نتایج جستجو

264

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NEWMAN J. | CARISTE B. | QUEIRUGA A.

نشریه: 

GSET RESEARCH JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  20238
 • دانلود: 

  28219
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20238

دانلود 28219 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

BANSAL P. | VINEYARD E. | ABDELAZIZ O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  437
 • بازدید: 

  20426
 • دانلود: 

  24625
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20426

دانلود 24625 استناد 437 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1609
 • دانلود: 

  717
چکیده: 

مدل سازی اجزا سیکل تبرید تراکمی بخار با استفاده از منحنی های مشخصه آن ها در حالت پایدار ارائه شده و سپس شبیه سازی کل سیکل انجام شده است. با استفاده از شبیه سازی، پیش بینی مشخصه های سیستم مانند نرخ دفع حرارت در کندانسور، کار کمپرسور، اثر تبرید و ضریب عملکرد در شرایط محیطی متفاوت انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی بدست آمده از بررسی آزمایشگاهی یک دستگاه کولر گازی دو تکه مقایسه شده و مشخص گردید که مدل ارائه شده می تواند با دقت خوبی عملکرد سیستم را پیش بینی نماید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش یک درجه دمای محیط ضریب عملکرد سیکل 3.5 درصد کاهش می یابد و با افزایش 10 درصد رطوبت نسبی محیط ضریب عملکرد به طور متوسط 6.5 درصد افزایش می یابد. افزایش 10 درصد در دبی حجمی هوای عبوری از روی کندانسور، سبب افزایش 3.2 درصد در ضریب عملکرد سیکل می شود. همچنین تاثیر افزایش سطح کندانسور بر میزان حرارت دفع شده در کندانسور بررسی گردید و مشخص شد با افزایش سطح کندانسور تا حد معینی، دفع حرارت از آن محسوس بوده اما با افزایش بیشتر آن، تغییر چندانی در افزایش حرارت دفع شده در کندانسور مشاهده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1609

دانلود 717 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KAYNAKLI O. | YAMANKARDENIZ R.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  472-479
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  35234
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35234

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

SADEGHIAN JAHROMI FARID | BEHESHTI MASOUD

نشریه: 

GAS PROCESSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83376
 • دانلود: 

  50976
چکیده: 

The exergetic analysis is a tool that has been used successfully in many studies aiming a more rational energy consumption to reduce the cost of processes. With this analysis, it is possible to perform an evaluation of the overall process, locating and quantifying the degradation of exergy. This paper applies exergy approach for analyzing the heat exchanger network design and REFRIGERATION of MTP process. For this purpose, the behavior of some industrial processes and REFRIGERATION cycle with propylene refrigerant has been investigated by exergy method. The equations of exergy destruction and exergetic efficiency for main components such as compressors, heat exchangers and expansion valves were studied. A specified section of propylene recovery unit with its REFRIGERATION cycle has been simulated to perform the exergy analysis. Adding a new valve with optimum pressure drop according to process constraints and an expander results in high performance of multi-stream heat exchanger, saving cold utility consumption, using excess heat of the process section, and low required compression power (in the REFRIGERATION section) which are the most important characteristics of the proposed configuration. Results show that the annual profit reaches 4.3 %.

آمار یکساله:  

بازدید 83376

دانلود 50976 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EAMES I.W. | BROWN T. | EVANS J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  25375
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25375

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  218-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  483
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

در این تحقیق، عملکرد ترمواکونومیکی یک چرخه تبرید جذبی با استفاده از محلول آب-مایع یونی (1-اتیل، 3-متیل ایمیدازولیوم تری فلرو استیت) بررسی و با چرخه آب – لیتیوم برماید مقایسه شده است. برای این منظور، تحلیل ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی جهت شبیه سازی سیستم بکار گرفته شده و تاثیر متغیرهای طراحی بر روی پارامترهای عملکردی مانند ضریب عملکرد، بازده اگزرژی، نسبت جریان جرمی محلول، سطح تبادل حرارت مبدل ها و هزینه جریان ها مطالعه شده است. خواص ترمودینامیکی هر دو مخلوط آب – مایع یونی و آب – لیتیوم برماید با استفاده از مدل غیر تصادفی دو مایع پیش بینی شده است. نتایج نشان داده است که سیستم دارای مایع یونی ضریب عملکرد و بازده اگزرژی پایینتری (0. 66 و 10. 15%) نسبت به سیستم آب-لیتیوم بروماید (0. 78 و 12%) دارد. همچنین کمترین سطح کلی مبدل های حرارتی و هزینه سالانه سیستم جذبی آب-مایع یونی (49 m2 و 4907 $/y) بیشتر از سیستم آب-لیتیوم بروماید (16 m2 و 3347 $/y) می باشد. با وجود عملکرد ضعیف تر سیستم های دارای مایع یونی، مزایای استفاده از آنها مانند عدم کریستالیزاسیون، فشار بخار پایین و تمایل به خوردگی ناچیز، این مایع ها را به گزینه مناسبی جهت جایگزینی در چرخه تبرید جذبی تبدیل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صیفوری زینب | عامری مهران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1431
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1431

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3 (پیاپی 88)
 • صفحات: 

  91-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

استفاده از انرژی خورشید در چرخه تبرید از جمله روش های نوین در افزایش ضریب عملکرد چرخه و استفاده از انرژی های پاک می باشد. هدف از ارائه این مقاله شبیه سازی پارامتری و تحلیل عملکرد یک چرخه تبرید جذبی آب-لیتیم برومایدی مجهز به دریافت کننده خورشیدی از دیدگاه ترمودینامیکی و اگزرژی می باشد. در این تحقیق اثر پارامترهای مختلف بر روی ضریب عملکرد چرخه، میزان انتقال حرارت در ژنراتور، بازده اگزرژی و تغییرات اگزرژی کل سیستم بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در یک دمای مشخص برای عملگر و چگالنده، شدت تابش بهینه ای وجود دارد که در آن تغییرات کل اگزرژی سیستم کمینه شده و ضریب عملکرد سیستم و بازده اگزرژی آن به بیشینه مقدار خود می رسد. نتایج نشان می دهد زمانیکه دمای اواپراتور در محدوده ی 4 تا 10 درجه سلسیوس و دمای چگالنده در محدوده ی 33 تا 39 درجه سلسیوس قرار داشته باشد، بیشینه ضریب عملکرد برای چرخه تک اثره در محدوده ی 75/0 تا 80/0 قرار می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهدکه بیشینه بازده اگزرژی برای سلسیوس تبرید تک اثره در محدوده ی 13تا 7/23 درصدمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 446 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAMBRANO D. | CAMACHO E.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  24907
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24907

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
litScript