نتایج جستجو

36904

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3691

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  755-768
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر نسبت های اختلاط و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد علوفه و دانه در زراعت مخلوط ذرت و آفتابگردان آزمایشی به صورت کرت های خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال زراعی 1383 به مرحله اجرا درآمد. مقادیر مختلف کود نیتروژن شامل: (50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به عنوان کرت های اصلی و نسبت های اختلاط ذرت در آفتابگردان به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. نسبت های اختلاط شامل100) S1 درصد آفتابگردان(،25) S2 درصد ذرت و 75 درصد آفتابگردان(،S3 (50 درصد ذرت و 50 درصد آفتابگردان)،S4 (75 درصد ذرت و 25 آفتابگردان) و S5 (100 درصد ذرت) بودند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه ذرت در تیمارهای کود نیتروژن به ترتیب به مقادیر کودی 150 و 50 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. عملکرد دانه آفتابگردان در تیمارهای کودی 100 و 50 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بود. کاهش نسبت ذرت در تیمارهای اختلاط باعث کاهش عملکرد دانه این گیاه شد، کاهش عملکرد دانه با کاهش تعداد ردیف در بلال و تعداد دانه در بلال مرتبط بود بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه در نسبت های اختلاط آفتابگردان به کشت خالص آن و نسبت اختلاط 75 درصد ذرت 25+ درصد آفتابگردان اختصاص داشت. کاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه موجب کاهش عملکرد دانه در نسبت اختلاط 75 درصد ذرت 25+ درصد آفتابگردان شد کاهش سهم آفتابگردان در نسبت اختلاط افزایش درصد روغن را به همراه داشت. نتایج هم چنین نشان داد افزایش میزان کود نیتروژن موجب افزایش نسبت برابری زمین (LER) شد. بیشترین و کمترین نسبت برابری زمین برای عملکرد دانه به ترتیب در نسبت های اختلاط 75 درصد ذرت 25+ درصد آفتابگردان و 50 درصد ذرت 50+ درصد آفتابگردان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAREMI A.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

Aims The use of intrauterine devices (IUDs) has been one of the most effective, the safest and cost-effective methods for preventing pregnancy, for a long time. However, some complications have been reported for IUDs. The complications may be reduced by using a specific TECHNIQUE for placement of IUD. The objective of this study was to introduce the rotating withdrawal TECHNIQUE for the first time, which was investigated to reduce the complications of IUD insertion. Materials & Methods This historical cohort study was conducted on 1199 females who referred to Sarem Medical Center for IUD insertion from 1984 to 1995. After primary examinations, IUD was inserted by rotating withdrawal TECHNIQUE. The subjects were followed up for 2 years. Findings Displacement was observed just in 20 cases (1. 67%). All of them were seen in the first month after placement. For these cases, IUD insertion was done again. After the second replacement, displacement was observed in 4 cases (0. 035%) after one month. Therefore, it was recommended to them to use another preventive method. There was no pregnancy or displacement in the other cases during 2 years. Conclusion The rotating withdrawal TECHNIQUE can minimize the pregnancy rate when IUD is used. In addition to the type and quality of IUD, insertion method of IUD can increase its effectiveness.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ciftci Ilhan | GUNDUZ METIN | Sekmenli Tamer

نشریه: 

UROLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  478-481
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30246
 • دانلود: 

  18145
چکیده: 

Purpose: Hypospadias is a congenital anomaly that includes defi cient ventral structure of the penis. Proximal hypospadias cases make up 20% of all hypospadias cases. The choice of operative TECHNIQUE for hypospadias repair depends on the severity, and it is influenced by the surgeon’ s experience and perception of where priorities should lie. Several other factors interact to determine the type of repair, such as meatal site, presence of chordee, availability of the prepuce, and quality of the urethral plate and in addition surgeon’ s experience affects the type of repair. Materials and Methods: The treatment records of 42 penoscrotal and perineal hypospadias cases that were treated in our clinic from 1998 to 2017 were reviewed retrospectively. Cases with penoscrotal and perineal meatus were included in the study at the beginning of the urethroplasty. All cases had surgical intervention via Hinderer’ s TECHNIQUE. Results: Acceptable cosmetic results were obtained in 37 (85%) patients with an objective scoring system (HOSE) for evaluating the results of hypospadias surgery score. The mean score after surgery was 14. 8. Fistula and wound breakdown occurred in 7 out of the 42 cases. Conclusion: In conclusion, the modified Hinderer's TECHNIQUE is a safe and reliable TECHNIQUE for both proximal and perineal hypospadias. Low complication rates and application in a single surgical session increase the comfort of both the patient and the surgeon.

آمار یکساله:  

بازدید 30246

دانلود 18145 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BABIK J. | BODNAROVA L. | SOPKO K.

نشریه: 

ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  14162
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14162

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAFII KHOEI S. | REZAI FARD M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  26-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35535
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Background and Objectives: Hyperpyrexia (temperature greater than or equal to 41.10ºC) is associated with increased rate of bacteremia and SERIOUS bacterial infection. To study this association, we performed a prospective study in Children Medical Center. Materials and Methods: In this prospective study conducted over a period of 7 years, 52 consecutive pediatric patients with hyperpyrexia (rectal temperature ≥41.1 ºC) were evaluated to determine the incidence, sensitive indicators and types of illnesses encountered. Results: out of the total patients enrolled in the study, in patients with temperature ≥ 41.1ºC, 32 (67.5%) had SERIOUS illnesses. Pneumonia was the most common diagnosis (36%), followed by probable viral illness in 10 (20%). Bacteremia (6.7%) and bacterial meningitis (5.7%) were less commonly found. Three of the patients died. Conclusion: Sensitive indicators which may help in distinguishing patients with SERIOUS illnesses were not found with the exception of 0clinical appearance. Pneumonia was commonly found in children with hyperpyrexia. Temperature ≥41º C was associated with a high rate of SERIOUS disease.    

آمار یکساله:  

بازدید 35535

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  265-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  515
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

در دو دهه اخیر همزمان با رشد کمی «بازی های جدی»، کیفیت آنها نیز مورد توجه پژوهشگران، طراحان، تولیدکنندگان، مخاطبان، معلمان و مدیران آموزشی بوده است. کیفیت این بازی ها علاوه بر داستان، گرافیک و فناوری به رعایت اصول آموزشی بستگی دارد تا بازی ها بتوانند ضمن تدارک محیط یادگیری مفرح و انگیزشی، بازی کننده را به سمت اهداف آموزشی هدایت کند. هدف این پژوهش، تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت «بازی های جدی» براساس اصول یادگیری سازنده گرایی و ارزیابی کیفیت شش بازی منتخب براساس این اصول است. برای تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت «بازی های جدی» با مشارکت 30 نفر از خبرگان بازی های آموزشی چک لیست 29 گویه ای حول چهار شاخص تعامل، حل مسأله، یادگیری فعال و کشف تهیه گردید. شش بازی پرطرفدار به صورت هدفمند انتخاب و توسط شش نفر خبره فناوری آموزشی و شش نفر خبره فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در این بازی ها به طور میانگین 136 موقعیت تعامل، 139 موقعیت حل مسأله، 89 موقعیت یادگیری فعال و 82 موقعیت کشف برای بازی کننده فراهم شده است. نتایج آنتروپی شانون نیز نشان داد که شاخص کشف با بار اطلاعاتی 999 درصد و ضریب اهمیت 572 درصد دارای بالاترین تأکید و شاخص یادگیری فعال با بار اطلاعاتی یک و ضریب اهمیت 87 درصد کمتر مورد توجه بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 515

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه پدافند غیرعامل)
 • صفحات: 

  12-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4094
 • دانلود: 

  1201
چکیده: 

مقدمه: بیماری ویروسی ابولا (EVD) به عنوان تب خونریزی دهنده، بیماری شدید و اغلب کشنده در بین انسان ها شناخته شده است. این ویروس از طریق تماس با خون یا مایعات بدن فرد مبتلا، اشیاء آلوده مانند سوزن، حیوانات آلوده یا گوشت حیوانات وحشی انتقال می یابد. تاریخچه میزان مرگ و میر این عفونت بیشتر از 80 درصد بوده اما اقدامات مدرن پزشکی و بهداشت عمومی تا حدی قادر به کاهش این رقم و تاثیر ابولا بر افراد و جوامع بوده است. در حال حاضر هیچ درمان استانداردی برای ابولا وجود ندارد، لذا پیشگیری از عفونت و جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس مهم است. با توجه به این که میزان مرگ و میر ناشی از این عفونت بالا بوده و درمان اختصاصی برای آن وجود ندارد و همچنین امکان استفاده از آن به عنوان سلاح بیولوژیک در جنگ ها مطرح می باشد لذا مروری بر اپیدمیولوژی، علائم بالینی و آزمایشگاهی و مدیریت این بیماری به عنوان اولین گام جهت تشخیص صحیح و سریع و عکس العمل به موقع ضرورت دارد. در این راستا مقاله مروری حاضر با استفاده از کلید واژه های بیماری ویروسی ابولا، اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان، پیشگیری و بیوتروریسم در پایگاه های داده ای Pubmed، Elsevier، Google Scholar، SID،Google و سایر وب سایت ها انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 4094

دانلود 1201 استناد 0 مرجع 7
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  176
 • بازدید: 

  2877
 • دانلود: 

  11838
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2877

دانلود 11838 استناد 176 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  112
 • بازدید: 

  2007
 • دانلود: 

  10292
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2007

دانلود 10292 استناد 112 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  97
 • بازدید: 

  1222
 • دانلود: 

  10501
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1222

دانلود 10501 استناد 97 مرجع 0
litScript