرماتوکریت، حجم اسپرم دهی، سدیم، گلوکز، پروتئین کل و کلسترول در زمان های مختلف مهاجرت تولید مثلی مولدین ماهی کلمه اختلاف معنی داری نداشت. در مجموع می توان گفت نمونه های ماهی کلمه در اسفند ماه به لحاظ خصوصیات اسپرم شناختی و بیوشیمیایی نسبت به ماههای بهمن و فروردین مناسب تر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

در بررسی های بعمل آمده پیرامون آلودگی های انگلی در ماهی کلمه RUTILUS RUTILUS CASPICUS در محدوده جنوب شرقی دریای خزر (سواحل استانهای مازندران و گلستان) در سال 1375 مجموعا 140 ماهی کلمه معاینه گردیدند. انگل های بدست آمده و درصد آلودگی طی این بررسی عبارتند از:نوزاد آنیزاکیس Anisakis sp. در محوطه شکمی 5 ماهی (3.7 درصد)، ترماتد آسپیدوگاستر لیماکوئیدس aspidogaster limacoides  در روده یک ماهی (0.7درصد)، انگل بوتریوسفالوس گوکونژنزیس Botheriocephallus gowkongensis در روده دو ماهی (1.5 درصد) و همچنین انگل مونوژن داکتیلوژیروس تورالینسیس Dactylogyrus turaliensis در آبشش 83 ماهی (67 درصد) و نهایتا در بررسی چشم ماهیان در 10 ماهی (12 درصد)، انگل دیپلوستوموم اسپاتاسئومDiplostomum spathaceum  مشاهده گردید. سه انگل آنیزاکیس (Anisakis sp.)، دیپلوستوموم اسپاتاسئوم (D. spathaceum) و آسپیدوگاسترلیماکوئیدس (A. limacoides) قبلا از ماهی کلمه ایران گزارش نشده بودند. انگل های بدست آمده می توانند در شرایط مشخصی بیماریزا شده تلفات سنگینی را در ماهیان پرورشی ایجاد نموده و تولید آنها را کاهش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 118 استناد 5 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  612
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 612

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABOLFATHI M. | HAJIMORADLOO A. | GHORBANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  161
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  7872
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7872

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
litScript