نتایج جستجو

1116

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

112

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5 (پی در پی 41)
 • صفحات: 

  555-559
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  250
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین علل و عوامل زمینه ساز جداشدگی رگماتوژن شبکیه در بیمارانی که به همین علت تحت جراحی باکلینگ صلبیه یا ویترکتومی قرار گرفته اند.روش پژوهش: از مجموع 1475 پرونده بیمار مبتلا به جداشدگی رگماتوژن شبکیه که از مهر 1368 تا مرداد 1375 در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد توسط یک جراح تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند؛ پرونده 369 بیمار(25 درصد بیماران) به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بیماران مورد بررسی در 52 درصد موارد زیر 50 سال و در48 درصد موارد بالای 50 سال سن داشتند و جداشدگی شبکیه در 20 درصد موارد همراه با آفاکی و سودوفاکی، در 18.4 درصد مواردهمراه نزدیک بینی و در 10 درصد موارد به دنبال تروما ایجاد شده بود و دربقیه موارد، بیماری چشمی همراه با جداشدگی شبکیه مشخص نشد. در 70 درصد موارد، بیش از یک گسست (break) مشاهده شد که در 80 درصد آن ها، فاصله گسست ها از یکدیگر کم تر از 90 درجه بود و در 30 درصد بیماران فقط یک گسست مشاهده شد که 40 درصد موارد در ربع فوقانی - خارجی، 30 درصد موارد در ربع خارجی – تحتانی - و 30 درصد در دو ربع دیگر بودند. در 10 درصد موارد، جداشدگی شبکیه به دنبال مصدومیت ایجاد شده بود و 18 درصد بیماران، نزدیک بینی بالا و 22 درصد بیماران آفاک یا سودوفاک بودند. در 46.2 درصد بیماران، بیماری همراه مشاهده نشد. انواع گسست شامل 81 درصد موارد پارگی، 6 درصد موارد دیالیز، 3.5 درصد موارد سوراخ محیطی شبکیه و 3.5 درصد موارد سوراخ ماکولا بودند. در 76 درصد موارد، ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو (PVR) با شدت درجه C یا شدیدتر مشاهده شد.نتیجه گیری: علل و عوامل زمینه ساز جداشدگی شبکیه و محل گسست در شبکیه تقریبا مشابه موارد ذکر شده در سایر کشورهاست. چنانچه این بررسی در سایر مراکز چشم پزشکی ایران نیز صورت گیرد؛ نتیجه گیری کاربردی تر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Ameri Hossein

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31674
 • دانلود: 

  19052
کلیدواژه: 
چکیده: 

The approval of voretigene neparvovec-rzyl by the US Food and Drug Administration (FDA), in December 2017, marked the beginning of a new era in medicine in which many inherited diseases will be essentially corrected by gene therapy. Voretigene neparvovec-rzyl, with the trade name of Luxturna, is the first gene therapy for an inherited disease. It is intended for the treatment of RPE65 mutation-associated RETINAL dystrophy, making it the second commercially available treatment for inherited RETINAL disease (IRD) after RETINAL prostheses (Argus II and Alpha IMS) which were commercialized a few years earlier. Unlike RETINAL prostheses, voretigene neparvovec-rzyl modifies the course of the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 31674

دانلود 19052 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پی در پی 46)
 • صفحات: 

  28-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  175
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین تاثیر عوامل مختلف بر رخداد جدا شدگی مجدد شبکیه با استفاده از مدل بقای رگرسیونی ویبل جاودان(Eternal Weibull Regression Analysis) بعد از جراحی ترمیم جدا شدگی شبکیه در بیماران دارای سابقه جراحی آب مروارید.روش پژوهش: در یک مطالعه که به صورت کار آزمایی بالینی چند مرکزی بر روی بیماران دارای  سابقه جراحی آب مروارید و دچار جدا شدگی شبکیه (RD) انجام شد؛ بیماران به طور تصادفی به یکی از دو روش ویترکتومی اولیه و با کل صلبیه و طبق برنامه تعیین شده، تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بیماران در فواصل یک هفته و 1، 2، 4 و 6 ماه پس از عمل پی گیری شدند و از نظر RD مجدد مورد بررسی قرار گرفتند. از آن جا که انتظار می رود تعدادی از موارد، در فاصله ای نه چندان دور، دچار RD مجدد شوند و عده ای هرگز دچار این عارضه نگردند، از مدل پارامتری ویبل اصلاح شده استفاده شد. مدل فوق در حالت ساده (در غیاب متغیر های مستقل) و در حالت رگرسیونی (در حضور متغیرهای مستقل) با توجه به این نسبت، اصلاح شد و با مدل اصلاح نشده مورد مقایسه قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، نوع جراحی RD، وسعت RD، گیر افتادن زجاجیه داخل زخم آب مروارید و استحاله نزدیک بینی بودند.یافته ها: بر آورد میانگین زمان بقای چسبندگی شبکیه برای مدل اصلاح نشده تقریبا 2920 روز محاسبه شد که نشان دهنده ماهیت جاودان داده های فوق است. با نادیده گرفتن فرض وجود نسبت همیشه جاودان، متوسط زمان رخداد RD مجدد در کسانی که انتظار این رخداد در آنها می رفت؛ حدود 2900 روز بود ولی با در نظر گرفتن نسبت همیشه جاودان، بر آورد میانگین زمان رخداد، 43.06 روز محاسبه شد. در غیاب متغیرهای مستقل، برآورد نسبت همیشه جاودان 0.73 به دست آمد. ضرایب مدل نهایی نشان دادند که احتمال RD مجدد در مردان نسبت به زنان، 76 درصد بیش تر است. در عین حال، این خطر در افراد دچار استحاله نزدیک بینی، 4 برابر بالاتر بود. در مدل اصلاح نشده نیز خطر RD مجدد در مردان 2.6 برابر بیش تر از زنان بود که در مقایسه با مدل اصلاح شده، خطر بالاتری است. در عین حال، خطر RD مجدد در افراد دارای استحاله نزدیک بینی، 2.7 برابر بیش تر بود که این خطر در مقایسه با مدل اصلاح شده کم تر است. همچنین متغیر گیر افتادگی زجاجیه در زخم جراحی، در مدل اصلاح نشده دارای نقش موثری است؛ در حالی که در مدل اصلاح شده، می تواند از مدل کنار گذاشته شود. در نهایت، برای نتیجه گیری نهایی و این که استفاده از کدام مدل، برازش بهتری به دست می دهد؛ دو مدل نهایی در حالت اصلاح شده و اصلاح نشده، توسط نسبت درست نمایی (likelihood ratio) مقایسه شدند که نتیجه این مقایسه حاکی از برازش بسیار بهتر مدل اصلاح شده بود. (p<0.001).نتیجه گیری: در شرایطی که انتظار می رود در طول زمان کافی،  مواردی دچار پیامد مورد نظر بشوند و مواردی هرگز دچار آن پیامد نگردند؛ استفاده از مدل اصلاح شده تحلیل بقای رگرسیونی ویبل جاودان ارجح است.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 175 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11142
 • دانلود: 

  5128
چکیده: 

Purpose: To explore the correlation between RETINAL capillary non‑ perfusion and the distribution of RETINAL neovascularization and vascular leakage (VL) in patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR). Methods: Ultra‑ widefield angiograms of 96 eyes of 69 patients with PDR were reviewed for the proportion of non‑ perfused area to total gradable area, and for the presence of neovascularization and VL. Results: RETINAL neovascularization was distributed as such: neovascularization elsewhere (NVE), 57. 3%; neovascularization of the disc (NVD), 11. 5%; both neovascularization of the disc and elsewhere (NVED), 31. 3%. The proportion of non‑ perfused retina, so‑ called ischemic index, was greater in eyes with NVED compared to eyes with NVE only, but not when compared to NVD only. Overall, 83% of eyes had VL. The presence and the extent of VL correlated with the proportion of the ischemic index. While VL and ischemic index were more severe in the mid-periphery and far-periphery, the majority of NVE was located in the posterior pole. Conclusions: The presence of both NVD and NVE is associated with a greater ischemic index than NVE alone. Although both VL and ischemic index is significantly higher in peripheral zones, the majority of neovascularization occurs at the posterior pole.

آمار یکساله:  

بازدید 11142

دانلود 5128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51714
 • دانلود: 

  15941
چکیده: 

Background: Different criteria have been proposed to determine the mortality rate of primary intracerebral hemorrhage (ICH). This study aimed to evaluate ICH and Modified New ICH scores in predicting 30-day mortality in patients with primary ICH. Methods: In this prospective cohort study, 107 patients diagnosed with primary ICH were enrolled at an interval of six months (October 2015-March 2016). They were evaluated using Modified New ICH and ICH scores. The Modified New ICH score was different from the New ICH score since the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) variables were replaced by Modified Rankin Scale (MRS) in the modified score. Results: A total of 61 patients (57%) died, and 46 (43%) survived during the 30-day hospitalization. ICH 2 and Modified New ICH 3 scores predicted 30-day mortality rate in patients with the sensitivity and specificity rates of 87 and 63 percent, and 88 and 53 percent, respectively. Conclusion: The current study showed that both ICH and Modified New ICH scores were almost equally effective in determining the mortality rate in patients with primary ICH, and both criteria had acceptable value in determining the mortality rate of patients. Therefore, routine assessment of ICH and Modified New ICH scores in patients with ICH in emergency wards is recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 51714

دانلود 15941 استناد 0 مرجع 910
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30688
 • دانلود: 

  14674
چکیده: 

The gold standard treatment for end-stage heart failure is heart transplantation; however, the rate of transplantation remains inadequate because of the paucity of organ donation. The left ventricular assist device (LVAD) has been used as a bridge therapy before transplantation. The LVAD is being used increasingly because it reduces mortality despite the accompanying morbidities. Therefore, the anesthetic management of LVAD-related morbidities is important and requires experience and knowledge. Herein, we describe a 60-year-old male patient with an LVAD with complaints of right hemiparesis, dysphasia, and facial paralysis. We aim to present the anesthetic management of a patient with intracranial hemorrhage who underwent LVAD exchange due to thrombosis.

آمار یکساله:  

بازدید 30688

دانلود 14674 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHORBANI MOHAMMAD | SHEIKHGHOMI SIMA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  SUP3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50315
 • دانلود: 

  31052
چکیده: 

Background & Aim: Endovascular neurosurgery is widely accepted as a useful current modality for the management of neurovascular disorders. The aim of this retrospective study was to evaluate the causes of diagnostic and therapeutic neurovascular procedures, and the prevalence of vas cular pathologies seen in these procedures.Methods & Materials/Patients: Endovascular neurosurgery department of Firoozagar hospital is a referral center of neurovascular disorders from all of country. The activity of this center was started in February 2013 and has continued until now, as the most active center for the management of neurovascular disorders. In this study, we analyzed the causes and results of 761 neuroendovascular procedures done on 598 patients, during the 18 month period of February 2013 to September 2014 in Firoozgar Hospital in Tehran, Iran. The mean age of the patients was (44.83 ± 18.73) years and 50.3% of them were females.Results: In total, 761 diagnostic and therapeutic neuroendovascular procedures were done on 598 patients in the first 18 months’ activity of this center. The mean age of the patients was (44.83 ± 18.73) years and 50.3% of them were females. The most prevalent cause of these procedures was spontaneous intracerebral HEMORRHAGES (27.6%). After that, ruling out vascular lesions (14.2%) due to suspicious MRI, and focal neurologic defects (11.2%) were the most common causes.This study also showed that 26 out of 598patients were treated for trigeminal neuralgia, 14 patients were treated for retinoblastoma, and 14 patients were treated for radiculopathies symptoms. The vascular angiographies done on the remaining 544 patients were due to diagnosis and treatment of vascular lesions of whom, 167 patients had normal angiographies and 377 patients had neurovascular pathologies. Intracranial aneurysms, AVMs and carotid stenosis formed respectively the most common types of vascular malformat ions in our study.Conclusion: Descriptive studies are basic for the complementary research and evaluation of results in referral centers and other new centers. In the first 18 months of activity of our center, favorable results were obtained, since about 70% of diagnostic angiographies showed vascular pathologi es.

آمار یکساله:  

بازدید 50315

دانلود 31052 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89058
 • دانلود: 

  56245
چکیده: 

Purpose: To report a case of congenital macular macrovessels Case report: An 8-year-old girl was referred for decreased vision in her right eye. Her best corrected visual acuity (BCVA) in the right eye was 20/200 and in the left eye 20/20. Anterior segment examinations were normal in both eyes. Posterior segment examination of the right eye showed abnormal macrovessels crossing the macula and passing over the fovea. Left funduscopy finding was insignificant. Conclusion: Congenital RETINAL macrovessels (CRM) are rare anomalies. They are aberrant RETINAL vessels, usually venules, present in the posterior pole and crossing the avascular foveal region. Most of these cases are unilateral and stable with excellent visual prognosis and are detected on routine examination. Foveal cysts, HEMORRHAGES and displaced foveola may be also associated with this anomaly. These entities must be distinguished from racemose angiomas, capillary hemangiomas of the retina and even when associated with neurological symptoms, should be considered as part of the Wyburn-Masson syndrome. In children with decreased visual Acuity, it should be treated promptly to avoid amblyopia. Regular examination and careful follow-up of vascular lesion is mandatory to limit possible complications.

آمار یکساله:  

بازدید 89058

دانلود 56245 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Karti Omer | Can Ipek Sefik | Saatci Ali Osman

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41926
 • دانلود: 

  31221
چکیده: 

Though microaneurysms are the hallmark of diabetic retinopathy (DR), large aneurismal changes termed as ''macroaneurysms'' (MAs) may also occur in the course of chronic diabetic macular edema. MAs are usually accompanied by intraRETINAL hard exudates, fluid accumulation and RETINAL HEMORRHAGES. Detection of MAs is clinically important as it implies that macular edema is usually chronic and therefore can be resistant to intravitreal anti-vascular endothelial growth factor injections. Multimodal imaging consisting of fluorescein angiography (FA), indocyanine green angiography (ICGA), optical coherence tomography (OCT) or OCT-angiography (OCTA) can be performed to detect and understand the nature of MA and thereby select proper treatment modality. Herein, we report multimodal imaging features of a 64-year-old woman with insulin-dependent diabetes mellitus presented with treatment naï ve severe macular edema and a macroaneurysm at the right temporal macula. In conclusion, FA, ICGA and OCT seem to be far superior to OCTA to detect these lesions due to probable slow flow inside the MA...

آمار یکساله:  

بازدید 41926

دانلود 31221 استناد 0 مرجع 1844
نویسندگان: 

BONINI FILHO M.A.

نشریه: 

RETINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2339-2346
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  12362
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12362

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
litScript