نتایج جستجو

1109

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

111

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAMEZANI ALI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79839
 • دانلود: 

  24603
کلیدواژه: 
چکیده: 

When several and very different treatment modalities exist for one ailment, it usually means that none of them is generally effective or superior to others. Central RETINAL vein occlusion (CRVO) is a condition for which various types of management have been proposed.However, the only standard care suggested by the Central Vein Occlusion Study Group (CVOSG) is panRETINAL photocoagulation when the condition is complicated by iris neovascularization.

آمار یکساله:  

بازدید 79839

دانلود 24603 استناد 0 مرجع 3444
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHARMACOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  139
 • بازدید: 

  2639
 • دانلود: 

  18877
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2639

دانلود 18877 استناد 139 مرجع 0
نویسندگان: 

LINCOFF H. | KREISSIG I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  216
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  352-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  15469
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15469

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAYREH S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  493-519
تعامل: 
 • استنادات: 

  922
 • بازدید: 

  37759
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37759

دانلود 29245 استناد 922 مرجع 0
نویسندگان: 

PHAM T.D. | TRAN D.T. | BROWN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  14880
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14880

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
نویسندگان: 

KASHANI A.H.

نشریه: 

RETINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2323-2331
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  15448
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15448

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HO C.L. | CHEN K.J. | SEE L.C.

نشریه: 

OPHTHALMOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  216
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  22102
 • دانلود: 

  29919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22102

دانلود 29919 استناد 465 مرجع 0
نویسندگان: 

Abdellah Marwa Mahmoud

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29294
 • دانلود: 

  14996
چکیده: 

The aim of this study was to describe fluorescein angiography (FA), ocular coherence tomography (OCT) and ocular coherence tomography angiography (OCTA) in the diagnosis of acute central RETINAL artery occlusion (CRAO). This is an observational case series study performed at Sohag Ophthalmic Investigation Center. Fifteen patients presented by a sudden marked unilateral diminution of vision were included. Corrected Distance Visual acuity (CDVA), color fundus photos, FA, OCT and OCTA, imaging obtained in the first week of presentation and imaging of the other normal eye as a control were assessed. Central macular thickness (CMT), parafoveal inner RETINAL layers thickness and parafoveal outer RETINAL thickness in diseased and contralateral normal eyes were compared. Fifteen patients (mean age 52. 67 years, 11-74 years old) including 66. 7% male entered the study. CDVA ranged from no perception of light to 0. 05 (20/400). Fundus examination showed a cherry red spot in 10 cases (66. 7 %) and RETINAL whitening in 9 cases (60%), arteriolar narrowing in 7 (46. 67%), optic disc edema in 4 (26. 67%), optic disc pallor in 5 (33. 3%) and cattle trucking in 5 (33. 3%). Fluorescein angiography showed delayed arteriovenous transit time > 23 seconds in 8 cases (53. 33 %) and normal FA in 4 cases (26. 67 %). OCT revealed increased hyperreflective of the inner RETINAL layers in comparison to hyporeflective inner RETINAL layers in all cases (100%) and significant increase in CMT in 10 cases (66. 67%). The mean ± standard deviation (SD) of CMT (CRAO) was 306. 5 ± 27. 9 (P < 0. 001), the parafoveal inner RETINAL thickness (CRAO) 345 ± 51. 8 μ m (P < 0. 001) and the parafoveal outer RETINAL thickness (CRAO) 120. 9 ± 13. 6 μ m (P < 0. 001). OCTA was performed and clear images obtained in 11 cases (73. 33%). Disruption of superficial and deep capillary plexus was found in all cases. We concluded that the OCT is the most confirmative imaging method in the diagnosis of acute CRAO even in the absence of fundus signs. OCTA confirms the diagnosis, but it cannot be performed in some cases...

آمار یکساله:  

بازدید 29294

دانلود 14996 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  149-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  715
 • دانلود: 

  194
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین میزان جراحی باکلینگ اسکلرا بدون انجام رتینوپکسی در جداشدگی اولیه شبکیه در بیماران دچار ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو (PVR) حداکثر درجهB .روش پژوهش: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد انجام شد. بیمارانی که دچار جداشدگی اولیه شبکیه و PVR حداکثر درجه B بودند، تحت عمل جراحی باکلینگ اسکرا همراه با encircling بدون رتینوپکسی قرار گرفتند. ویژگیهای سن، جنس، میزان دید، وضعیت عدسی (فاکیک، سودوفاکی و یا آفاکی)، وسعت جداشدگی شبکیه، شدت PVR، نوع گسست، وضعیت ماکولا و نوع باکل، بررسی شدند. نتایج عمل براساس موفقیت آناتومیک اولیه و جداشدگیهای مجدد، اقدامات انجام شده بعدی و میزان دید اصلاح شده نهایی با حداقل مدت پیگیری 18 ماه، بررسی گردید. نتایج عمل با آزمون sign مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: مطالعه بر روی 24 بیمار شامل 16 مرد (66.7 درصد) و 8 زن 33.3) درصد) با میانگین سنی 43.5 سال انجام شد. چشمها در 70.8درصد موارد فاکیک و در  29.2درصد، سودوفاک یا آفاک بودند. PVR  در 45.8 درصد از بیماران، درجه A و در 54.2 درصد موارد درجه B بود. میزان موفقیت حین عمل جراحی 100 درصد بود ولی پس از آن در 11.8 درصد موارد فاکیک و 43 درصد موارد سودوفاک یا آفاک، جدا شدگی مجدد ایجاد شد که در همه این موارد با تزریق گاز SF6 و لیزردرمانی، چسبندگی مجدد شبکیه حاصل شد و تنها در یک بیمار سودوفاک، برای بار سوم جداشدگی ایجاد شد که تحت عمل ویترکتومی پارس پلانای استاندارد، اندولیزر و تزریق گاز SF6 قرار گرفت و تا پایان مطالعه، شبکیه چسبیده باقی ماند. متوسط زمان پیگیری 53 ماه بود.نتیجه گیری: عمل جراحی باکلینگ اسکلرا همراه با encircling بدون استفاده از رتینوپکسی، در بیماران فاکیک دچار جداشدگی اولیه شبکیه و PVR حداکثر درجه B، روشی است ساده و با موفقیت اولیه نسبتاً قابل قبول، ضمن اینکه عوارض ناشی از رتینوپکسی را ندارد. این روش در بیماران سودوفاک و آفاک مطلوب نیست و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 715

دانلود 194 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پی در پی 57)
 • صفحات: 

  378-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  199
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بررسی نتایج حاصل از ویترکتومی در بیماران مبتلا به عوارض انسداد شاخه ای ورید شبکیه (BRVO) مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر وضعیت شبکیه و حدت بینایی بیماران مبتلا به عوارض BRVO که در طول 11 سال تحت عمل ویترکتومی قرار گرفته بودند، قبل از جراحی و حداقل به مدت شش ماه پس از آن ارزیابی شد.یافته ها: سی چشم از 30 بیمار با میانگین سنی 64.7±10.92 سال (از 41 تا 85 سال)، مورد بررسی قرار گرفتند. علت عمل جراحی در 23 چشم (76.6 درصد) خون ریزی زجاجیه به تنهایی، در 5 چشم (16.6 درصد) دکولمان کششی ماکولا و در 2 چشم 6.6)درصد) خون ریزی زجاجیه به همراه دکولمان کششی ماکولا بود. میانگین طول مدت پی گیری 15.43±12.5 ماه (حداقل 6 و حداکثر 60 ماه) و میانگین حدت بینایی در کل بیماران، قبل از عمل 2.6±0.66 و پس از آن 0.92±0.75 لوگمار (P<0.001) بود. بهبود حدت بینایی در گروه خون ریزی زجاجیه معنی دار بود (P<0.001)، اما در دو گروه دیگر معنی دار نبود در دو بیمار، حدت بینایی نهایی بدتر از حدت بینایی قبل از جراحی و در دو بیمار دیگر نیز حدت بینایی نهایی معادل حدت بینایی قبل از عمل بود.نتیجه گیری: در بررسی صورت گرفته، شایع ترین علت ویترکتومی پس از BRVO خون ریزی زجاجیه می باشد. هم چنین نتایج عمل ویترکتومی از نظر بهبود حدت بینایی، در افراد مبتلا به خون ریزی زجاجیه، در مقایسه با مبتلایان به دکولمان کششی ماکولا بهتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
litScript