نتایج جستجو

31715

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3172

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

به منظور برآورد همبستگی ژنوتیپی و وراثت پذیری برخی از صفات، 26 ژنوتیپ باقلا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 95-1393، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد واقع در استان لرستان ارزیابی شدند. از برآوردگر حداکثر درست نمایی محدودشده (RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD, REML) برای برآورد همبستگی های ژنوتیپی و فنوتیپی، وراثت پذیری عمومی و پیشرفت ژنتیکی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس به دو روش کمترین مربعات و REML گویای اثر معنی دار ژنوتیپ بر تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، طول غلاف و عملکرد دانه خشک بود. برهمکنش ژنوتیپ در سال نیز برای همه صفات به جز صفت طول غلاف معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که رقم بروجرد (ژنوتیپ26) و ژنوتیپ 20 بیشترین عملکرد دانه را در هر دو سال آزمایش داشتند. برآوردگر REML نشان داد که عملکرد دانه خشک با ارتفاع بوته و عملکرد بیولوژیک همبستگی ژنتیکی مثبت و معنی دار داشت. هم چنین عملکرد دانه خشک با تعداد روز تا گلدهی دارای همبستگی فنوتیپی منفی و معنی دار و با صفات ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دارای همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی دار بود. از این رو، امکان گزینش ژنوتیپ های زودرس و پرمحصول وجود دارد و می توان گزینش برای بهبود عملکرد بیشتر را انجام داد. تجزیه خوشه ای تنوع بین ژنوتیپ ها را نشان داد. هم چنین با توجه به مقادیر وراثت پذیری عمومی و پیشرفت ژنتیکی برای ارتفاع بوته و همبستگی ژنوتیپی بالای این صفت با عملکرد دانه خشک، می توان از صفت ارتفاع بوته به عنوان صفت مطلوب برای بهبود عملکرد دانه خشک از طریق گزینش استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  741
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 741

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  120
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

برآورد دقیق اجزای واریانس ژنتیکی و غیرژنتیکی با اطلاعات شجره ای و ژنومی، از ملزومات پیش بینی صحیح ارزش های اصلاحی می باشد. از آنجایی که تراشه های چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) کل ژنوم را پوشش می دهند، نشانگرها تمامی جایگاه های صفات کمی را تحت پوشش قرار داده و به طور بالقوه تمام واریانس ژنتیکی را توجیه می کنند. در این پژوهش از SNPهای گوسفندان مرینوس استرالیایی استفاده شد. صفات طول و قطر تار پشم مورد بررسی قرار گرفتند. برای مطالعه رابطه بین فراوانی آللی و مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی توجیه شده، SNPها در پنج گروه مختلف از فراوانی آللی کمیاب (MAF)، طبقه بندی شدند. دو مدل آماری با آنالیز مجزای هر گروه SNP و آنالیز توام هر پنج گروه SNP برازش شدند. آنالیزهای آماری با دو روش حداکثر درست نمایی محدود شده ژنومی (روش پارامتری) و بیزی (با استفاده از تکنیک نمونه گیری گیبس و مدل RKHS (روش نیمه پارامتری)) انجام شد. مقدار وراثت پذیری ژنومی برآورد شده توسط همه SNPها در رویکرد REML، برای قطر و طول تار پشم به ترتیب برابر 72/0 و 48/0 بود. در رویکرد بیزی این مقدار وراثت پذیری برای صفات مذکور به ترتیب برابر 74/0 و 47/0 برآورد گردید. در تجزیه و تحلیل مجزای گروه های مختلف MAF مقادیر وراثت پذیری ژنومی هر دو رویکرد مشابه ولی در تجزیه توأم، بین دو رویکرد تفاوت زیادی وجود داشت. بطور کلی در مدل های ساده نتایج دو رویکرد مشابه بوده ولی در مدل های پیچیده مانند آنالیز توأم نتایج دو مدل متفاوت و معنی دار هستند. برای بررسی این که کدام روش از اعتبار بالاتری برخوردار است نیاز به تحقیقات آتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

EYDURAN E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  325-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66783
 • دانلود: 

  32068
چکیده: 

The paper was to reduce biased estimation using new approach (Penalized MAXIMUM LIKELIHOOD Estimation (PMLE) Method) in Logistic Regression. For this aim, unreal four small data sets were randomly generated. MAXIMUM LIKELIHOOD Estimation (MLE) and PMLE Methods were applied and compared for separation case including biased estimation in Logistic Regression when one of the cells in 2 x 2 tables becomes equal to zero (separation problem). Parameters1 and their standard error obtained by using MLE for four data sets were 12.56±257.8, 13.46±264.3, 13.42±210.3, and 13.41±180.4, respectively, meaning that MLE’s are biased estimates. Corresponding values for PMLE method were found 2.28 ± 1.81, 3.05 ± 1.59, 3.45 ± 1.53, and 3.45 ± 1.53, respectively, meaning that PMLE’s was unbiased estimates. It is clear that standard error value for data set 1 reduced from 257.8 to 1.81 when using PMLE method for separation problem. According to PMLE Method, the odds of being coronary heart disease risk for smokers were increased 21.08 times than that for non-smokers smoking in data set 2, which is significant at 1% level. The odds of being coronary heart disease risk for smokers were increased 31.63 times than that for non-smokers in data set 3 (P < 0.001). The odds of being coronary heart disease risk for smokers were increased 41.93 times than that for non-smokers in data set 4. When one of the cells in 2 x 2 contingency tables becomes equal to zero, PMLE was more superior to MLE Method because PMLE Method may be performed unbiased (reliable) estimation.

آمار یکساله:  

بازدید 66783

دانلود 32068 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMMADPOUR M. | NEMATOLLAHI A. | YARIPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30569
 • دانلود: 

  23605
چکیده: 

The present work focuses on the second order Markov chain model which arises in a variety of settings and is well-suited to be modeled in many applications. The efficiency of the MAXIMUM quasi-LIKELIHOOD estimators with the full MAXIMUM LIKELIHOOD estimators for second order Markov chain models are given, besides the limiting normality results on the asymptotic properties of the associated estimates. Some efficiency calculations are also given to discuss the feasibility and computational complexity of the QL approach relative to the full LIKELIHOOD approach.

آمار یکساله:  

بازدید 30569

دانلود 23605 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1358
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

در این تحقیق از رکوردهای عملکرد مرغ های بومی فارس که در طی سال های 1367 تا 1381 جمع آوری شده بودند استفاده شد. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل وزن بدن در 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ بود. مولفه های واریانس و همبستگی های ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی با استفاده از روش های حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس و با استفاده از مدل حیوانی تک و چند متغیره برآورد گردید. مقدار وراثت پذیری برآورد شده با استفاده از روش REML در مدل تک متغیره برای صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و وزن بدن در 12 هفتگی به ترتیب 0.53، 0.63، 0.33 و 0.53 و در چند صفته به ترتیب 0.51، 0.64، 0.33 و 0.53 بود. با استفاده از روش آنالیز بیزی وراثت پذیری در مدل تک متغیره برای صفات سن بلوغ جنسی، وزن تخم مرغ، تعداد تخم مرغ و وزن بدن در سن 12 هفتگی به ترتیب 0.53، 0.63، 0.34 و 0.55 و در مدل چند صفتی به ترتیب 0.56، 0.58، 0.33 و 0.55 بود. همبستگی ژنتیکی و محیطی بین وزن بدن و سن بلوغ جنسی با استفاده از هر دو روش منفی و همبستگی فنوتیپی بین آنها مثبت بود. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین وزن بدن در سن 12 هفتگی و صفت وزن تخم مرغ و تعداد تخم مرغ با هر دو روش مثبت بود. مقادیر فوق برای صفات وزن بدن در سن 12 هفتگی و وزن تخم مرغ به ترتیب با روش 0.5 REML، 0.15 و 0.36 و با روش آنالیز بیزی 0.43، 0.26 و 0.28 بود. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین وزن بدن در سن 12 هفتگی و تعداد تخم مرغ با روش REML به ترتیب 0.03، 0.15 و 0.1 و در روش آنالیز بیزی به ترتیب 0.19، 0.23 و 0.19 بود. همبستگی ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ با هر دو روش بالا و منفی بود. به طور کلی از نتایج این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که تخمین پارامترهای مورد بررسی با استفاده از هر دو روش نزدیک به هم بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1358

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اکبرپور امیدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  1283
چکیده: 

برای اجرای هر برنامه به نژادی آگاهی از ساختار ژنتیکی صفت مورد بررسی، میزان تاثیر عوامل محیطی و اثر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی و همچنین اطلاع از تاثیر ثابت و تصادفی بودن فاکتورها بر تحلیل نتایج یک امر ضروری است. به طبع آن تجزیه و تحلیل مولفه های واریانس از اهمیت زیادی در به نژادی گیاه و دام برخوردار است. برای برآورد مولفه های واریانس از برآوردگرهای زیادی استفاده می شود که ANOVA یکی از مهمترین آنها است. این برآوردگر در برخی موقعیت ها که داده ها نامتعادل هستند و مولفه های واریانس منفی برآورد می شوند، ناکارآمدتر از برآوردگرهای حداکثر درستنمایی (MAXIMUM LIKELIHOOD; ML) و حداکثر درستنمای محدود شده (RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD; REML) هستند. لذا هدف از این تحقیق بررسی مروری مدل های خطی مختلط و مقایسه برآورد مولفه های واریانس به روش های ANOVA،  MLو  REMLبا استفاده از داده های آزمایشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 1283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  23-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

محتوای اطلاعاتی داده های پربسامد، آن ها را به ابزار اصلی در مطالعه ریزساختار بازار تبدیل کرده است. با این حال این داده ها حاوی اخلال نیز هستند که بر نتایج برآوردها از ویژگی های فرایند قیمت نظیر برآورد نوسانات قیمت اثر منفی می گذارد. در پژوهش پیش رو، با استفاده از روش حداکثر درست نمایی، اخلال ریزساختاری قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده و از نوسانات واقعی داده های قیمتی پربسامد تفکیک شده است. پس از برآورد اخلال موجود در قیمت ها، رابطه بین سنجه های مبتنی بر معامله و مبتنی بر سفارش عمق بازار سهام با اخلال قیمت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مستقیم بین اخلال ریزساختاری و عمق بازار است، با این تفسیر که افزایش عمق می تواند در نتیجه وجود معامله گران مبتنی بر اخلال در بازار باشد که در کنار افزایش عمق بازار، اخلال در قیمت ها را نیز افزایش می دهند. در بین سنجه های عمق، توازن بین حجم سفارشات خرید و سفارشات فروش بهتر از بقیه می تواند رابطه بین عمق و اخلال را نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HE W. | LAWLESS J.F.

نشریه: 

BIOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  837-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  14668
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14668

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1414
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سابقه و هدف: بز مرخز یک نژاد چند منظوره است که بیشتر به منظور تولید موهر پرورش داده می شود. تعداد این نژاد در سال های اخیر کاهش شدیدی داشته است که این کاهش احتمال ایجاد هم خونی را افزایش می دهد. بر اساس تعریف، آمیزش بین افرادی که رابطه خویشاوندی آنها بیشتر از متوسط جمعیت است هم خونی گفته می شود. هم‎خونی باعث افزایش واریانس ژنتیکی بین فامیل ها، کاهش واریانس ژنتیکی داخل یک فامیل، افزایش هموزیگوتی، کاهش هتروزیگوتی و افزایش ظهور اثر آلل های مغلوب مضر و درنتیجه کاهش پاسخ به انتخاب در صفات اقتصادی می شود. نتایج تحقیقات متعددی که در زمینه اثرات ناشی از هم‎خونی بر عملکرد صفات مرتبط با رشد دام ها انجام گرفته در اغلب موارد اثر منفی هم‎خونی بر این صفات را گزارش کرده است. لذا هدف از این پژوهش برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی، وزن یک سالگی و میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری در گله بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج بود.مواد و روش ها: در این مطالعه از شجره 4186 رأس بزغاله حاصل از 201 بز نر و 1323 رأس بز ماده که طی 20 سال (1371-1391) از گله بزهای مرخز ایستگاه دامپروری سنندج جمع آوری شده بود، برای برآورد پسروی ناشی از هم خونی در صفات مرتبط با رشد استفاده شد. ضریب همخونی برای هر دام با استفاده از نرم افزار CFC برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل اثر هم خونی بر صفات مورد مطالعه از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و 12 مدل حیوانی استفاده شد، بطوری که ضریب همخونی افراد و مادران به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. برای این منظور نرم افزار ASReml 3.0 به کار برده شد.یافته ها: 58.07 درصد از حیوانات گله همخون بودند. میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت و جمعیت همخون به ترتیب 3.03 و 5.21 درصد بود. بیش‎ترین ضریب هم‎خونی 31.25 درصد بود. در بین افراد، بیش‎ترین فراوانی مربوط به افرادی با ضریب هم‎خونی بین صفر تا 10 درصد بود (47.04 درصد). همچنین 553 رأس از مادران نیز هم خون بودند که ضریب هم خونی کل مادران و مادران همخون به ترتیب 2.05 و 4.91 درصد بود. ضریب هم خونی در هر سال به طور میانگین 0.24±0.04 درصد افزایش یافته بود که از نظر آماری معنی دار بود. پسروی ناشی از هم خونی و خطای استاندارد مربوطه در صفات وزن تولد، وزن از شیرگیری، میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک سالگی به ازای یک درصد افزایش در هم خونی دام به ترتیب -0.50±1.57، -20.20±7.21، -0.11±0.13، -30.49±12.38، +9.49±17.87 و -58.67±24.40 گرم برآورد شد. همچنین پسروی ناشی از هم خونی در این صفات به ازای یک درصد افزایش در هم خونی مادر به ترتیب -0.05±2.08، -6.62±9.74، -0.03±0.16، -13.90±9.76، -39.27±13.59 و -49.37±25.12 گرم برآورد شد.نتیجه گیری: در همه صفات افراد غیر همخون میانگین بیشتری نسبت به افراد هم خون داشتند. بنابراین، با توجه به افزایشی بودن روند همخونی در سال های مورد مطالعه و کاهش میانگین صفات در افراد هم خون، به منظور جلوگیری از افزایش اثرات زیان آور ناشی از هم‎خونی در این گله باید با حذف آمیزش های خویشاوندی بسیار نزدیک و افزایش آمیزش های دور، هم‎خونی را در این گله کنترل و مدیریت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1414

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
litScript