نتایج جستجو

42758

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4276

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

شاخص راندیک دوجانبه ی کاهش یافته (RRR)، یک توصیف کننده ی ساختار مولکولی (یا بطور دقیق تر، یک شاخص توپولوژیکی) است که برای پیش بینی آنتالپی استاندارد آرایش و نقطه ی جوش نرمال اکتان های ایزومری مفید است. در این مقاله، جنبه ی ریاضی شاخص RRR کشف شده است یا بطور واضح تر، گراف هایی که دارای حداقل شاخص RRR هستند، از مجموعه ی همه ی گراف های دوچرخه ای همبند n-رأسی برای n≥ 5 شناسایی شده اند. بعنوان یک نتیجه، بهترین کران پایین ممکن در شاخص RRR برای گراف های دوچرخه ای همبند n-رأسی هنگامی که n≥ 5 به دست آمده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  896
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

اسپکتروگرام بر اساس تبدیل فوریه پنجره شده متداول ترین روش تحلیل زمان - فرکانس است که هنگام آنالیز سیگنال های غیرایستا با محدودیت رزولوشن مواجه است. توزیع ویگنرویل در هر دو حوزه زمان و فرکانس رزولوشن ماکزیمم دارد اما وجود ترم های تداخلی، بکارگیری این توزیع را محدود کرده است. توزیع MP بر اساس اتم های گوسی اولا همواره مثبت است، ترم تداخلی نداشته، و رزولوشن مناسب دارد. در این مقاله نشان داده ایم که علاوه بر ویژگی های گفته شده که برتری این روش آنالیز را نسبت به دو روش مذکور روشن می کند، توزیع زمان - فرکانس بر اساس تجزیه وفقی سیگنال در مقابل نویز افزوده شده به سیگنال نیز مقاوم است. مقاومت در برابر نویز از ویژگی های ذاتی این توزیع است. به عبارت دیگر بدون پرداخت هزینه و تنها با محدود کردن تعداد مراحل تکرار الگوریتم تجزیه وفقی موفق به حذف و یا کاهش نویز می شویم. علیرغم آنکه توزیع MP بر اساس اتم های گوسی همواره مثبت است و رزولوشن مناسبی دارد، اما از توزیع زمان - فرکانس بدست آمده نمی توان کناری زمانی و کناری فرکانسی را بدرستی استخراج نمود. در این مقاله نشان داده شده است که با بکارگیری تکنیک MCE با استفاده از توزیع MP بعنوان تابع توزیع مثبت اولیه، می توان به توزیع زمان - فرکانس جدیدی رسید که از یک طرف حداکثر شباهت را به توزیع MP داشته باشد و از طرف دیگر مقادیر درستی برای کناری زمانی و فرکانسی از آن استخراج شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 896

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KULKARNI S.H. | RAMESH G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84397
 • دانلود: 

  26404
چکیده: 

We define a new metric on the set of all closed linear operators between Hilbert spaces and investigate its properties. In particular, we show that the set of all closed operators with a closed range is an open subset of the set of all closed operators and the map T®T+ is an isometry in this metric. We also investigate the relationships between the topology induced by this metric and the gap metric.

آمار یکساله:  

بازدید 84397

دانلود 26404 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  578-592
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55391
 • دانلود: 

  25220
چکیده: 

Please click on PDF file in Persian to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 55391

دانلود 25220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOKHTARI DIZAJI M. | NIKANJAM N. | BABAPOUR B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91897
 • دانلود: 

  22534
چکیده: 

In this study, pressure-strain elastic MODULUS, stiffness, distensibility, cross-sectional ‎compliance and Young MODULUS of the common carotid artery were evaluated in 30 ‎subjects, normal and atherosclerosis, non-invasively. The diameter changes and cross-‎sectional changes in systolic and diastolic phases of the carotid artery were measured ‎by real time B-mode sonography and color Doppler, respectively. Indirect blood ‎pressure measurement was made by manometer immediately after measurement of the ‎pulsatile vessel diameter and area. Elastic parameters were estimated from the ‎diameter relative changes, cross-section relative changes and the systolic and diastolic ‎blood pressure in the brachial artery. The relative diameter changes in mild stenosis ‎and severe stenosis compared to normal group are not expected‏.‏‎‎ The results of evaluation of elastic parameters show that in mild stenosis, pressure-‎strain elastic MODULUS, stiffness and Young MODULUS decreased but in severe stenosis ‎they increased relative to normal arteries. In mild stenosis, distensibility and cross-‎sectional compliance increased but in severe stenosis these parameters decreased ‎relative to normal. Of course, mechanical parameters of atherosclerotic group are ‎significantly different from the normal carotid artery. By applying this method, we ‎can detect atherosclerosis from normal carotid artery (Iranian Heart Journal 2003; 4 ‎‎(2,3): 68-74).‎

آمار یکساله:  

بازدید 91897

دانلود 22534 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

بیماری نوار برگی انگور که قبلا تحت عنوان بیماری مرکب اسکا شناخته می شد، یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های تنه ی انگور به شمار می رود. قارچ Phaeoacremonium MINIMUM به عنوان یکی از عوامل اصلی دخیل در این بیماری شناخته شده است. کنترل بیماری نوار برگی انگور با استفاده از ترکیبات شیمیایی مشکل بوده و در عین حال استفاده از عوامل کنترل زیستی در مدیریت این بیماری نسبتا موثر شناخته شده است. در تحقیق حاضر، پتانسیل بازدارندگی سه گونه Trichoderma شامل T. harzianum (جدایه تجاری (T22، T. longibrachiatum و T. brevicompactum (جدایه های درون زی) روی چهار جدایه Pm. MINIMUM با دو تیپ آمیزشی متفاوت با استفاده از روش-های کشت متقابل، تاثیر متابولیت های فرار و متابولیت های غیر فرار ارزیابی گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه، نشان داد که تمامی جدایه های آنتاگونیست در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری بر رشد شعاعی Pm. MINIMUMدارند. در روش کشت متقابل، T. harzianum T22 با 53/76 درصد بازدارندگی رشد پرگنه در مقایسه با دو آنتاگونیست دیگر از پتانسیل بالاتری در بازدارندگی از رشد Pm. MINIMUM برخوردار بود. همچنین ارزیابی اثرات کنترلی ترکیبات فرار این آنتاگونیست ها حاکی از آن بود که اختلاف معنی داری بین این سه گونه آنتاگونیست وجود ندارد. ترکیبات غیر فرار T. brevicompactumبا 75. 46 درصد بازدارندگی از رشد پرگنه بیمارگر پتانسیل کنترلی بالاتری را نسبت به دو گونه ی دیگر دارا بود. ترکیبات غیر فرار دو گونه T. longibrachiatum و T. harzianum T22 به ترتیب 93/46 و 67/17 درصد بازدارندگی داشتند. همچنین بررسی اثرات کنترلی این آنتاگونیست ها روی دو تیپ آمیزشی Pm. aleophilum نشان داد که ترکیبات فرار T. longibrachiatumاثرات کنترلی بیشتری روی تیپ آمیزشی MAT1-1 (74/48 درصد) نسبت به MAT1-2 (10/35) دارند. در حالت کلی، نتایج این بررسی نشان داد که گونه T. brevicompactum به عنوان یک گونه آنتاگونیست با قابلیت بالا درکنترل زیستیPm. MINIMUM مطرح می باشد، بنابراین بررسی های تکمیلی در مورد ویژگی های کنترل زیستی و کارایی این گونه در کنترل بیمارگرهای دخیل در این بیماری در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای مورد نیاز می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LIANG MEILI | CHENG BO | LIU JIANXI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63138
 • دانلود: 

  35645
چکیده: 

The harmonic index of a graph G is dened as H (G) =å uuÎE(G) 2 d(u)+d (u), where d (u) denotes the degree of a vertexu in G. Let G (n; k) be the set of simple n -vertex graphs with MINIMUM degree at leastk. In this work we consider the problem of determining the MINIMUM value of the harmonic index and the corresponding extremal graphs among G (n; k). We solve the problem for each integerk (1 £ k £ n/2) and show the corresponding extremal graph is the complete split graph K *k, n-k. This result together with our previous result which solve the problem for each integer k (n/2 £ k £ n - 1) give a complete solution of the problem.

آمار یکساله:  

بازدید 63138

دانلود 35645 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ANSARI R. | MIRNEZHAD M. | ROUHI H. | FAGHIHNASIRI M.

نشریه: 

JOURNAL OF NANOSTRUCTURES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  303-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98137
 • دانلود: 

  38613
چکیده: 

Despite its numerous potential applications, two-dimensional monolayer graphyne, a novel form of carbon allotropes with sp and sp2 carbon atoms, has received little attention so far, perhaps as a result of its unknown properties. Especially, determination of the exact values of its elastic properties can pave the way for future studies on this nanostructure. Hence, this article describes a density functional theory (DFT) investigation into elastic properties of graphyne including surface Young’s MODULUS and Poisson’s ratio. The DFT analyses are performed within the framework of generalized gradient approximation (GGA), and the Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) exchange correlation is adopted. This study indicates that the elastic MODULUS of graphyne is approximately half of that of graphene due to its lower number of bonds.

آمار یکساله:  

بازدید 98137

دانلود 38613 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI MALIHEH | FONT JUAN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116933
 • دانلود: 

  94903
چکیده: 

The main purpose of this paper is to characterize norm-additive in MODULUS, not necessarily linear, maps defined between function algebras (not necessarily unital or uniformly closed). In fact, for function algebras A and B on locally compact Hausdorff spaces X and Y, respectively, we study surjections T, S:A®B satisfying |||T¦|+|Sg|||Y=|||¦|+|g|||X for all ¦, gÎA.

آمار یکساله:  

بازدید 116933

دانلود 94903 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAFARPOUR JAHROMI S. | KHODAEI A.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5 (TRANSACTION B: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  367-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  343160
 • دانلود: 

  183571
چکیده: 

The present study attempts to investigate different factors affecting the resilient MODULUS of hot mix asphalt. So a fractional factorial analysis of experiment was carried out considering five factors, each at two different levels. These factors were the maximum nominal aggregate size, specimen diameter and thickness, the load pulse form and duration. During the course of analysis, two types of hot mix asphalts with different maximum aggregate sizes were taken into consideration, while Marshall compaction method was used to prepare the specimens. Furthermore, measuring the resilient MODULUS, sinusoidal and triangular load pulse forms were applied. Finally, our investigation examined the different factors interrelations which affect the resilient MODULUS. Analysis of the factorial experimental design showed that the maximum nominal aggregate size was the most important factor affecting the resilient MODULUS, then the load duration, the specimen geometry (thickness and diameter), and finally the interactions between the different factors.

آمار یکساله:  

بازدید 343160

دانلود 183571 استناد 0 مرجع 0
litScript