نتایج جستجو

14359

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1436

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (5)
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55145
 • دانلود: 

  19713
چکیده: 

In this article, we estimate the vertical pRICE transmission through the IranianRICE MARKETing chain by using monthly data from March 2000 to February, 2009 and error correction model (ECM). The causality test results indicate that changes in the producer pRICE clearly led changes in wholesale and retail pRICEs. In Producer-Retail and Wholesale-Retail models, pRICE transmission is asymmetric but in Producer-Wholesale model the estimated model supports symmetric pRICE transmission for RICE in Islamic Republic of Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 55145

دانلود 19713 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  802
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای بررسی تاثیر دخالت دولت بر رشد تولید برنج، گندم و پنبه در ایران، نرخهای حمایت اسمی (NPR) محاسبه و با بکارگیری داده های سری زمانی 77-1362، مدل عرضه مزبور برای این محصولات برآورد شد. نتایج نشان داد که در بیشتر سالها، تولیدکنندگان مورد حمایت قرار نگرفته بودند و در نتیجه، انگیزه کافی برای صادرات وجود نداشته است. بنابراین، برای بهبود کارآیی اقتصادی تولید این محصولات، جهت دهی دوباره بازارهای برنج، گندم و پنبه توصیه می شود. کاهش سهم دولت در بازار و تقویت بخش خصوصی را می توان به عنوان مهم ترین اقدام در راستان سودآور کردن تولید این محصولات، پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 802

دانلود 119 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  139-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2274
 • دانلود: 

  424
چکیده: 

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تامین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عرضه این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه دولت (واردات) در بازار این محصول بر انگیزه تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز موید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2274

دانلود 424 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  195-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1627
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدکننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 58.214 و 52.564 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور کلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناکارآیی بازار شده و ناکارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارآیی قیمتی، فنی و ناکارآیی کل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش - مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید کننده - مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد که در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 11.143 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از کارآیی بازارها می کاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته  و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه کل داشته است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه کل 1.625 و 1.436 درصد افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1627

دانلود 389 استناد 1 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  27-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

سبد کالایی برنج متشکل از رقم های کیفی مختلف بوده که این مساله اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جهت کنترل و تنظیم قیمت در بازار را با دشواری مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت کیفی رقم های مختلف برنج، بهره گیری از سبد متنوع کیفی و استفاده از رقم رهبر در بازار را می توان به عنوان دو راهکار اصلی در تنظیم بازار برنج مدنظر قرار داد. در راستای اتخاذ راهبردی مناسب بر مبنای روابط قیمتی برای تنظیم بازار برنج، در این مقاله با بهره گیری از داده های سری زمانی ماهیانه قیمت خرده فروشی هفت رقم عمده موجود در بازار ایران (برنج صدری ممتاز، صدری درجه یک، صدری معمولی، بی نام، طارم، خزر و ندا) طی سال های 1378 تا 1388، به بررسی روابط موجود در سیستم قیمت ها پرداخته شده است. بر این اساس، با بهره گیری از آزمون هم جمعی، روابط بلندمدت در بین سری های زمانی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از آزمون هم جمعی زوجی بیانگر مستقل بودن سری زمانی قیمت برنج صدری ممتاز و لزوم حذف آن از سیستم است. در نهایت با بهره گیری از درایه های ماتریس تعدیل و آزمون برون زایی ضعیف مشخص شد که رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا نقش رهبری قیمت در بازار برنج را بر عهده داشته اند. وجود ویژگی برون زایی ضعیف برای رقم های صدری درجه یک، خزر و ندا بیانگر آن است که این رقم ها عامل محرک در فرآیند تعیین قیمت سایر رقم های دیگر برنج می باشند. از این رو، تمرکز و استواری برنامه های تنظیم بازار بر رقم های رهبر قیمت می تواند کنترل سریع، کارا و موثر قیمت ها را در بازار برنج در پی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  429-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25393
 • دانلود: 

  7543
چکیده: 

RICE plays an especial role in Iranian households' nutritionbasket. The volatilities of its pRICE during recent yearscaused consumers' dissatisfaction. This paper investigatesspillover effects of pRICE volatilities (at the wholesale andretail levels) in the Guilan Province RICE MARKET. The GeneralizedAutoregressive Conditional Hetroscedasitic (GARCH) modelwas used for the monthly time period of 1999 to 2013. As theresults of the unit root tests showed, the monthly time series ofSadri-Momtaz variety wholesale pRICE and Sadri-Momtazvariety retail pRICE have unit roots in zero frequency or theyare I(1). Considering the amounts of trace and maximum eigenvalues statistics, there is a long-run relationship between Sadri-Momtaz variety wholesale and retail monthly pRICE time series. Coefficients of normalized cointegration vector showedthat, with one percent increase (decrease) in retail pRICE, it would be likely that wholesale pRICE could increase (decrease)by 0. 99 percent. Results of GRACH model revealedthat spillover effects exist from the retail pRICE to the wholesalepRICE and vice versa. In addition, pRICE volatility in retail andwholesale levels had positive and significant effects on its ownlevel pRICE volatility. Accordingly, providing proper policypackages in both supply and demand sides were advised.

آمار یکساله:  

بازدید 25393

دانلود 7543 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

اکراتوکسین A مایکوتوکسینی است که به علت اثرات نفروتوکسیک، ایمونوتوکسیک، موتاژنیک، تراتوژنیک و کارسینوژنیک خطر بالقوه برای سلامت انسان محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین حضور و میزان اکراتوکسین A در برنج های عرضه شده در اصفهان انجام شد. در این تحقیق 120 نمونه از 8 نوع برنج در اصفهان نمونه گیری گردید و از نظر درصد و میزان آلودگی به اکراتوکسین A به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. میانگین درصد بازیافت اکراتوکسین A در نمونه های شاهد در غلظت 5 نانوگرم در گرم برنج 84.9 درصد و حد تشخیص اکراتوکسن A در این روش مطابق دستورالعمل شرکت سازنده کیت 0.625 نانوگرم در گرم بود. نتایج این مطالعه نشان داد 20.8 درصد از برنج ها آلوده به اکراتوکسن A بودند. محدوده غلظت اکراتوکسین A در نمونه های آلوده بین 1.07 تا 10.83 نانوگرم در هر گرم و میانگین میزان آلودگی 3.5 نانوگرم در هر گرم به دست آمد. از بین 120 نمونه بررسی شده، غلظت اکراتوکسین A در 3.3 درصد از نمونه ها بیش از حداکثر مجاز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای غلات (5 نانوگرم در گرم) بود. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان تخمینی دریافت اکراتوکسین A در مصرف کنندگان برنج های آلوده 5.6 نانوگرم در گرم وزن بدن در هر روز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  181-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات رفاهی کاهش تعرفه واردات برنج بعنوان یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت این محصول است. دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان که برنج یکی از مهم ترین مواد غذایی مصرفی شان است از ابزار تعرفه واردات برنج استفاده می کند و آن را در زمان افزایش قیمت کاهش می دهد. بعنوان مثال در سالهای اخیر تعرفه از 150 درصد به حداقل تعرفه یعنی چهار درصد کاهش یافت. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی گردآوری شده از سال نامه های آماری وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطلاعاتی فائو و سالنامه آماری گمرک ایران برای دوره 1386-1358 یک چارچوب تعادل جزیی جهت بررسی اثرات تغییرات تعرفه روی قیمت های داخلی برنج، تقاضای برنج، تولید داخلی و سطح واردات، رفاه مصرف کنندگان، رفاه تولیدکنندگان، رفاه اجتماعی و نیز درآمد تعرفه ای بسط یافت. در سناریوهایی با کاهش نرخ تعرفه به 100، 80، 4، صفر و اخذ تعرفه ثابت به میزان هر کیلو 150 تومان بررسی شد. نتایج نشان داد که جمعیت زیاد مصرف کنندگان از عواید کم شدن تعرفه سود و منفعت می برند اما کشاورزان و تولیدکنندگان زیان خواهند دید. احتمال ورشکستگی، عدم تحقق خودکفایی داخلی برنج و وابستگی هرچه بیشتر به بازارهای خارجی از جمله زیان تحمیلی به تولید کنندگان ناشی از چنین تصمیمی است. بنابراین می توان گفت که کاهش تعرفه بهترین راه نخواهد بود چرا که لطمات زیادی به کشاورزان وارد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 357 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1924
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

کوتولگی گال سیاه برنج نوعی بیماری است که در برخی از شالیزارهای فیروزآباد و ممسنی در فارس مشاهده شده است. علائم عمده بیماری عبارت است از کوتولگی شدید همراه با تشکیل گال های کشیده روی رگبرگ ها در پشت برگ که ابتدا سبزرنگ هستند و بعد به رنگ سیاه درمی آیند. عامل بیماری در شرایط گلخانه  توسط زنجرک های Laodelphax striatellus  Unkanodes tanasijevici از بوته های برنج آلوده به گیاهچه های برنج و چند گونه گیاه دیگر انتقال یافت. با بررسی تک زنجرک های مختلف شالیزارهای آلوده ممسنی و فیروزآباد، گونه L.striatellus در عین حال بعنوان ناقل طبیعی عامل بیماری تعیین گردید. الکترون میکروسکوپی عصاره برگ جو آلوده و مقطع گیری از برگ های برنج و ذرت و نیز زنجرک آلوده، وجود پیکره های جورترا به قطر حدود 60 نانو متر شبیه رئوویروس ها را در نمونه های نشان داد.در مقایسه دامنه میزبانی ویروس همراه با کوتولگی گال سیاه برنج (RBGDAV) با ویروس کوتولگی زبر ذرت (Maize rough dward virus, MRDV)، هر دو ویروس توانستند در برنج، گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن و دژگال آلودگی و در بیشتر موارد علائم مشابه ایجاد نمایند. ولی MRDV بر خلاف RBGDAV در جو تولید گال در سطح زیرین برگ نکرد. همچنین در تلفیق سرولوژی و الکترون میکروسکوپی به روش دکوراسیون، جو واگرفته به RBGDAV با آنتی سرم MRDV از ایتالیا فاقد واکنش مشخص بود در حالیکه عصاره برگ جو آلوده به MRDV با آنتی سرم مزبور واکنش مثبت نشان داد. به نظر میرسد RBGDAV یک Fijvirus بوده و از لحاظ بیولوژی ویروسی نزدیک MRDV باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1924

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  219-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
litScript