نتایج جستجو

63582

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6359

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

GENERAL DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  30-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  432
 • بازدید: 

  4689
 • دانلود: 

  23719
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4689

دانلود 23719 استناد 432 مرجع 0
نویسندگان: 

MCDAID D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  441
 • بازدید: 

  10450
 • دانلود: 

  25361
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10450

دانلود 25361 استناد 441 مرجع 0
نویسندگان: 

MATTOO A. | RATHINDRAN R.

نشریه: 

HEALTH AFFAIRS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  358-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  446
 • بازدید: 

  17491
 • دانلود: 

  26281
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17491

دانلود 26281 استناد 446 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

VLAHOV D. | GALEA S. | GIBBLE E.

نشریه: 

CADERNOSE SAUDE PUBLICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  949-957
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  22140
 • دانلود: 

  27109
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22140

دانلود 27109 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

LINDERT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  374-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  22193
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22193

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

TEITLER J.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4-5
 • صفحات: 

  403-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  20413
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20413

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

مقدمه: شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت، که از آن به عنوان سرمایه نیز یاد می شود، زمینه دخالت دولت در این بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص های بهداشتی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت گذاشته شود.روش کار: در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه های دولت بر متغیرهای کمی بخش بهداشت در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از روش های اقتصاد سنجی متداول و داده های دوره زمانی 1991-2005 استفاده گردیده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف بهداشتی می باشد. به علاوه مشاهده گردید که درآمد سرانه از جمله مهم ترین متغیرهایی است که شاخص های در نظر گرفته شده برای وضعیت بهداشتی (نرخ مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر 5 سال) را تحت تاثیر قرار داده است. متغیر باسوادی بزرگسالان که برای بررسی تاثیر وضعیت آموزش بر بهداشت در مدل ها وارد گردیده، تاثیری مطابق با انتظارات تئوریک داشته و از معنی داری مناسبی برخوردار می باشد.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر معنی داری که هزینه های دولت بر متغیرهای کمی سلامت داشته است، می توان عنوان نمود که در راستای نیل به اهداف هزاره توسعه سازمان ملل، انجام هزینه های مذکور یکی از مهم ترین ابزارهای موجود بوده و بدون انجام این هزینه ها، دستیابی به این اهداف کمی، میسر نخواهد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (43)
 • صفحات: 

  379-389
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  183534
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

Access to the right information at the right time is a crucial ingredient of modern HEALTHcare. Today, within HEALTH kiosks, HEALTH information can be accessed in public places. The term kiosk tends to be used for touch screen computer that is normally used standing up in public places. HEALTH kiosk is a system with various capabilities. This is an overview article. Different scientific databases were searched to identify articles published during the period of 1995 to 2013. The information is also gathered from personal observation and oral interview in Tehran. HEALTH kiosks can be utilized for self-management of chronic diseases, reduce HEALTH disparities, better outreach of HEALTHcare services and can be a cost effective way to improve delivery of HEALTHcare services. A search performed on HEALTH kiosks in Tehran shows a significant difference in a structure and use of it with global ones. One of the main reason is that theses kiosk are independent from ministry of HEALTH and medical education. Several variables such as HEALTH literacy, lack of culturally adaptive HEALTH information and limited availability of tailored HEALTH material are some of the existing barriers to greater adoption of HEALTH technologies and their impact in the improvement of HEALTH outcomes.

آمار یکساله:  

بازدید 183534

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نویسندگان: 

FEIZPOUR MOHAMMAD ALI | Samanpour Zohreh | SHAHMOHAMMADI MEHRJARDI ABOLFAZL

نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  719-740
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41220
 • دانلود: 

  14581
چکیده: 

despite the importance of interaction between industrialization and HEALTH, this subject has not been studied sufficiently in Iran. In this regard, the aim of this study is investigating the impact of industrialization on HEALTH in Iranian provinces during 2009-13. The used data has been collected from the Statistical Centre of Iran and the National Organization for Civil Registration. The introduced indices have been combined using Standardized Score method for measuring the degree of industrialization and the levels of HEALTH in intended provinces. The interaction between industrialization and HEALTH has been tested by econometric panel data method. The results of this paper show that the Iranian provinces are not homogenous from industrialization and HEALTH perspectives. In addition there is no significant change in heterogeneity of provinces in terms of industrialization and HEALTH during the period of study. Also, the results reveal a significant and negative relationship between industrialization and HEALTH in Iranian provinces. This means that the industrialization process has reduced the HEALTH of provinces in Iran. So, in terms of policy, in addition to advantages of industrialization, its problems and disadvantages also should be taken into account. In the other words, paying attention to the external diseconomies of industrialization is necessary for successful implementation of industrial policies.

آمار یکساله:  

بازدید 41220

دانلود 14581 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  6823
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6823

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
litScript