نتایج جستجو

63535

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6354

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAJEEBULLAM M.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  53-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59401
 • دانلود: 

  26833
چکیده: 

Objectives: The objectives of the programme are aimed to make Visible change and update Islam Women Beedi Workers Physical, Mental, Spiritual and social HEALTH through exercise and Meditation. Mapping and implementing reproductive HEALTH best practices, family planning, promote HEALTH service programmes to bring down morbidity rate and STI/STD. Develop Policy action tools for gender equity and reproductive rights, reduce female child abortions and bring perceptible changes and responsibilities among their male spouses (husbands).Materials and Methods: 500 Islam women beedi workers aged 20 – 40 years participated in this programme, implemented through suitable protocol with the help of Doctors, Paramedics, Nutritionists and physical exercise and Meditation experts. To promote selected HEALTH parameters Physical, Mental, Spiritual, Social and reproductive HEALTH, STI/STD management family planning and nutrition programmes were implemented among the target population. The pre test and post test interventions are measured to find out the progress on the selected parameters with suitable statistical applications.Results: The implemented programme protocol clearly states significant results in HEALTH, reproductive HEALTH, mental, spiritual and social HEALTH among the Islam women beedi workers. Progress in family planning programmes, female child abortions and morbidity rate was found. Perceptible changes among the male spouses behavior also found through policy action tools implementation. Awareness of nutrition and hygiene activities and control to STI/STD found to be increased among the target group.Conclusions: From the study findings it was concluded that systematic and scientific HEALTH service programmes will give significant results and bring perceptible changes in family planning nutrition, hygiene and STI/STD among low socio-economic female groups as well as their male spouses.

آمار یکساله:  

بازدید 59401

دانلود 26833 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  12321
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12321

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  387-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

Introduction: HEALTH indicators are one of the ways to measure success in achieving the goals of HEALTH systems. This study aimed to assess the changes of the students HEALTH indicators before and after the HEALTH system reform in HEALTH Services Centers of Alborz University of Medical Sciences. Methods: This cross-sectional study was performed at HEALTH care centers of Alborz University. The study population was all 6, 9, 12, 15 years old student who were referred to these centers. The data was collected in two 12-month periods, (12 months before, and 12 months after, the implementation of the Plan, with a 12month interval in between) The data was analyzed using the SPSS statistical software, version22. Results: The result of comparing adolescent HEALTH indicators between2015-2017 showed increase in the most indicators. Recognized visual impairments from 4. 43 in 2015 to 6. 80 in 2017and hearing loss from 0. 63 in2015 to 1. 27in2017 increased. Conclusion: Implementation of the HEALTH reform plan had been succeeded in improvement of students HEALTH indicators in Alborz HEALTH care centers. Therefore seems to be continuing, ongoing evaluation and modification of the plan could lead to improve students indicators.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

WALSH L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  31972
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31972

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

DALAMIA S.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  17190
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17190

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  56-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

زمینه و هدف با توجه به گذر اپیدمیولوژیک و لزوم آموزش به افراد، گروه ها و سازمان ها در خصوص تغییر شیوه زندگی و نحوه تبعیت از درمان، شناسایی تسهیل کننده های آموزش سلامت در نظام سلامت ایران ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تبیین تسهیل کننده های آموزش سلامت در نظام سلامت ایران انجام شد روش ها این مطالعه به روش تحلیل محتوا در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انجام یافته است. جهت گردآوری اطلاعات به روش نمونه گیری هدفمند، 19 کارشناس سلامت، 2 پزشک و 26 بهورز انتخاب و با آنان مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد. داده ها به روش تحلیل محتوا تحلیل شد. به منظور تایید دقت داده ها، شاخصهای اعتبار، اعتماد، تاییدپذیری و انتقال پذیری مد نظر قرار گرفت یافته ها از تحلیل داده 5 درون مایه شامل تسهیل کننده های فردی، بین فردی، سازمانی، جامعه و تسهیل کننده های زمینه ای استخراج شد. درون مایه تسهیل کننده های فردی شامل 6 طبقه اصلی، درون مایه تسهیل کننده های بین فردی شامل5 طبقه اصلی، درون مایه تسهیل کننده های سازمانی شامل 9طبقه اصلی، درون مایه تسهیل کننده های مربوط به جامعه 6 طبقه و تسهیل کننده های زمینه ای شامل 6 طبقه اصلی بودند. نتیجه گیری تسهیل کننده های آموزش سلامت شامل تسهیل کننده های فردی، بین فردی، سازمانی، جامعه و تسهیل کننده های زمینه ای بودند. لذا جهت نهادینه سازی علم آموزش سلامت در نظام سلامت کشور، باید در سطوح مذکور اقدام به برنامه ریزی و تسهیل آموزش سلامت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

STEPHENSON J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  283
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  254-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  18542
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18542

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  18-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  116
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  18638
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 18638 استناد 116 مرجع 0
نویسندگان: 

LI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  326-348
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  9198
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9198

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMC ORAL HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  172-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  868
 • بازدید: 

  11002
 • دانلود: 

  24079
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11002

دانلود 24079 استناد 868 مرجع 0
litScript