نتایج جستجو

172515

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17252

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ROEDIGER H.L. | WATSON J.M. | MCDERMOTT K.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  385-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  20785
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20785

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

WULU J.T. | SINGH K.P. | FAMOYE F. | MCGWIN G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  220-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  936
 • بازدید: 

  17379
 • دانلود: 

  30503
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17379

دانلود 30503 استناد 936 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  264-264
تعامل: 
 • استنادات: 

  597
 • بازدید: 

  12376
 • دانلود: 

  28753
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12376

دانلود 28753 استناد 597 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  930
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

تجزیه و تحلیل رشد، روش کاربردی و با ارزشی در بررسی کمی رشد، نمو و تولیدگیاهان زراعی به شمار می رود. به منظور مطالعه اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر شاخص های مهم فیزیولوژیک رشد گیاه گلرنگ رقم (IL111)، آزمایشی در قالب کرت های خرد ده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 87ـ1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، واقع در شهرستان خرم آباد، اجرا شد. تیمارها شامل کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی در سه سطح (N1=0، N2=75، N3=150 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و تراکم بوته به عنوان عامل فرعی در سه سطح (D1=40، D2=50، D3=60 بوته در متر مربع) بودند. به منظور بررسی دقیق تر از شاخص درجه روز رشد برای برازش منحنی های شاخص رشد استفاده شد و با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی برای هر کدام از شاخص های رشد مدل مناسب انتخاب شد. نتایج بررسی شاخص های رشد نشان داد کاربرد نیتروژن سبب افزایش شاخص هایی نظیر سطح برگ، تجمع ماده خشک و سرعت رشد محصول شد، اما سرعت جذب خالص در آن کاهش یافت. با افزایش تراکم بوته شاخص هایی نظیر سطح برگ و تجمع ماده خشک به علت خاصیت شاخه دهی گلرنگ دچار تغییر زیادی نشد، اما سرعت رشد محصول و سرعت جذب خالص در گیاه کاهش پیدا کرد.با توجه به مجموع نتایج می توان این گونه اظهار کرد که کاربرد نیتروژن در مقایسه با تغییرات تراکم بوته، اثر بیشتر و مثبت تری بر شاخص های فیزیولوژیک رشد در گیاه گلرنگ داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 930

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

تحلیل ممیزی برای رده بندی یک شی یا گروهی از اشیا به یکی از دو یا چند گروه متمایز معلوم یا نامعلوم مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش های علمی برای رده بندی، اغلب از توابع ممیز خطی یا درجه دوم فیشر استفاده می شود. اما در این مقاله روشهایی غیرخطی بر اساس دو روش رگرسیون  ناپارامتری تحت عناوین اسپلاین رگرسیونی انطباقی چند متغیره و مدل انطباقی جمعی برای رده بندی گروه ها معرفی شده و با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی نحوه بکارگیری آنها بررسی و متوسط نرخ خطای آنها با روشهای متداول مورد مقایسه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 487 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  79-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

آسیب پذیری طبیعی آبخوان را می توان امکان رسیدن آلاینده به آب زیرزمینی و انتشار در آن پس از آلوده شدن سطح زمین تعریف کرد. این ویژگی، خصوصیتی نسبی، بدون بعد و غیر قابل اندازه گیری بوده و نه ففط به ویژگی های آبخوان بلکه به خصوصیات زمین شناسی و هیدرولوژی منطقه نیز بستگی دارد. در زمینه بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی روشهای مختلفی ابداع شده اند که در این میان، روش شاخص و بویژه DRASTIC به دلیل سهولت اجرا جزء پراستفاده ترین روشها هستند. در روش DRASTIC هر مشخصه ای را که به طور بالقوه بر احتمال آلودگی تاثیرگذار باشد در یک مقیاس طبقه بندی کرده و پس از اعمال ضرایب مشخصه ها، نمره ای جهت ارزیابی آسیب پذیری ارائه می کند. نکته قابل توجه در این روش سلیقه ای بودن رتبه بندی و وزن دهی مشخصه هاست و می تواند سبب کاهش کیفیت نتایج شود. برای بهبود و اصلاح مدل DRASTIC پیشنهادهای زیادی را محققان ارائه داده اند. اکثر این محققان حذف مشخصه های کم اهمیت و یا اضافه کردن مشخصه های موثر، اصلاح ضرایب مدل و رتبه بندی مشخصه ها را پیشنهاد کرده اند.این تحقیق به منظور برطرف کردن ایرادهای ذکر شده و انتخاب مدل مناسب برای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان به بررسی و مقایسه سه روش ترکیبی رگرسیون لجستیک، DRASTIC اصلاح شده و AHP-DRASTIC پرداخته و پس از جمع آوری مشخصه های ورودی، آسیب پذیری بر اساس مدل های مذکور محاسبه شد. در پایان به منظور انتخاب مدل مناسب از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بین غلظت نیترات و کلاس های آسیب پذیری استفاده شد. نتایج مبین دقت بالای روش AHP-DRASTIC نسبت به روشهای ترکیبی مطالعه شده در این تحقیق بود.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 234 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67690
 • دانلود: 

  33345
چکیده: 

Background & Aim: One of the basic assumptions in simple linear REGRESSION models is the statistical independence of observations. Sometimes this assumption is not true for study subject and consequently the use of general REGRESSION models may not be appropriate. In this case, one of the leading methods is the use of multilevel models. The present study utilizes multivariate logistic REGRESSION model using a multilevel model to exhibit the chance of having elbow, wrist and knee disorders over the past year based on elbow, wrist and disorders during the past week. Methods & Materials: This study is a cross-sectional study that was carried out from April 2015 to May 2016 in Mobarakeh Steel Company, Isfahan. The study population includes 300 male employees of Mobarakeh Steel Company, with a mean age of 41. 40± 8. 17 years and an average working experience of 16. 0± 7. 66 years. Data were analyzed using SPSS (version 24) and MLwiN software. Results: Based on this study, results obtained from single variable and multivariable REGRESSION were different. Conclusion: Based on this study, it can be suggested that multivariable REGRESSION cause a better and more accurate deduction compared to single variable method.

آمار یکساله:  

بازدید 67690

دانلود 33345 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3-الف
 • صفحات: 

  349-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  824
 • دانلود: 

  155
کلیدواژه: 
چکیده: 

در یک زنجیر مارکوف مانا، ممکن است ماتریس احتمال تغییر وضعیت به بعضی متغیرهای تبیینی وابسته باشد. با در نظر گرفتن چنین مساله ای و تعیین توزیع پسین برای ضرایب متغیرهای تبیینی، به برآورد این ضرایب پرداخته و در انتها نیز یک مثال واقعی ارایه داده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 824

دانلود 155 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  297-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  556
چکیده: 

تحلیل رگرسیونی به طور سنتی با فرض همگن بودن جامعه و نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ صورت می پذیرد. این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، به دلیل ناهمگنی مشاهدات، وجود نقاط دور افتاده، چولگی یا ترکیبی از آن ها، مشاهدات ساختاری ناهمگن با زیرجوامعی چوله -متقارن را نشان می دهند. در چنین حالاتی، می توان آمیخته ای متناهی از توزیع های چوله-متقارن را برای مدل بندی جامعه مورد استفاده قرار داد. در این مقاله رهیافت بیزی تحلیل رگرسیونی تحت فرض ناهمگن بودن جامعه و چوله-متقارن بودن توزیع زیر جوامع، با استفاده از آمیخته ای متناهی از توزیع های چوله نرمال مورد توجه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی رهیافت پیشنهادی و مقایسه آن با مدل فراوانی گرا، از یک مطالعه شبیه سازی و یک مثال کاربردی استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 556 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SADATSAFAVI M. | MOAYYERI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1842-1849
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  10730
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10730

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
litScript