نتایج جستجو

71450

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7145

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

MOHAMMADI REZA | KHANAFARI ROZITA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

QUALITY IMPROVEMENT IS A COMPONENT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM). LABORATORY TESTS ARE ESTABLISHED BY METHODEVALUATION AND TEST PERFORMANCE IS CONTIOUOUSLY MONITORED BY QUALITY CONTROL. QUALITY IMPROVEMENT IS BEYOND MONITORING, DETECTING, AND PREVENTING ERRORS. QUALITY IMPROVEMENT ACHIEVES NEW LEVELS OF PERFORMANCE, NOT OTHERWISE REALIZED THROUGH QUALITY CONTROL. ...

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 73
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  31-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1492
 • دانلود: 

  2048
چکیده: 

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند، بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی مورد پژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی )استفاده کنندگان و ارائه کنندگان( حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافا از داده های متنی مندرج در 30 مصاحبه، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتا ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها )مفاهیم( استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج )پیامدها( و عوامل زمینه ای است، طراحی و ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1492

دانلود 2048 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EVANS B.C. | CROGAN N.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  131-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  31653
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31653

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHEN X.X. | TAN K.C. | XIE M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  282-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  34126
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34126

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
نویسندگان: 

VAN DER WIELE T. | DALE B. | WILLIAMS R.

نشریه: 

MANAGEMENT DECISION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  29664
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29664

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

NOUR ALSANA R. | ALEMZAD H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84746
 • دانلود: 

  43717
چکیده: 

The performance of a product is often evaluated by several QUALITY characteristics. Optimizing the manufacturing process with respect to only one QUALITY characteristic will not always lead to the optimum values for other characteristics. Hence, it would be desirable to improve the overall QUALITY of a product by improving QUALITY characteristics, which are considered to be important. The problem consists of optimizing several responses using multiple objective decision making (MODM) approach and design of experiments (DOE). A case study will be discussed to show the application of the proposed method

آمار یکساله:  

بازدید 84746

دانلود 43717 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZBORIL-BENSON L. | MAGEE R.

نشریه: 

HEALTHCARE QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  639-651
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  32506
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32506

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  7013
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7013

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

TERRES E.J. | GUO K.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  334-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  83271
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83271

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

DOOLITTLE BENJAMIN R. | TALWALKAR JAIDEEP S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  189-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57267
 • دانلود: 

  26255
چکیده: 

Introduction: QUALITY IMPROVEMENT projects are an important part of residency education in the United States and are required for accreditation by the Accreditation Council for Graduate Medical Education. Participation in standard chart-based QUALITY IMPROVEMENT had failed to generate excitement among residents in our program. The objective of our innovation was to inspire interest in QUALITY IMPROVEMENT among our residents.Methods: Our residency program instituted a book discussion group. Attendance and participation of attendees was recorded, and residents were sent a follow-up survey one month after the activity to gauge their impressions.Results: Out of 16 residents in the program, 12 attended the discussion group, and all attendees participated in the discussion. The follow-up survey revealed that 10/11 (91%) of respondents had read at least part of the book and 11/11 (100%) wanted to have another book discussion group in the upcoming year.Conclusion: We believe that the use of a book discussion group can be a novel, inspiring strategy to teach QUALITY IMPROVEMENT in a residency program.

آمار یکساله:  

بازدید 57267

دانلود 26255 استناد 0 مرجع 0
litScript