نتایج جستجو

1109

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

111

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 21)
 • صفحات: 

  71-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  879
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: سندرم نکروز حاد شبکیه یک بیماری عفونی شبکیه است که براساس علایم بالینی تشخیص داده می شود. با توجه به اهمیت تشخیص و درمان به موقع، یک مورد که در بهار سال 1379 به بیمارستان لبافی نژاد مراجعه کرده بود معرفی می گردد.معرفی بیمار: مرد 35 ساله ای با کاهش دید هر دو چشم به فاصله دو هفته و سابقه علایم عفونی با تشخیص آنسفالیت هرپسی ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس تحت درمان قرار گرفت. با توجه به سابقه و تاریخچه و یافته های بالینی به ویژه از دست دادن دید و کدروت شدید ویتره، بیمار با تشخیص پان یووییت دوطرفه و احتمال نکروز حاد دو طرفه شبکیه تحت عمل ویترکتومی چشم چپ قرار گرفت. یک ماه بعد از عمل دید چشم چپ در حد تشخیص حرکت دست بود. دید چشم راست در حد درک نور ضعیف و فاقد درک جهت نور بود ولی تحت عمل جراحی قرار نگرفت.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج بینایی حاصل از درمان در مبتلایان به سندرم نکروز حاد شبکیه نامطلوب است بنابراین تشخیص و درمان زودهنگام آن در بیماران مبتلا به آنسفالیت یا مننژیت را توصیه می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 879

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پی در پی 34)
 • صفحات: 

  149-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  197
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: تعیین میزان جراحی باکلینگ اسکلرا بدون انجام رتینوپکسی در جداشدگی اولیه شبکیه در بیماران دچار ویترورتینوپاتی پرولیفراتیو (PVR) حداکثر درجهB .روش پژوهش: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع مقایسه قبل و بعد انجام شد. بیمارانی که دچار جداشدگی اولیه شبکیه و PVR حداکثر درجه B بودند، تحت عمل جراحی باکلینگ اسکرا همراه با encircling بدون رتینوپکسی قرار گرفتند. ویژگیهای سن، جنس، میزان دید، وضعیت عدسی (فاکیک، سودوفاکی و یا آفاکی)، وسعت جداشدگی شبکیه، شدت PVR، نوع گسست، وضعیت ماکولا و نوع باکل، بررسی شدند. نتایج عمل براساس موفقیت آناتومیک اولیه و جداشدگیهای مجدد، اقدامات انجام شده بعدی و میزان دید اصلاح شده نهایی با حداقل مدت پیگیری 18 ماه، بررسی گردید. نتایج عمل با آزمون sign مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: مطالعه بر روی 24 بیمار شامل 16 مرد (66.7 درصد) و 8 زن 33.3) درصد) با میانگین سنی 43.5 سال انجام شد. چشمها در 70.8درصد موارد فاکیک و در  29.2درصد، سودوفاک یا آفاک بودند. PVR  در 45.8 درصد از بیماران، درجه A و در 54.2 درصد موارد درجه B بود. میزان موفقیت حین عمل جراحی 100 درصد بود ولی پس از آن در 11.8 درصد موارد فاکیک و 43 درصد موارد سودوفاک یا آفاک، جدا شدگی مجدد ایجاد شد که در همه این موارد با تزریق گاز SF6 و لیزردرمانی، چسبندگی مجدد شبکیه حاصل شد و تنها در یک بیمار سودوفاک، برای بار سوم جداشدگی ایجاد شد که تحت عمل ویترکتومی پارس پلانای استاندارد، اندولیزر و تزریق گاز SF6 قرار گرفت و تا پایان مطالعه، شبکیه چسبیده باقی ماند. متوسط زمان پیگیری 53 ماه بود.نتیجه گیری: عمل جراحی باکلینگ اسکلرا همراه با encircling بدون استفاده از رتینوپکسی، در بیماران فاکیک دچار جداشدگی اولیه شبکیه و PVR حداکثر درجه B، روشی است ساده و با موفقیت اولیه نسبتاً قابل قبول، ضمن اینکه عوارض ناشی از رتینوپکسی را ندارد. این روش در بیماران سودوفاک و آفاک مطلوب نیست و نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 197 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

BONINI FILHO M.A.

نشریه: 

RETINA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2339-2346
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  19057
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19057

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LINCOFF H. | KREISSIG I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  216
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  352-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  17266
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17266

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  855
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: جهت بررسی نقش طول قدامی کره چشم در انسداد ورید مرکزی رتین (CRVO). روش و بیماران: 30 بیمار با تشخیص CRVO یک طرفه و بدون ادم ماکولا وارد مطالعه شدند. گروه کنترل 29 بیمار را شامل می شدند که از نظر سن، جنس و وجود هیپرتانسیون و دیابت ملیتوس با گروه مطالعه یکسان شده بودند. طول قدامی- خلفی چشم های درگیر، چشم مقابل آن و گروه کنترل با سونوگرافی A-Scan اندازه گیری شد. یافته ها: میانگین طول قدامی- خلفی چشم های درگیر با طول قدامی- خلفی چشم مقابل در بیماران CRVO تفاوت معنی داری نداشتP>0.05)  و 22.88 میلیمتر در مقابل 22.90 میلیمتر( همچنین تفاوت معنی داری در طول قدامی- خلفی بین گروه کنترل و چشم های درگیر وجود نداشت P>0.05) و 23.11 میلیمتر در مقابل 22.88 میلیمتر(. نتیجه گیری: مطالعه ما کوتاه تر بودن طول قدامی- خلفی را در چشم های مبتلا به CRVO نشان نداد. در صورتی که هیپروپی آگزیال به وسیله اولتراسونوگرافی اندازه گیری شود، احتمالا ریسک فاکتوری برای پیدایش CRVO نخواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 855

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Karti Omer | Can Ipek Sefik | Saatci Ali Osman

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41926
 • دانلود: 

  31221
چکیده: 

Though microaneurysms are the hallmark of diabetic retinopathy (DR), large aneurismal changes termed as ''macroaneurysms'' (MAs) may also occur in the course of chronic diabetic macular edema. MAs are usually accompanied by intraRETINAL hard exudates, fluid accumulation and RETINAL HEMORRHAGES. Detection of MAs is clinically important as it implies that macular edema is usually chronic and therefore can be resistant to intravitreal anti-vascular endothelial growth factor injections. Multimodal imaging consisting of fluorescein angiography (FA), indocyanine green angiography (ICGA), optical coherence tomography (OCT) or OCT-angiography (OCTA) can be performed to detect and understand the nature of MA and thereby select proper treatment modality. Herein, we report multimodal imaging features of a 64-year-old woman with insulin-dependent diabetes mellitus presented with treatment naï ve severe macular edema and a macroaneurysm at the right temporal macula. In conclusion, FA, ICGA and OCT seem to be far superior to OCTA to detect these lesions due to probable slow flow inside the MA...

آمار یکساله:  

بازدید 41926

دانلود 31221 استناد 0 مرجع 1844
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  470-480
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3472
 • دانلود: 

  3563
چکیده: 

Purpose: 7-ketocholesterol (7kCh), a natural byproduct of oxidation in lipoprotein deposits is implicated in the pathogenesis of diabetic retinopathy and age-related macular degeneration (AMD). This study was performed to investigate whether several clinical drugs can inhibit 7kCh-induced caspase activation and mitigate its apoptotic effects on RETINAL cells in vitro. Method: Two populations of RETINAL cells, human RETINAL pigment epithelial cells (ARPE-19) and rat neuroRETINAL cells (R28) were exposed to 7kCh in the presence of the following inhibitors: Z-VAD-FMK (pan-caspase inhibitor), simvastatin, memantine, epicatechin, and Z-IETD-FMK (caspase-8 inhibitor) or Z-ATAD-FMK (caspase-12 inhibitor). Caspase-3/7,-8, and-12 activity levels were measured by fluorochrome caspase assays to quantify cell death. IncuCyte live-cell microscopic images were obtained to quantify cell counts. Results: Exposure to 7kCh for 24 hours significantly increased caspase activities for both ARPE-19 and R28 cells (P < 0. 05). In ARPE cells, pretreatment with various drugs had significantly lower caspase-3/7,-8, and-12 activities, reported in % change in mean signal intensity (msi): Z-VAD-FMK (48% decrease, P < 0. 01), memantine (decreased 47. 8% at 1 µ M, P = 0. 0039 and 81. 9% at 1 mM, P < 0. 001), simvastatin (decreased 85. 3% at 0. 01 µ M, P < 0. 001 and 84. 8% at 0. 05 µ M, P < 0. 001) or epicatechin (83. 6% decrease, P < 0. 05), Z-IETD-FMK (68. 1% decrease, P < 0. 01), and Z-ATAD-FMK (47. 7% decrease, P = 0. 0017). In contrast, R28 cells exposed to 7kCh continued to have elevated caspase3/7,-8, and-12 activities (between 25. 7% decrease and 17. 5% increase in msi, P > 0. 05) regardless of the pretreatment. Conclusion: Several current drugs protect ARPE-19 cells but not R28 cells from 7kChinduced apoptosis, suggesting that a multiple-drug approach is needed to protect both cells types in various RETINAL diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 3472

دانلود 3563 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIMAN HAMID | Babadi Behnam | Raofi Masomeh | SAFARI SAEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6734
 • دانلود: 

  3735
چکیده: 

Introduction: Predicting the outcome is one of the most frequent and important issues when approaching patients with intracranial hemorrhage (ICH). Objective: This study aimed to evaluate the correlation of SUSPEKT score variables plus electrocardiogram (ECG) abnormalities with one-month mortality of patients with ICH presenting to emergency department (ED). Methods: In this cohort study, adult patients presenting to the EDs of three educational hospitals, during one year, were followed and their one-month mortality rate as well as independent predictors of outcome among the variables of SUSPEKT score plus electrocardiography findings were evaluated. Results: One hundred seventy-seven patients with the mean age of 63. 07± 14. 89 years were studied (59. 9%). The most common locations of intra-parenchymal hemorrhage were basal ganglia (53. 7%) and cortex (36. 2%). Ninety-two (52. 0%) of cases had at least one ECG abnormality. The most frequent ECG abnormalities were ST segment depression (20. 3%), T wave inversion (16. 4%), and left ventricular hypertrophy (14. 7%). Thirty (16. 9%) cases died during the 30-day follow-up. Survived and non-survived cases were significantly different regarding the location of intra-parenchymal hemorrhage (p < 0. 0001), presence of intraventricular hemorrhage (IVH) (p = 0. 007), ST segment elevation (p < 0. 0001), bradycardia (p < 0. 0001), tachycardia (p < 0. 0001), arterial fibrillation (p < 0. 0001), blood sugar (p = 0. 044), and serum level of potassium (p = 0. 022). Conclusions: The location of hemorrhage (basal ganglia), higher blood sugar, and presence of ECG abnormalities (ST segment elevation, tachycardia, bradycardia, atrial fibrillation) were among the independent predictors of one-month mortality of ICH patients in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 6734

دانلود 3735 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CANOLA K. | ANGENIEUX B. | TEKAYA M. | QUIAMBAO A. | NAASH M.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  446-454
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  12384
 • دانلود: 

  21919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12384

دانلود 21919 استناد 422 مرجع 0
نویسندگان: 

Madanagopalan V.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  232-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43061
 • دانلود: 

  31072
چکیده: 

During RETINAL surgeries, the presence of large RETINAL defects or breaks (giant RETINAL tears or retinotomies ≥ 3 clock hours) requires the use of perfluorocarbon liquid (PFCL) to stabilize the posterior retina. Thereafter, direct PFCL‑ oil exchange is preferred to avoid posterior slippage of the retina. However, in an eye filled with PFCL, fluid currents at the surface of the PFCL pose a few problems when laser is attempted. Multiple bubbles are formed due to fluid currents, and the fluid jet from the infusion port may continually dislodge the free end of the retina despite the presence of PFCL. This effect is accentuated when instruments are exchanged or if the active port is unoccluded. On the other hand, if laser is postponed until the eye is filled with oil, fluid accumulation may occur under the macula, as posterior tamponade is absent. We present a modified technique that entails the use of a “ sandwich” of anterior SO and posterior PFCL to comfortably perform laser in a well‑ formed closed vitreous chamber with continuous maintenance of RETINAL attachment.

آمار یکساله:  

بازدید 43061

دانلود 31072 استناد 0 مرجع 0
litScript