نتایج جستجو

17077

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1708

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  141
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ZEINODDINI M. | MONAZAH A. | Saeedinia A.R.

نشریه: 

BIOMACROMOLECULAR JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33888
 • دانلود: 

  17155
چکیده: 

Viral myocarditis is a moderate disease, but it sometimes causes progressive cardiac disorder. Many different viruses have been considered as the agent of viral myocarditis, but Coxsackievirus of the B group, in particular of the Coxsackievirus B3 (CVB3), is more than fifty percent of cases of viral myocarditis. CVB3 is a positive single-stranded RNA virus and a member of the genus Enterovirus and it is most commonly causing of human viral myocarditis or human acute, especially in young patients. The goal of this study is a comparison of three molecular methods included RT-PCR, NASBA and RT-LAMP for detection of CVB3. For this purpose, the primer explorer V4 software was used for designing of specific primers. Total RNA extracted from CVB3-infected HeLa cell line after 24 h and stored in-80 ° C since using as the template in RT-LAMP, NASBA and RT-PCR assays. Then, for evaluated of the sensitivity of these methods, serial dilution of total RNA was performed. The result of this study showed that the sensitivity of RT-LAMP, NASBA and RT-PCR were 0. 1, 10 and 10 pg, respectively. Based on the results that obtained in this study, the RT-LAMP assay was highest sensitive than RT-PCR and NASBA techniques for detection of CVB3 infection.

آمار یکساله:  

بازدید 33888

دانلود 17155 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLMOS A. | ESTEBAN O. | BERTOLINI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  226
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  9402
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9402

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HUGGETT J. | DHEDA K.

نشریه: 

GENES IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  279-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  13612
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13612

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

طی سال 1386-87 تعداد 120 نمونه خون از گوسفندانی که دارای علایم بالینی مشکوک به زبان آبی بودند، اخذ گردید. نمونه ها از کانون هایی که از نظر سرولوژیک وجود ویروس در آنها اثبات شده بود جمع آوری گردید. پس از جداسازی سرم، توسط الیزای رقابتی آنتی بادی ضد آنتی ژن VP7 در آنها ردیابی گردید. کل ژن S7 بطول 1156bp توسط RT-PCR one step و با استفاده از دو زوج پرایمر اختصاصی مکمل انتهای 3 و 5 قطعه مذبور تکثیر یافت. در تعداد قابل توجهی از نمونه ها باند 1156bp بشکل ضعیف یا غیرواضح مشاهده شد. برای رفع این مشکل از آزمایش nested-PCR با بکارگیری پرایمرهای داخلی ژن S7 استفاده گردید. باند حاصل قطعه ای بطول 769bp بود. به این وسیله علاوه بر تایید نتایج PCR اول حساسیت شناسایی ویروس افزایش یافت. از بین نمونه های مورد آزمایش، 41 مورد 34.2) درصد) از نظر وجود آنتی بادی ضد گروه سرمی زبان آبی، 23 مورد 19.2) درصد) از نظر nPCR، 12 مورد (10 درصد) از نظر الیزا و nPCR مثبت و 56 مورد (46.6 درصد) از نظر الیزا و nPCR منفی تشخیص داده شدند. این مطالعه اولین گزارش در خصوص بکارگیری RT-PCR جهت شناسایی ویروس زبان آبی در ایران است. از RT-PCR و nested PCR به عنوان یک روش بسیار حساس مولکولی جهت شناسایی ویروس زبان آبی در نمونه های خون می توان بهره برد.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1062
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

سابقه و هدف: انتروویروس ها از جمله پاتوژن های مهم انسانی خانواده پیکورناویریده هستند که بر اساس بیماری زایی به گروههای پولیوویروس، کوکساکی A و B، اکوویروس و انتروویروس های جدید طبقه بندی شده اند. این ویروس ها پس از تکثیر در دستگاه گوارش یا تنفسی و ورود به سیستم گردش خون می توانند عفونت سیستمیک را ایجاد کنند. هدف از این پژوهش ارزیابی مستقیم نمونه های فاضلاب تغلیظ شده با استفاده از روش تلفیقی کشت سلولی و RT-PCR جهت بررسی انتروویروس ها در فاضلاب شهر تهران می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 63 نمونه تهیه شده از 6 سیستم تصفیه فاضلاب شهر تهران پس از تغلیظ با روش Two-Phase مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمامی نمونه ها به کشت های سلولی حساس RD و Hep-2 تلقیح و پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در حرارت 36 درجه با استفاده از پرایمرهای Pan E.V و سپس با استفاده از پرایمرهای Pan P.V و پرایمرهای اختصاصی Sabin بر روی نمونه های کشت سلولی تست RT-PCR انجام شد.یافته ها: از 63 نمونه مورد بررسی، از 4 نمونه )فراوانی (%65.07 انتروویروس جداسازی گردید. در انتها نیز با انجام تست RT-PCR اختصاصی، فراوانی ویروس پولیو %9.52 تشخیص داده شد.نتیجه گیری: حساسیت روش ICC-RT-PCR برای تشخیص انتروویروس ها کمتر از 0.01 TCID50 ارزیابی گردید. این مساله می تواند نشان دهنده قابل قبول بودن و حساسیت قابل توجه این روش برای تشخیص انتروویروس های موجود در نمونه های فاضلاب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1062

دانلود 222 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  255-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  848
 • دانلود: 

  601
چکیده: 

زمینه مطالعه: بیماری نیوکاسل یکی از مخرب ترین بیماریهای ویروسی طیور در سرتاسر جهان است.هدف: با توجه به اینکه روش های سنتی قابلیت محدودی در کنترل این بیماری دارند، انجام این مطالعه به منظور استفاده از تکنولوژی های نوین برای تشخیص به موقع بیماری جهت کاهش خسارت پیش روی صنعت طیور می باشد.روش کار: استخراج RNA با استفاده از کیت RNease mini و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد. RNA استخراج شده با 68.23´109 رونوشت اولیه به صورت سری رقت های 100mL، برای انجام واکنش RT-PCR و RRT-PCR تهیه شد. واکنش RT-PCR با استفاده از کیت RNease mini و واکنش RRT-PCR با استفاده از کیت تجاری (شرکت Genekam Biotechnology، آلمان) انجام شد.نتایج: برای روش RRT-PCR تا سری رقت تهیه شده 10-34 تکثیر صورت گرفت و برای روش RT-PCR تا سری رقت تهیه شده 10-20 بر روی ژل آگارز %1.5 باند مشاهده شد. براساس نتایج مشاهده شده روش RRT-PCR قادر به تشخیص 1´10-34 رونوشت و روش RT-PCR قادر به تشخیص 1´10-20 رونوشت از نمونه اولیه است.نتیجه گیری نهایی: حساسیت روش RRT-PCR تقریبا دو برابر روش RT-PCR است و در مقایسه با روش RT-PCR، قادر به تشخیص ویروس بیماریزای نیوکاسل در نمونه های آلوده ای با 10000 برابر رونوشت کمتر از RNA ویروسی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 848

دانلود 601 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  739
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

ویروس تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو  (Crimean-Congo Haemorrhagic Fever)یک RNA ویروس با Sense منفی از جنس Nairovirus خانواده Bunyaviridae است که موجب بیماری بالقوه کشنده در انسان می شود. متوسط مرگ و میر این بیماری 30% می باشد. ویروس CCHF حداقل از 31 گونه و زیرگونه مختلف کنه، منجمله دو گونه از خانواده  (Argasidae)جدا گردیده است. مرگ و میر بالای انسانی در این بیماری باعث شده است تا تشخیص سریع و دقیق بیماری و هم چنین اطلاع از آلودگی مخازن و ناقلین هر منطقه اهمیت ویژه پیدا کند. با توجه با این که بیماری از سال 1378(1999)از ایران گزارش گردیده است، بکارگیری یک تکنیک تشخیصی مناسب در بررسی آلودگی کنه های مناطق الزامی است. در این مقاله برای اولین بار کاربرد روش(Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) Rt-PCR جهت تشخیص ویروس CCHFدر کنه های نرم(Argasidae)  تشریح می گردد. کنه های جمع آوری شده از روی گوسفندان مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری پس از شناسایی تا سطح گونه، طی یک سری آزمایشات تشخیصی، اسیدنوکلئیک ویروس CCHF به روش RNA, Rt-PCR ویروسی از آنها استخراج، بعنوان الگو، برای سنتز cDNA استفاده شد. cDNA ساخته شده با روش PCR در 30 سیکل دمایی تکثیر گردید. محصول PCR در ژل آگارز 5.1% آغشته به اتیدیوم بروماید، الکتروفورز و بر روی دستگاه U.V.Transilluminator شناسایی شد. باند پیش بینی شده، مربوط به محصول PCR در  124.4 (22.3%) کنه های مورد آزمایش رویت شد. این تحقیق برای اولین بار به روشنی نشان داد که روش مولکولی Rt-PCR قادر است در کنه های نرم منجمله Ornithodoros lahorensis Neomann که از عمده انگل های خارجی گوسفندان محسوب می گردد، آلودگی ویروسی CCHF را به سرعت و حساسیت فوق العاده تشخیص دهد و به عنوان روشی مناسب در ارزیابی اپیدمیولوژیک آلودگی مناطق به ویروس CCHF مورد استفاده قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 739

دانلود 178 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  273-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  231
چکیده: 

بهینه RT-PCR به منظور تشخیص ویروس برونشیت عفونی طیور و تشخیص سروتیپ ماساچوست، دو آزمایش استفاده گردیده است. پس از استخراج S-1 سازی گردید. در این آزمایشات از دو جفت پرایمر اختصاصی از ژن از نمونه های بافتی طیور واکسینه شده و همچنین نمونه های بافتی کلینیکی از موارد مشکوک به برونشیت RNA عفونی، ابتدا وجود ژنوم ویروس و سپس سروتیپ ویروس در این نمونه ها تشخیص داده شد. با تعیین ردیف تکثیر شده مربوط به قسمتی از ژنوم ویروس می باشد و DNA نشان داده شد که PCR نوکلئوتیدی محصولات لذا اختصاصی بودن آزمایش مورد تایید قرار گرفت. این آزمایش در تشخیص ویروس برونشیت عفونی طیور بسیار اختصاصی عمل می نماید. با تعیین سکانس قطعه تکثیر شده یا محصول PCR قادر به شناسایی اختلافات ژنتیکی PCR اختصاصی عمل می نماید. با تعیین سکانس قطعه تکثیر شده یا محصول موجود بین تحت تیپ های مختلف سروتیپ ماساچوست خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  399-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11660
 • دانلود: 

  13492
چکیده: 

Background: HRV is the causative agent of severe gastroenteritis in children and responsible for two million hospitalizations and more than a half-million deaths annually. Sequence characteristics of the gene segments encoding the VP7 and VP4 proteins are used for the genotype classification of rotavirus. A wide variety of molecular methods are available, mainly based on reverse transcription PCR for rapid, specific and sensitive genotyping of rotaviruses. This study describes an alternative real-time PCR assay for genotyping of rotavirus. Methods: The samples of stools studied in this research have been collected from patients referred to Children's Medical Centers, Tehran, Iran. Rotavirus detection and genotyping were performed using the RT-PCR and seminested RT-PCR, respectively. Samples were then genotyped with a new real-time PCR. Results: The real-time PCR was able to genotype all positive samples with a mean Ct of 28. 2. Besides, a concordance rate of 100% was detected between real-time PCR and semi-nested RT-PCR. Conclusion: In this study, the genotyping of rotavirus with real-time PCR showed that this method can provide several favorable features, including high sensitivity and specificity, and a wide dynamic range for rotavirus genotyping.

آمار یکساله:  

بازدید 11660

دانلود 13492 استناد 0 مرجع 0
litScript