نتایج جستجو

63582

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6359

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  648
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

سابقه و هدف: گاستروانتریت ناشی از سالمونلا در انسان ها شایع است و به عنوان یک معضل جهانی در بهداشت عمومی مطرح است. این مطالعه به منظور شناسایی شناسایی ژن های‎‏‎cmlA/tetR ‎، ‏bla PSE-1‎‏ و ‏blaTEM‏ و sip B ‏در سویه های سالمونلا ‏با روش‏Multiplex-PCR و تعیین پروفایل آنتی بیوتکی آنها انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 163 نمونه کلینیکی از بیماران ارجاع داده شده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) جمع آوری شد. تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش انتشار از ژل و بر اساس دستورالعمل CLSI انجام شد. سپس M-PCR با استفاده از توالی های الیگونوکلئوتیدی ویژه برای شناسایی ژن های تحت مطالعه انجام شد.یافته ها: از 163 نمونه جمع آوری شده، 48 (29.4%) سالمونلا به دست آمد که 25 (52.1%) سویه سالمونلا اینتریتیدیس، 14 (29.4%) سالمونلا تایفی موریوم و 9 (18.7%) سالمونلا اینفنتیس بودند. آنالیز مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که بیشترین مقاومت مربوط به مربوط به تتراسیکلین (27 جدایه؛ 56.2%) و پس از آن استرپتومایسین و کلرامفنیکل (15 ایزوله؛ 31.2%) بود. تمامی ایزوله ها (48 جدایه؛ 100%) به ایمی پنم، آمیکاسین، جنتامایسین و تریمتوپریم/سولفامتوکسازول حساس بودند. نتایج M-PCR مشخص کرد که 5/62% و 6/16% از گونه های سالمونلا به ترتیب حامل ژنهای cml/tetR و sipBبودند.نتیجه گیری: تشخیص و تعیین ژنوتیپ ژن های حدت و مقایسه آن با وضعیت جهانی یک نیاز اساسی در کنترل و پیشگیری از بروز سالمونلوز در مقاصد صنعتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 648

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2231
 • دانلود: 

  824
چکیده: 

مقدمه: با توجه به بروز تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی و افزایش روند حضور زنان شاغل در جامعه کنونی، نیاز به توجه هر چه بیشتر به اهمیت نقش مادری در زنان شاغل و نقش های متعدد خانوادگی و اجتماعی که این مادران با آن روبرو هستند، ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین مطالعه با هدف بررسی تجارب زنان شاغل از نقش مادری مورد بررسی قرار گرفت.روش: این پژوهش از نوع کیفی بود که در آن از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. شرکت کنندگان از میان کارکنان زن شاغل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. نمونه گیری مبتنی بر هدف بود که با 9 شرکت کننده انجام گرفت.روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار و عمیق روش تجزیه و تحلیل Colaizzi راهنمای فعالیت پژوهشگران بود. روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در چهار محور «ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن» داشت.یافته ها: یافته های حاصل در 414 کد اولیه ، 25 زیر مضمون و 7 مضمون اصلی شامل بارداری متفاوت، چتر حمایتی، تفویض نقش، تداخل نقش، کشش نقش، سازگاری تدریجی و فرسایش بود.نتیجه گیری: قبول نقش های متعدد همسری، مادری و شغلی در زنان شاغل، سبب به وجود آمدن انتظارات نقشی گوناگون و اجبار در پاسخگویی به این انتظارات و نیازهای نقشی در خانواده و جامعه شده است. اما از آن جا که نقش مادری یکی از مهم ترین نقش های زنان به شمار می رود، به طور قطع این موضوع خواسته یا ناخواسته می تواند ایفای نقش مادری را تحت تاثیر قرار دهد. همان طور که یافته های این پژوهش نشان می دهد، ایفای این نقش مهم در مادران شاغل با تحمل مشقات و سختی های فراوانی همراه می باشد و فرایندی متفاوتی با زنان غیر شاغل دارد که این امر می تواند بر روی سلامت جسم و روان آنان تاثیرگذار باشد، بنابراین مستلزم توجه بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2231

دانلود 824 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191116
 • دانلود: 

  110772
چکیده: 

Background: HEALTH hazards associated with exposure due to the natural radioactivity which is a part of our physical environment are of great concern. In order to assess the risks associated with exposure due to the natural radioactivity in soil and building materials, extensive studies have been carried out all over the world. The most commonly encountered radionuclide’s are 238U, 232Th, their decay products and 40K.Materials and Methods: In order to study the concentration of these radionuclides soil, sand, gravel aggregates, bricks and marble, samples were collected from different sites and local suppliers of the district Mirpur, Azad Kashmir (Pakistan). 226Ra, 232Th, and 40K activities in the collected samples were measured using HPGe detector. The measured specific radioactivity concentration of 226Ra, 232Th and 40K in the studied samples ranged from 10±1 to 47±2, 18±1 to 75±4 and 40±3 to 683±3 Bq.kg-1, respectively.Results: From the measured activity concentration, radium equivalent activity, external and internal hazard indices, gamma and alpha indices, terrestrial absorbed dose and annual effective dose wer calculated. Maximum value of radium equivalent activity of 197.1±9 Bq.kg-1 was observed in soil sample whereas minimum value of 45.9±2 Bq.kg-1 was found in gravel aggregates. Relatively higher mean values of hazard indices were found in brick samples. Annual effective dose varied from 0.06±0.01 to 0.47±0.02 mSv.y-1.Conclusion: Current values of annual effective dose, radium equivalent activity and hazard indices have been found to be within the recommended limits.

آمار یکساله:  

بازدید 191116

دانلود 110772 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80279
 • دانلود: 

  30797
چکیده: 

Bioaccumulation of heavy metals including Cd, Pb, Cu and Zn in muscle, gill, liver, kidney and stomach in Acipencer persicus was studied. Fish were collected from the ‘Iranian fishery zone 1’ located between Astara and Kiyahshahr. Samples (n=25) were collected from five stations in the study area during the autumn catch season in 2001. Samples were analyzed by wet digestion with hydrogen peroxide and nitric acid. Analyses were testified using spike method. A sample of bovine liver (CRM 185R) was tested to ascertain reliability of analyses. Digested samples were analyzed using Flame Atomic Absorption Spectrophotometer. The bioaccumulation pattern for Zn in different tissues studied was stomach>liver> kidney> gills>muscle tissue. The mean concentration of Zn in the stomach was 136.6±10.70mg g-1 dry weight. Cu with the maximum concentration of 39.71±8.85mg g-1 dry weight in liver showed a bioaccumulation pattern of liver>kidney>stomach>gills>muscle tissue. The bioaccumulation pattern for Pb was determined as gills>liver> kidney>stomach>muscle tissue. Maximum mean concentrations of Pb 6.87±2.25mg g-1 dry weight belonged to gills. Bioaccumulation pattern for Cd in the different organs studied in A. persicus was kidney>liver>gills>stomach> muscle tissue. Maximum mean concentration of 5.1±0.97mg g-1 dry weight belonged to kidneys and the minimum mean concentration of 0.05±0.007mg g-1 dry weight belonged to muscle tissue. Concentration of the metals in the muscles samples were below the most guidelines for human consumption.Concentrations for heavy metals were lower than the guidelines in some organs and were higher than that in the other organs studied. The observed concentrations do not pose HEALTH problems as these organs are not used for human consumption.

آمار یکساله:  

بازدید 80279

دانلود 30797 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  280
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: کورکومین به عنوان رنگدانه طبیعی موجود در زردچوبه دارای خواص منحصر به فردی می باشد که قابلیت استفاده از آن در فرمولاسیون های غذایی و دارویی را افزایش داده است. حلالیت پایین این ماده در سیستم های آبی از محدودیت های اصلی کاربرد کورکومین می باشد. هدف: هدف از تحقیق حاضر تولید نانودیسپرسیون کورکومین در آب برای افزایش حلالیت آن می باشد. روش کار: نانودیسپرسیون کورکومینتوسط روش نوین آب مادون بحرانی و روش متداول جایگزینی حلال بر پایه اتیل استات و با استفاده از امولسیفایر تویین20 تولید و ویژگی های فیزیکی شیمیایی، رئولوژیکی، پایداری فیزیکی، ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی نانودیسپرسیون های تولیدی با هم مقایسه گردید. نتایج: نتایج آنالیز پراکندگی نور دینامیکی نشان داد که نانودیسپرسیون کورکومین تولیدی توسط روش نوین استفاده از آب مادون بحرانی دارای کمترین اندازه ذره (nm 1/10) و شاخص پراکندگی (06/0) و بیشترین قابلیت هدایت (ms/cm 401/0) و مقدار پتانسیل زتا (mV 8/15-) در مقایسه با روش جایگزینی حلال می باشد. نتایج حاصل همچنین نشان داد که نانودیسپرسیون کورکومین حاصل با روش نوین آب مادون بحرانی رنگ زرد روشن (55/2=b) با کدورت کمتر (NTU 063/0) و ویسکوزیته پایین در مقایسه با خواص مذکور نانودیسپرسیون کورکومین تولیدی با روش جایگزینی حلال است. نتیجه گیری نهایی: نانودیسپرسیون تولید شده با روش آب مادون بحرانی دارای بالاترین خاصیت آنتی اکسیدانی در مقایسه با محلول کورکومین در آب و خاصیت ضدباکتریایی در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می باشد. علاوه بر این نانودیسپرسیون تولیدی با روش نوین یعنی آب مادون بحرانی، دارای پایداری فیزیکی در ظرف مدت زمان سه ماه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 280

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  104-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

سندرم تنفسی حاد که حاصل بیماری زایی ویروس SARS-CoV-2 می باشد، با شدت سرایت، موجب پاندمی در سراسر دنیا شده و تمامی جنبه های زندگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها را تحت تأثیر قرار داده است. تا به امروز، میلیون ها ابتلا و هزاران مورد مرگ ومیر در بیش از 200 کشور جهان گزارش شده است و روند شیوع بیماری همچنان رو به گسترش است. هرگونه اقدامات پیشگیرانه، طراحی دارو، طراحی واکسن و تهیه برنامه های مقابله با این بیماری، نیازمند شناخت دقیق ماهیت، بخش ها و عملکرد ویروس؛ به ویژه پروتئین های سطحی ویروس SARS-CoV-2 است. لذا در این مقاله بر اساس آخرین یافته های علمی منتشرشده در سال های 2020 و 2021 در پایگاه های داده PubMed, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar تنوع، ساختار و مکانیسم های مرتبط با پروتئین های سطحی SARS-CoV-2 مورد بررسی قرار گرفته و ارائه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد SARS-CoV-2 دارای چهار پروتئین سطحی شامل گلیکوپروتئین سطحی به نام پروتئین S، پروتئین نوکلئوکپسید N، پروتئین ماتریکس M و پروتئین پوششی به نام E است. پروتئین S دارای دو دامنه S1 و S2 بوده و بیشترین اهمیت را در برهمکنش با پروتئین گیرنده و ورود به میزبان دارد. ویروس SARS-CoV-2 از پروتئین آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 (ACE2) به عنوان گیرنده اصلی و از پروتئین CD209L به عنوان گیرنده جانبی برای ورود به سلول میزبان استفاده می کند. پروتئین N به RNA ویروس متصل می شود و در فرآیندهای مرتبط به ژنوم ویروس نظیر همانندسازی ژنوم و پاسخ دهی به عفونت زایی نقش دارد. پروتئین M به همراه پروتئینN در سرهم سازی ذرات ویریون و آزادسازی آن نقش دارد. پروتئین E کوچک ترین پروتئین در ساختمان این ویروس است. این پروتئین پوششی فعالیت کانال یونی داشته و فعالیت اصلی آن در سرهم سازی و آزادسازی ویروس است. امید است بررسی و معرفی با جزئیات بیشتر این پروتئین های سطحی با اهداف و فرضیات مختلف دانش پژوهان، در جهت تعمیق و غنابخشی دانش تخصصی آن ها مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 34

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (مسلسل 30)
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  375
چکیده: 

ترکیبات کروم شش ظرفیتی، یکی از عوامل شناخته شده ایجاد سرطان در دستگاه تنفسی هستند که، مواجهه با آن، در بسیاری از عملیات صنعتی نظیر آبکاری، جوشکاری، تولید فولاد و تولید و به کارگیری رنگ، سلامت نیروهای کار را به خطر می اندازد، که خوشبختانه، در سالهای اخیر، تا حد بسیاری از آستانه مجاز مواجهه با آن کاسته شده است. اهمیت موضوع و گسترش آن در شرایط غیر بهداشتی حاکم بر بعضی از محیط های کار موجب شده تا، تعیین مقدار انتشار و مواجهه با آلودگی هوا به این عامل از جنبه های مختلف بهداشتی، کنترلی، و قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. به همین منظور، اثر عواملی شامل هد نمونه برداری، مدت نگهداری نمونه تا زمان استخراج، و ارتفاع نمونه برداری، در تعیین تراکم کروم با استفاده از مدل آماری تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل، گویای آن است که، تراکم کروم در نمونه های جمع آوری شده توسط هد روبسته، بیشتر از هد روباز (P<0.05)، در استخراج بلافاصله، بیشتر از استخراج پس از 24 ساعت (P<0.001)، در نمونه های 30 دقیقه ای بالاتر از 180 دقیقه ای (P<0.001)، و در ارتفاع 35 سانتیمتر، بیش از مقدار بدست آمده در ارتفاع 50 سانتیمتر است (P<0.001). با توجه به یافته ها، بهتر آن است که، جمع آوری و استخراج نمونه ها در کوتاهترین زمان ممکن توسط هد روبسته و در ارتفاع 35 سانتیمتر از چشمه تولید آلودگی صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 375 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  117-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

مقدمه و هدف امروزه اختلالات خوردن یکی از مورد توجه ترین اختلالات روانی به شمار می روند و شیوع آن در دهه های اخیر افزایش یافته است. این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای شفقت خود در رابطه بین اختلالات خوردن و رفتارهای خود آسیب رسان در دانشجویان دختر صورت گرفت. مواد و روش ها روش این پژوهش توصیفی_همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری رگرسیونی بود. جامعه آماری 250 نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در سال 1400-1399 در دانشگاه های شهر گرگان بودند. که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های شفقت به خود نف (2003)، آسیب به خود سانسون (1998) و پرسش نامه بازخورد خوردن گارنر (1979) پاسخ دادند. برای ارزیابی مدل های مفروض از روش معادلات ساختاری نرم افزار SPSS و Liserl_8. 80 استفاده گردید. یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری نشان داد مدل مورد نظر از برازش مطلوبی برخوردار است. در مجموع، یافته ها موید این بود که شفقت به خود در دانشجویان می تواند تاثیر اختلالات خوردن و رفتارهای خودآسیب رسان را واسطه گری کند. بحث و نتیجه گیری بر اساس مدل ذکر شده در پژوهش، با تدوین برنامه هایی به منظور افزایش شفقت به خود دانشجویان، می توان اختلالات خوردن و رفتارهای خودآسیب رسان را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  143-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: دانه های کاکایو به شکل خام یا فراوری شده، در سطح وسیعی در محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند. از فاکتورهای کیفی محصولات حاوی پودر کاکایو میزان پلی فنل و شدت رنگ می باشد که فرایند قلیایی کردن یکی از مراحل مهم برای تغییر رنگ پودر کاکایو محسوب می شود. هدف: مطالعه ی حاضر در جهت بررسی اثر نوع و غلظت های مختلف محلول های قلیایی بر میزان رنگ و پلی فنول کل پودر کاکایو انجام شد. روش کار: دانه های کاکایوی خشک شده ی واریته ی کامرون، با غلظت ها و ترکیب های مختلفی از محلول های NaOH، K2CO3 و NH4HCO3 قلیایی شدند. تیمارها از نظر ویژگی های شیمیایی و خواص حسی (عطر و طعم، رنگ و مزه) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: نشان داده شد که با تغییر نوع و غلظت محلول قلیایی، مقدار شاخص قهوه ای شدن (OD460 / OD525) و میزان پلی فنول کل و دیگر ویژگی های شیمیایی مورد مطالعه (رطوبت، خاکستر، خاکستر نامحلول در اسید و pH) به طور معنی داری تغییر یافته است (01/0≥ p). بیشترین مقدار شاخص قهوه ای شدن و کمترین نسبت مونومر آنتوسیانین ها به محتوای پلیمرهای زرد و قهوه ای (F1 / F3) در نمونه های قلیایی شده در مقایسه با نمونه ی شاهد مشاهده شد. نمونه شاهد دارای مقادیر پلی فنول کل بیشتری نسبت به پودر کاکایوی قلیایی بود. علاوه براین، در نمونه های قلیایی شده، با افزایش غلظت قلیا، مقادیر پلی فنول کاهش یافت. نتیجه گیری نهایی: در غلظت یکسان، قلیاییت با محلول NaOH در مقایسه با قلیاییت با محلول K2CO3، میزان پلی فنول بالاتر، اما میزان شاخص قهوه ای شدن پایین تری تولید کرد. بیشترین مقدار شاخص قهوه ای شدن در نمونه ای که با محلول ترکیبی 5/1 درصد K2CO3 و 5/0 درصد NH4HCO3 قلیایی شده بود، مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
litScript