نتایج جستجو

63538

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6354

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

EL GHITANY ENGY MOHAMED | MOHAMED ABDELMOHSEN MOHAMED ABDELSALAM | FARGHALY AZZA GALAL | ABD EL GAWWAD ENSAF SAIED | ABD EL WAHAB EKRAM WASSIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1148
 • بازدید: 

  72364
 • دانلود: 

  163274
چکیده: 

Introduction: Travel HEALTH practice and research in Egypt lag behind both needs and demands. This study was done in two parts to assess travel HEALTH knowledge, attitude, and practice (KAP) among Egyptian travelers.Methods: This survey was conducted at the departure halls of Cairo International Airport and included 1500 travelers to Africa (excluding North Africa), Southeast Asia, and Latin America. An interview questionnaire was used to measure the KAP of travelers inquiring about different aspects of pre-travel HEALTH. Subjective evaluations of travel HEALTH services and suggestions for improvement were also solicited.Results: Travelers in this study were mainly males (89.3%), less than 40 years of age (82%), living in urban residences (89.1%), married (65.9%), university educated (83.3%), traveling for work (69.1%) with destinations of Africa (61.3%), Asia (28.4%), and Latin America (10.3%). They had poor travel-associated risk perception, and only 13.4% had risk management plan. Less than half (42.4%) sought information about their destination, and 11.9% sought HEALTH information; their source of information was mainly the internet (98.7%). The majority had poor scores on various travel-related practices, including seeking pre-travel HEALTH services (87.9%), receiving pre-travel vaccines (91.3%), and using malaria chemoprophylaxis (90.6%). The travel HEALTH services were rated good by 0.5% of travelers and bad, very bad, or undetermined by 11.4%, 61.3%, and 26.9% respectively.Conclusion: Egyptian travelers, although mostly educated, had poor travel HEALTH perceptions and practices and are unsatisfied with the travel HEALTH services in Egypt.

آمار یکساله:  

بازدید 72364

دانلود 163274 استناد 1148 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HEALTH AND HUMAN RIGHTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  199-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  261
 • بازدید: 

  5810
 • دانلود: 

  27459
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5810

دانلود 27459 استناد 261 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  613
 • بازدید: 

  1046
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1046

دانلود 497 استناد 613 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عظیمی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  93-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت به عنوان یک منبع مهم در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فردی مطرح می شود، توجه به این امر خطیر از وظایف مهم دولت ها به شمار می رود و همه ی انسان ها برای دستیابی به این هدف ارزشمند، یعنی کسب سلامت، نیازمند آموزش هستیم. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا "آنتروپی شانون" می باشد که پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدید و به صورت کمی و کیفی مطرح می کند. آنتروپی در تئوری اطلاعات، شاخصی است برای اندازه گیری عدم اطمینان که به وسیله، یک توزیع احتمال بیان می شود. محتوای طرح از نظر پاسخگو( متن کتب دوره اول ابتدایی) و دوازده مؤلفه اصلی و 58 مولفه فرعی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوای آنتروپی شانون نشان داد که بررسی کل 4 کتاب پایه اول ابتدایی مولفه ی مربوط به سلامت تغذیه با 130 مورد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، و کمترین مقدار مربوط به معلولیت با 1 فراوانی است. . یافته های حاصل از فراوانی مولفه ها نشان داده است که مولفه های نظام سلامت از توزیع نرمال برخوردار نیستند به طوری که متاسفانه در حد که در محتوای کتب دوره اول ابتدایی به برخی از مولفه های آموزش بهداشت کمتر توجه است

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11081
 • دانلود: 

  11613
چکیده: 

ntroduction Community HEALTH volunteers link people and HEALTH workers and they voluntarily contribute to community HEALTH. Given the importance of the engagement of volunteers in promoting HEALTH programs and improving the quality of care provided, this study aimed to explore the experience and perceptions of community HEALTH volunteers of comprehensive HEALTH service centers in the western regions of Ahvaz to identify the most critical factors motivating their participation in HEALTH programs. Methods This qualitative study was conducted in 2017 on community HEALTH volunteers in comprehensive HEALTH service centers in western Ahvaz. The data were collected through semi-structured in-depth interviews conducted face-to-face with 35 community HEALTH volunteers. The conventional qualitative content analysis approach was used to analyze the collected data. Results Data analysis revealed 302 primary codes, 27 subthemes, and ten main themes. The ten main themes extracted in this study, including the physical context, organizational context, social context, climatic context, cultural context, increasing HEALTH knowledge, material factors, psychological factors, social factors, and spiritual factors, constituted the factors affecting the community HEALTH volunteers’ motivation to participate in HEALTH programs. Conclusion Community HEALTH volunteers’ motivation to participate in HEALTH programs is influenced by factors such as physical context, organizational context, social context, climatic context, cultural context, increasing HEALTH knowledge, material factors, psychological factors, social factors, and spiritual factors. Thus, failure to pay attention to these factors will reduce the community HEALTH volunteers’ incentives to promote HEALTH programs, decrease volunteers’ cooperation with centers, reduce the quality of care provided, and ultimately waste the funds spent on volunteers’ training and preparation.

آمار یکساله:  

بازدید 11081

دانلود 11613 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  4291
 • بازدید: 

  1740
 • دانلود: 

  776
چکیده: 

سابقه و هدف: سواد سلامتی عبارت است از مهارت هایی شناختی، اجتماعی که تعیین کننده انگیزه و قابلیت افراد در دستیابی، درک و به کارگیری اطلاعات به طریقی که منجر به حفظ و ارتقاء سلامت آنها گردد. افراد با سواد سلامت ناکافی، وضعیت سلامتی ضعیف تری دارند. هدف این مطالعه، تعیین وضعیت سواد سلامت و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی، استفاده از خدمات درمانی و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 400 نفر از جمعیت 18 تا 65 سال شهر های بلوچستان انجام گردید. نمونه گیری بصورت خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت عمومی گردآوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS-18 و با بکارگیری آزمون های آماری من ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تنها 32 درصد شرکت کنندگان از سواد سلامت کافی برخوردار بودند. سطح سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالا، میزان تحصیلات کمتر، درآمد پایین تر و زنان شایع بود. در این مطالعه، بین سطح سواد سلامت و مراجعه به پزشک، انجام رفتارهای پیشگیرانه و وضعیت سلامت عمومی ارتباط آماری معنی داری دیده شد. افراد با سطح سواد سلامت بهتر، وضعیت سلامت عمومی خود را بهتر ارزیابی کردند، همچنین بیش از سایرین نسبت به انجام رفتارهای پیشگیرانه مبادرت ورزیدند.نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن سطح سواد سلامت گروه هدف، مداخلات آموزشی به منظور توسعه مهارت های سواد سلامت در جامعه ضروریست.

آمار یکساله:  

بازدید 1740

دانلود 776 استناد 4291 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SHAMSHIRI MILANI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  422
 • بازدید: 

  25784
 • دانلود: 

  21919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25784

دانلود 21919 استناد 422 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  266-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  142
 • بازدید: 

  1811
 • دانلود: 

  15658
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1811

دانلود 15658 استناد 142 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  433
 • بازدید: 

  10242
 • دانلود: 

  23899
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10242

دانلود 23899 استناد 433 مرجع 0
نویسندگان: 

HOFFMAN SHARONA | PODGURSKI ANDY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  21360
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21360

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
litScript