نتایج جستجو

63555

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6356

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Shahraki Mahdi | Ghaderi Simin

نشریه: 

HAKIM RESEARCH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (88)
 • صفحات: 

  122-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  838
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

Introduction: Maintaining and enhancing the capacity of HEALTH resources are key factors in reducing HEALTH crises and making sustainable growth and development. Given the important role of HEALTH resources and their unequal distribution on HEALTH status, this study aimed to investigate the effect of HEALTH resources on HEALTH status in Iran. Methods: This study is a descriptive-analytical, applied, and correlational study that used a vector error correction model for Iran at the national level. The annual time series data were extracted from the World Bank database and statistical yearbooks of the Iranian Statistical Center for the years 1990– 2017. The estimates of the research model and required tests were performed in Eviews 10 software. Results: The results showed that if the physician supply increased by one percent in the previous year, life expectancy would increase by 0. 11 percent. Also, with each one percent increase in the gross national income, HEALTH expenditures, and average years of schooling, life expectancy increases by 0. 0005, 0. 001, and 0. 04 percent, respectively. Conclusion: Physician supply, gross national income, HEALTH spending, and mean years of education had positive impacts on life expectancy in Iran. Thus, adopting policies to optimize physician supply if does not lead to induced demand, as well as enacting and enforcing laws to prevent induced demand, can improve the HEALTH status in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 150 استناد 838 مرجع 0
نویسندگان: 

Asadzandi Minoo

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  98021
 • دانلود: 

  24406
چکیده: 

Background and Objectives: Neglect of God may cause adverse emotions, unHEALTHy lifestyle, and high-risk behaviors. Such a spiritual vacuum, damages the bio-psycho-socio-spiritual HEALTH of individuals. Study was conducted to design and validate the spiritual HEALTH consulting model for HEALTH promotion in clients. Methods: In this qualitative study, universal models of nursing care, prominent models of HEALTH training, and theories of motivation were content analyzed. Considering the constructs of spiritual care model of Sound Heart, after adopt appropriate themes and clinically use of prominent models, spiritual HEALTH consulting model was developed using the three-step theory synthesis of Walker and Avant. Results: Sensitizing and informing clients of consequences of unHEALTHy lifestyle, high-risk behaviors, and adverse emotions, with a sense of perceived threat, motivate clients to modify themselves. The modification of four spiritual relationships (with the nature, people, himself, God), besides the use of subjective norms, result in the behavioral intention, making clients determined to modify their behaviors. Family’ s cooperation, spiritual advisers’ behavior as a role model, and self-control training can facilitate the implementation of the consulting by creating a sense of self-efficacy and increasing client’ s self-esteem. Conclusion: Failure to pay attention to the lack of spirituality may threaten psycho-socio-spiritual HEALTH of clients and cause social crises. Spiritual advisers are required to maintain and promote the spiritual HEALTH in clients based on a community oriented and holistic model.

آمار یکساله:  

بازدید 98021

دانلود 24406 استناد 550 مرجع 7774
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30667
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

Background and aims: Weeds, pests, and diseases are becoming more and more resistant to agricultural pesticides, and this has, in turn, resulted in the use of more pesticides or more toxic pesticides among farmers. Along with the government’ s incentive programs to increase production, the use of chemical pesticides has also been increased among farmers sharply. Farmers incur high costs by exposure to pesticides due to hospitalization of themselves and their families, medical services, and the loss of working days. The unsafe and excessive use of chemical pesticides also plays a role in the incidence of latent diseases such as diabetes, various cancers, Autism, Parkinson, etc., in addition to general symptoms. According to the theory of HEALTH belief, the safety behavior of farmers is inherently a kind of HEALTH behavior because, for farmers to have proper hygienic behaviors when using chemical pesticides, they must first feel threatened by them (perceived sensitivity). Then, they should understand the risk depth and its seriousness (perceived severity) and if they have a positive evaluation of the benefits, they will take preventive behaviors. Also, according to the planned behavior model, the variables of attitude, subjective norms, and control of perceived behavior ultimately lead to the accompaniment of intention to predict behavior in individuals. Due to the small size of farmers and the lack of knowledge as to the safety hazards of chemical pesticides, attention to safety behavior has been neglected more than ever. Therefore, this study aimed to investigate the variables affecting the prediction of safety behavior of potato farmers in the Ardabil plain based on a combined model of planned behavior and HEALTH belief theory. In recent years, weed outbreaks and increased resistance of potato (Solanum tuberosum L. ) to chemical pesticides in the Ardabil plain have been significant. As the most important crop in Ardabil province, potatoes have been attacked by pests such as Colorado potato beetle and false whitefly more than ever. On the other hand, the increasing use of crop pests, the prevalence of low-quality imported pesticides, and the increased resistance of some pests to pesticides, such as the increased resistance of potato pests to the effectiveness of Metribuzin pesticide, which has increased the use of chemical pesticides by potato farmers have aggravated the problems. But, the common strategies of farmers to deal with them may lead to an increase in the use of pesticides or the use of pesticides with a higher degree of toxicity, which ultimately necessitates more and more comprehensive attention to safety behavior among potato farmers in the Ardabil plain. Methods: This study is a descriptive survey that was conducted in 2019. By the multi-stage sampling method with the proportional assignment, 370 farmers were selected using Bartlett et al. ’ s table (30). As such, the individuals participated in the study including 193 potato farmers from Ardabil County, 104 potato farmers from Namin County, and 73 potato farmers from Nir County. The study instrument was a structured questionnaire whose validity was assessed by estimating its content validity. Qualitative face validity was checked by a panel of experts (faculty members in the University of Mohaghegh Ardabili, and the University of Khuzestan in the field of chemical pesticide management in agriculture, specialists in Persian language and literature, and experts of occupational HEALTH). Content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) were used for quantitative content validity of the questionnaire (CVR> 0. 59; CVI> 0. 79). Convergent and diagnostic validity was used to ensure the construct validity of the research instrument. Also, the reliability of the research instrument was confirmed by calculating Cronbachchr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))s alpha coefficient for each of the research variables (values ​ ​ obtained above 0. 7). The main variables related to two widely used models in estimating safety behavior (planned behavior and HEALTH belief theory) were determined in the form of an integrated model. Incidence of safety behavior was also included in the model in four stages of preparation and storage, preparation, use, and after the use of chemical pesticides. Finally, with the help of the structural equation model and SPSS18 and AMOS20 software, while determining the overall fit of the model and the most important stage of safety behavior, the variables accounting for safety behavior among farmers were obtained. Results: According to the results as to the use of chemical pesticides, most farmers (33. 0%) had relatively unsafe safety behavior. However, the lowest group of farmers (9. 5% of respondents) exhibited completely safe behavior. Analysis of the structural equation model showed that the fit of the integrated model was obtained to predict the safety behavior of farmers; overall, the proposed model could play up to 73% of the explanatory power to predict the occurrence of safety behavior. This model could best account for safety behavior in the "use of chemical pesticides" stage (with 68% of explanatory power). The most important explanatory variables in the occurrence of safety behavior are related to knowledge (β =0. 35**), attitude (β =0. 57**), and cues to action (β =0. 35**), respectively. But, the effect of the three variables of age, HEALTH value, and perceived barriers in the model was not significant. Also, the best explanatory pathways in the display of safety behavior were related to the path of intention leading to safety behavior (0. 850), referring to action leading to intention and then the occurrence of safety behavior (0. 297), attitude leading to intention and then the occurrence of safety behavior (0. 178), and mental norms leading to intention and then the occurrence of safety behavior (0. 178). Conclusion: The integrated study model can reasonably explain the occurrence of safety behavior in all stages of using chemical pesticides (especially the stage of using chemical pesticides) among farmers. Considering that the safety behavior of farmers in the region is not at a desirable level, it is necessary to conduct an in-depth needs assessment of farmerschr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))) knowledge of the four stages of safety behavior (preparation and storage, preparation of chemical pesticides, use of chemical pesticides and safety activities after use) through agricultural safety management programs in the region. Also, while identifying the major obstacles, educational and executive planning should be developed in all its stages. To improve the cues to action, it is suggested to use chemical pesticide hazard information programs in local mass media programs and print and written advertisements in the region as to alternative methods of chemical pesticides. Attracting the participation and cooperation of local trustees, production cooperatives, and agricultural organizations will also be very effective in improving the subjective norms of farmers to promote safety behaviors. Since most farmers are smallholders, it does not seem affordable to use safety behavior strategies (the supply of safety equipment and non-chemical pest control methods), the use of supporting subsides to purchase equipment, or the adoption of safety methods. Alternatives to chemical pesticides should be a priority in agricultural safety management programs in the region.

آمار یکساله:  

بازدید 30667

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

STARFIELD B. | SHI L. | MACINKO J.

نشریه: 

MILBANK QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  83
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  457-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  29161
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29161

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدزاده یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  117-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  415
چکیده: 

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. بر اساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی-اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تاثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تاثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تاثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تاثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تاثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 415 استناد 612 مرجع 0
نویسندگان: 

RUBENE Z. | GOBA L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  331-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  30289
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30289

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  724-734
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  8341
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8341

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  277-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1813
 • دانلود: 

  668
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چشمداشت ها، افکار و منبع کنترل سلامت در کیفیت زندگی، رفتارهای بهداشتی و ارتقای سلامت بوده است. روش: آزمودنی های پژوهش 360 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان ساری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. داده ها به کمک پرسش نامه منبع کنترل سلامت و پرسش نامه رفتار بهداشتی گرداوری و بر پایه ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری t تحلیل گردیدند.یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین منبع کنترل درونی سلامت و رفتار بهداشتی در زمینه های بهداشت فردی (p<0.05)، تغذیه (p<0.05)، ورزش (p<0.05)، خواب و استراحت (p<0.05)، و کنترل اضطراب (p<0.05) رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین رفتار بهداشتی دانش آموزان با منبع کنترل درونی و بیرونی سلامت تفاوت معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: افکار و منبع کنترل سلامت در کیفیت زندگی و رفتارهای بهداشتی موثرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1813

دانلود 668 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4-3
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1040
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

زمینه و هدف: نظام اطلاعات سلامت شهرستان داده های خام را به اطلاعات مفید مدیریتی تبدیل می نماید. هدف اصلی نظام اطلاعات شهرستان ارتقای کیفیت خدمات سلامت ارایه شده در واحدهای ارایه خدمت است. این مطالعه برای بررسی وضعیت نظام اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی در سطح شهرستان طراحی و اجرا شد.روش کار: 200 واحد ارایه خدمت به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و وضعیت محاسبه 47 شاخص کاربردی بااستفاده از پرسشنامه و توسط کارشناس مسوول آمار مرکز بهداشت استان بررسی شد .نتایج: بطور میانگین 9/41 درصد شاخصهای مورد مطالعه در هر واحد ارایه مراقبتهای اولیه بهداشتی محاسبه شده است. در سطح شهرستان 50 درصد پیامدهای و 6/5 درصد شاخصهای عملکردی مطالعه محاسبه شده است. در سطح شهرستان 79 درصد و در سطح واحدهای ارایه خدمت 66 درصد شاخصهای قابل استخراج از زیج حیاتی محاسبه شده است. در سطح شهرستان 97 فرم مراقبت بیماریها ، 35 فرم سلامت محیط، 21 فرم سلامت خانواده و 23 فرم در سایر موارد وجود داشت.بحث و نتیجه گیری : طراحی فرایند استاندارد مدیریت اطلاعات و تدوین مجموعه شاخصهای کاربردی در سطوح ارایه خدمت و مرکز بهداشت شهرستان برای ارتقای عملکرد نظام اطلاعات سلامت در سطح شهرستان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1040

دانلود 316 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Brown Vicki | Cataldo Jessica | Shaw Thomas | Collins Sandra

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39650
 • دانلود: 

  11155
چکیده: 

Background: In the United States, medical care accounts for roughly 10% of HEALTH outcomes. All other contributions to HEALTH outcomes are attributed to genetics, environment, social circumstances, and behaviors. These categories are collectively known as social determinants of HEALTH (SDOH), which can cause HEALTH inequities and disparities. It is becoming increasingly important to address the underlying factors of HEALTH outcomes as reimbursement for quality of care becomes the norm in the United States. Methods: A literature review using Google Scholar was conducted to identify strategies that HEALTH care organizations can implement to address social determinants of HEALTH within their communities. Results: At the organizational level, a robust population HEALTH management program and screening for social determinants are important to identify patients who may need assistance with social determinants of HEALTH. Technology is a critical tool for success with these endeavors; however, organizations must be cognizant of physician burnout. At the community level, community partnerships are necessary to extend care outside of the hospital’ s walls. Additionally, selecting medical conditions associated with key social determinants is a practical approach to measuring return on investment. Conclusion: Effectively integrating new programs, technology, and community partnerships that target the vulnerable populations into a HEALTHcare organization can prove to be beneficial in improving HEALTH outcomes and lowering HEALTHcare costs.

آمار یکساله:  

بازدید 39650

دانلود 11155 استناد 0 مرجع 0
litScript