نتایج جستجو

68

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HONARBAKHSH I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (26TH IRANIAN CONGRESS OF RADIOLOGY)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46427
 • دانلود: 

  26536
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dynamic RET.V.C.U.G is an excellent study for the evaluation of the lower urinary tract. By performing this simple study, the radiologist is able to evaluate the entire uREThra as well as the bladder.In this paper, I will discuss important data including normal variations, spasm, strictures neoplasms, post surgical complications, bladder abnormalities, several unusual cases of uREThral stone, post-traumatic changes and their important complications including fistula formations and other unusual cases will be discussed. I should mention that the entire films included in this presentation are from my own personal file.

آمار یکساله:  

بازدید 46427

دانلود 26536 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه پاییز)
 • صفحات: 

  301-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1641
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

هدف: کارسینوم مدولاری تیروئید (MTC) در 25% موارد جنبه ارثی دارد و توارث آن عمدتا به صورت اتوزومال غالب است، از این رو به احتمال 50% بستگان درجه اول فرد بیمار حامل جهش شناخته شده در پروتواونکوژن RET در معرض ابتلا به آن قرار دارند. به همین جهت بررسی ژنتیکی این جهش ها در افراد مبتلا به کارسینوم مدولاری تیروئید ضروری است. در صورت شناسایی جهش عامل بیماری در سایر اعضای خانواده فرد بیمار می توان با عمل جراحی پیشگیرانه برداشتن غده تیروئید به طور کامل، از بروز بیماری، عوارض و همچنین تهاجم آن به سایر اعضای بدن، جلوگیری به عمل آورد.معرفی بیماران: با بررسی مستقیم توالی DNA ژن RET سه بیمار مبتلا به کارسینوم مدولاری تیرویید از یک خانواده، مشخص شد که هر سه نفر در کدون 634 این ژن، دارای جهش مشابه ژرم لاین هستند. در ادامه، با بررسی توالی DNA پروتوانکوژن RET در سایر اعضای این خانواده و همینطور فرزندان سه بیمار مبتلا به کارسینوم مدولاری تیروئید، این جهش در یک کودک 3 ساله بدون علامت شناسایی شد.نتیجه گیری: بررسی ژنتیکی پروتوانکوژن RET در افراد مبتلا به کارسینوم مدولاری تیروئید به منظور تمایز نوع ارثی از نوع تک گیر آن در کشور ضروری به نظر می رسد. در حالت ارثی، جستجوی جهش در بستگان درجه یک فرد بیمار اهمیت ویژه ای دارد و در صورت پیدا کردن جهش، پیشنهاد می شود بستگان حامل جهش به صورت پیشگیرانه مورد عمل جراحی تیروئید قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1641

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BETHANIS S. | KOUTSODONTIS G.

نشریه: 

HORMONES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  152-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  460
 • بازدید: 

  12852
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12852

دانلود 29056 استناد 460 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JARGIN SERGEI V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62814
 • دانلود: 

  33637
چکیده: 

A hypothesis is proposed here that RET rearrangements in papillary thyroid cancers are related to the disease duration and tumor progression. The most common RET rearrangements are RET/PTC1 and RET/PTC3. RET/PTC1 is more prevalent in classic papillary thyroid carcinoma (PTC), its diffuse sclerosing variant, and papillary microcarcinoma; while RET/PTC3 is frequently found in less differentiated solid PTC. RET/PTC3 is associated with larger tumor size and multifocality in sporadic pediatric PTC. The RET rearrangements; especially RET/PTC3, which is frequently detected among Chernobyl thyroid cancers is developed after exposure to radiation at an early age, is proposed to be a potential trigger of malignancy. There are many late-stage tumors among the first-wave Chernobyl PTCs that tend to be larger and less differentiated than those detected later. The high proportion of late-stage cases shortly after the accident is explained by the neglected cases in the screening process and also by the fact that some non-exposed patients were registered as radiation-exposed. The screening was productive because of the reservoir of undiagnosed cases in the population: registered incidence of thyroid cancer (TC) among children and adolescents prior to the Chernobyl disaster was low in the Soviet Union; compared to other developed countries. In conclusion, RET rearrangements, especially RET/PTC3, were correlated with the tumor progression. If the hypothesis defended here is correct, a low prevalence of RET/PTC3 among sporadic TC is circumstantial evidence of efficient cancer diagnosis and early detection.

آمار یکساله:  

بازدید 62814

دانلود 33637 استناد 0 مرجع 4744
نویسندگان: 

DVORAKOVA S. | VAKLAVIKOVA E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  284
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  15262
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15262

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

اهداف: سرطان مدولاری تیرویید 10-5% کل انواع سرطان های تیرویید را در بر می گیرد. نقش مهم جهش های پروتوآنکوژن RET در پیدایش MTC به خوبی مشخص شده است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع 7 جهش ژرم لاین رایج اگزون 10 پروتوآنکوژن RET در افراد مبتلا به MTC در جمعیت ایرانی بود.مواد و روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی در سال 1388 تا 1389 انجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل 217 نفر از بیماران مبتلا به MTC و خویشاوندان درجه اول آنان بود که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. محتوای DNA ژنومی خون محیطی با روش استاندارد نمک اشباع، پروتئیناز کا استخراج شد. به منظور شناسایی جهش های مورد نظر در اگزون 10 پروتوآنکوژن RET از روش PCR RFLP استفاده شد .یافته ها: بین افراد مورد مطالعه (نسبت زن به مرد 4:1.1، میانگین سن 8.15±4.33 سال) با بررسی الگوهای حاصل از RFLP ،9 جهش در اگزون 10 پروتوآنکوژن RET شناسایی شد. از این تعداد، 7 جهش مربوط به کدون 618 و 2 جهش مربوط به کدون 620 بود. در کدون 618 اگزون 10 بیشترین جهش مربوط به تغییر اسید آمینه سیستئین به فنیل آلانین بود. در کدون 611 نیز جهشی یافت نشد.نتیجه گیری: شیوع جهش در اگزون 10 پروتوآنکوژن RET در جمعیت مورد مطالعه 6% است. بر این اساس، بررسی وجود جهش های رایج پروتوآنکوژن RET در بیماران و خانواده آنان به ویژه در سایر اگزون های مستعد به جهش (16،15،14،13،11) به روش دقیق تعیین توالی DNA توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 277 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

ANNALS OF SURGERY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  266
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5083
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5083

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  507-513
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  14753
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14753

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
نویسندگان: 

SANTARPIA L. | YE L. | GAGEL R.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  266
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  99-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  17567
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17567

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62378
 • دانلود: 

  29500
کلیدواژه: 
چکیده: 

Medullary thyroid carcinoma (MTC) occurs both sporadically and in the autosomal dominantly inherited multiple endocrine neoplasia (MEN) type 2 syndromes. The distinction between true sporadic MTC and a new mutation familial case is important for future clinical management of both the patient and family. The susceptibility gene for hereditary MTC is the RET proto-oncogene. DNA analysis for germline mutations of the RET proto-oncogene was performed in a series of24 patients with MTC [apparently sporadic MTC (20 cases), familial MTC (2 cases), MEN 2A (one case) and MEN 2B (one case)] to determine whether they were true sporadic cases or hereditary forms. Genomic DNA was amplified using polymerase chain reaction (PCR) and oligonucleotide primers for exons 10& 11. The PCR products were examined by restriction enzymes analysis to detect the mutations. One of the 20 patients with apparent sporadic MTC had exon 10 mutation (Cys-620 Arg); and exon 11mutation (Cys- 634 Trp) was also found in the index case with MEN 2A. No mutation was detected in the other patients. Three of six evaluated members of the MEN 2A patient had the same mutation. We conclude that routine application of RET proto-oncogene testing should be included in all cases of apparent sporadic MTC.

آمار یکساله:  

بازدید 62378

دانلود 29500 استناد 0 مرجع 0
litScript