نتایج جستجو

65

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MIGLAUTSCH J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  10263
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10263

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  209-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در دنیای پر رقابت امروز، بکارگیری تکنیک های جدید در پیشرفت کسب و کار تاثیر به سزایی دارد. صنعت رستوران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از روش های نوین کشف دانش و داده کاوی به بررسی داده های مشتریان رستوران زنجیره ای پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، کشف الگوهای رفتاری مشتریان با استفاده از روش های داده کاوی بوده است. در این تحقیق، تعداد یک میلیون و پانصد هزار رکورد از سوابق مشتریان در 5 شعبه یک رستوران زنجیره ای مورد بررسی قرار گرفته اند و دو مرحله مدلسازی خوشه بندی با استفاده از متد RFM و سپس مدلسازی دسته بندی بر روی داده ها اجرا گردید و قواعد رفتاری مشتریان رستوران زنجیره ای استخراج گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق، به شناخت مشتریان وفادار و سودآور رستوران زنجیره ای کمک کرده است که نهایتا منجر به بهبود سودآوری رستوران زنجیره ای گردیده است. برقراری ارتباط بین نتایج به دست آمده از خوشه بندی و دسته بندی از جمله نوآوری های این تحقیق بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سهرابی بابک | خانلری امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  7-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8958
 • دانلود: 

  1839
چکیده: 

شرکت های امروزی به طور روز افزونی درآمدهای خود را از ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان کسب می کنند. در چنین محیطی، بازاریابی به بیشینه نمودن ارزش دوره زندگی مشتری و سهم مشتری که جمع ارزش دوره زندگی مشتریان شرکت است، کمک می کند. یکی از مشکلات عدیده شرکت هایی که قصد سنجش سوددهی مشتری را دارند این است که سیستم های حسابداری و گزارش دهی متمایل به سنجش سوددهی محصول هستند تا سوددهی مشتری. اما علی رغم این مشکلات، شرکت ها به دنبال روش هایی هستند تا ارزش دوره زندگی مشتریانشان را محاسبه کنند. در این مقاله، جهت تعیین ارزش دوره زندگی و بخش بندی مشتریان شعبه ای از بانک های خصوصی تازه تاسیس ایران بر اساس معیارهای تاخر، فراوانی و ارزش مالی(RFM) از روش خوشه بندی K میانگین استفاده شده است. تایید این نتایج با استفاده از روش تحلیل ممیزی صورت گرفته و در نهایت، بر اساس بخش بندی صورت گرفته، استراتژی هایی برای برخورد با هر یک از گروه های مشتری ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 8958

دانلود 1839 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FADER P. | HARDIE B.G.S. | LEE K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  415-430
تعامل: 
 • استنادات: 

  369
 • بازدید: 

  12474
 • دانلود: 

  13524
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12474

دانلود 13524 استناد 369 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6581
 • دانلود: 

  2798
چکیده: 

Subject and purpose of the paper: the goal of this article is suggesting a new method for increasing the quality of customers clustering with increasing Customer Price Index (CPI) to monetary variable (M). At this research, customers of one chain store of Zahedan, Iran according to RFM-CPI and RFM basic model variables and Two-step algorithms are clustered to compare these two procedures. Furthermore, determining the best method for customer clustering can be done. At this research, different steps of data mining and data analysis for discovering the knowledge of them were done according to the standard process of CRISP-DM (1); this process includes System understanding, Data understanding, data preparation, Modeling, Model assessment and deployment. According to the results, increasing the Silhouette index at the RFM-CPI model in recent article in comparing with the basic RFM model defines high accuracy. This corrected model has advantages toward the main model; these advantages are contained: monetary changes at a period of time are identified, also according to clustering.

آمار یکساله:  

بازدید 6581

دانلود 2798 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASLLANI A. | HALSTEAD D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  23011
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23011

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHIU CH.Y. | LIN Z.P. | CHEN P.CH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  278-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  10081
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10081

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

MCCARTY J.A. | HASTAK M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  656-662
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4498
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4498

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERI F. | TAROKH M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37397
 • دانلود: 

  17667
چکیده: 

Companies’ managers are very enthusiastic to extract the hidden and valuable knowledge from their organization data. Data mining is a new and well-known technique, which can be implemented on customers data and discover the hidden knowledge and information from customers' behaviors. Organizations use data mining to improve their customer relationship management processes. In this paper R, F, and M variables for each customer are defined and extracted. Customers are clustered by using K-mean algorithm based on their calculated R, F and M values. The best number of clusters is calculated by Davies Bouldin index. The clusters are ranked based on their eligibility values. By analyzing the clustering results, we propose some offers to the company to calculate the premiums and insurance charges.

آمار یکساله:  

بازدید 37397

دانلود 17667 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  327-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

در شرایط رقابتی امروز، مشتریان مهم ترین منبع درآمد شرکت های صنعتی، تجاری و موسسات خدماتی به حساب می آیند. این درحالی است که پیش بینی ارزش طول عمر مشتری و تخصیص بودجه و منابع محدود به سودآورترین مشتریان، کمک شایانی به مدیران در جهت کسب بازار و افزایش سودآوری خواهد نمود. در این پژوهش، ابتدا به تعیین ارزش عمر فعلی مشتریان براساس مدل RFM توسعه یافته و با استفاده از وزن دهی سلسله مراتبی پرداخته و سپس، احتمال ریزش مشتریان را برپایه توزیع هندسی زمان انتظار مدل سازی می کنیم. در ادامه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف به تحلیل تغییر وضعیت رفتار مشتریان پرداخته و در انتها، ارزش طول عمر هر مشتری که شامل ارزش عمر فعلی و آینده مشتری می باشد تعیین می شود. همچنین، به منظورکاربرد این پژوهش، رویکرد معرفی شده، در قالب یک مطالعه موردی در خصوص شرکت بیمه به کار گرفته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
litScript