نتایج جستجو

156793

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15680

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PILLEN K. | ZACHARIAS A. | LEON J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  107
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  340-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  24181
 • دانلود: 

  18969
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24181

دانلود 18969 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG D. | KARLE R. | IEZZONI A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  535-544
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  4474
 • دانلود: 

  13939
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4474

دانلود 13939 استناد 373 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG X. | KORSTANJE R. | HIGGINS D.

نشریه: 

GENOME RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1767-1772
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  8853
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8853

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FULTON T.M. | GRANDILLO S. | BECK BUNN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1025-1042
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  18012
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18012

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
نویسندگان: 

ASGHARI A. | FATHI A.A. | MOHAMMADI S.A. | MOHAMMAD DOUST H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102998
 • دانلود: 

  34660
چکیده: 

Diamondback moth (DBM), Plutella xylostella L. is the most injurious defoliage insect pest of canola in Ardabil province of Iran. It occurs annually and causes damage in canola fields. This study was performed to identify QTLs controlling resistance to diamondback moth using SSR and RAPD markers. An F2:4 population of 180 families derived from crossing between cv. ‘SLMO46’ and cv. ‘Quantum’ were used. The number of DBM eggs (EPL) and larvae per leaf (LPL) were recorded in each F4 families on 10 randomly selected plants at rosette stage. The intensity of damage (ID) was scored as 0 to 4 according to the relative size of leaf eaten area. QTL ANALYSIS was performed using the previously constructed linkage map of SSR and RAPD markers. QTL mapping based on composite interval mapping (CIM) method identified seven QTLs for the studied traits. The explained phenotypic variance by the QTLs ranged from 13 to 35%. The QTLs showed positive and negative additive effects and inherited from both parents to the progenies. Three QTLs on linkage group three were common for LPL, EPL and ID indicating pleiotropic gene effect or linked genes for these traits. Two QTLs on linkage group 14 were also common between studied traits.

آمار یکساله:  

بازدید 102998

دانلود 34660 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی محتشم | بائوم مایکل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45 (الف)
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

بهبود تحمل به خشکی در واریته های جو از طریق تلفیق روش های بیوتکنولوژی گیاهی و مرسوم اصلاحی، هدف مهمی در به نژادی جو است. در این تحقیق، نقشه ژنتیکی 158 لاین هاپلوئید مضاعف جو حاصل از تلاقی Wi2291×Tadmor به وسیله 50 نشانگر SSR و 93 نشانگر AFLP تهیه شد. در خلال دوران رشد، صفات زراعی مانند قدرت رشد گیاهچه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، خروج سنبله از برگ پرچم، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله در دو ایستگاه تحقیقاتی تابع مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) شامل تلهادیا و بردا، در سال 3-1382 ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده از هم بستگی ژنتیکی بین عملکرد دانه و صفات مورد ارزیابی نشان داد که رشد سریع گیاهچه، ارتفاع کوتاه، خروج بیشتر سنبله از برگ پرچم و تعداد بیشتر دانه در سنبله، سبب افزایش میزان تولید دانه در هر دو منطقه خواهد شد. ولی طول پدانکل در دو محیط نقش متفاوتی داشت. برای ارتفاع بوته تعداد هشت QTL واقع بر کرموزوم های 3، 4، 5، 6 و 7 در تلهادیا و بردا شناسایی گردید. دو QTL با QTL های کنترل کننده طول پدانکل هم مکانی داشتند. نشانگر BMag13 که با یکی از QTL های کنترل کننده تعداد دانه در سنبله پیوستگی داشت و روی کروموزوم دو قرار داشت، به تنهایی 42 درصد از تغییرات فنوتیپی این صفت را توجیه کرد. شناسایی QTL های کنترل کننده صفات زراعی، قدم نخست در تجزیه و ردیابی صفات پیچیده تر برای سازگاری در شرایط خشک است.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZALAPA J.E. | STAUB J.E. | MCCREIGHT J.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  114
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1185-1201
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  16735
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16735

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

ROUSSEAUX M.C. | JONES C.M. | ADAMS D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  111
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1396-1408
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  16520
 • دانلود: 

  19410
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16520

دانلود 19410 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

SANCHEZ PEREZ R. | DICENTA F. | MARTINEZ GOMEZ P.

نشریه: 

TREE GENETICS AND GENOMES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  379-389
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  16617
 • دانلود: 

  15153
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16617

دانلود 15153 استناد 383 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  25-1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

امروزه ریزماهواره ها، نشانگری منتخب برای تهیه نقشه ملکولی و گزینش به کمک نشانگر برای صفات کلیدی مانند مقاومت به بیماری ها در بسیاری از گونه های زراعی هستند. در این بررسی به منظور مکان یابی QTL های مربوط به اندازه برگ و مقاومت به بیماری برق زدگی، Ascochyta rabiei (pass) Lab.,، و تعیین سهم هر کدام از QTL ها در تنوع فنوتیپی این صفات، 83 بوته نسل F2 حاصل از تلاقی بین لاین ICC12004 (مقاوم) و نخود محلی بیونیج (حساس) و خانواده هایF2:3 ، در مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) مورد بررسی قرار گرفتند. نقشه پیوستگی به وسیله 58 نشانگر SSR و یک نشانگر مورفولوژیک (رنگ گل) تهیه شد. از سطح زیر منحنی گسترش بیماری به عنوان معیار سنجش مقاومت به بیماری در نسل های F2 و F3 استفاده شد. آزمون فین بر اساس میانگین و واریانس واکنش به برق زدگی خانواده های F2:3 نشان داد که چند ژن بزرگ اثر در جمعیت در حال تفرق بوده است. تجزیه پیوستگی نشانگرها را به هشت گروه پیوستگی برابر با تعداد کروموزوم های نخود منسوب کرد. در این بررسی برخلاف نتایج سایر مطالعات، نشانگر رنگ گل در هیچ کدام از گروه های پیوستگی قرار نگرفت. نواحی ژنومی و مکان عوامل ژنتیکی مرتبط با اندازه برگ و واکنش در برابر برق زدگی، به روش مکان یابی فاصله ای مرکب مشخص شدند. یک QTL در گروه لینکاژ 7 حدود 15 درصد از تنوع فنوتیپی اندازه برگ را کنترل کرد. از طرف دیگر، سه QTL در گروه های لینکاژی، 4،3 و 6 مجموعا 46.5 درصد از واریانس واکنش به برق زدگی را توجیه کردند. با توجه به نتایج حاصل، می توان از نشانگرهای تعیین شده برای متمایز کردن ژرم پلاسم مقاوم در برنامه های اصلاحی آتی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
litScript