نتایج جستجو

642633

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64264

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر اجزاء عملکرد، سهم هریک از قسمت های مختلف گیاه چغندرقند در کشت پاییزه از ماده خشک کل، تعداد برگ، شاخص سطح برگ، سرعت پوشش سایه انداز و میزان جذب نیتروژن، این آزمایش در سال های 1382 و 1383 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا گردید. در این تحقیق پنج مقدار نیتروژن شامل صفر، 60، 120، 180 و 240 کیلوگرم در هکتار و دو رقم منوژرم شیرین و رسول در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شد. سال های آزمایش از نظر بیشتر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند با یکدیگر اختلاف معنی داری نشان دادند. در سال اول بین اثرات مقادیر نیتروژن بر روی عملکردریشه تفاوت معنی داری وجود نداشت و در یک گروه قرار گرفتند (میانگین 93 تن در هکتار)، در حالی که درصد قند به طور معنی داری تحت تاثیر مصرف نیتروژن قرار گرفت و بالاترین مقدار (13.7درصد) مربوط به سطح نیتروژن صفر بود. در سال دوم تیمارهای نیتروژن از نظر عملکردریشه با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان دادند و بالاترین عملکرد مربوط به سطح نیتروژن 240 کیلوگرم در هکتار (80.9 تن در هکتار) بود، اما از نظر درصد قند بین آن ها اختلاف معنی داری وجود نداشت. در هر دو سال بین دو رقم مورد بررسی از نظر کلیه خصوصیات کمی و کیفی اختلاف معنی دار وجود نداشت. افزایش مصرف نیتروژن موجب افزایش سهم دمبرگ و طوقه و کاهش سهم ریشه از بیوماس کل نموده، اما بر سهم ماده خشک برگ از بیوماس کل تاثیری نداشت. در سال اول تیمارهای نیتروژن از نظر تعداد برگ، شاخص سطح برگ و زمان سایه انداز کامل با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان ندادند، درحالی که در سال دوم بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت، به طوری که افزایش نیتروژن موجب افزایش شاخص سطح برگ، تعداد برگ و تسریع در زمان کامل شدن سایه انداز گردید. در سال اول بین سطوح مختلف نیتروژن از نظر تاثیر بر مقدار نیتروژن قسمت های مختلف گیاه اختلاف معنی داری وجود نداشت و مقدار کل نیتروزن جذب شده به وسیله چغندرقند در آخر دوره رشد در حدود 574 کیلوگرم در هکتار بود. درسال دوم مقدار نیتروژن جذب شده از خاک به وسیله چغندرقند تحت تاثیر سطوح نیتروژن مصرفی قرار داشت به طوری که مقدار نیتروژن حذب شده در سطوح نیتروژن صفر و 240 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 186 و 351 کیلوگرم در هکتار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4619
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4619

دانلود 373 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  5 (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  518-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  2774
 • بازدید: 

  2218
 • دانلود: 

  1274
چکیده: 

اهداف با توجه به افزایش جمعیت سالمند در جوامع متفاوت، توجه به نیازهای اولیه و سلامت جسمی، ذهنی و کیفیت زندگی آن ها موضوع حائز اهمیتی است. این مطالعه به منظور دستیابی به دید جامعی از کیفیت زندگی سالمندان ایرانی و عوامل مرتبط با آن طراحی شده است. مواد و روش ها این مطالعه از نوع مروری و جست وجوی نظام مند است. در آبان سال 1395 مرور مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های پابمد، وب آو ساینس، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نورمگز و بانک مقالات پژوهشی بهداشت روان کشور(IranPsych) با کلیدواژه های elderly, adults, aged, QUALITY of LIFE, LIFE QUALITY, QOL, Iran, older و کیفیت زندگی، سالمند، سالخورده، بازنشسته، پیر و مسن انجام شد و با توجه به معیارهای ورود و خروج، مقالات مرتبط در بازه زمانی از ابتدا تا خرداد 1395 وارد این پژوهش شدند. یافته ها با جست وجوی نظام مند و غربالگری عنوان، 70 مقاله در حوزه های مختلف کیفیت زندگی سالمندان وارد مطالعه شد. این حوزه ها شامل مداخلات در کیفیت زندگی سالمندان (11 مقاله)، عوامل جمعیت شناختی مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان (21 مقاله)، کیفیت زندگی سالمندان بیمار (7 مقاله)، توصیف وضعیت کیفیت زندگی سالمندان ایرانی (14 مقاله)، رابطه ورزش و کیفیت زندگی سالمندان (10 مقاله) و تأثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی سالمندان (7 مقاله) بود. نتایج حاصل از مرور اطلاعات نشان داد 7 درصد کیفیت زندگی بالا و 42 درصد پایین و 50 درصد کیفیت زندگی متوسط دارند. کیفیت زندگی سالمندان ایرانی تحت تأثیر حمایت اجتماعی، عوامل اقتصادی، طبقه اجتماعی، ویژگی های جمعیت شناختی، وضعیت سلامت جسمی، محل زندگی و مداخلات آموزشی، ورزشی و تغذیه ای است. نتیجه گیری با استفاده از نتایج به دست آمده می توان گفت مداخلات آموزشی، تغذیه ای و ورزشی، تأهل، تحصیلات بالا، زندگی در منزل، جهت گیری مذهبی درونی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، سلامت جسمی و وضعیت خوب اقتصادی اجتماعی و اشتغال مناسب باعث افزایش کیفیت زندگی سالمندان خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 2218

دانلود 1274 استناد 2774 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  95-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

Introduction: Nursing is one of the occupations in which job stress is common. Job stress causes physical, psychological, social and family problems. Therefore, the present study aimed to Present a model of QUALITY of work LIFE based on job stress and optimism mediated by fatigue in married nurses of hospitals in Ahvaz. Methods: The method of the present study was descriptive-correlation. The statistical population consisted of all married nurses in Ahvaz hospitals in 2019. 202 people were selected as the sample by Convenience sampling method. Data collection with demographic questionnaire, "QUALITY of Work LIFE Questionnaire", "Nursing Stress Scale", "LIFE Orientation Test” and “ Fatigue Scales” were performed. Content validity was performed by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were used in SPSS. 24 and Amos. 23. Results: All direct paths except the path of job stress became significant to the QUALITY of work LIFE. Indirect routes were also significant through QUALITY of work LIFE fatigue (P <0. 01). Conclusions: The proposed model has a good fit and is an important step in recognizing the factors affecting the QUALITY of work LIFE of nurses. It is recommended to take a positive step to increase the QUALITY of nurses' working LIFE by planning and implementing educational interventions in the field of job stress, optimism and fatigue.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 214 استناد 0 مرجع 9
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  226-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: این مطالعه نتایج دو روش جراحی ترمیمی را در هیدرآدنیت چرکی زیر بغل با هم مقایسه می کند. روش اجرا: در این مطالعه بیماران مبتلا به هیدرآدنیت چرکی که تحت درمان با برداشتن پوست مبتلا و سپس بازسازی و ترمیم با قراردادن فلپ پوستی ترانس پوزیشنال ناحیه پارااسکاپولار و خلف آگزیلا یا تحت درمان با برداشتن فلپ پوستی از لترال توراسیک قرار گرفته اند بررسی شدند. یافته ها: در مطالعه حاضر بیماران در دو گروه 12 نفره بررسی شدند. میانگینRange of motion (RM) در فلکسیون بیماران در گروه پارااسکاپولار برابر176 و در گروه لترال توراسیک 175 بوده است که دو گروه اختلاف معنی داری ازنظر میانگین RM نداشتند. میانگین RM در ابداکسیون بیماران در گروه پارااسکاپولار برابر 166 و در گروه لترال توراسیک 147 بوده است که دو گروه اختلاف معنی داری ازنظر میانگین RM داشتند. میانگینPigmentation، Thickness، Relief، Pliability و Vascularization بیماران در گروه پارااسکاپولار و در گروه لترال توراسیک بوده است که دو گروه اختلاف معنی داری ازنظر میانگین Pigmentation، Thickness، Relief، Pliability و Vascularization نداشتند. نمره پرسش نامه Dermatology QUALITY of LIFE Index نشان داده است که دو گروه در هیچ کدام از بخش های پرسش نامه با هم اختلاف معنی داری نشان نمی دهند ولی جمع نمره در همه پارمترهای مرتبط با نمره پرسش نامه در گروه پارااسکاپولار پایین تر از نمره پرسش نامه در گروه لترال توراسیک است. نتیجه گیری: در حال حاضر هیچ اتفاق آرایی در مورد استراتژی جراحی اپتیمال وجود ندارد. مداخلات درمانی متفاوتی توصیه شده که گاهی با موفقیت هایی همراه است ولی هیچ کدام همیشه موفق نیستند.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 87 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  695-707
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

امروزه کیفیت زندگی بصورت عمده ای با سرمایه اجتماعی و اجزای آن از قبیل ارتباطات اجتماعی، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط دارد. هدف از مطالعه مروری حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی بود. جستجوی نظامند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، CINAHL، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle Scholar، CINAHL (EBSCO) و Scopusو با کلمات کلیدی socail capital، Iran، QUALITY of LIFE، به دو زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفت. هیچ گونه محدودیت زمانی در انتخاب مقالات نبود و تمامی مقالات چاپ شده مرتبط تا سال 1396 وارد مطالعه شدند. از بررسی 209 مقاله مورد بررسی در نهایت 20 مقاله مطابق با هدف مطالعه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. حجم نمونه مطالعات از140 تا 20670 نفر متغیر بود. در جوامع روستایی تعاون، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر را بر روی کیفیت زندگی داشت، در میان دانشجویان ارتباطات اجتماعی و در میان سالمندان انسجام و همبستگی رابطه قوی با کیفیت زندگی داشت، بعد اعتماد اجتماعی در بین سالمندان رابطه ضعیفی با کیفیت زندگی نشان داد. در اغلب مطالعات، ابعاد اجتماعی و مشارکت ارتباط قوی تری با کیفیت زندگی داشتند. سرمایه اجتماعی یک پیش بینی کننده خوب برای تبیین کیفیت زندگی در اقشار مختلف جامعه می باشد. فراهم نمودن زمینه های رشد و فعالیت های گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، گسترش شبکه های روابط بین فردی، تاسیس نهاد های دولتی و غیر دولتی با مشارکت دادن افراد و گسترش فرهنگ اعتماد در بین آحاد مردم می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی تاثیر گذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 214 استناد 0 مرجع 8
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  87-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

مقدمه: معلمان دانش آموزان استثنایی به عنوان بخش مهمی از منابع انسانی نظام آموزش و پرورش در نظر گرفته می شوند. هدف از مطالعه حاضر تعیین همبستگی کیفیت زندگی کاری و سلامت عمومی معلمان دانش آموزان استثنایی در شهر همدان است. روش کار: در پژوهش توصیفی-همبستگی حاضر، جامعه آماری شامل کلیه معلمان دانش آموزان استثنایی شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 بود. نمونه آماری شامل 67معلم که با روش سرشماری انتخاب شدند. داده ها با استفاده ازپرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه سلامت عمومی" General Health Questionnaire)) و "کیفیت زندگی کاری"(QUALITY of Working LIFE) جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین وضعیت سلامت عمومی (5/12 ± 5/50) و کیفیت زندگی کاری (5/22 ± 1/140) بود. مولفه های کیفیت زندگی کاری با میانگین نمره سلامت عمومی همبستگی معنا داری دارد (P< 0/05). نتیجه گیری: کیفیت زندگی کاری و سلامت عمومی معلمان دانش آموزان استثنایی همدان مطلوب نیست. لذا پیشنهاد می شود متخصصان سلامت برای ارتقاء کیفیت زندگی کاری و بهبود سلامت عمومی برنامه ریزی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 196 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  397-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از جنبه های کیفیت زندگی، ارتباط آن با ارتقاء سلامت است. بررسی نیاز به درمان ارتودنسی به صورت کمی دارای اهمیت ویژه بوده و شاخص ICON ((Index of Complexity, Outcome, & Need یکی از شاخص ها جهت ارزیابی این مورد است. لذا هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین شاخص نیاز به درمان ناهنجاری های فکی دندانی (ICON) با کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی در دانش آموزان پسر 16 تا 18 ساله در شهر رفسنجان بود. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 1077 دانش آموز که در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از مدارس شهر رفسنجان انتخاب شدند، انجام شد. به منظور ارزیابی کیفیت زندگی دانش آموزان از پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با ارتودنسی (Orthognathic QUALITY of LIFE; OQOL) استفاده شد و تمام دانش آموزان بر اساس اجزاء ایندکس نیاز به درمان ارتودنسی ICON، معاینه شده و نتایج در فرم ICON ثبت گردید. داده ها توسط ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی 91/10± 58/25 و میانگین و انحراف معیار نمره ICON برابر با 55/13± 34/32 بود و این دو متغیر دارای همبستگی معکوس معنی دار بودند (001/0, p<24/0-r=). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جنبه های مختلف کیفیت زندگی می تواند بر تمایل به انجام درمان ناهنجاری های فکی صورتی و ارتودنسی بین نوجوانان تاثیر گذارد و درمان ارتودنسی تاثیر به سزایی بر افزایش اعتماد به نفس و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی نوجوان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  220-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه و هدف: نزدیک بینی بر کیفیت زندگی افراد تاثیر گذارده و باعث مشکلاتی در زندگی افراد می شود. همچنین مشکلات بینایی می تواند باعث افسردگی در افراد شود. از روش های متعدد اصلاحی همچون عینک، لنزهای طبی برای بهبود وضعیت دید استفاده می شود و یکی دیگر از روش ها جراحی لازک است. با توجه به یافته های پیشین جراحی انتخاب بهتری برای اصلاح دایم بینایی است. به همین دلیل هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی و افسردگی در بیماران با نزدیک بینی کم و زیاد پیش و پس از جراحی لازک است. روش کار: در این پژوهش 311 بیمار مشارکت داشتند. از ابزار IER QOL (institute for eye research multidimensional QUALITY of LIFE) در ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی بیماران استفاده شد. برای بررسی افسردگی در بیماران از پرسشنامه 21 سوالی بک استفاده شد. بیماران پیش از جراحی و 2 ماه پس از جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بهبود معناداری یافته است (001/0p<). کیفیت زندگی بیماران با نزدیک بینی کم نیز بالاتر از گروه دیگر بود. بیماران با نزدیک بینی کم (052/0p<) و بالا (063/0p<) در متغیر افسردگی تغییر معناداری نداشتند. نتیجه گیری: جراحی روش مناسب تری برای اصلاح مشکلات بینایی در افراد است. نزدیک بینی بالا بر کیفیت زندگی افراد تاثیر منفی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب توانبخشی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  168-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

مقدمه و اهداف: به حداکثر رساندن کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی، هدف اولیه خدمات توانبخشی و از جمله بحث های مطرح در تحقیقات توانبخشی و سلامت کودک می باشد. با آگاهی از میزان تاثیر عوامل مختلف از جمله موانع محیطی می توان در جهت بهبود کیفیت زندگی این کودکان اقدام کرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین موانع محیطی با کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی 12-8 سال مدرسه رو شهر تهران بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 67 نفر بود که از بین کودکان مبتلا به فلج مغزی 12-8 سال مدرسه رو سطح شهر تهران که معیار های ورود به مطالعه را داشتند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت ارزیابی موانع محیطی از European Child Environment Questionnaire و جهت ارزیابی کیفیت زندگی از پرسش نامه کیفیت زندگی از Cerebral Palsy QUALITY Of LIFE Questionnaire نسخه والدین استفاده گردید. یافته ها: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بین کیفیت زندگی و موانع محیطی رابطه منفی معنادار وجود دارد (05/0 نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین کیفیت زندگی و موانع محیطی رابطه معنادار وجود دارد؛ به این صورت که هر اندازه موانع محیطی پیرامون یک کودک فلج مغزی کمتر باشد، از کیفیت زندگی مطلوب تری برخوردار خواهد بود و برعکس.

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
litScript