نتایج جستجو

12787

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1279

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NASR ESFAHANI M. | AHMADI A.R. | SHIRAZI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102101
 • دانلود: 

  41676
چکیده: 

ROOT-KNOT NEMATODES, Meloidogyne spp., are one of the important plant parasitic NEMATODES of tomato in the world. The most suitable control method of plant parasitic NEMATODES is the use of resistance sources and tolerant cultivars. In the earlier studies, the results showed thatonly 2% (19 out of 537 varieties) were resistant and tolerant to the ROOT KNOT NEMATODES. In the supplementary studies, the susceptibility of these 19 tomato cultivars were reassessed again, against M. javanica, in the two completely randomized design experiments in the greenhouse and field conditions for the two continuous years. The tomato plants were evaluated 70 days after inoculation on the basis of the gall indexes (GI), final populations (Pf), reproduction factors (Rf) and the ROOT and or the stem weights. The results showed that, the cultivars No.136 and 109 with GI=2, Rf=4.68 and GI=2.25, Rf=28.4 are tolerant cultivars to the nematode, M. javanica in the greenhouse respectively. Also, the cultivar No. 100 was considered to be a susceptible one, with GI=3.25 and Rf=0.97. Whereas, in the field conditions, the cultivars 136 and 109 proved to be tolerant with GI, 1.9 and 1.6 respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 102101

دانلود 41676 استناد 0 مرجع 940
نویسندگان: 

فتحی قاسم | اشتیاقی حسن

نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31 (ویژه نامه مقالات کشاورزی و علوم پایه)
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  783
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این تحقیق برای مدیریت نماتود مولد گره ریشه (ROOT-KNOT nematode) از کنجاله میوه درخت چریش استفاده شده است.ابتدا با استفاده از روش های استاندارد علمی، اقدام به تشخیص گونه و نژاد نماتود شد. سپس کنجاله میوه درخت چریش در هفت تیمار برای بررسی به مقادیر 4،3،2،1،0و 5گرم در کیلوگرم خاک آلوده به نماتود مخلوط، و هر تیمار در 5تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی اجرا گردید.مقایسه میانگین های جدول تجزیه واریانس نشان داد که تیمار 2 گرم کنجاله میوه درخت چریش در کیلوگرم خاک در بهبود رشد گیاه و کاهش اندکس گره ریشه واجد همه ویژگی ها است( حداقل مقدار مصرف و حداکثر تاثیر).

آمار یکساله:  

بازدید 783

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1 (پیاپی 173)
 • صفحات: 

  99-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  666
 • دانلود: 

  229
کلیدواژه: 
چکیده: 

نماتودهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp) به دلیل انتشار و دامنه میزبانی وسیع و تاثیر متقابل با سایر عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی یکی از پنج عامل درجه اول بیماری زا در گیاهان به شمار می آیند. در بررسی های صورت گرفته توسط اخیانی و همکاران (Akhiani et al. 1984. Iran. J. Plant Path 20) چندین گیاه دارویی از جمله بارهنگ، شاهدانه، جعفری، زبان گنجشک، نعناع و گشنیز به عنوان میزبانان گونه های مختلف نماتودهای ریشه گرهی از نقاط مختلف ایران و از جمله استان اصفهان گزارش و معرفی گردیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 666

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  643
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

نماتد ریشه گرهی یکی از عوامل مهم بیماری زایی گیاهی است که به طیف وسیعی از گیاهان، از جمله محصولات گلخانه ای، خسارت می زند. فلفل نیز یکی از گیاهانی است که کشت آن در سال های اخیر، به ویژه به صورت گلخانه ای، توسعه یافته است. اغلب روش های کنترل برای مدیریت این نماتد، کارایی لازم را نداشته اند. در این پژوهش، واکنش تعدادی از ارقام فلفل شامل المینا، توانا، چالیستون، سرادمره8، هیبرید آریستوتل، کالیفرنیا واندر، دیماز و تندفرنگی به طور جداگانه نسبت به حضور و یا عدم حضور دو گونه نماتد ریشه گرهی (M. incognita و M. javanica) مورد بررسی قرار گرفت. نماتد از نمونه های ریشه آلوده جمع آوری شده از گلخانه های اطراف اصفهان و شهرستان ساوه جدا شد و با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، گونه آن تعیین شده و روی گوجه فرنگی خالص سازی و تکثیر شد. بذرهای فلفل در سینی های نهال کشت و نهال های دارای رشد یکسان، به گلدان های اصلی با قطر دهانه 15 سانتی متر، حاوی دو کیلوگرم مخلوط خاک (نسبت مساوی خاک مزرعه، شن و کود دامی) استریل منتقل شدند و در مرحله چهاربرگی با 2500 تخم و لارو بر کیلوگرم خاک بستر مایه زنی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ارزیابی نتایج چهار ماه پس از مایه زنی نماتد و با استفاده از شاخص های رشدی گیاهان (وزن تازه و خشک ریشه و اندام هوایی به همراه طول ریشه و اندام هوایی) و فاکتورهای رشد و نموی نماتد (تعداد گال در گرم ریشه، تعداد توده تخم در گرم ریشه، تعداد تخم در هر توده تخم، جمعیت لارو سن دوم در 200 گرم خاک) انجام شد. نتایج حاصل بیانگر حساسیت کم ارقام چالیستون، کالیفرنیا واندر، هیبرید آریستوتل و توانا نسبت به نماتد M. javanica در مقایسه با ارقام دیگر بود. شاخص های رشد و نموی نماتدی بین ارقام مختلف نیز تفاوت معنی دار نشان دادند، به گونه ای که بر اساس سیستم کانتوسنز در دو گروه حساس و مقاوم قرار گرفتند. اما تمامی ارقام، به جز رقم کالیفرنیا واندر، نسبت به نماتد M. incognita حساس بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 643

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DONG K. | DEAN R.A.

نشریه: 

NEMATROPICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  271-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  15774
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15774

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  72-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

باغ گیاه شناسی ملی ایران شامل مجموعه ای از گیاهان بومی و غیر بومی است که علاوه بر ذخیره گاه ژنتیکی گیاهان، از منابع غنی تحقیقات علوم گیاهی، باغبانی و نیز آموزشی کشور محسوب می شود. نماتدهای انگل گیاهی در تعدادی از مجموعه های این باغ شامل هیرکانی، زاگرس و گیاهان دارویی و معطر با نمونه برداری از خاک اطراف ریشه درختان، درختچه ها و بوته های مختلف مطالعه شد. بر اساسصفات ریخت شناسی و ریخت سنجی، 34 گونه متعلق به 19 جنس شناسایی شدند. جنس Pratylenchus با چهار گونه و هر یک از جنس هایHelicotylenchus، Meloidogyneو Paratylenchus با سه گونه دارای بیشترین فراوانی بودند. نماتدهای متعلق به خانواده Tylenchidae در مجموعه گیاهان دارویی و معطر از تنوع گونه ای بیشتری برخوردار بودند. باتوجه به آلودگی مازودار و برودار و تعدادی از گیاهان دارویی به گونه هایی از نماتدهای خسارت زا شامل ریشه گرهی، مولد زخم ریشه، حلقوی و خنجری، اطمینان از سالم بودن قطعات کاشت و نهال ها در زمان کاشت مورد تأکید است. گونه-های Cephalenchus daisuce، و Coslenchus capsici از مجموعه هیرکانی و Paratylenchus ciccaronei از گیاهان دارویی و معطربرای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GIANNAKOU I.O. | KARPOUZAS D.G.

نشریه: 

PEST MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  883-892
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  51544
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51544

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  1 (پیاپی 94)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1985
 • دانلود: 

  343
چکیده: 

نماتدهای مولد غده ریشه (Meloidogyne spp.) یکی از مهمترین نماتدهای بیماریزای توتون در تمام مناطق کشت توتون می باشند. در این تحقیق، به منظور تعیین میزان خسارت ن‍‍ژاد دو گونه نماتد مولد غده ریشهMeloidogyne incognita  آزمایشی به صورت فاکتوریل با بکارگیری دو عامل، با شش سطح جمعیت های 0، 1، 3، 5، 7 و 9 تخم و لارو سن دو نماتد به هر گرم خاک گلدان و ارقام تجاری توتون (کوکر 347، بارلی 21 و کا 326) در قالب طرح کاملا تصادفی با 18 تیمار در 4 تکرار در سال 1388 در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش بررسی شد. بعد از 4 چین برداشت، ارزیابی از ریشه ها و استخراج و شمارش نماتد از خاک و ریشه انجام شد و صفات نمره گال، ضریب تولیدمثل، تعداد نماتد، وزن خشک و تر برگ، ارتفاع بوته، وزن ریشه، درآمد ناخالص و متوسط قیمت توتون محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار MSTAT-C انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش جمعیت، رشد گیاه کاهش بیشتری یافته و حداکثر کاهش در جمعیت 9 نماتد در هر گرم خاک مشاهده گردید. آستانه خسارت نماتد برای هر سه رقم 3 نماتد در هر گرم خاک تعیین شد. حداکثر میزان ضریب تولیدمثلی نماتد (Rf) به میزان 69.83 برای جمعیت اولیه 5 نماتد در هر گرم خاک بود. حداکثر خسارت، برای جمعیت 9 نماتد در هر گرم خاک برای ارقام کوکر 347، بارلی 21 و کا 326 به میزان 84، 80 و 73 درصد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1985

دانلود 343 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

خاصیت نماتدکشی اسانس گیاه مینای پرکپه ای (Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp. polycephalum) در غلظت های 62.5، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 میکروگرم بر میلی لیتر در مقایسه با شاهد آب مقطر سترونروی لارو سن دوم نماتد مولد گره ریشه، Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استخراج اسانس این گیاه به روش تقطیر با آبوبوسیله دستگاه کلونجر (Clevenger)، ترکیب های موجود در آن توسط دستگاه های GC و GC-MS شناسایی شد. بر اساس نتایج حاصله، غلظت های 4000 و 8000 میکروگرم بر میلی لیتر باعث مرگ صد در صد جمعیت نماتد مورد آزمایش شدند. متوسط میزان مرگ و میر نماتد در غلظت های 500، 1000 و 2000 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 6، 22.8 و 44.4 درصد بود. در بقیه تیمارها مرگ و میر نماتد مشاهده نگردید. تعداد 39 ترکیب شیمیایی از اسانس گیاه جداسازی و شناسایی گردید که در بین آن ها trans-Thujone (%74.483)، (%3.135) 1,8-Cineole، (%2.316) Terpinene-4-ol)، (%2.051) Borneol، (%1.880) cis-Thujone، (%1.832) Camphor،  (%1.333) trans-Pinocarveol و  (%1.059) g-Terpineneبه ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

آزمایش هایی جهت بررسی کارایی دو جد ایه باکتری Pasteuria penetrans به نام های PNG و PA هر کدام با دو غلظت یک (104) و دو (6.4×10) اندوسپور در گرم خاک و گرانول 10 درصد سم راگبی (کادوزافوس) به میزان 50 میلی گرم در هر گلدان حاوی 1.5 کیلوگرم خاک و تیمار شاهد بدون اضافه کردن سم و باکتری در 6 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در کنترل دو گونه M. javanica و نژاد دوم گونه  M. incognita روی پسته رقم بادامی ریز در دو آزمایش جداگانه از سال 1381 در گلخانه به اجرا در آمد. نتایج این آزمایش ها نشان داد که در مورد گونه M. incognita-R2، غلظت 104 جدایه PA با 88.8 درصد کاهش جمعیت نسبت به تیمار شاهد بهترین تاثیر را در کنترل جمعیت نماتود مذکور داشته و در آزمایش مربوط به گونه M. javanica تیمار سم راگبی با 87.5 درصد کاهش جمعیت نسبت به شاهد بیشترین تاثیر را داشته است و بعد از آن تیمار غلظت 6.4×105 جدایه PNG با 71.2 درصد کاهش جمعیت بهترین تاثیر را داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده غلظت موثر جدایه PA جهت کنترل نژاد دوم گونه M. incognita و غلظت موثر جدایه PNG جهت کنترل گونه M. javanica در سطوح کوچک (جهت تولید نهال پسته) می توانند مورد استفاده قرار گیرد .

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 401 استناد 0 مرجع 5
litScript